r*M 4\> Dings dag den 2 Mei. 1 to - X" i w Mf T N1- 35- ZIERIKZEESCHE BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad Z1ERIKZEE; Herinneien bij -deze alle In- en Opgezetenen dezer Stad, en verdere daarbij belanghebbendendat, inge volge het bepaalde bij de Publicatie van Burgemeester en Raden dezer Stad, dato 14. April 1818 uit hoofde van den alhier invallenden HEMELVAARTSDAG, op den vierden dezer maand, de gewone wekelijkache Markt dag binnen deze Stad, op Woensdag dea derden te ï'oren zal gehouden worden. Zierikzee, den 1 Mei ifaö. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris. VV. J. P. KROEF. SPANJE. Madrid, den 12 April Omtient het voorgeval lene te Aranjuez {zie onze vorige'), loepen nog ve lerlei geruchten; alles komt daarop neder, dat 'er eene zatnenzwering, door rie zoogenaamde apostoli sche partij, beflaatwelke ten doel schijnt te hebben, om den Koning, ten behoeve van zijneu broeder Don Carlos, afstand van den troon te laten doen, zoo hij de inquifitte niet herfiellen wil. In tusschen verneemt uien, dat'er dertig Zwitsers te Aranjuez zijn omgekomenzoo dat de zaak zeer ern- flig tnoet toegegaan zijn. Menverhaaltdat de Koning en Don Carlos, in hevige twist, met elkander handgemeen zouden zijn geweest, en, dat laatstgemelde gearresteerd is. Het plan der zamenzweerders was onder anderen, al de Negros te dooden en hunne huizen te plunderen dit Z'U gelijktijdig te Madrid, en te Aranjuez plaats hebben, Talrijke verzameling yoiks, die, in de voor lieden, bet sein tot den opftand afwac.hrfedenwer den door de gewapende, magt door snapbaanschoten en sabelflagen uit een gejaagd. In verscheidene gemeenten van Alcarria en La Man- eba, wordt Don Carlos tot Koning uitgeroepen. Daar dit alles door geestelijken wordt beftopkt, zoo. zijn verscheidene hunner, waaronder uien een bisschop zegt te zijn gearresteerd. Den 13. De opftand in verscheidene gemeenten van Alcarria wordt bevestigd. In een dorp, bij Valdepe- nias, is een Koninklijk vrijwilliger vermoord, dewijl hij op de kreet tvan leve Karei F, antwoordde, leve Ferdinand FII, Doordien de ftaarsraad in openbare oorlog roer bet minifterie is, zoo heeft de Koning des ftaatsraaos zit tingen opgeschorst. De Komng wordt heden te Madrid verwacht, ter bijwoning van de plegiigheid des doops van den jong geborenen Infant, doch zal morgen weder naar Aran' Jnez vertrekken. DUITSCHLAND. Fr ankfort den 22 April. Het Grieksche kom- inité te Studgardt, heeft 64,000 florijnen ten behoeve der Grieken overgemaakt. Van Konftantinopel wordt, van den 29 Maart geschreven, dat aan de poorten van het serail, 900 hoofden der garnizoenen van Nafilades, Patras en van de bevolking van Anatolico, die men vrijen aftogt had beloofd, waren geplaatst. Onder die treurige over blijfselen ten toon gespreid onder het oog der Chris- ten gezantschappen, bemerkt men hoofden van een dertigtal geestelijkendoor hunnen eerwaarde baarden kennelijk; van 600 vrouwen, alsmede verscheidene kin derhoofden. De Turken toonen eene weestevreugd. Hoe gruweilijlt dit gezigt ook zij, is itet niets in verge lijking van den moord te Chios gepleegdalwaar.45000 Christenen zijn otngebragt. De Sultandie deze moor den beval, heeft nu aan Ibrahim last gegeven, om, bij de verovering van Mlssolutighi, alles zonder on derscheid van geflacht of ouderdom, vreemdelingen nier uitgezonderd, om het leven te brengen. Zijne bevelen lijn ftellig, en men weet dat 'er elf duizend zielen in Missolunghi zijn. Het berigt aangaande het ultimatium van den Kei- zer Nikolaasomtrent rie Grieksche zaken en der Prins dommen Moldavië en Wallachye, wordt met brieven lilt Odessavan den 7 dezer bevestigd. Volgens an dere brieven, heeft het leger uit Bessarabië bevelen be komes-om zich marschvaardig te houden. Den 25, Te Triest hteft men brieven van Corfu, Jot'den i'Aprtl, volgens welke Ibrahim pacha den S3s4 en 85 MaartMissolunghi wederom van afle COURANT. kanten beftormd had en telkens met groot verlies afl* geliagen was; bij het laaille gevecht zou hij zelve, bij het beklimmen eener opene bres, zeer gevaarlijk gewond zijn, weshalve men verscheiden Tartaren naar Prevesa gezonden had, om heelmeesters te halen. De Grieksche vloot was eindelijk voor Missolunghi aan gekomen, en daardoor geloofde.men, dar het gevaar voor die ftad eenigzins verminderd was. De geestdrift voor de dappere verdedigers' van Missolunghi is 'op de Ionische Eilanden ten top geftegen. Te Odessa loopt een gerucht, dat het Rusli» sche kabinet aan den divan een termijn van vijf, we- ken voorgeschreven heeft, oen M ildavien en Walla- chijen te ontruimen, en aan die Vorftendotnmen hun. ne privilegiën, zoo als bij de bestaande traktaten be paald Wordt, terug te geven, en dat dé heer vort Mir.ciakii tevens last heeft omin geval van wei gering Konstanrinöpel te verlaren. De zaak der Grie- keti, zegt men, wordt beschouwd als niets gemeens hebbende roet de verschillen tusschen Rusland en de Porte, en als eene gemeenschappelijke Europesche quesite. Van den Mëin, den 25 April. De schippers gilden van den Middel, en Neder-Rijn, hebben zich aan den Koning van Pruissen gewend, ten einde eene bepaling; te erlangen, wij welke aan de ftoomvaartui gen het vervoer van pakgoederen werd verboden. Z. M. heeft echter zwarigheid gevondenom dit verzoek toe te (taan, en de schippers geradenom zich roet de ei genaren der ftoomvaartuigen te verftaan, en de gelegen, beid, om mede deel te verkrijgen in die onderneming, niet te verzuimen. Hamburg, den 25 April. Men melde uit Peters- burg van den 12, dat Z. M. den Keizer van Rus- landden vorigen dag.alle de bataiilons en de eskadrons van de garde, welke beftemd waren, om de krooning re Moscou hij'te wonèn, in oogenschouw had geno- men, en dat dezelve den volgenden dag derwaarts zon- den opbreken. De hertog, van Wellington is bij zijne terug komst in Berlijn met gelijke eerbewijzing ontvangeu als de vorige reize. Den dag van zijn vertrek heeft de Koning, ter zijner eere, Wapenschouwing gehou den over de bezetting van Berlijn en Potsdam, op de vlakte van Zehlendorf.De hertog heeft dezelve bij gewoond, geitleed met het uniform van het »Sfte re- gement, hetwelk Z. M. hem heeft verleend. De hertog heeft na deze wapenschouwing rerftond de ver dere reize vervolgd. Zoo men aan bijzondere berig- ten uit Berlijn geloof kan geven, zoude de hertog hét oogmerk zijner zending naar Rusland niet geheel heb ben gemist, en zoude hebben te kennen gegeven, óok ingevaile Missolunghi .voor het geweld moet bukken, geenszins alle hoop voor het behoud tfan Griekenland te verliezen. Men meldt uit Stokholtndat de Zweedscherps* groeten zich aldaar beginnen te veteenigen, teil einde bij de aanftaande verlosfing van de Kroonprinses, de doopplegtigbeid bij te vronen. GROOT- BRIT TA NNJEN. Londen, den 22 April. Dezer dagen is, onder bescherming van verscheidene Prinsen en Prinsessen van den bloede, een prachtig bal gegeven ip den Koninklijken schouwburg, ten behoeve van de Spasti sche en Italiaansche viugtelingcnwelke zich hier te lande bevinden. Het bal is door 3000 personen bezocht. Onder de wevers van Blackburn, welke door den drang der omftandigbeden zonder, werk zijnis een opftand uitgebarsten, welke de tusschenkomst van de gewapende magt heeft gevorderd. Men meldt uit Lissabon van den 6 April, dat de Regentes van Portugal, D. Isabella Maria, den Brisfhcn gezant in een bijzonder gehoor heeft ontvan gen en dat deze haarin naam' van zijn gouverne ment, dezelfde onderfteuning en en vriendschap heeft toegeeegd, als aan wijlen haren vsder is verleend: dat de gezant.M. K. H. tevens heeft te kennen gege ven dat liet voortdurend verblijf van het Britse!» "es kader op de Taag fteeds een blijk van de welwillende gezindheid van GVóot-Brittannie ten aanzien van des- zelfs getrouwen bondgenoot heeft opgeleverden dat dit eskader beftemd is, otn aan de Regentes, des ge vorderd gelijke diensten te bewijzen. Men beeft depêches van den ber'og van Wel lington uit Petersburg tot den 5 April [den dag voor dtszelfs vertrek ontvangen, Londen, den 26 April. Met brieven van Cal cutta, van den 31 December, heeft men goede .tijdin- Ifot vervolg ot> de kant van deze btads.) £t*A a St (B ca jto.CA. -G n r* "7 a .s: ®- E 1' g I c-5|> cl -8 2 V 'oL "TZ R -O Mjr- V c .top-c w O 'g 3 c B c G d* c *N Ij <u -< C -G «JJ -~ cs >-» S.i -S ,5 S -S H St"'*' r - S I - o cr s - 77 w t; tj s» - c; ljq 3 n u '■S ~X) i d' - CJ -C tï <D -li S -6. n Sc 5Ü 13 -< "5 3: olv-SJe^. o .SP B jt cü N f„ 2 065 v O s ,.swot«.2! IJ *5b s s Q c 02 -- a> o c s at u C't; 1 g. 'di' o Q* oj cr ;D: O O y Ci.' p o o .a CC w tS' V - w c C» t. u ^7 'Z ca W 2 r. c J X •2 CK r a> E c c cj H '"S U 7^ Cu, O W o CJ r~ 53P oc CS I g.1.2' 0 w? '-5 - èl r e 'c5 "K- .C U o c GD CJ X CJ V.. i* CJ.'g - 'N4 C JD c - V3 C 'mi öC S.5 GJ J C3 CJ 'S 2-«-- CD cc o 2 - <>u g 'j P- e, V-s c '-V c-j- ,R Ti li j —CS O 05 cw -c N3 waC r® J -I C" éiKJi.iï-3 0 ti. CC r? Cs w - - Cid r v C> - TI - -c cr ?J -:l -J "5 g u - :>j. rz CS 3. - O' tr - (L) q_» CJ "O "r- bD p— Ji -< aj' ÖB Q Cxfj—C u cr Cts - - y w flö -r 1 t! :cr .S2 C w 'c'P 11 c o br GD .-Pi CJ cj - tL» dZ E» r, QJ U 41 ug "O 5» GD ca V) O O CS O cu 00 esc vD C: -co ca bO -s ^3 vo C l- ct SSs Q c u - aj O 4J 0 2 o ,£L *-* t- <U o\ Xï CS pf r - <U o; "n CD tC ca - c- <u .x: OJÖ r- o^a;: aj O- c Ci AJ S3: "O. S Q.1 2- S *5- - O. - 5 C -* J CZ. C->; 3 jr .X' 5. TT.. ^3 Ü-éfl Sr qj aj ■T3 G- O. G «os o - - cj G xü (Z aj "a o, T 5 G X; -il R 5 CO CJ 03 •- X3 3 51 pi I I 3 u j§- G cu. 1 q». 1 °J pré* dj -o G o*# £1 O D g cp 1 "5 j» - c fpr O f~. ;v -a "I v tüjC fcf .«u oa ~o *0 c -n N a W t3C-— V-z - OJ aj' O r; JZ .0 a '1-2 si JU o c Ïi-Sd: vz OJ C'JJ-Cx; w 5c CU - C •X3 7- <U au (LI -O ..en^'cp® -G. O G' r o w qj -I ra *r -G <U «f c 2 w oj C3 "O ïcO s •CJ ea -o x; ui s OJ CJ ds£. OJ 'X.' Jzp G g, o. co O T3 Wix: ao 'C u jz 1 (b v 1— K 1 L -r 0 '.22 tUJ.G i Cl o G G /'J V OT - O S Q c £3 a .TT g x: aj <U QJ 'B - (J,~ U C3 f— (f bi bx. -G"1 cj *r OJ aj N o 'O G O -0 O QJ C -> r; co cj -s, OJ CJ Co. OJ C X c ,G v; •5 ^5 1 aS Oj «p7* «p - "C (Li CE OJ OD "ro 25 D- oj o «u L AC (U Oj Ja - CU 0 js g ae E u <o u <0 et p Ca S CJ U 11 di fa «y Q jff.- -~i co •=c> S o B i G O eJkC O) C G O G i» f c a <u en-P fJjtX- r- G G «O 60 "G "fO J Hj U u p; Cs -C J= A J <11 f- w J— rrt C22 c t5 W B <u a> C4. bL CT3 X£ _G Q> T3 -kö dj» "3: G 'c p»« c o."12, S vS UJ fl ri w n o - o ?i P— A— QJ X- I- y Cl 2 G <u aj .x G K 3 i» «ra O» «X; w tl. co ÏJ ÏT131 a o 2 rt to w o pS to

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1