m gïwüon \n l\ rr. id N". 37: ZIERIKZEESCHE BEKENDMAKING. *1 COURANT. den 9 Mei. 5 Ij Hf S: ■g &.S IS HI t Ditigsdag NOTIFICATIE. DE GOUVERNEUR, van de Provincie Zeeland-, Brengt bij deze ter Itennisse van de belanghebbenden, Sat bij deszelfs dispofitie van heden no. 4810 is vast- pefteld, de Kadastrale taxatie der Gemeenten Axel, Has van Gent Philippine, ZuiddorpeOver/lag en Koewagtin bet Kanton Axel, met welke deu sften dezer 7.3I worden aangevangen, en wel: In de Gemeente Axeldoor den Controleur Tromp en den Taxateur van Vlaanderen in de Ge meente Koewagt, door den Controleur Dominicus en den Taxateur Tigcbelaar. In dc Gemeente Sas van Gent en Philippine, door den Controleur Herla en den Taxateur Wisse; en In de Gemeenten Overling en Zuiddorpe, door den Controleur van Hoek en den Taxateur Trimpe. Wordende mitsdien de bezitters van eigendommen in die Gemeenten derzciver AdminiörateurenPach ters, Hoorders of Zaakgelastigden nirgen oodigriom bij de klassifieatre der eigendommen te aclisteren, en alle zoodanige inlichtingen en opgaven aan de Arnbre naren van het Kadaster, welke dit werk zullen ver- xigten mede te deelenals tot het behoorlijk verrig- ren van hetzelve, zouden kunnen medewerken. En zal deze worden aangeplakt, zoo in de boven genoemde als in daarom liggende Gemeenten en voorts in de ifiddelburgscheZicrikzecsche en Goessche Cou- tanen worden geinserreerd. Middelburg den 7 Mei 1856. De Gouverneur van de Provincie Zeeland van DOORN. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIER IK ZEE, Provincie Zeeland; In aanmerking nemende, dat ter ngtige uitvoering van bet Provinciaal Reglement, 00 her daarftellen en houden van Registers van Bevolking en Inwoning, goed gekeurd bij Koninklijk Bed uil van den 27 October 1825, no. pd, noodzakelijk is, dat eenige Ingezetenen zich be lasten niet het verrigren dier werkzaamheden; Brengen bij deze ter kennis van de I11-en Opgezeteneo dezer Stad en Poort-Ambacht, dat door Hun Edel Acbtbareis benoemdeene Kommisfie, belast met liet op maken en honden der Registers van Bevolkingen Inwoning binnen deze Stad enPoort-Ambacht, beftaanrie uit de na volgende personen, ie weten: P L. de Does, J. vanStaa- len ,J G. de Kater ,A. Ribbe Jr.G van de Polder, T. J. Bakker, J T. BethiP. Kijn, N. van den Mout, C. vatrVlictA. KcrletisA- de AI ooijW. van der StarpJ. van der Maas, A. Buijzc Jr.en J. van der Meuten, dat door deze daartoe benoemde Kommisfiemet de opneming van de bevolking, aan de buizen der Ingezeteneneenen aanvang zal worden gemaakt op Maandag den 8 Mei aanfiaande, en vol gende dagen, met last aan en op een ieder, oin ge melde Kotnmislie alle de noodige inlichtingen te geven; en wijders, om van iedere verandering in de leden der huis gezinnen of verhuizing, aan dezelve kennis te geven, zullende de verdeeling der vier Stads befïaande wijken in sectien en den naam van dengenen bij wien de ten dezen vereischte opgaven van verhuizing als nnder- zints zullen behooren te worden gedaan, nader door ons worden bekend gemaakt. En zal deze worden gepubliceerd, aangeplakt en sn de courant dezer Stad geplaatst, tot iedets informa tie en narigt. Zierikzer, den 6 Mei jSaS. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DOPFF, vt. f Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERIKZEE, Provincie Zeeland Brenaen bij deze ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad, dat r,p Zaturdag den 13 dezer maand, eene algemeene Schouwing op de Straten, Havens en Ste gen binnen deze Stad zal geschieden; en gelasten mits- tiien een ieder, om te zorgen, dat de Straten voor hunne Woningen, PakhuizenSchuren of Stallen, n(,6t dien tijd van onkruid gezuiverd zijn, op dat zij pic; incuitcren de boeten en poenaliteiten, bij de rA9} 'J- e e o 13 <n 41 CS <0 >-• algemeene Stedelijke wetten dien aangaande bepaald en vasigcfleld. Zieiukzee, den S Mei iSaö. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Van dopff vt. Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris. W. J. P. KROEP. DU1TSCHLAND. Frankfort, den 2 Mei. Te Triest, bad men den 22 April geeue nieuwe regtftreeksche tijdingen om trent Missolunghi. Te Ancona, bad men berigien van Corfu van den 8 April, volgens welke de Grieken zich in die vesting dapper bleven verweren, en Miaulis er met Co zeilen en voorraad van allerhanilen aard aange komen was, en reeds 12 Egyptische transportschepen harl weggenomen. Ook verhaalde nten te Corfu, dat Vasfiladi weder in Gtiekscbe handen watdoch dit scheen te voorbarig. Dat Ibrahim gewond is, wordt bij herhsliug verzekerd, en ook gez.gd, dat Goures het eerde den Pliassa-pacha, die eene divide der fcelegc- rings-armee kommandeeree, in den tug was gevallen. Over Bucharest heeft men brieven van Konflanti- tinopcl. van den 7 April, waar in gesneld wordt, dat des nachts, tusschen den 4 en den 5 dier maand, de Rusfiche zaakgelastigde de heer von Minciakifeen courier uit Petersburg ontvangen beeftmet eène ver klaring van den Keizer Nikolaas, in welke hij op de eindelijke vereffening der geschillen tusschen Rusland en de Porie aandringt, ais mede op de herftelling der pri vilegiën van Moldavitn en Waijechijenen op het da delijk afvaardigen van Turkscbe kommissarissen 001 met de Rttsfische op eene door de Pnrte aan ie wij zen plaats te onderhandelen over bet schikken der ge schillen, die sedert jaren lusschen beide mogendhedea bellaan. Den 5 beeft de heer von Minciakij de verkla ring vao den Keizer ingediend; doch daar er, zoo men wil, een termijn van 6 weken, gefield is, om hier op te antwoorden, is bet llgtelijk te begrijpen, dat de P"r- te zich dien tij 1 ten nutte zal maken en niet dadelijk haar antwoord gereed had. GROOT - BRITTANNIEN. Londen, den 3 Mei. De berigten, dezer dagen uit bet graafschap Lancaster ontvangenzijn allertreu rigst. De katoen-wevers, waar van zoo vele duizenden thans zonder werk zijn, blijven zich oproerig gedragen, en vernielen overal de weefgetouwen, die door ftoom- machincs bewogen worden. Vooral in den omtrek van Bianckburn, hebben deze ongeregeldheden plaats, en de nabuurschap san Manchesier en in die Ihd zelve zijn m'ede het tooneel van deze oproeren gtweest. Daar heeft het volk ook verscheidene fatsoendelijke lieden op de (Iraten aangegrepen en hen gedwongen alles af te ge venwat zij van eenige waarde bij zich hadden;'de mi litairen en de militie, benevens de konftnpels, ziin er met iïeenen geworpen, waarop de oproer-akte afgelezen en het gemeen met 'geweld uil een gedreven is. Ta Chsdderton, werd Woensdag de fabrijk van de heeren Higgin en Lord, door omtrent tien duizend oproeri- gen aangevallen van welke velen met geweren en pi- ftolen en ander moordtuig gewapend waren. Een de tachement ruiterij en een gedeelte van het -6ofte rege- ment ligte infanterie, dat daar Rond, poogde de muie tets met zachtheid uit een te doen gaan, en maakten eerstna verscheidene vergcefsche pogingengebruik van geweld, waar door 6 menschenwaar onder eene vrouw, gedood en eenige anderen gekwetst werden. Des niettegen Baande drongen de oproerigen in de fabrijk binnen, en begonnen er de werktuigen te vernielen, doch werden er weder uitgedrevenbij welke gelegen heid een twaalftal hunner gearresteerd werd. Dit ont moedigde echter de oproerlingen nietwelke hunne booze voornemens voortzettende, en zich naar andere fabrijken begaven, waar zij ook dc weefgetouwen aan (lukken floegen. Ook te Chorleij, hebben zij diergelij ke ibaldadigheden gepleegd. Onder de oproerigen te Manchester, heeft men vele honderden ontdekt, die van andereplaatsen gekomen waren, en daarbij bevonden zich ook lieden, die geene wevers zijn, maar van de troebelen gebruik maken, om hunne roof en plunder- zucht te voldoen. Vele der oproerigen zijn met de pieken gewapenddie in 1819 door de toenmalige ra dicalen gedragen wierden, en nu weder voor den dag ziin gekomen. De laatfte brieven van Manchester ziin meer -gerust- ftellend doch die van B'anckhurn ziin (leeds droevig. De luitenant-generaal sir Jonh Bij'ng is te Marchés- Ilct vervolg »t> de kant rein 'deze bladz-j "8 §.2 3 3 o* CJ w. Mi u S ■o 5 S g>- V..S n. tU sC-S-g, -o ÜJ n QJ CJ n t 4_, CC J-r Cj C Bc.r O «5 6E p C 'c :ur c -e O ta 1 c t>D o O .i C -O m'.C I S C tt.0 I w -o n t co •o IJ E-xT C» .2 c» 3 t; HJ E "o 2 O t) <u E-2 B ri.._ Q (JJ CO (U «ft O) 'a c *5 c 5» s C 4) fe|» f 33 f S g S g S .E T3 C C-a <u .5 o c o <u CU i- -O c o> «j -o c - L— QJ f -c rr, 52 Si 4J ui -v» CJ "J Cé; qj OJ C fj. - 'o o - - rZ: v o C3 c -c -S M O :zr. cj t—, 11 N O ra TJ «j 72 «o C/3 tij- -C R. C3 C .S, c -Q K O ft* jtaé •t: i B H c o y - r - CJ ca QJ pc "3 f- c c g| S C 3 - S JÜ C oj QJ o *0 ra - 6Êt 6X S 73 K Q) t-j (4 7u »- cr 1 6 «u c GD ,C3 c 7 ij e» o <U aa <L> -3 S tn C QJ OJ PK QJ oj -X3 Cc- o 1/3 oa - CJ 3 ro g S P 3 Rh ox. 5 -3' QJ i w QJ p."3 C s oc 3 2 <3 er- R; r- CT ccr cc fev jy -C «v QJ _C - - éb 4 ,rt qj qj Ei Ci.~ -t-3 c Ifj c 3 cr 2e Cf 3 y C3 M r3 S "S <®J5 ■r u. aj Q 'o,. 'oa ®-> «r i 5 i 3 w a> j- K q'2 3 «- ct 32 S O'S C cj "3 V, <G 55 ac ïtS - x» y S S O^» <n 'i- 5 •b*- 3 «v dj 1 .H OC Z N X - S >4N C c z 3 cs 't>>- >0 £2 -T*- y u tu T3 t- u x cc «j cc c "S gt CS -J Et- "O 43 3 J ij o c 3 .2 &c.- I -ó c: ■- u .5 5 E 4' js -jf s CJS- CJ OX •>s.> x -a - vC 7 c w .3 "53 O - Ti - - 7: 71 tj5 3 OCX X - CJ S QJ CJ I c a C; 1 -8 E g" D 2. CJ a GD - CJ CJ M CÜ S, c E r- n I -c •J Sh.H m. jé c 'u ■r* L» 7j ZlJj Q C - .§8-"" X a GD 73 C ■V* qj c QJ "O 0 B BSig.2e O a. O 3 0 VS CUJ U.T3 CO C/ Q QJ -a Lv.72 ru t-i QJ 3 2r •u 00 -r CL. Qj tsa c C2 O ei CÉ JJ -o S a oa. CL» -O •3 c - 2 cj 25 S: Q o w Ëc 3 O c 2 ei JS -™ •O °"'c f - aj cj -= C-° QJ Ua c QC ca qj X 3 N .g x o ®J o o 01 GD 1 nr o* Ct« ■5; v C a-S.l k j-ï ■O 0 t- QJ 00. k_' QJ 72 GD -S •- x co «- rj CJ OJ w CJ "5 x 3 e c 3 .5 61 i! r .3 J 5 O J3 g- s '5 S s S x' a -a fu 3 y CJ cj CX, I Cl Q - GD - cT 2 S P? qj r-73 Q- C 2 u n - 2 'h Or W H 3 CJ C - G N- O L'-. V 3 i» L1 11

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1