«s;-s- '1 4 N" gf. ZIERIKZEESCHE AVl8l& COURANT. at* 80 J aSf 00 4* 00 80 80 00 5* 8® 80 20 40 oé oé f m it* iukt ea der vara 11O. Dingsdag SPANJE. Madrid, den 30 Maart. De Koning vertrekt den 4 naar Aranjtiez, ivelke piaats even als te voren weder door een regement Zwiizers zal worden bezet, |-]et nieuwe eskadron van 's Konings lijfwacht, bektnd onder den naam van de Saxische compagnie, is tot dus verre alleen zamengesield geweest uit 17 zonen van Granden van Spanje, in (lede vart vreem delingen, en dezer dagen zijn 13 derzei ve wegens on geregeldheden weggezonden. Het omwerp, om het aantal der Koninklijke vrijwilligers re vermeerderen, schijnt weder voor eeni- gen tijd verschoven ie zijn. Eene memorie van den heer Burgos, (trekken de om een der geestelijke goederen te verltoopea, ten einde het krediet ven den Staat te onderftcunen en de geestelijkheid met renten op *t grootboek scha- deloos te (lellen, is floor den ftaaisraad hoogelijk af gekeurd. duitschland. Hamburg, den 11 April. Volgens berigien uit het Noüreen bedraagt het aantal der in Petersburg g-arresteeidenwelke zich aan een aanürg tegen het teven des Keizers hebben schuldig '■gemaaktdertien, en dat der genen, welke ais deelhebbende aan hoog verraad worden aangemerkt, 240 Men zag met ver langen het oordeel des Keizers ie gemoet. Volgens deze berigienwaven de tijdingen uit het Zuiden van Rusland voldoende; zouden de rroepen aldaar gaarne tegen de Turken ie veld trekken, doch vleidde trien zich, dat Rusland den vrede, bij welken Europa zoo veel belang had, zoude weien te beweren. Graaf Stronogof is naar Rusland ontboden in men hoorde weder meer dan te voren van graaf Capo d'Istria spreken. Men wilde, dat ook lil Warschau ten komplot ontdekt zou zijn, 'twelk echter niet met dat van Petersburg in verhand zoude (laan. De generaal 2'ermtloffis den 7 Februarij uit de vesting Grosnoi tegen de muitelingen van den Cau casus uitgerukt en heeft dezelve den to niet groot Verlies geilagen en teruggedreven. Men veilde in Peiersburg, dat de hertog "tan Wel lington bij 'de aanllaande groene parade, ais Rueiisel) veldmaarschalk, de troepen zoude aanvoeren. Berlijn, den 7 Maart. Men meldt uit Petets- burg van den a-S Maart, dat den 25 te voren het lijk van Keizer Alexander met de uiierfie plegiigheid uit de Kazansclie kerk naar de kerk van St. Peirus en St. Paulus in de vesting is overgebrast, en 3idaar bij de lijken der vorige Rusfische Monarchen, ter aarde is besteld. De Keizer, de Keizerinnen, en de Vorsten welke bij de vorige piegtigheden tegen woordig ztin geweesthebben ookbenevens den hertog van Wellington, deze laaifte bijgewoond, en even als de verdere aanwezigenblijken gegeven van hunne diepe droefheid. De oude grenadiers, die ge roepen waren, ntn de kist te helpen opheffen, kon den mede hunne aandoening niet verbergen, en 's Kei zers getrouwe koetsier, lila, die niet heeft willen gedogen, dat een ander dan hij het lijk zijns mees rets van Taganrog tot Petersburg zoude rijden, heeft zich niet dan met moeite van hetzelve kunnen schei- den. Het einde der piegtigheid is met eene drie werf herhaalde losbranding van 'tgeschuc en klein ge weer den volke verkondigd"; daarna zijn de teeltenen der Keizerlijke waardigheid plegtftatig naar 't winter paleis gebragten is de degen des overleden Monarchs, op bezeerre des Keizers, aan deszelfs moeder, Keize rin Maria overhandigd. GROOT- BRITTAN N IE N. Londen, den ir April. Men beeft hier berigt, dat de oorlog met de Birmans weder een aanvang ge nomen heeft. De Koning van Ava heeft de voorwaar den, die de Engelschen voorden vrede eischtenmet gramftorigheid verworpen, en lerfloiid order segeven om de vijandelijkheden voort te zetten. Sir Archibald Campbell en de Kirmezen zijn ook reeds slaags ge- weesten 'er is tusschen hen een gevecht voorgeval len, dat drie dagen lang geduurd heeftde Engelschen hebben het veld behoudenna echter veel volk te Jhebberj verloren, en onder andere» elf officieren der Koninklijke troepen, die gedood en gekwetst ziju bebalven nog die der Oost - Indische Itompagnie. Niet alleen in Ava, maar ook in het grondgebied van Bhurtpore is de oorlog uitgebroken, eu lord Com- bermerc, die eene gtoote magt en veel geschut onder zich heeft, maakt zich gereed, om de geduchte ves ting Bhurtpore, die eenmaal eeu dorm van lord Lake afsloeg, ten onder te brengen. den 18 April. Bhurtpore is eene (t ad in de provincie van Agra en dé raja van Bhurtpore is een der voornaamile op perhoofden van de stam der Jauis; hij bezit een zeer uitgeiirekt gebied en verscheiden forten in de nabijheid van Agra en Matbura op den regter-oever derjamma. Dezen ochiend is de schouwburg, omier een naam van Koija'tij Theatre bekend geheel afgebrand; de schade wordt op 18,000 pond sierl. begroot. F R A N K R IJ K. Parijs, den 7 April. De kamer der pairs heeft gisteren de beraadllagingen over de wtt op de eeisi- gebootte voortgezet. Na de redevoeringen van de pairs Mold, Simeon en den minis er de Peyrohnet, is het eersie amendemeni ter tafel gebragt. Hetzelve strekte, om liet beginsel van de stilzwijgende begunstiging der eerstgeboorte aan te nemen, doch hetzelve toe te pas sen alleen op zoodanige nalatenschappen, als welke toeo franken en meer aan grondlasten beiaalden. Het is van achteren gebleken, dat het ministerie zich ge lukkig had mogen rekenen indien deze wijziging was aangenomen gewordeh, doch bij llaofdelpke Itemming is gebleken, dat het amendement met 106 tegen 105 iieintnen is verworpen. Heden heeft de kamer het zoo verre gebragt, dat zij over het eersie artikelhet voornoemd beginsel be helzende, zoodanig als het door bet ministerie was vootgefield, beeft kunnen stemmen, en is het geble ken, dat dezelve dit artikel, met 120 tegen 94, en dus met eene meerderheid van 26 stemmen, heett ver worpen. Het beginsel echter, om bet regt van subftiiutie onder zekere bepalingen, tot den tweeden graad uit te breiden, is daarentegen met eene vrij groote meer derheid, te weten met 1c0 tegen go (temmen, aange nomen. De kamer der gedeputeerden heeft inmiddels be- raadilaagd ovet het tarief. De beruchte de Puymau- rsn heeft weder het geluk gehad deze kamer in eene vrolijke luita te brengen, met voor te (tellen, om, daar de denkbeelden van den geneesheer Sangrado weder in zwang schijnen te komen, en de patiencen zoo veel mogelijk van hun bloed worden on:last,het inkomend regt op de bloedzuigers af te schaffen en daardoor eene handelstak aan te moedigendie in het zuiden aan zekere moeiieiiikheden onderhevig isse dert de Spanjaarden goed hebben gevonden een koop- ma 11, die bloedzuigers uitvoerde, aan een boom te binden, uit te kleeden t-i) met zijne eigene bloedzui gers te bedekken, zoodanig, dar hij het, zonder ttis- scheiikomst van een welwillend menschenvriend, kwaad le verantwoorden zoude hebben gehad. De kamer heeft, onder een telkens herhaald vreugdegejuich, zoo dikwerf de spreker den mond opende, deszelfs wel- ineenentie pogingen, ten gunste der bloedzuigers, ver worpen. Parijs, den it April. Reeds sedert eenige da- gen liep bier het gerucht dat Missolunghi ingenomen wasen hoezeer de (tellige berigien wegens het verove ren van Vasiiladi en Anatolico den val dier plaats deden vooruit zien, vleide men zich echter nog altijd met de hoop, dat de dappere Grieken, die sedert den ts April des vo.igenjjaars, deze vesting verdedigden, nog in tijds bijiiand zouden ontvangen. Deze bo .p is ongelukkig lijk vervlogen, heden beeft men de droevige lijding be komen, dat Missolunghi bezweken is. Het berigt des- wegens in verschillende dagbladen medegedeeld luid aldus: De heldhaftige verdedigers iva» Missolunghi zijn niet meer! Tot op 1400 man gesmolten, die flechts vier oneen brood daags tot hun onderhoud bekwamen, zagen zij tot den 17 Februztij den (form zamentrebken, die hen, verderven motst. De Egyptenare», door Fran- schen aangevoerd, hadden ter dier tiid bet maken van pontons voltooid, waarmede ziiover de ondiepten tnoes- cen geraken, om Missolunghi van den kapt van Mavri- Aliki aan te vallen, op welk punt geene vestingwerken beitonden, uit hoofde, dat de iiad aldaar door de moe rassen gedekt was. Den 18 maakten de barbaren eene herkenning, en de Turkscbe vloot was weer verschenen, op de ankerplaatsen van Procopanisiosaan den ingang der golf van Missolunghi, zoo dat men een geweldigen aanval moest verwachten. Van dien dng af bereidde zich eiken Griek ter dood en van den jp tót den 31 Fe bruarij vierden alle de Christenen hun hikfeesr. De bis schop Joseph diendehun de sacramenten toe, en na den dienst voor de dooden gezongen was, begaf elk zich naar den post, dien item was aangewezen. „Van den 22 tolden 05 was alles ftil in het karsp van Ibrahimen des nachts begon de vy'and zijne pon tons te leggen. Twee uren na bet opgaan der zon wa- list vervolg et/ de kant van deze bladzj 3 o o tl "O M C* <u oj ,1 u,. t: e S3 -J3 50 o o c CU a. z c o (U C 'n <u> 9 2* 5 «J s ïlss o 01 a Sc-o <- £5 n u O 73 -X "p -O - GJ 9 Zr l u w cz „c - X -as GL 4- 5 2 TT *C -Z ■u r* <0 - c 2 U 73 t-i S «2 o Q- - c c "O o s S S H 8 g - C Z 2 «U 2 S r J TZ -O i c u S O 5 da tij o -O èL w - y. JC - .23 faTJ c 9 .a a CJ w QJ G H tLj 3 -O -'2 9 o» C7 TJ 'LJ. "La «3 u 13 ck-o co 5 c 9-- 3 3 W B =*- CJ jj -Zj u T -O -- u X* Q N fc! O «J a - "O S S 5 OT 2 rT C 5:=P.r Z ■C -fa g Xi - -•c: sa «J d ni c B - - 3 c- .Si c- E- c Of M - - -c v ■k' 6 o c U- fa. c c w f o v - -x - c J. i Oz c t* v> c TO cJ C "O N N cj o C 0 a e'| 5 G 2 Oh <u S E N 5 ■- r o JS C; G; fa-1 TO - - s 5 o. o c 72 't\ - s O o tr w N c tl O 5 b <n o £- ^733 Ji S CO a-t-i S "3 u cv Ca AL. "o rj-j .-.2 z Qj aj S te - U ■pr o N gH - aj aj c c r c -D w s: cj Ï-Ö.ÜÏ" IC ez n -o Jg 1 ,S c C i Tr - -= S IJ, iï S O £3 -J r' u 5 9 <D c C2 - -o ^7D jc w -r Sr 05.^: o -c cc Z 9. cc r "c fa» ic c S l S 'en 0 z A. ei. c ca o - wJ o -X X u 'x 0 K. Co C U CJ x 2 tu ?*Cs4 O fa. j= TTu: C ai ctj O X Z T Pi. d 3 cat "O F s. "j; S> "5£0 i3 - UZ 3 77 'PZ P fa. 13 fa- g, O O eSZ O O o u w "2 - c O o S JC C Q-> fa. cc -n n iJ C C 1 ..-33 O TO w c O. OJ. n C: 1 c c I c - 3 AX o n js a, v E 42 C »0 "O ca c 1 o - fafa £3 CJ TO E "O u Wh -c- V5 13 C t -n 3 «t O - o JZ 2 M Ci. aj 41 J W Jr oc 2 - - 11M Ci, èvj co cj o 1 f A P C £- ÓJ TO r uj rt3 eJÜ fa- tU 73 CL» 3 .ït» M s3 o "c i- 1; S t= ê- - iL 2 r- C2 fa< 2 u ,3 O V J!J

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1