N". 36- 23ERIKZEESCHE COURANT. •s s? 'I I Vrijdag den 5 Me L Eï'thil 1s 1151 e.= - 5 z£ c JU... KV/' IONISCHE EILANDEN. Corfu, den 25 Maarf. De zaken ven den Pelo ponnesus gaan allerwenschelijkst, De algemeene ver gadering is te Misthenatusschen Corinthe en Argos gehouden geworden. Er is in die bijeenkomst beilo- lenaan Colcti de zorg op te dragen om de Romelio- ten te verzamelenen aan hun hoofd Missolunghi te hulp te trekkenColocolroni moet met de belege ring van Tripolirza voortvaren; Patras moer door Koliopala en Zaimi worden gadegeilagen, zoo als ook Nicita met Neocastro moet doen. De voorzit ter der vergadering zal zich, met zijne Spartanen, voor Modon en Coron begeven. Men heeft hier het volgende berigt uit Maltha, van den 1 dezer: De generaal - majoor Alexander H'oodfortlui tenant-gouverneur en commandant der Britsche krijgs- niagiop bet eiland Malta en dnderboorigheden heeft, ter volvoering eens bevels van den raad, eene j-proclamatie uitgevaardigd, opzichtelijk eene ilrenge en onpartijdige onzijdigheid, in alie twistgedingen, die onder de Mogendheden en Staten, met zijne Gr. Br. 3M in vrede zijnde, mogten opkomen, en inzonder heid in den, sedert eenige jaren tusschen de Otto- tnannische Porte cn de Griekenontftanen worstel- itrijd. Ten gevolge van dit raadsbefluit, heeft de luite Bant-generaal denige bepalingen daatgefleld, waarhij het verboden wordt, dat een Biitsch onderdaan, zon der verlof, «enigerlei. dienst bij vreemde Mogendhe den mag nemen schepen en personen die verlof heb ben, moéten.,worden aangehouden, tot dat die per sonen ontscheept worden. De overtreders zullen naar -de wetten geilraft worden." RUSLAND. Petersburg, den 13 April. Thans is bekend geworden een rijks- raadsbefluit, door Keizer Alexan derden 20 October te Taganrog bekrachtigd, waar bij de handel in geroofde kinderen, die soms met gru welijkheden was gepaard, door de Kirgis - Kalmukken gedreven, voor altijd aan de gebeele Siberische en Orenburgscbe handelslinie ten flrenile verboden wordt. Onder de overledenen gedurende 1825, in de districten Poltava en Nyni - Novgorod bevinden zich a8 honderdjarigen, en onder dezelve een van 115, teen van 117een van 120 en een van 125 jaren. SP-ANJE. Madrid, den 17 April. De Koning is hier van Aranjuez weder.gekomen, en zijne komst schijnt de plannen der misnoegde partij te hebben verijdeld, daar ©en opgemerkt heeft, dat de Koninklijke vrijwilligers dadelijk lot de orde zijn terug gekeerd. De politie blijft een waakzaam oog houden, op alle de bèwegin- jgen der onrust dofcers en haalt zich hierdoor,' even als bare. opper-iniendant, deti heer liecachozeer vele .vijanden op den hals. Ook wordt, 'er niets verzuimd .om de politie te. doen afschaffen en in bare plaats de Tegtbanb der inquifitie op te rigten. De bisschop en bet kapittel van Kadix hebben aan den Koning een adres gezonden, waarin zij hunne erkentenis betuigen voor het oprigten van den fiaatsraad en eindelijk de volgende uitdrukking bezigen Uwer Majesteits naam zal van gedacht rot ge dacht tot in de iaatfie tijden gaan en de nakomeling schap, dankbaar voor zoo uitfiekende weldaden, zal nieuwe reden hebben onj aan Uwe Majesteit den luis terrijken titel te schenken van hetileller van het altaar en den troon, indien Hoogstdezelve ook de Heilige Regtbank der inquifitie wilde herdeden welke de zui verheid des geloofs en de waardigheid van de magt van St. Ferdinand heeft bewaard." Men verhaalt, dat aan de autoriteiten, corporatien •n korpsen vrijwilligers modellen gezonden zijn van diergelijke adressen, tor het herdeden der inquifitie. Zijne Majesteit is den 14 dezer des ochtends, we der naar Aranjuez vertrokken, werwaarts den hertog de i'Infantado hem gevolgd is. De jonggeboren Prins, zoon van den infant don Francescois Donderdag gedoopt, en heeft de na men van FhilippusFduard, Maria ontvangen. De Coluoibiaanscbe kaper-brik Libcradordie sedert twintig dagen op de hoogte van Kadix kruist, hindert den koophandel dier (lad grooteliiks, en Heeft seeds de gewone vaart der (loombont van Kadix op Gibraltar doen flaken, en verscheiden schepen geno- tnen. Vijf Spaanscbe oorlogsvaartuigen zijn uirgetoo- pen om jagt op den kaper te maken doch hebben sicli tor nog toe vergenoegd ca in bet gezigt der ha- m ie blijven kruisen. V»- ....l, -if r« Q- t-f Q DUITSCHLANÖ. Frankfort, den 28 April. Te Triest heeft men brieven van Corfu van den 5 April, welke het berigt bevestigen, dat Missolunghi den 23 Maart we derom een florm van Ibrahim afgeflagen heeft, waar bij de Egyptenaren een verlies van ettelijke duizend man geleden hebben, drie beijs en een pecha gesneu veld zijn, en Ibrahim zelve gevaarlijk gewond is. 'Er iiep een gerucht, dat hij sedert aan zijne wonden overleden was; doch dit verdient nadere bevestiging. Het dagblad, dat te Triest uitkomt en sedert een geruiznen tijd geene tijdingen omtrent de Grieksche za ken had medegedeeld, meldt den t8 dezer, dat hoe zeer verscheiden berigtendie men zegtdar door de ftoombaot van Corfu naar Ancona gekomen zijn, zeer overdreven spreken van gevechten, die ten nadeele van Ibrahim voor Missolunghi zouden plaats gehad hebben, daarentegen in brieven van Corfu van den 5 April, de val dier vesting als nabij beschouwd wordt; doch dat een Engelsch oorlogschip, den 5 van Mal tha re Corfu gearriveerd, de Grieksche vloot, onder Miaulisnaar Missolunghi had zien fjevenen. De tijdingen uk het binnenlle van Morea zijn, zo« als bet gemelde blad verzekertdroevig en heetsebt al daar de regeringloosheid. Men verbaalt, dat den 14 te Ancona twee vaar tuigen uit Corfu binnengeloopen zijn uiet het berigt dat de. vloot van Miaulis Missolunghi op nieuw vin levensmiddelen beeft voorzien en het fort Vassiladi heroverd heeft. Te Odessa beeFt men brieven van Konflantino- pel, volgens welke daar een gerucht liep, dat de En- gelsche commodore Hamilton, in Napoli-di-Roma nic zou verklaard hebben dar Groot - Brittanje wil lens was, om de onafhankelijkheid der Grieken te erkennenen hoezeer dit ook uit Smiirna geschreven wordt,;kan men echter moeijelijk voor de waarheid van dit gerucht intlaan. De .Koning van Pruissan heeft aati de Keulsche (loomboot maatschappij de vaart toegedaan op den Rtjn in de Pruisftsche daten, en het rekest der beurt schippers, wélke het uitfluitend re gr van die vaart op den Midden- en Neder Rijn verzochtenvan de hand gewezen, het in hunne keuze latende, om bij actiën deel ie nemen in de floomvaartwaartoe hun gelegenheid zal geven geworden. Berlijn, den 26 April, sedert de terugkomst van den hertog van IFcl/ingtenmaakt men 'er hier nergens een geheim meer van, dat'er beflissetrde (lap pen gedaan zijn tot redding van Griekenland, en vooral is het de edelmoedige Keizer Nicelaas vau Rusland, die met het bewustziin vao zijne vrije zelfstandigheid tegen over de booge Porte, welke alle pogingen tot een minzaam vergelijk roet barbaarschen hoogmoed af gewezen heeft, opgetreden is. Binnenkort heeft men een manifest te verwachten, het geen deze (lappen zal regtvaardigen. Als een bewijs, hoe spoedig zoodanig iluk in het licht zal komen, kunnen de oproepingen tor onderileuning der noodlijdende Grieken dienen welke heden in de couranten dezer (lad en zelfs in de (laatscourant zijn geplaatst, en die door den beroem den Hufeland, fiaatsraad en liifans des Knnings,den probst Neanierden confistoriaal-raad Ritschl en dea' hofprediker Strduss, onderteekend zijn. Diergelijke tiitnoodigingen zijn reeds op andereplaat sen openlijk gedaan, zonder dat men daaruit moet ops maken,dat de politiek een guniligen keer voor de Grie ken genomen had,- doch wanneer men hier, waar vroe ger oproepingen van dien aard op uitdrukkelijk bevel ingetrokken moesten worden, en alle inzamelingen ten behoeve der Grielten verboden was, den eerden lijfarts des Konings en een der meest geachte leeraren, met allerhoogile autorisatie, dit vroome werk op zich ziet nemenmag men dit voorzek.er als iets van beduide- nis aanmerken. GROOT- BRITTANNIEN. Londen, den 29 April. Van Blacbum en de oreftreken van Manchester beeft men zeer treurige bf- rigten. De nood der wevers, welke geen werk heb ben is zeer grooten heeft beu tot openbaren op- fland aangezet en tnt het bedrijven van buitensporig heden en het vernielen van een aantal weefgetouwen. De plaatselijke mili'ie is onder de wapens gekomen cn biina alle de militairen zijn van Manchester uit getrokken, om de rust in verschillende plaatsen re herdedenook zijn verscheiden regementen naar de fabrftk-lieden op mnrscli. Men is voornemens, om te Londen eene groote Het vervolg ej> de kant var. deze bladzd) Iftti uus si—8 s 4= aj 'a et o - -at -O c "ïf c* W .52 <U X *fi n c c 3? X w g Qj NI X jö 6 co 1 a *-* .0 c m a O •- Cb OA Ci c *3 C ibS^= g -C ï-f u M 'IZ. S - a V c N g D£ «J T3 w -Q W c tl n u M E-s g - I B S cz 'O. Li r: b tl 0» c c ci tO c; O 0 O O- O O -ra 4. n S w a-T <w c u co u o aj ».si ee-— aty 4,1: o kkp -- 00 c - JS 5 I S wi n cj O et z er "J ttf aj - O f-k 71 O 1 i ~v 'O. tr 2*" Sre c -b be t =£lf|ss co Z *C 0; c J *1 Hj.s O y u Cl ij C U.1 <u y a 11 a -o cu c y c t: c -c B n ;.ücg 5 t*o Ol' X» <u fx c 1 o ev o £13 B -G W c b. c O :=T- C N C i; u P e *5- c w-3 i~ St C-- O» o* cc? t ïl> £eb,„ CÊ. -o X scr» r. 1J "C3 y w o.x AZ C ol 2 X «J r- a tu J-A Z HA .t-~ <i 2 u-5 3 -o 3 c 3 O- - O -a s s u ec «j N c c a c c 5 y y X c <u S c c ^2 c e u c X 15 •o c "t p. N .E t: •"E c •- C <U O s -S O 13 x •I s J Ml. F» s «I e g 15 v -tz. r; - W cl c -2 f- C CJt öt eu ru ty B CO «U 2 r; c- -Cs r- C2 «s c M H I U 5 b C _D B m B C O re 52 É-. X Ó7 c.«J a co .s? O x az c: J 4J C3 BH c c u -S w c cc c tu CJ C-dcH' O C O JD G i cj «- t U c CS tj r: xs CJ djr O r-X et OXj 3 tj QCt) q7 OJ S _r "5 "J »- -L. £2 £^3 t J2 m CJ 2? 0 «SJ c o c 5 c o. Pf t ÖD o ."S 9 "Z s -c r- cj r Cl (U fcf 1> C c: <u ei J7, tu Aj g -g PP C. cc Ef«£p C -a NS vo - H c-9 cj z r u/ -• M 0"° o 5 rt c? r 10 -°Bco«>>cor i e 5x3 .E x Q «i c u-O -3 c T: r* u c u tu CJ O - wt-o o s; ÖJ X 5 ïê-ÏS e- - 1^: 3 X 2 3 cj *-> A3 Y? Q - c» cn a B 3 <L» [■7-8 8

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1