,D Xk. rr a. g n 5 55 S ?3 3 3-~ g 3 e o g n a 3 ^AB"O PS*>T29 f> 3 *-^ O ro TO O r> <T> o rD o> §-a.^S 3S" CH - e/> N 3 u> 2 trr"*3 3 fs tj V- a St 3 3 S<5 S sr TO 3 T*to a- o 2 3 ru g 01 s.p« 5 a. -5 V 5 2. 3 rt4=8 vj 2. cu cro ?t- i| a a Cr -r; —•TO O 3 g- 5.™ S 50 O 2* o n> 9" rr 55" rt a^: tw 3 2 CX rb Q> Z O TO o, 2 3 CO tl, - n I fö O n> b -i o i' <3; a. N .l?I|S3fl3 5* TO t3 2 - a." 5 2- 3 r» w 3 o s a c«2lOs« ~x Lï. - a^ocj t 3- s. o 3 73 cx TO CX >r m O ™-* - =T'7M 3 2. ro '-3: ro 3 n> -r 3 - -X5 n> TO i.TQ 2 H <CX O 3 r n 2 - <T> a u <t 3 a_ 3' S or O 5* 2 2. ex ar 5 r% ?2^S?dS rT -l 3 to' CX CJQ CX„ 3 3 O rra q s "f g- a I to !T i" 3 B ij >—}"2 Nj 2 a N -2 S ~w --. Oto rt O 2. O n> n aj oro r». I—,!»•-«_,_.■»—n -- fB °- §~to 3 cr G. S*! S o Q-C 3 r2 a. rr- 3 rD TO TO e- cr -• 2 fc 2? 3 cr „.vo n'S* 3* C\ 3 aui n. O M 2 T5 n> ,'3' fb 0> rt -i 3 2 3. 2 va =J co O 3 M 2 ri O j erg nj O ii 3* cj S a a. a n 3 s* a o .S cr S" 3 3. R 2 2 a.« S 2 2 cl. w 3 ca 2 2 c:: rt. i a 3 s 0 i a.^ -i oo q o 2 3. r» 7& 2 2 a 2 rj 00 rc T7 3 w5" sr 2 3 3 3" rp re 3* r 2_o ,»-■ CL. "!?r w CD 3» 3' S p !rt 2 13 "o 2 3 Ui a. cx s r. rt. 3 n a. 2. S 2. cd I tofS 1 a 2- i 1 Oq* :S s 'CTQ CO ft. as cr a a..-, CO 2- CX I ft 7Q J co B B 9- D aacS 'oo 5' u s 0q C ro ex rt i3 - - -i t3 cr Stfljs O g s *«<2 3 CD O X "O 3 Td 3. 2 3 CX n 3 ra as n CX 0D g, ex pr n' 2. O r> re Oj a 3 a <s *r ■Nl^ c, j 2 o O 2 2 ft' IQ O TC f -< cx q O t- s rt a- -1 5r rt -« - °- s c 0*5 o C -3 I i 2 g 1 s '3 CX CD O -* a, rj, cr 3 - ca n> P- - to -* 3 5. R fL 3 c; o a ow 3 rti g; 8- <K 3 -- 3" O 1 a o» g 5 cx ex.2 O !SJ B 2 os o 3 s 5 - C3 Q.CT5 (KJ 33 oo S' Z 2 0 to oa 2c 2 S- 5 ?u n n. CL 3 ns CX 3 ro C S1 S w;5»o - S So 8-= o- S 3 a a t CJ ,-J os .crq Z* 3 - cc -. ao ru CTO M <3 3 2 .as b c 2" 5 aq N. cr^ ga?2o 2 2 o '52 9 S S -q. 2 3 o S - S-* oo CX O 1» bo"3 eSjïj 5 2 3 -a cr —i I c o 2 o cr to -t 3 CSJ-vf v» v. Hef additioneel artliel, door de komcnisfie op -!de wet omtrent de schadevergoeding voor de'oude kolonisten van St. Domingo voorgedragen, is door de kamer der pairs met 13a tegen 54 Hemmen ver worpen. - Heden tnoer de kamer der gedeputeerden beraad- flagen over oen voorfiel van der. heer Casimir Pcr- rier(trekkende om eene kommisfie te benoemen, ten einde te onderzoeken of de inkoopen, dcor de amor tisatie-kas gedaan, welke alleen in 3 per cents ge schieden, geen inbreuk maken op de wet van 28 April 1816, en of zij niet nadeelig zijn voor het kre diet van deir Haat en 'voor de belangen der houders van 5 per cents, die daardoor beroofd worden van de waarborg der amortisatie, bij genoemde wet vast- gelteld. De gewezen hoofd-leverancier van bet leger in Spanje, OuVrardbeeft aan de presidenten Vat. de kamer der pairs en die der gedeputeerden een protest ingezonden tegen de liquidatie, door den minister van oorlog van zijne gedane leverancien opgemaakt, waarbij hij verklaard wordt van 2,155,000 francs schuldig te'zijn, terwTtl.' hij fla'aiide houdt van niet minder dan If>,2ó2,cco francs te vorderen te hebben. NE DEHANDEN ?s G e a ven tt a ciï, den .27 April. Een Konink lijk belltnt van den 14 Maart. II., bepaalt, dat voort- ,de faculteiten bij bet toekennen der graden van Kan- dirfaat of Doktor, in de diploma's den graad van verdienflen eer leerlingen zuilen vermelden. Ten dien einde zuilen al de gegradueerden aan de univerfireiten van het rijk in drie klassen worden verdeeld; in de eerfte zuilen gerangschikt worden, zij, die proeven der tiiiftakendfle 'verdie'nftcn aan dei. dag, zullen gelegd hebben; derz.elver bewijs van toelating tot den graad van kandidaat, z.al deze woorden bevatten: tummis cum laubidus, en het formulier van de.rzelver docto raal diploma zal zich doen onderscheden door de woor den summum doctrinae fraütantium. De tweede klasse zal al die genen bevatten, die meer ijver en ge oefendheid betoond zullen hebben, dan Hiptelijk tot bekommg der graden gevorderd wordtderzelver di ploma's zullen inhouden, voor het .kandidaatschap: non sine laudibuset. voor het doctoraal; magnum •doctrinac pr'aisfantium. Tot dé derde klassen 'zul len al die genen belmoren., die Hechts de vereischte- fcekwaamheid ter besoming der graden betoond zullen hebben. Den 38. Een ongeval, Z. M. den Koning, bij de bezigtiging van een der Koninklijke gebouwen te Brus sel, overgekomen, heeft eene heelkundige bewerking gevorderd. Men verneemt met genoegen, dat dezelve naar wensch is verrigt. Boxtel, (provincie Noord-Brabandden'24 Aptii. Zie hier een nader en meer juist verhaal van het gebeurd? in den nacht van den .5 en 16 dezer maand, itt de nabijheid dezer gemeente, waarvan sommige dagbladen vocrioopig hebben melding ge maakt. Een vijftal bekende deugnieten hadden met elkan der voorgenomen in te breken in de afgelegen woning van öe kinderen Geert van der Schootbii wien zij ontwaar geworden warendat eene som gelds van eenig belang in huis was. Deze woning is gelegen in het gehucht Gemonde, onder de gemeente St. Mt- chieis - Gestel. Door onvermoeide nasporing was het den opper wachtmeester van Ghertvan" de kompagnie Konink lijke maréchaussée van Noord-Braband., ten gevolge van eenige bekotnene renseigiiememen, gelukt bet tijd- (tip van den voorgenomen diefstal te.ontdekken, en werd dien ten gevolge, de brigade matéebaufsée te Boxtel geliatiotieerden gekommandeerd door den wachtmeester AKeijzer, beiast deze bende op de daad zelve te betrappen en op te ligten, wordende hem neg toegevoegd den matfehaussée de liaan van de brigade Oss. In den avond van den 15 dezer begaven de wacht meester en zijne manschappen, met kielen gekleed zich feil tloor een Jrngs onderscheiden wegert nasr list aangewezen punt. De wachtmeester geükue de tfii- rdchaussé.s de liaan en van de Goor, zich te ver schuilen in een schuurtje aan het kleine vertrek, wa ruit deze woning belfonden verborg zich toeta met zijne overige msté.chaussées llenquct van Bron- get en Koning.in een nabij gelegen euastboschje. Omtrent 1 uur na middernacht naderden 5 man nen liet boschje, waarin de wachtmeester en zijne maréchaussees verborgen lagen; na hier een oogenblik (lil gedaan en eenige woorden gewisseld ie hebben, naderden 'zij de woning, alwaar zij onbeschroomd in braken en door de breuken binnen gekropen zijnde, de goederen uit het huis droegen, waarmede zij voort gingen tot dat de beide in buis verborgen maréchaus sees, volgens afspraak, te voorschijn sprongen, met een schot liet bepaalde teeken gaven en zich aan de roevers als aiarécharfsséês' kenbaar makende, dezelve opeisebten zich over te geven, terwijl levers de wacht» rtieester en de andere matéchaussëe j hen van alle zijde -bezeueden. De huisbrekers in plaats van hierdoor afgeschrikt te zijn, Heiden zich met zoodanig eene woede mee hunne messen te weer, dat aan de maréchaussees niets anders overschoot, als van hunne vUurwapehen ge bruik te maken, met dat gevolg, dat een dér roe vers een schot in den onderbuik bekwamwaarvan hij den eigen nacht gefior.veo is, terwijl men een tweede alisen meester kon worden, na dat hij een aantal hoofd wonden; door kolfslagen bekomen had,- de anderen ontsnapten alstoen in de verwarring en de duisternis» doch te voren bekend zijnde, zijl. zij succesiivslijlt gearresteerd. Met niet weinig gevaar was deze expe ditie vergezeld, daar de verkieeding der tnaréchausaées gelijk was aan die der roovers wier wederlfand wane b.opig was; zijnde de wachtmeester Keijzer bijna, het flagfoffer geworden van het schot van een zijner kame raden waarvan de kogei langs zijne regterzijde Breek- Dit schot door deii maiéchausséa Koning ge!o,st, vy.as tevens oorzaak dat de overige movers zich. op de vlugt begaven. He: gedrag van den wachtmeester en m'aréchaussée in dezen gehoudenverdient allen lof en vindt aan vankelijk zijne belooning in de belangrijke gevolgen die deze zaak voor de algemeens veiligheid heeft, daar sedert, door detl heer opper-wachtmeester meerge noemd de brigade van Boste! niet alleen de gevlugte misdadigers heeft opgespoord en gevat, maar boven dien j door medewerking van den beer Speelman van H'ulvcrkoritburgemeester van Boxteleen groot aantal'geftolen goederen zijn ontdekt en gesaiHBcerd 'welke op onderscheidene plaatsen onder den grond begraven en zelfs in het water verborgen waren, ter- vyijl bovendien en dit is van het meeste belang de duidelijklïe sporen zijn ontdekt, van eene in dezer provincie beftaande gaauwdievenbendéwaarvan in het kort zeer zeker a|le deelgenomen iri handen der regj- ters zuüen geleverd zijnzijnde 'er bereids reeds eeni- gen derzeive gearresteerd; hebbende zich bij de voorr- zetting van deze nasporingen in iiet bijzonder onder scheiden de brigadier van de H'erkcn." Het vervolg op de kant van deze bladzd) BEK E N D M AKIG. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE, zuilen op ll'oensdag den 3 Met aar?- flaagtde. des middagsten ia uren, cp het Raadhuis van gemelde Stad, in het openbaar aan den minst- verlatenden aanbeftêden: Eenige te doene Glazenmakers- en Schildcrswerke.n aan Stads gebouwen met de leverancie van alle. de benoodigde Materialen en ArbeidskostenWaarvan de konditiei. voor een ieder ter Secretarie dezer Stad» ter lezing liggen en inmiddels nadere information ta bekomen bij den Stads Fabriek, A. %ibbe Senior. ZieRIKZee, den 25 Apri! 1836. Burgemeester eu Wethouders vnornnèójds VAN DOPFE, vr. Ter ordonnantie van dezelve; De Stads Secretaris, W. j. I». KR OEF. bevragen op Zorgvlicd, 3 uren precies, aanzieti engten ets zal wor? den geveild en des morgens ter plaatse der veiling zal .gesorteerd liggen. V KIEMEN te koop, van driejarige MEEDE in Goolkensiand re bij Schuddebeurs. *t" Die iets le vorderen heeft van, of verschuldigd is aan den onder betitiicie van Inventaris aanvaarden Boedel van wijlen Mcjufvrouw M. M. AGRON, in leven Huisvrouw van den Heer O. Grocneijk, gelieve daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris li. BoomteZreiUKZEE, v oor of uiterlijk op. den 1 Tulij 1S2Ö. De Erfgenamen van den onder beneficie van Inventaris aanvaarden Boedel van wijlen Al/RIANA dekt BOER, wed J. de Graaf, .zullen door het ministerie van den Notaris P. C. de f Kinterop Ditigsdag dea 9 Mei' 1826, ten oveilhan van den Heer Vrederegter van het Kanton Zierikzbs publiek presen teren te verkoopen- Een KUIS en ERVE, Baande en gelegen in her Vriie, Wijk A, No. 195, 194, '95 mi 190. uit DE HAND TE KOOP de BUITENPLAATS genaamd Bleikzichtonder Noördcoüw» met deszelfs BOSSCBEN en WEILAND, of het HUIS op de Plaats voor AFBRAAK,- adres bij j. HUlbMANS, op de Oude Haven, Lett. D, no. 372. Te ZIERIKZEE, by ABRAHAM ee VOS Jz-, Stadsdrukker op de Oadè Haven, «Sa<5»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2