'ii J Vrijdag A< den 28 April. ft T 1 M. .j B'\ 34. 21ERIKZEËSCHE GROOT-BRITTANNIEN. I'ojiben, den sa April. Eergisteren is-'6Konings bo.ieDijkesvan Petersburg aangekomen met depê ch;s van den hertog van Wellington voor het minis- terié van buitenlandsche zaken. 'Er Ipopt een gerucht, dat het gouvernement voornemens is om het etablissement van kaap Coast Castte, 'op dé AfrikaanSciie kust, op te geven, en dat 'pr r??ds transportschepen afgezonden zijn om het garnizoen van tiaar af te halen. Dit wordt evenwel tea'cbgtsprokenook' js' hét diet waarschijnlijk, dat 'het "gouvernement4 hetwelk- eene komntislie uitgezon den- h*eft om den Haat .dier kolonie .op ie oemen, jot 2t ojsnigen (tap zou overgaan, alvorens het rapport dier komroisfie te hebbeh afgewacht. 'Er zil" berigten van Pronte van den 5' Decem ber i welke de bevestiging medebrengen van de neder laag,, door fir Archibald Campbell op den 12 en 5'dTer maand aan de Blrmans toêgebragt. De Ivngel- sclté- generaal moest onverwijld op Meadij aanrukken -waar rocn dacht, dat de vijand wederom post zou vatten. In een der nieuwsbladen vindt men een' brief, den 14 Maart, uit St. Anna, bii Lepantogeschre den zoo als verzekerd wordtdoor een Engelseh ko lonel die zich onder de verdedigers van Missolunghi bevond, en Van dezen inhoud: Missdlunghi i3 gevallen. Deze heldhaftige stad, «iie achttien maanden lang de magt der ongeloovigen liad weerftaan en twee-en-zeventig aanvallen had-af- gefiagenwerd den to Maart bij (form ingenomen. De arme St Ar bij n sneuvelde bij deze gelegenheid, maar (lierf een edelen dood. Op den 8. terwijl wij .ot:s, over onze laatile overwinning verheugden, kwam Ibrahim., eene verflerkittg van zeven duizend man rint- "vatrgeir hebbende, voor de plaats, eisclue die nog maals, op, en beloofde voordeehge kondi'ien, d ch deze werden geweigerd en 'er begon een hevig gevecht, Waarvan het gevorg wasdat hij tc-rug weekna ze ven honderd doodentwee hmtderd gebwetflen, vier honderd krijgsgevangenen vier. Hukken geschut en twee flatidawden verloren te hebben. Op den 9 kwam tiii uier twintig duizend man en eert geduchte artillerietrein weder en omfingelde de Had. Wij hadden niet meer «San zeven duizend-man om hen tegen te Hellen, en de ze waren dt.or vermoeienissen uitgeput; doch allen hefiptcn. te overwinnen of te (lerveru Des avonds ont vingen wij liet H. Sacrament in de kerk van St. So phia, cn begaven ons naar' onze posten, van welke weinigen terug gek-nrten zijn. Ten twaalf ure begon de vijand een schrikkelijk vuur uit 185 kanonnen en 48 mortieren hetgeen zonder tusscbenpozing tot tien ure desochtends aanhield.,, toen de wallen in een puinhoop veranderd waren Nu viel de vijand ons met geweld op vier punten aan, en drong, 11a twee uren vecluens, de Had binnen. Her gevecht werd zeer bloe dig, de Hra!en waren met dooden en gekwetfien op gevuld ett men zag Hroomen blneris. De flagttp'g onder de Turken was ook zeer groot, daar elk buis :eene volmaakte forteres geworden was en men. elite duim gronris met .de bajpnnet betwistte. Onze dap pere Fransclie vrijwilligers deden wonderen. Drie ma- Jen deden zij, met onzen braven, en betreurden St. Au. hijii aan het hoofdeen aanval, dreven den vijand mét groot verlies achterwaarts en maakten vele gevan genen, doch h'tj een' vierden en wanhopigen aanval werd St. At/bijn. in de borst geschoten en flierf hij jn mijne armen; zijne hatHe woorden waren eene ver platting, om eerder te Hervelt dan op te geven. O11- f.terto.'-schen verdedigde de gouverneur zich met.eene heldhaftige hardnekkigheid in de groore kerk; maar de deuren opengeloopen Zijndeen het meerendeel van «iin vplk 'verloren hebbende, Hak bii de ntiitt in den brand;, die de kerk en de citadel in de lucht deed Springen en hem en twee duizend Turken onder het ■puin begroef. De vijand nu meester zijnde van de ibd,. verzamelden wij omrent drie duizend der dap peren,.die zon moedig gevochten hadden, en Hoegen ons na een scherp gevechtdoor de viianden heen hen in het bezit var een puinhoop latende, welke ik verneem, dar aan Ibrahimbij den laatflen aanval Si-teennegen duizend man van ziine bes'e troepen ge kost heeft. Ik voegde mij den ia bii Gouras, roet viif-eit - twintig honderd man, honderd vijftig gevan genen, zes kanonnen en negen flandaards, in het laat ile rampzalig gevecht op den vijand veroverd. Wij hebhen het lijk van St. Au bij n nier ons gebragt cn heden za) het roet krijgseer ter aarde beHeld worden. Ik heb drie ligie wonden bekomen, doch genees Spoedig f)e graaf Grosver.tr heeft in bel hoogerbuis aan COURANT. lord Liverpool gevraagd, of het gouvernement kennis draagt van het gebeurde in dezen brief vermeld, en of 'er eenige hoop beflaar, dat Groot - Brittannien Zich de zaak der ongelukkige Grieken zal aantrekken, of dat zij aan hun noodlot zullen worden overgelaten en onder de dwingelandij der Turken moeten blijven. Dé minister heeft hierop geantwoord, niet te gelooven dat Missoiunghi op den tijd, in den brief opgegeven, in handen der Turken gevallen was. en dat, wat het tweede pübt betrof, de Grieken en Turken twee vreemde Mogendheden waren in wier geschillen Groot- Brittannien, volgens het Helset van neutraliteit, door heizeive aangenomen, niet kon tusschen beide komen, wat ook de uttliag daarvan worden mogr. De minister van btmtenlandsche zaken, de heer Peel, heeft in het huis der gemeenten verklaard, dat hei gouvernement niet Willens is, om de wet tegen de vreemdelingendie mei November ophoudt van kracht te zijn, te hernieuwen. Hij verzekerde, dat nooit misbruik van deze wet was gemaakt; zijn voor ganger had nie fiechts vijf of zes malen toegepast, en hij zelve niet meer dan eenmaal, en nog we' om re denen, die mei politieke gevoelens niets genteens had den. Daarentegen wilde hij eene wet invoeren, die alle vreemdelingen verpligtte, om bij hunne komst in Engeland hunnen waren naam op te geven, en de plaats waar zij hun verblijf wilden vestigen. Hij zeide, dat 'er thans meet dan twintig duizend vreemdelingen in het land waren, vele vart welke derwaarts als eene wijkplaats hadden moeten vlugten; dat hij hoopie, dat zij het land, waar zij at,et zoo veel gastvrijheid ont vangen werden, niet tot het tooiteel van zamenzttve- ring of factie tegen hunne eigene gouvernementen zon den maken, en dat hij, zoo hij, tegen zijne verwach ting hierin bedrogen wierd, terHond weder liet invoe ren der geHreogere wet tegen hen zou inroepen. Bij berde huizen van het parlement zijn petition in gekomen, om te verzoeken, dat, indien men tot het vrijverklaren der (laven in de Wes'-Indien tnogt be- floiien, 'er tevens gezorgd zou worden, om aan de personen, die geld geschoten hebben op West-Indi sche eigendommen en de daartoe behoorende Haven, eene BTIlijke schadelopsHelling te geven. Bit deze ge legenheid is nogmaals door lord Liverpool aangemerkt, dat de verbetering in den tóeHand der negers door de koloniale befluren zelven behoort ingevoerd te woVden, om wezenlijk nut tï (lichten, zonder de ko loniën in gevaar te brengen, en dat de afschaffiig van den fiavenfiand een maatregel is, die alleen lang- zsrnerhand en trapsgewijze kan ten uiivoer gebragt worden. De prefident der Vereenigde S:aten jfieeft ie ge- lijk met zijne boodschap omtrent het koogres van Pa nama eenige Hukken, tot dezelfde zaak betrekking hebbende, aan het huis der representanten ingezon den. Onder deze is een brief van den heer Claij aan den Amerikaansclten minister re Petersburg van den 10 Mei 1825, waarin een overzigi gevondea wordt van de geschillen tusschen Spanje en de ko loniën, en tevens breedvoerig wordt aangetoond de goede trouw van het kabinet van Washington in het in acht houden der neutraliteit, welke het zich in deze zaak tot regel heeft geHeld, De brief eindigt met den last, om den Keizer van Rusland ernfiig uil te noodigen om zijnen naam te leenen, ten e nde den Koning van Spanje te bewegen tot het Haken van een oorlogwiens verder voortzetten het onnut verspil len van' menschenbloed tot zekere gevolgen moet hebben. Over Noord-Amerika heeft men tjjdingen uit Mexico en Columbia, volgens welke die nieuwe Ha ten liet Heilig voornemen schijnen te hebben001 het eiland Cuba aan het beHnur der Spanjaarden te ont rukken en hei onafhankelijk te maken. Te Carthagena-di-Columbia was den Febrnarij een nieuw fregat van 64 stukken van New-York voor het gouvernement aangekomen, en werd nog een tweede spoedig verwacht. De Ceres, van 24 Huk ken werd uitgerust en bemand. Ook lagen 'er des tijds drie Zweedsche oorlogschepen, en de Protector van Engeland, die men dacht dat door hit gouver nement aangekocht zouden worden. F R A N K R IJ K. Pa rijs,-den'Oo April. Het vonnis van de regt- bank, in bétp'rbces, door de nakomelingen van den heer de la Chalotoistegen het dagblad PEtoile gevoerd, beschuldigd zijnde, van de nagedachtenis van dien schriiver te hebben bezwalkt, is heden uitgesproken; de Etoile is van de aanklag'e vrijgesproken, doclv zeer gegispt, en de partij tot de kosieii verwezen. Plet vervolg op de kant van dszo blads.y m C\ tv. cl o m en et «O t NO «-« vo ON w. ij- N. - O x NO rj}. irj öocc.-. ir.ts.fv.wvo cc >o- u-O co IN. CO >OOC CO O 10 tf-'O Y3 10 S-2- -o be a c» _2 JS* °s 5 •n- ca S? re tt» "N C "O C«L»-C^ J2 ..SS|2-5*K8?g! 'S*00 2NN<Ö>OOQ <J S, m 3 u. IJ C -C fetft ai -- a» :cu f- $-•» u k Ji B 3 «u ^5 ÏÏS; 6 ■- 2 8 OJ o ff 5 ir* c 5 -S Si s g ,0 e« O ÖC c aJ S o c *z -c u u n n e»Di£ tn x- m JJ c.sf-'i M n M S a is* 5 5 k b<3 vt <a "O «J o -53 fi U u 4» wt-" CH.~ c *0 MC >H- ct o i C MC 4» -C XI C C ett a - c J3 CO' «r c 3 S5 g «5 c X 'O "7 rj l«* o 2 "e s- ■o c £"3 el «3 S 5 c O co ÖD ct -6 5-S - Er C£-S o -B 'JtS. 1 5 O» -O w tfi tü «- O.* <L* <U 3 CO fe h V?if vi - Vn 3 O o °- 5 CV 5 C •2 Oi-3 - £f) ie - ucN - C c a Ca 3 -v S* L. 1* Od I— Ui "O -51 s e c o C -rt Ui - TJ TJ o» B «jf5 se 0 d I"*' s- c s T5 5b 2 'Ju o" n a «.o "3 I'S E S JU w fti o <u •rj qj g--a- o a 5 Cu 5 04 r Vi i® e-t cn 4 a ca oj c C tJ ca «e o o o •-« O K e X« n as E O •C c XI C ro zz u 3 ca ."5» 3 a TO n 2£uï r.C2 u f o c' -o iw '.3 ..2 OC - «3 öi v *3 5 15 J= z. S - B vzv «eo ri C 3 "O 2£x: 5 D IU tffi C y ca C co n O Jj QJ - 0--o.a 5 flu 5 ^=.s sEe s-.- SS c O tt£. öd '.3 et ■O 53 O .3 ig s S)"® C tfi a .58 go-" w. -ÏÖ j'5 Q. 5» tl« «J -2 c C c T5 ft r W 13 C 2 .Sf- 5 fe3 v v jt üO t6 -c ,tn r- o Ü3 w 1» OC mr*' a» 00 23 TS S S C; c C Ctl y£ QC 41 r: ,u .3 -"3 r£ .E 6 o S e e Ct£ w s F 3 L tu w .3 u u 4» 4> X2 c x: 4» -£» -- tv cn OJ 3 u, ea C 4», 4. ïj "O XS N •5 «S3 d -• C- i w, "O "C 41 CC -O. c .3 C 4» "O 4 C c 5 B 5®" S a ïsS- :B* ?o Sb itSS S B v. a O u tb-, u 4» y "X3 OJ ;rr Vr. o i fo 'O 4J - i 4. <U 4» Gi r x: -x3 o C* c O c n i» t_t -M OH D, 1 «2 n t #j cn ÖC w. 2. C cn C3 •ft 'li 5 S 5 u. d Ui JA Z C 3 C ca <u o» •6? S- «3 C; ofl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1