A m 3 ZIERIKZEESCHE Vrijdag A'. 1826. COURANT. den 21 TO - f c 3 5 I i! fe IS I g 1-1 s! ©-«! TO I -g I i~ V X' U ■'■••V.'., (js£ -v? IS, »- 2» BESLUJT ran den 3den April iSatf, houdende bepalingen nopens de verdere invoering van het eenvormig stelsel der maten en gewigten. Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Kuning der Nederlanden, Prins van Oranje-NassauGroot-Hertog van Luxemhurg, enz enz., enz. Willende voortgaan met bepalingen te maken, no pens de verdere invoering van bet eenvormig (leisel der maten en gewigien, overeenkomstig de wet van den 11 Augusjus iSló Staatsblad no. 34); Gezien Onze bedui en van den |8 December 18 9 (Staatsblad 110. 57), en van den at December 1H3 (Staatsblad no. 54)houdende bepalingen omtrent de maten, geschikt tot het meien van granen, zaden, boonenerwten, en dergelijke grutterswaren; Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnen- landscne Zaken, van den 10 December 1825, len. C', - Deii Raad van S ate gehoord; Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 3 Maart 182S, no. 76; Den Raad van State nader gehoord, Hebben beduien en beduiten; Art. 1. In den loop van dezen jure, het tijds'ip door Otis nader te bepaien, zullen de verdere inliouds Hiaten, voor het meten van drooge waren, worden ingevoerd. Van dat tiids'ip af zullen die waren, we'ke bij de maat verkocht worden, en in de voornoemde bedui een niet opgenotmd zijn, in de geheele uiigeftrektheid wan Ons Rijk niet anders mogen gemeten worden dan bij de Nederlandsche mudde (hectolitre)het dubbel «11 oe helft van dezelve. Het Nedcrlandsch schepel dicalitrehet dubbel «I de on ferdcelen van dezelve. Den Nederlandschtn kop (litre), bet dubbel en de ©nderdeelett van dezelve. 2. Dienvolgens zullen, op dat tijdstip, voor ver sie; igd en afgeschaft worden gehouden alle maten manden en meetlmrven, waarmede men gewoon was aard- en boomvruchten turfsteen- en houtskolen Kalk, cement, biksteenzand, en alle verdere drooge waren, van weiken aard ook, te meien. 3. Op de voornoemde uwen zullen, met uitzonde- ging van de ciubbele mudde, waaromtrent nadere be palingen zullen gemaakt worden, wa; den inhoud en «Ie gedaante betrefttoepasselijk zijn de bepalingen voorkomende in Onze voornoemde befluiten van den sg December 1819 en ai December 182e, met die bepaling nogtans', dat de maten voor aard- en boom vruchten bestemd, zonder stijl en brug zullen zijn. 4. Al deze maten zullenovereenkomstig de be- S'a 11de bepalingen, ten opzigte der graanmatenuit eiken spaan, goed gedroogd en gekloofd eiken hout, gelraaid hout et) uit gegoten of geslagen koper of ijzer, kunnen vervaardigd worden, en van handvat sels, onderranden en voeten kunnen voorzien zijn. Vnor zoo ver dezelve uit spaan of hout worden gemaakt, zullen dezelve, van het schepel, met ijze ren handen moeren beslagen worden. 5 De Nederlandsche mudde (hectolitre), de helft en het dubbel van oezelve, zuilen ook in de gedaante van eene ton mogen vervaardigd worden. 6- De modellen dezer tonnen zullen, van wege het rlepartecnent van Binnenlandsche Zaken, aan Gedepu teerde Staien der provinciën worden toegezonden, ren «inde bij dezelve door de belanghebbenden bezigtigd, itagevolgd en verder algemeen gemaakt te kunnen wor den. Te gelijker rijd zullen de noodige bepalingen, om trent de wijs van derzelver vervaardiging, verificatie, «11 nopens de manier, volgens welke de meting zullen geschieden, worden bekend gemaakt. 7. Al de bepalingen, welke reeds bij eene wet, of hij Onze befluiten, omtrent de invoering of de hand- having van het eenvormig stelsel der maten en gewig. len, gemaakt zijn, zijn op voormelde maten Toepasse lijk en zullen naauwkeurig in acht worden genomen. Onze Minister ven Binnenlandsche Zaken is belast Stiet de ttitvdering van dit belluithetwelk in het Staatsblad zal worden geplaa'St. t Gegeven te Brussel, den 3 April des jaars «826, ft wan Onze regering het dertiende. (Gcteckend) WILLEM. Van wege den Koning, Bii sfwezendheid van den Secretaris van Staat De Secretaris van het kabinet des Konings, (Get.) W. G. van de Poll, jr. Uitgegeven tien negenden April 1826. Bii afwezertdheid van den Secretaris van Staat De Secretaris van het kabinet des Konings, (Get.) W. G. van du Poll, jr. F r a n k a IJ K. Parijs, den 14 April. 'Er zijn hier twee-en-veer- tig personen in hechtenis genomen, bij gelegenheid der vreugdebedrijven over het verwerpen van de wet op bet regt van eerstgeboorte. In de steden RuuaanElboeuf en Aigle hebben ook vreugdebedrijven bfi dezelltie gelegenheid plaats gehad. 'Er loopt hier een gerucht, dat de hertog van Wellington niet gedaagd is in de zending waarmede hij Dij het Russische kabinet belast was; daaraan wordt de laaide daling der tieursprijzen toegeschreven. De hertog van Wellington is, volgens het minis terieel blad, van Peiersburg vertrokken, en de hertog van Devonshire, die tot buiiengewoon ambassadeur benoemd is, om de krooning vau Keizer Nico/aas bij te wonen, mr et binnen kort cerwaarts op reis gaan. De Fraoscbe akademie heelt den heer Brifaut tot lid aangenomen, in plaa s van den overleden mar quis f AguesstauDe andere kandidaten waren de beeren de IS ar antePmgerville, Kien net en Ftrmm Dtdot. In het dagblad van den heer de Chateaubriand vindt men de volgende lijding uit AuCuiia van dei) 3 April Het berigt van het innemen van Mifsolunghi was te voorbatig. Brieven van Cotfti van den 25 M»art melden, dat het tegen Poros, eéne beoosten Anatolico gelegene rois, was, dat de pontons van Missolunghi, op vlotten mei tonnen gemaakt, gerigt zijn. Hunnerd vijftig Grieken, op dat punt verscnanst, in eene kerk, die zij verlierkt en met schietgaten voorzien hadden, zijn over de kling gejaagd en de geestelijkendie zich bij hen bevonden, ook omgebrsgi. Den volgenden dag heeft Anatolico gecapituleerd en hare inwoners zijn den 16 Maart naar Aria gezonden; doch men vreest, dat zij onder weg aigetnaakt zijn." Dewijl men gewoonlijk zoo ligtelijk hoopthetgeen men gaarne wenscht, willen de vrienden der Grieken hierin nog «enige reden vinden om te mogen hopen dat Missolunghi sieeds in handen der Grieken is. Men heeft hier geene r.adere lijdingen omtrent deze gebeur tenis ontvangen, maar in vroegere berigien waarin de val van oie ongelukkige stad voorspeld werd, vindt men tevens de verzekering, dit de zaken in Morea niet flecht (taan voor de Grieken welke weder moed vatten en nieuwe troepen op de been brengen. De overfte Fabvicr- zou met drie duizend man naar Na- gropont vertrokken zijn en door 120 transportschepen begeleid worden. Carathasca hield zich iu de ge bergten van Tbessnlie bezig met een corps troepen op te rigien; Colcis, een der leden van het uirvoe- rend bewind, wss met acht duizend Peloponesier$ naar Patras opgebroken, met bevel, om zich van die plaats meester ie maken; de president Conduriotti nad dea moed der Mainoten weder weten op te wekken, en wss donr Messenie naar Modon en Coron gemar cheerd, om die vestingen te gaan belegeren; Coloco- troni belegerde Tripolitza en Nicetas bezette de gren zen van Arcadie, om ailtu toevoer naar die vesting af te snijden. Men verhaal: ook dat de overfte Fabv/er Cara- taba, de sleutel van Eubea, vermeesterd heeft. NEDERLANDEN 's G R avenh a ce den 15 April. De Russen branden van verlangen, om ter hulp van de Grieken te snellen. Rusland is met Turkiiensedert dat zij zich in Europa geves isd hebben, bijna onop houdelijk in oorlog geweest. De Monarchen wier na men in Rusland met den mees en eerbied worden ge noemd hebben (leeds hunne onderdanen gewezen naar het Ottomannische Rijk. Gedurige krijg is genoegzaam om nationalen haat te grónden en te voeden; dit haat is tusschen de Russen en Turken bovenal door verschil van godsdienst veiftetkt. Is het zoo vreemddat de Rus, tot wiens nationalen roem de beftrijdsng der Tdr- ken behoorten die zich als geboren verdediger van het Grieksche geloof beschouwt, niet doof kon wezen voor het noodgeschrei van de Grieken? Een gouvernement moet zich donr zijne onderdanen de wet niet laten (leden. Voorzeker neenMaar volgt daaruit dat het (leeds anders handelen moe; dan die on derdanen wenschen Een gouvernement moet zich vooral rot geen' onregt- vaardigeh oorlog laten brengen. Wie zou dit niet toe gevenWie niet gaarne ook inde ftaatkiinde den regel aangeprezen zien, dat op den duur aileen het regtvaar- diee nuttig is Regtvaardig behoort men te zijn ook omtrent de meest barbaarsche volken: en de beschaafde ti'.s. ver"»Ig op dc ketns van deze bladz.) u r C O *5 *5 s o C gc u s N t C - O c. c c IS.5? 73 «J E= O» «5 O 04 *4 C3 «J G*.~T3-0 (O NJ m -c X V- I'S "O JO a" t- t_ -a 0 L. Oj CO C 04 O X ^=cs ex C5 -c a> *c 04 c: 04 -c w a u at J°5 .2 04 C X3 c a at OJ Fa> 21 C TO f- c 04 -0 44 JX. at IS - UO CB a. u* n u Q 04 «2 B 5 C <-a B cT.EL - "c3 o c "T3 «S 53 Ofl pc 2.5 a "3 M4 u 'oj .5 c rt 9 n Ti n E o ca 6 •v o CJ £1 %'i -2 5 P c r~ 3 C O) a> ui -O O -o - .-2 a -S s-i €0 «2 w C CL) QL ca ox. o ca c; c E c trp <d -c S3 -Q o* .~_Q r». c «J X -Cr^'c tfl .5? O c - gö.Es?t W 3J O. N J3 Z. s - B Oj e. B ^5 "E jc c 9 sS 1^ C c_ B «w C= .SL,. ia co CU (Öf- QJ B OS i B c 0 -O v c'5 C N X ra «1 a a 6 9 i— 33 'C -Cl ci t: CJ zi.ee .E e - a ■H -CL - n 11 N - C •»- S.c N CC Co». c S: -O r>"0 tD O ai QD o ~Z, 00 v V -r c 'i> 6 S s 2 V bc -- .S c "B X q* i_ oj "Z, CS ra te - -3? C Ti C f. c |t a 2P c 5" JO w I rn} o-SPS C C ,C rjo ~v. ■IS ®- tr a S it b 5 ïj~ a E O -o «J C B r t Sc. c c x- •aiÏT-e;. B 3^ o Z - B (O O) vSEl Vr C C C u -r~, ca B C ft ^"S -5 r C J Jr. - - c 7, u A bp "2 uCk' Jas •z ',-c 5 60 -"X -U c c 04 X -= E a» m Hj O oj JZ ■u ■a i s. v x: Z O ,<L» u 3 5 cj Z Ntv'O a •r. rr w •- Cu <u cu £5 rs O N «c T3 .SP -5 -o (S3 n •o ex "C cr 2 O - .X 5 c B ar C ts 3 a KJ JS c* M r-v c -3 (DM 01 J>C o- cn *rx 1 5 u <D T5 htu O 3 Cu-a A O M p P. KJ S - - - 04 TO /- kC -2 oj c a> V e C3 X X -a a= CS -5 r-i <u f-s ai .Sb e- „ISj •X! cu S 5 2 - - as - .y z. -o a o f c o o x; 3 -ca o 5 ,2° Z e '^1 IcB T3 - "O a a illsA CD OJ 3 5 s a 0 o •- o 5 w r. i> X .2? C AZ 6£y r: w QJ W CD OJ r c oj c 2: QJ ÖC c A aj wv c TO S a> 2 5-.= - £""52 2 3 u -C Cj c bL rJ= N Jf 55 (Si TO 3 C O) a) XJ O) p x 04 w? a. 5; oj j*; -is J "C 3 e IC U - -a *0 B D <D ex ijj Cc* C lT <U T3 -C 5 f u r o. tx 1 4 Z. .X S Jt4 X) SO s 5 CO :a £2 C JT 3 - 04 S a -a o L> a 1 04 04 O c - -S) - a O -a 1 T *- 0 C 8J r_-, «4 1 r-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1