NV 3& ZIERIKZEESCHE i#5 CO DRA NT. ÜfsSffi; ij|' -s-ti gil! Vrijdag den 14 April. E 0 D' U I T S C H X A N D. FttAKKrpRT, den 7 April. Men heeft hier de Kgenftcijdigiie tijdingen omtrent Missolunghi ontvangen aoo dat men in een' (laat van onzekerheid over het lot dier vesting' én van hate dappere verdedigers lèefr. Van Triékt schreef uren den afliet!dat schepen, die den >6, en 17 dier maand vatt Cefalonia en Zame gezeild waren het bérigt medebragténdat Ibrahim op den 4 Maart de vesting opnieuw aangevaüen en baar ftofrntn- derhand ingenomen had, waarbij allen, die zich daarin bevonden-, over de kling waren gejaagd. Deze verontrustende mare schijnt echter gelukkig geen geloof te verdienen; led minste ieest men in het dagblad van Triest;-dat niet als Griekschgezind bekend ftaat den aSftendat, volgens een brief van Znnte van den 11 Maart, Ibrahim, het gevaar inziende om Misso lunghi re beklimmen, befloten hart zich meester te ma ken van de rots Vafilades, welke de kleine eilanden Voor de vesting beftriikr, ten einde de belegerden te be- xooven van de visscherij, die daar uitgeoefend wordt, «n tot hun levensonderhoud dient. Hij had hiertoe vlottende batterijen doen gereed maken,; om hei fort ie beschieten en het ftormenderhand te nemen, hetgeen na vetscheide vergeefsche pogingen den 9 dezer geluk te, Van wederzijde is veel bloed gellorien het gar nizoen, dat hit "160 man belfond,over'de kling gejaagd, behalve drie-personen, waaraan het leven geschonken is. Het verlies vandeze rots doet voor Missolunghi yreezen. Volgens nog een ander berigi uit Triest, had een Schip, dat van Cefalonia kwain, onder Missolunghi een Engeijcb- fregar zien liggen en de Engelscbe vlag van de vesting vyaaijen. Hieruit bdltiit oren dat de. Engel- Sciien tpsschen beiden gekomen zijn, om het bloedver gieten te sparen en Missolunghi op het, punt' was van over te'gaan; 'Erzijn brieven van Konftanrmopel;van.deti so Maanyolgeiis. welke de nieuwe Engelsche ambassa deur 'er met veel onderscheiding ontvangen was, en de Europrscbe ministers' ie'Per a reeds een bezoek bij hem haddeu-afgelegd.- De beroemde dichter Johan Henrick Vossis den 30 der vorige maandte Heidelberg overleden, in iden ouderdom van vijf-en-zeventig jaren. Van Petersburg schrijft men, dat de Keizerlijke familie dagelijks des ochtends en des avonds de hoofd kerk van Casan bezoekt otn 'er den lijkdienst bij te wonen. De begrafenis van wijlen den Keizermoest den 35 plaa-s hebben. Petersburg levert thans een zeer treurig aanzien op. Alle personen zijn in zwarén rouw gekleed. Alle pu blieke vermakelijkheden (laan ftil en zelfs in bijzondere huizen wnrdt aan geene gezelschappennoch aan spel of dans gedacht. De voorloopige berigten ui'. Konstantinope! van den 10 Maart meldendat de Britsche gezant aldaar net veel minzaamheid is ontvangen; dat men 'er wel is waar, berigt had van den mislukten aanval op Missolunghi, doch dat de Porte zich overtuigd hield, dat Ibrahim magtig genoeg was, om die plaats te kunnen dwingen. In Fransche dagbladen vindt men berigten van de löitische Eil-tnrientot tl en 12 Maart, waarin voor komt, dat Ibrahim werkelijk de belegering van Mis solunghi heeft kunnen hervattenen dat hij zich indedaad *an een verflerkt punt buiten diê vesting heefi kun- Hen meester maken. In sommige opgaven vindt men, dat deze veroverde politie Anatolico zoude wezen, «ene verfterkte rots ten noordwes en van de vesting; met de bijvoeging, dat deze verovering op het lot der hoofdplaats hoegenaamd geeoen invloed konde hebben «n. derzdver genreenschap met de zee in geenen deele verhinderen. In andere berigten wordt echter van Vassiladi (een eilandje, zuidwestelijk van Missolunghi, «an den ingang der moerassen, welke de vesting ge deeltelijk omgeven) gesproken, en zoo deze laatste op- jjave juist is, hetgeen niet onwaarschijnlijk voorkomt, dan zal, indien de Egyptenaar zicil aidaar kan hand haven. de gemeenschap ter zee, zooniet afgesneden, dan toch zeer belemmerd, en de moed der belegerden daardoor niet aangewakkerd worden. Zeker schijnt het, dat de Britsche gouverneur van de Ionische eilan den .deze .gebeurtenis van zoo veel gewigt heeft geoor deeld, dat hij terstond eene stoomboot met de tijding derzelve naar Ancona heeft gezonden 00 dat het bè- jrigt verder langs den koristen weg naar Londen mogt "Worden overgebragt. Welke datum de jongste he- ïigten uit die oorden voeren, is niet met genoegzame zekerheid gebleken, doch men wilde, dat Missolunghi in allen gevat den 23 Maart, wat 'er dan ouk gebeuld zijn moge, volhield,. 'A°. tsïëi i a cj 2 c;o -,x G <u -sa S* a ~fcO «s** B-S S-f s ca T3 a» De btgunfiigrrs van de zaak der Grieken vleijen zie'1 nog, dat het berigt van deze afsnijding niet za) beves" tigd wordenom dat de Egyptenaren geene schepen zouden hebben gehad, om die expeditie ter zee te kun nen uitvoeren. Deze reden is echter onvoldoende; De Egyptenaar heeft in allen geval over zijne eigene vloot, en waarschijnlijk over de Turksche kunnen beschikken, en het is niet geblekendat, na het aanbrengen van dg laatfte toevoerende Grseksche schepen iti die watersjn zijn gebleven. Anderen meenen, dat de vesting, hoe he; ook zijn tnogevoor een geruime» tijd vap leeftogt is voorzien; weder anderen hopen op de o.pe- ratien' van Fabvier en Goera, in den rug van lbrti- kinds benden. tjoe wel zeer onzeker, is het echter niet onmoge lijk, dat deze legerhoofden riog iets kunnen uitwerken. Men wil in Parijs berigt hebben uit Naupli van den 28 Februari!vermeldende, dat het nijpend gevaar voor het oogeoblik alle partijen had bevredigd, en dat men iiellig bevel had gezonden aan Fabvier en Gce- ra, otn met hunne magt en de overige. IIutr.eltoten ten spoedigiten westwaars nanterukken. Die magt werd op so,000 man begroot; menducht echter, dat deze opgave zeer overdreven zal zijn. GROOT-CRITTANNlE.fi. Londen, den 8 April. Het gouvernement heeft dezer dagen depêches ontvangen van den lord opper - kom- missatis .der Ionische Eilanden. De pacha van Egypte heeft, hij een firman, aan den heer Bov/ring en eenige andere heeren de uitfluitende privilegie gegeven, om de duikers-klok op de Egyptische kust te gebruiken ten einde ie zoeken naar'eene aanzienliike som «elds, 600,000 p. 11. welke aan boord was van de V Orientdie bij den zeellag van de Nijl in cle lucht gesprongen is. De firman is in January-verleend en draagt de grootlfe blijken van het verlangen van den pacha om nieuwe Europesche uitvindingen in zijne (Uten in te voeren. Van Lissabon schrijft-men den a» der vorige maand, dat H. M. de Koningin zich onpasselijk be vind; en een bezoek ontvangen heeft van de regentes Isabella Maria en de beide infanten hare zusters. De Prinsessen hebben het paleis van Ajuda betrokken en de Koningin zalzoodra hare gezondheid zulks toelaat, het paleis Queiuz verlaten en zich bij hare dochters voegen. Volgens de Noord Amerikaansche-couranten tot den t Maart, bellaar er in den senaat der Ver- eenige Staten eene partijdie zich poogt te verzet ten tegen het zenden van een minister naar het con gres van Panama, hetgeen de Prefident voorgefteld heeft. Da senaat heeft over deze zaak met gefloten deuren beraadflaagd en, schoon er nog geen beflutc genomen was bij het afgaan der laatfte brieven, scheen echter de meerderheid zich voor de voordtagt van den Prefident te zulle» verklaren. De Columbiaansche fondsen zijn merkelijk ge daald, hetgeen door sommicen toegeschreven wordt aan een gerucht, dat Bolivar overleden zou zijn. In de courant van Sincapnre, van den 14 No vember, ieest men, dat de Buitenzorgwelke aidaar gearriveerd was en den 4 van Batavia was gezeild, de tijding had medegebragtdat de generaal de Koek wederom eene volkomen overwinning op de oproer lingen behaald had. De rebellen hebben door bet vernielen der wegen en het afbreken van bruggen ver scheiden disrrikten des lands ontoegankelijk gemaakt en zullen hierdoor in ftaat zijn den oorlog nog een geruime» tijd .te doen voortduren. T« Batavia lipp een gerucht, hetgeen echter bevestiging verdient, namelijk dit de Javanezen de Chinezen hadden ui.tge- noodigd, om zich bii hen te voegen, onder toezeg ging van hen te zullen handhaven bii alle dé voor- regten en den alleenhandel, welke zij onder het tegen woordig befttiur genieten. F R A N K R IJ K. Parijs, den 3 April. De omstandigheid, dat de Fransche generaals Livron en Boyerin dienst en in soldij van den Onder- Koning van Egypte, Welke zich thans alleen met het beoorlogen van de Grieken schijnt te hebben belastniet te min hunne rangen en lm», nen staat bij dB troepen van Zijne Allercbristelijkfte Majesteit, den Koning van Frankriik, behouden, en de welbekende ondersteuning, welke de agenten van dien b.issa bij de overheden van Toulon en Marseille vinden voor den aanbouw van ziine oorlogschepen, leveren op zich zelve een genoegzaam bewijs op van het denkbeeldwelk men zich ie vormen heeft van {Het vervolg on de kant van deze binds-') •li _o '-u O aj T3 C3 4» ,0 at ZJ t3 s ■SP O. 5 e W XV '<L> Ufa U QJ co o 'EL cl o a J 5 <u 2 gf O-S N S. tu .i= <u OECW neCrLiflcm-k; po? -O 41 O. o V 'a "Z *s I G k- O - •■B - 1 ïj 1 en tn E=k« r- "x v a 2 v co tO 2 rr p" ji a; o3 O. *u ;a^ P- I Jo liSi s g s?:s £<.a 00 «J H v- t— -G oa tu CQ r- cu T-» jx O -n t§. 2 11 o 9 S «41 O "O rm QJ C O 2 r o >-» ^2 O tu cS U.- C OITT tu "O ex- ^5 - «6, •a e. a ta U C C JL TJ O c 'a j.M.cs.'ï-S Bï .5 .gl l='ü'SS«'D;;ïïs •*J - g,a "^.SPlu n - c *- "CJ c 1 - s .2 E - «L— C r C - hj 5? u .Si <u s T* T3 gj o C5 j u u o "O 15 T* P o - - QJ -- Z- C u 9?— S v s 5 üi U !J T3 N - C. yP O ■O -VS c 'n g J* ru q -■S ?Ï-Ï£| «■- g -o rt ra O 2 O I ra 2 N Oi -£ ÏJÜ O 1 S g e Cf ï- U n c u ,-o 15 - rt CJ rj TD u. <- C "T c lp oj f tl j- ff .mm a <uec4»v,üL' azJ "O lï ai N >- a CJ TssL e- *-»»-< ox C C Ji a 4» 4# a tu U r ^3 OSb Cl c s» j: -w c- dj t— V C |^J ai Z C3 - JZ JZ OB B e: «*•- 9 - V 31 C T3 1> <D 4> 4. *n P4 C U 4J O rt 2ui [1 o o» V' P-o CL h 3f E H ■- co C C! «,S - "6.3 .2 10 c5 B a *o -a 5 -j= «C C u *5 o» w) tn .E ,E 4. üSO Bi, u»_ u ee S -3 Si 8 S S «3 Q_J <U X C- -a N "U - w.. C a z c. N »- <U «O e c> X 4» 5: i» TB ET B- ^2 S .5 -o CO £2 cj co -Ci -C 5 X .u u - s -s b a S - 5 u O. 4» c 6 0 u O E g o o 5 2-S 0 .6 a c 2 !s» KJ .2-TB CJ TB 04 ac 3 c «J -u s 2 I4>4> #»«- B M a u iü g cs v>o4»?r >a*-« «1 3 O» j- -5 -o "a •0 u a r o 5; co -c? ÉS «J SI 4« -a £1 ot g Gil, - "O C5 4» ;S"oTcv Sx, 3 r Z 11 Of, 3-" 3-Z X: C/> C fefi cw 4> .X C 4» 2J S 3 C 4. - B u Cl .e «o 4» e* o c - 4»*S W# -O U 2 C C •*- w TJ O N 's CJ «j JS ÖL -a zr o 4> tu C S T3 SO' C O - -a t c co X CJ S 'O - a c ra co o -C c c "c H. CJ ■TJ 4) Xi T3 ^5 QS c c. C ra i» a._ c 4» CU. «B.r E "O K :S ötw'S JB S Sha o N C O N K "O T3 Sr E3 T3 C o 0 O .2 e S .2 -S c 0 c 2 >-£*"" a •i* CJ ïrt c x 5 aj c» -= tutu -C QL.*=; C C N 7Ï CJ e 41 N 'c5CC3 ,u041S*2 ÏSCIÏ'O g* -c jxi ïn c s o c_fcj=£?rai; 2- clx; "o 13 m qj 'O e v. o 1 4>J3 cac O -L4 fcw, OJ CO 4* O c O C D C5 INi TJ "C r C z a ~r -C dj c c: c 4» j g Jü "2 EX S °-!Ï O 53 O» O tn cu? O CJ ~Z. E-ïï „-S-S"13 - s -5 „3».ÏOc£5 'acS u 0 4J CiG Q ^"O P C T3 s w O Of <3 S .Ï-S g g g 1 U s - *0 CJ c "S X) X5 c2. Wi g CJ C - <U T3 'O <u C .^5 c a CJ O 4 *o -c "O tu u. t03 w «u .SP --a o-e. g ;B <J en C o c. tl ir L£ S-i '".s-SSaS-istSl-.S -55-E - - o w -• C -- c Cltl g lt 4jX» e"";-a O" "tLu'S I «a 5 41 o c :crt '3rÖa^i«,ajrfimw ?rS N pQ gê^ C -a E g" S -o b s "O 0 - 'ii V -O GJ CO SJ <U CA. f-T orj o CJ -O CLi N xi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1