II I I B f s n P \u% a\ li- H: I 1 I I u] H v I mk Hl; ■r I Hi v K B* W:< I c- 3- T 03 V-- 0 a M OO - her vorig jaar, door den minister van.finantien aan her congres van Mex:co overgelegd, hebben de ont- vangften to.fioo.cce dollars bedragen en de uitgaven iö,Öoo.coo, hetgeen dtrs eep. te kort van <3,000,000 dollars oplevert. Daarentegen berekent de mittis er, dat in het tegenwoordig jaar de ontvangften een. mil- iioen dollars meer zullen opbrengen, dan voor de ge wone uitgaven benoodigd is. F R A N K R IJ K. Parijs, den i April. De zoon van den minis'er van marine ismet belangrijke depeches, naar Rio -Ja neiro vertrokken. Nadat het ministerieel avondblad een tijd lang de verdiensten der Jezuhen op de hevigife wijze heeft verdedigden die orde van alie de tegen dezelve in- igetrag'j grieven heeft trachten vrij te pleiten, heeft het zich op eens laten ontvallen, dat de zoogenaam de ultrampniaansche gevoelens alleen door een eenig man den heer de la Menriaiswerden voorgeflaan en heeft het kort daarna verzekerd dat alle de bis schoppen des Rijks verklaringen aan den Koning had den onderteek end, inhoudende, dat zijlieden de be ginselen van de Galiicaansche kerktegen de Paus- selijke opperheerschappij, allezins beleden en waren toegedaan. Men heeft zich eenigen lijd het hoofd gebroken wegens de redenen van dezen plotselijken ommekeer, doch heden verneemt men, dat het open baar ministerie de hand heeft gelegd op het laatfie geschrift van den abt de de la Mennaisals aan randende deze beginselenen dien schrijver deswegens voor de correctionele tegtbank heeft gedagvaard. De partij der Jrsniten is in geenen deele met deze han delwijze ingenomen; zij meent, dat de burgerlijke tegtbank kwalijk over deze geestelijke aangelegenhe den kan oordeelen, en dat de revoluiionnairen en de ongodisten alleen cenige blijdschapWegens dit proces zullen aan den dag leggen. Het publiek ziet den uitflag met belangllelling te gerooei en heeft nog niet vergetend3t de genoemde persoon de overheid eenmaal ongeflraft heelt durven trotseren, en toevoe gen, dat, indien men hem mogt mueijen, hij loonen zoude wat een geestelijke vermogt. De boekhandelaar Ladvocat heeft de gezamenlij ke wetten van den beet de Chateaubriand gekocht voor eene som van 550,000 franken. ?Wee-en-dertig zeer aanzienlijke vrouwen heb ben het voorbeeld der hertogin Dalberg en der mar kiezin Marnier gevolgd, en hebben in .reverschillende wijken der Rad gelden voor de ongelukkige Grieken verzameld, Parijs, den 4 April. ïn de de kamer dsr.g«ddptU'-''>:-;^;''i''a teerden, is gisteren de discusfie geopend over de con»' jgy. Sj| sept-wet op de douanen. Bij deze gelegenheid heeft dtr: efg heer de St Chamanshet onlangs met Engeland gefiov d' ten handels-traktaat ten hoogde geroemd. Hij schouwde het gelijkftellen der regten, die in EngelandT van Fransche schepen gevorderd werden en hooger wa ren dan die in Frankrijk Engelsche schepen betaalden, wel zoo voordeelig niet, dewijl hieruit eetre grootere- mededinging tusachen de scheepvaart van beide landen zal ontdaan, die aan deEncelschenals de meeste sche pen bezittende, ongetwijfeld voordeelig zijn zai. Maar bet groot voordeel was, volgens zijne meening, daatiti gelegen, dat het traktaat bepaalt, dar de Engelsche sche pen geene goederen, uit Europa komende, in Frankrijk kuuucn invoeren, en dit eene eerde schrede is tot eena (Het vervolg ej> de ids tlsdz.y

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1