Dings dag W den 25 ApriL N°. 33.' ZIERIKZEESCHE duitschland. Berlijn, den 14 April. Berigten uit Petersburg van den 4 "dezer melden het navolgende: Z. M. de Keizer heeft bij eene dagorde voor de Rusfische armee, van den 31 Maart, dezelve aange kondigd, dat hij, ten einde te voldoen aan het be- fluit zijns overledenen broeders van den jare 1814, be helzende onder andere Hoogstdcszelfs voornemen, om zijne dankbaarheid te betoonen aan de troepenwelke de merkwaardige veldtogten van 1813, 1813 en 1814 hadden bijgewoond, bedoren heeft om aan eiken sol daat, welke tot den 31 Maart 1S14 bij een der le gers te velde tegenwoordig is geweest, eene zilveren medailleals eene belooning voor zijne bewezen dien- Ben, uit tereiken. De dagorde eindigt aldus: Mij alzoo gedragende naar eeuen wil, welke mij heilig is, voldoe ik tevens aan het voornemen, '1 welk de 3) overledenen Keizer ten gunfle zijner legers koester- de; welker moed en trouw den vrede van Europa hebben verzekerd, den Russfischen naam met een' onvergankelijken roem hebben bedekten de dank- 5) baarheid hebben verdiend van den vader des vider- lands, welke zijne soldatendnur mijne stem, nog uit het graf zijnen zegen geeft." Bij. eene tweede dagorde wordt bepaald, dat de soldatenwelke zich bevonden hebben bij de armeëen in Frankrijk, bij de zoogenaamde armee van Polen en bij de afdeeiingenwelke de onderscheidene vestingen blokkeerdenop deze medaille aanspraak kunnen maken. Wijders heeft de Keizer den hertog van Welling ton hu navolgend rescript gezonden: Aan onzen veldmarschalkhertog van Wellington. Ten einde u een blijk te geven van mijne bijzondere hoogachting voor nwe verhevene hoedanigheden, en de gewichtige dienflen, welke gij laan Europa hebt bewezenzal het mij zeer aangenaam zijndat een der regemenren mijner legers uwen naam voerc. Dien ten gevolge heb ik op denzelfden 31 Maart, welke voor twaalf jaren beroemd werd door de ver- meestering van Parijs en het einde van eeneu altijd gedenkwaardigen worflelflrijd, waarin de goede zaak door uw toedoen zulte luisterrijke voorrieelen heeft behaald, bevolen, dat het 'infanterie- regement Smo- lenskin der tijd opgerigt door Peter den Groot-cn 5, en een der beste van mijne armeëen 't welk reeds eenmaal in Frankrijk onder uwe bevelen heeft geflsan, den naam van het regement van Wellington zal rira- gen; verlangende u op deze wijze een blijk ie ge- 5, ven van mijne opregte en duurzame genegenheid," De Keizer heeft tevens verscheidene bevorderin gen bevolen; de bevelhebbers van de militaire ko loniën in Mohilew en in de Ukraine zijn daaronder, met behoud hunner kommandementen, begrepen. Den eerden April heeft Z. K. H. de Prins van Oranje de reize tiaar Warschnuw aangenomen." Frankfort, den 16 April. Brieven uit Triest van den 6 April melden, dat aldaar regtflreeksche te- zigten van Corfu van den 25 en van Zante van den $6 Maart zijn ontvangen, de tijding behelzende, dat Missoiunghi zich deeds dapper verdedigde, en de aan vallen der Muzelmannen ftandvastig had afgedagen. Het berigt uit Frankfortdat Missoiunghi op den 20 Maart dormenderhand vermeesterd zoude ziin, blijkt dus ongegrond te wezeti. Aan den anderen kant schijnt zich het geruchtdat de Grieksche vloten we der in de wateren dier vesting verschenen zouden zijn, nier te bevestigen. Den 10 April heeft 'de Keizer van Oostenrijk sich het eerst na zijne hetdelling weder in 't openbaar vertoond en heeft Z. M., met de Keizerin, het Pra ter bezocht. Hoogstdezelve ziin door de talrijke verzamelde menigte met een uitbundig vreugdegejuich begroet. F R A N K R IJ K. Parijs, den 15 April. In de laarde bullentin van bet Proiedantsche gezelschap van Parijsziet men dat er thans 3000 bijbelgenootschappen op den aard bodem beflaan; derzelver inkomflen bedragen meer dan f* millioen guldens; door de zorgvuldigheid dier genootschappen zijn meer dan drie millioenen bijbels 'in honderd en veertig talen gedrukt en verdeeld ge worden. Thans hondt men zich bezig met het zen den van 40,000 bijbels naar Spanje eti Zuid-Amerika. In eene der loarfle zittingen van de kamer der afgevaardigdenheeft de heer Hyde de Ncuvillc te gen de speelhuizen en de loterii-kantoren geijverd. Alle dagen, de zondagen niet uitgezonderd, {laan die plaatsen open. Het zou te vvenschen zijn, zeide de heei de Neuville, dat deze diensthuizen der on- f- COURANT. deugd en onzedelijkheid minder toegankelijk waren, vooral voor de lagere Handen. Dagelijks liooren wij zeggendat het volk minder zedelijk is dan eertijds. Ik ben niet van dat gevoelen. Maar zou het volk tot die zedemeescers kunnen zeggen hetgeen eertijds een wilde tot den gezant van een beschaafd volk zeide: weet gij nier, dat wij 11 alle onze krankheden en el lende te danken hebben? Onza deugdeti zijn van ons, en van u hebben wij de ondeugden. Het volk zou zelfs kunnen zeggen: gij omringt ons met valilrikken, en gij verwijt ons, dat wij in dezelve geraken. Wij maken de wetten en ordonnantiën niet, en wij heb ben de speelhuizen en loterijen niet opgerigt. Wat zon men van den vader eens huisgezins zeggen, die zijne kinderen aan de gevaarlijkfte verzoekingen bloot- Helde? dat doet echter het gouvernement ten aanzien van het volk. Laat ons de tegenwoordige eeuw niet langer belasteren. Laat ons goede, laat ons zedelijke wetten maken, Isat ons, in plaats van florenis in de huisgezinnen te verwekken, dezelve zedelijk trachten te maken." Een verzoekschrift van gevangenen wegens schul den, in St. Pelage, om minder frreng behandeld te worden gaf denzelfden heer aanleiding om ook over dit onderwerp te spreken. Sinds tien jaren, zeide hij, verzenden wij aan den minister van jafliti- ver zoekschriften, welke eene gelijke flrekking hebben als dit; sinds 10 jaren erkennen de ministers, dat de be zwaren billijk zijn, en sinds 10 jaren is er nog nie'S tot verbetering gedaan. Ik weet niet of onzen eeuw den naam welke zii zichzelve gegeven heeftden naam van eeuw der verlichting verdient; maar het nagedacht zal haar gewis den naam van eeuw der contrasten en tegenflrijdigheden geven. Wij maken wettendie den winhandel aanmoedigen, en wy flraffen met de uiterHe getlrengheid de onvoorzichtige, soms onschuldige flagtoffers van het spel op 's lands effecten. Wy hebben de wonden van de revolutie willen heelen.eu St. Pelagie is meer dan ooit bevolkt met flagtoffers der revolutie. Lieden door de onheilen der revolutie ie gronde geraakt, brave militairen, met eereteekenen verfiert, zuchten onder den druk van den lijfsdwang. Van de 206 gegijzelden in St. Pelagie, zijn 'er 150 gevangenen om schulden, 30 militairen, die schier al len het eerelint dragen, en 18 vreemdelingen, van welke 'er een sinds achttien jaren vastzit, om eene schuld van 150 franken." De minister van fittantien antwoordde, dat het mi nisterie zich reeds herbaalde reizen met dit ontwerp had bezig gehouden en daarop zou terug komen. Parijs, den 16 April. Z. M. den Koning heefc den heer dr, Rivière, een der kapiretnen van de lijf wacht, als gouverneur, en den bisschop van Straats burg als onderwijzer van den hertog van Bordeaux den vermoedelijkcn erfgenaam van de kroon, benoemd. Het schijnt, dat deze keuze aan de partij der Mo narchalen allezins welgevallig zal zijn. Het genootschap der christelijke zedekunde heeft den uitgeloofden eereprijs d oor wijlen den heer Lam- brechtsvoor het best gedenkschrift over de vrijheid van den godsdienst toegewezen aan den heer Vinet van Lausanne, welke met nog 28 andere schrijvers naar dien prijs gedongen had. Daar deze schrijver den R. Katholijken eerdienst beschuldigt van dogma tiek e onverdraagzaamheid, beeft de kommissie ter be oordeeling bij monde van den heer Guizot tegen deze Helling geprotesteerd, en aangemerkt, dat ge zegde eerdienst, met aan te nemen het onderscheid tusscben het tijdelijk en het geestelijk gezag, niidde- lijk het beginsel van de vrijheid van den godsdienst goedkeurt. De bekroonde memorie was geieekend met de woorden van den H. Paulus: Daarwaar de geest Gods is, daar is vrijheid. In dezelfde zit ting heeft het genootschap gelijke belooning van 1500 fr. ges'eld op'de meest voldoende beantwoording van de vraagWelke rampen vlocijen voort uit nationale haaten welke zijn de beste middelenom dezelve uit te dooven? Den i3. Gisteren is de beruchte leverancier Ou- vrard voor de kommissie uit de kamer der paire ver hoord. Men heeft hier geene latere berigten uit Grieken, latid. Het ministeriele avondpapier deelt uittreksels mede uit brieven van Corfu tot den 23 Maart, vol- gens welke aldaar verhaald werd. dat de lord opper- kommissaris, die den 20 des avonds van Missoiunghi terug gekeerd was, het schieten te Missoiunghi had doen ophouden, om dat hij, na alle zijne, voordellen om tot een vergelijk of kapitulatie te komenvruch teloos gebleven waren, berigt bekomen had, dat de (Het vervolg 06 de kant van deze blade.) g o a 3 a l§ - R a 2 ïc S I S •5 - c '3 e m S Bit w c CC— JX <u i" a a gg B cgS *- g w> s 3 O. (U 13 ai O j r 1 'HT) C r- 57 2 2 o 3 2 o. c - f acx: c c QD „J «j 1 O» QJ -j-j Tj 0J 5-2 c p aj n 2 - OJ cn - 9- "O Qfc 1 C »- t Ct r. 0 c Cl F -O u r: ÏS a c - S SJ-c o S3 «j O TJ O» 25 "j OJ "O *1 «5 T5 .2P e 5 =3 C v 5 Q (ft a u-Cr:^ N c es <u - s "2 -S s 3 S S ït t O 0 B i> .-.§.-5 2gy dï, -w 5 0 O bC g c v) td o o e C - c o zj O ai r» ïi -n aj 531 m qi ai ca a» l> N -C -Q 3 S: j- txc oij'-J c? -o o w, a ga- 'J-' <u Qt-cCniOiOti» ^3 1 GJ T3 e-s -* T-l C J r J<u O 'u 2 S 2 g o :=r- 5 ai o-Z' o - =5 <U HL O E 2 C ai a» *a a> be a .tr 3 a cj .ju B-a c O II ts 3 c M O. =- c "Z 53 C T. O ra CJ OJ c S B qj CS n~\ t— T g- o §3 a D-~" -5 O O 4 g J jS jj i_ "E ai e01 oj -a ca JC c -«S 45 O tjp F u e 5 45 cx D. C -o o O s Jas 3 ,u rs w O T3 -C 3 C CbJ 3 n c 5 fctn g jj H D-o S'3 S g S 6 c oi aj aj ,2f !r S <u -- UT Q, T3 -- O cn aj cn tw 9j a QJ ES w ÏZ 4_ co E M W a OC.E U) CU.|4; OL a CS *- O C S QJ 1» au ai e c u 4 CJ *"T* OJ --T-l W "O 'S •- "O U O XI «JU" T- c C Os-S U W. O- OJ fr j= «U "O O t22 p i bX> OJ f «X 0 2 ttt 5 OJ E "O (J C 3 c S O S c qj ta bt S "C '5 ~D CS «O x o.g «r-a-s OJ c GJ C 0 S *51 'Z ÜL-73 o g -O O - - E. O» *- g s 2. "O a c 5 -o eer c •5 B 13 o E O. -ë - Si. O "o O JS V, c GJ E c E 01 O o| N V. N c gj OJ OJ CS ai - rï :e 3 Hf ^OCJOr-n. r* QJ <u -O -c c QJ O C— fcrj C O T3 9 "O »- "O as S aj W» 3 5 f- Qj -J a> •- c c a» IQ QJ C3 bB C 2 OU ^III 'iy'gg S-l SS 5 JS C u VJ «j W3 e: ft ut a_ O T3 »- N ra W3 ai ~z. a c is Q "g <3 o a. g 0=5; KI O c JJ» ai fc 0* -u g 6 Sf e Q.'O 3 It I 2-S S s 5 |8 MB.lsesI'S,« B.la 3 - 15 -O S C U cCc-j>iO s O E c B a» «J -bi O» <U C T3 QJ -3j>T3 mjs C .^2 S Sa SS ii tj x a» T3 ai C "O ."E X E-i? 0 3 S -E '5 I S g» •c B I v> a b c QJ a O iS OJ3 - e g I i>73 OJ o ai CS W •- V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1