ZIERIKZEESCHE Vrijdag COURANT. dsn 7 April. JC 3 AC V3 - *xtj 4» ra 4» ■d='1 I 'S ts -rz 1 u - cf N c |- s; ir 2è'MS*M S CL1? F k s -c c e JZ "O v C» u JzS 6 5 s y ai y -Q T3 "es ■U U O S cu 'Z .Z. ca z> Ti eiX mu - cz CZ 4) <u -~Z C '1 y C Ö-- 3 CL <U U JX Jd CJ ra tc bcjs Cl OM C X. w. 4J O ra CL S» -c v I I "55 S 9 O RUSLAND, Petersburg, den 15 Maart. Vier dagen ge* leden is het uit de geweren rebellen gevormde bami- Jon naar den Kaukasos vertrokken; er hadden zich daarenbnven zoo vele vrijwilligers uit andere regenten- ten aangemeld, dat men gedwongen was meer dan de Jielft derzelve af te wijzen. Vele personen schijnen ongerustheid te voeden, tegen den dag der begrafenis van Keizer Alexander zij vrèezendoch misschien zonder gronddat de kwaadwilligendie zich nog in het duister verscholen houden, een waagftttk zullen bertaatt. Hef gouver nement neemt in alle gevallen de (liikfte maatre gelen van voorzorg. Het bevestigt, zich, dat de gewelven onder de hoofdkerk scherpelijk zijn onder zocht alzoo er een gerucht liep dat aldaar vaten buskruid waren, verborgen; men. vond er pie's dan wijn, intusscheu zijn de kelders geledigd, de deuren verzegeld en aan alle uitgangen schildwachten ge field. Men weer, dal de zamenzweerders, den 18 Maart hadden bepaaldom hunne vreesselijke ont werpen ten uitvoer te brengen. - Ons handelsblad behelst, betrekkelijk de ends in Engeland welke ook hier, ofschoon in eene mindere urne,, haren.invloed;ondecyjoden en onze wissel, kwij nen doet, een artikel, he.welk vooral daarom zeer op merkelijk is, omdat in hetzelvezigtbasr. van honger hand medegedeeld, onder anderen ten Heiligde wordt verzekerd, dar her hedaande alarm overdreven is, dat de zaken onverwijld noodzakelijk hun gewoon even- wigr hernemen moeienen, waarschijnlijk de bloeiiend fle rijden naderbij zijn dan men denkt: want dat En ropa door gicnerlei wezenlijke rampdoor geenerlci oorlog, en door generlei flaatkundige beroering bedreigd wordt. SPANJE. Mad'rid, den 20 Maart. Het kompïot, dat door de policie dezer dagen ontdekt is, was door de Zoo genaamde apostolische partij- gesmeeden had ten oog merk, om den Koning opteligten, naar Atanjnez te vervoeren en heat daar te ciwingen van een dekreet je teekenen,, tot hsrftelling der mqutfiiie en der mili taire kornntisfien, ett zoo ;de ümftandiglietien gunltig uitvielen, hem te noodzaken, om afstand van de kroon te doen. Hiertoe (roesten èenige omgekochte lieden jn de voordeden van Si. Francisco, Avaiiè- e:< Rar- rjuillo, een volksoploop maken, en leve de conflitu- tie! roepen, hetgeen het digitaal zón zou voor de Ko ninklijke vrijwilligers, om de wapenen op te vatten, en eene flagting te beginnen onder aden, dia Hechts eenigziuts als liberalen bekend ftaanwaarna men den Koning, als een tnaat regel van zorg voar zijn per soon, naar Aranjuez moest geleiden. Ook daar, Moest in schijn wanorde ontdaan, die spoedig door de apostolijken, zou gedild zijn, welke vervolgens van *s Konings vrees of schrik, moesicn gebruik ma ken, om hem, of tot een' afstand of to' het bektach- jigen van bovengenoemde beüuiten te bewegen, Oe Opper-intendant van politie, de heet Recachoheeft, door het in hechtenis nemen van vele personen en door het onder de wapens houden van het garnizoen «n de artillerie der garde, dit komplot veriideltdat Cp witten Donderdag, bij gelegenheid dat Z. M tc voet de kerken bezoeken zou, m«est uitbarsten. Hier door heeft de policie nog meerder de haat der apos tolijken op zich geladen, en heden heeft men' in de voorflad Avapiès een politie agent gruwelijk vermoord gevonden. Gisteren namiddag, is in de wijk van San Antono, in eene herherft, twist ontdaan tnsschen eenige mili tairen van de Zwitsers en soldaten van de Koninklij ke garde, welke zoo hoog geloopen is, dat van we derzijden verscheidene gekwest zijn, en eindelijk de rust eerst herdeld is, na dat twee compsgnien Zwiu zers op de vechtende geschoten hebben. Men zegt, dat de luitenant-kolonel der Zwitsers, die met eeni ge andere officieren beproefd had het tumult te dillen, tfen sabelhouw bekomen heeft. Men zegt, dat.de ridder Anduaga den hertog de F.Injantado als minister van btiiienlandsche zaken vervangen zal. Er zijn hier verschillende geruchten in omloopbe trekkeliik het gedrag, dat het Spaansche ministerie om trent Portugal zal houden; zoo zegt men, onder an deren, dat het niet gezind is, om het regentschap te erkennen, en een corps van acht duizend man naar verschillende punten der Portugesche grenzen wil zen den, en dat de Engelsche ministerden heer Lambs «jggrtegeo gepjolcsieerd heeftop gtotulj. gil op hec 1826. congres van Verona duidelijk bepaald is, dat geene tiaiie van het vasteland, regtftreeks of zijdelings, zich met de zaken van Portugal zal inla en. Ook verhaalt roep, dat den Spaanschen ambassadeur te Weenen, last heeft, om pogingen bil het O stenrtjkscb kabi net aantewendeh, ten einde den Poruigeschen infant don Miguel, naar Madrid te doen komen, en dezen, hetzij ais regent of ais Koning, aan het hoofd van het Poriugeescb gouvernement te plaatsen. Dit 'blies is evenwel (lech s een gerucht, voor welks echtheid otoeijeiijk is in ertaan. Er bevinden zich te Madrid afgevaardigden van de Havannabdie namens de autoriteiten van dat ai- land den Koning gesmeek' hebbenom mei Ce ver schillende onafbnnkeliike 'Staten in de oude Spaan sche bezittingen te handelen, 'en einde Cuba te be schermen tegen de lagen en kuiperijen dier nieuwe gouvernementen, en men vé'Zèkêrt'dat dit verzoek niet geheel afgeflagen is, waarvan wellig' de teden ligt in het groot gel tgebrek en de hoop om hierdoor daarin te kunnen voorzien -— Alle vier maanden heeft er eene verandering van garnizoen plaats', bij de twee brigid s der Frinsche divide van Kartix. De gen rial Mouton. is thans met bet 15de, 34de en 36de régenten! vn linie te Kadi* teruggekomen, en de generaal Susbiel/e, heeft Item te San Fernando, np |-,et eiland Le n, met het a/ en 35de van linie afgelosr erwijl het 20de rit bui ten kant.onnementen van Ttrifa Puerio-Seal en Puer to - Suva - Maria, betrokken heef'. Te Lissabon heeschte den tg dezer eene vol maakte rusr. DUITS C HLAND. Frankfort, den 31 Maart. De Keizer van Rusland heeft de knmtnisde, welke sedert drie- en- twintig jaren bedaat, en be|ast is nier h.t vervaardigen van een algemeen wetboek, me' de Keizerlijke kanse larij vereepigdten einde haar werk te doen vordeietr en te voltotujen. -Met de paketboot van Corfu, heeft men te Triest brieven van daar tot den 7 dezer, welke de bevesti ging behelzen van de nederlaag van Ibrahim voor ivl'SSolunghi- Ibrahim had te vergeefs di-pjaa's "pge- eise'itl, en aan de hezetting een' vrijen aftogt beloofd en begon op den ttf? Februari) zijn aanval, waarbii het hem gelukte eene batterij te vermeesteren doch deze was door da Grieken ondermijnd en sprong in de lucht waardoor omtrent duizend Egyp'enaren het leren ver loren. Op den 1 Maart deed Ibrahim een' tweeden aanval; doch- Zonder gevolg, en np .den aden h eft hij eene volkomen nederlaag geledendaar de Grie kenzoo als men zegt, van den kant van Salona, onder aanvoeren van den everfte Fabvier, komende, den Turken in den rag gevallen waren, en,een groot bloedbad onder hen aangetegt hadtien. Zijn verlies werd op eeltige duizend man begroot, en zijne half gedisciplineerde troepen waren uit elkander gejoopen, waarna hij zelve naar den Aspropotamosvolgens an dere tijdingen naar Patres, teruggetrokken wrs. Ook schrijft uien uit Corfudat verscheiden Engel- sche schepen, uit Akxandriën aan Ibrahim gezon den, door de Grieken gevifiteerd zijn, en het Turksch eigendom, dat zij aan boord hadden, verbeurd ver klaard is, waarover de Engelsche kapiteins zich te Corfu beklaagd, doch ten antwoord hebben gekre gen, dar zij zich zeiven dit ongeval te wijten hebben, en men hun geene bescherming kon veriechen. Dit zou doen gelnoven, dat de Engelsche hel regt van vifna'ie der Grieken erkennen. Van Siira heeft uien heiigrdat te NapplD di-Ro- manie vele kleine vaartuigen tot eene exoeditie ge reed gemaakt worden, die twaalfhonderd man naar Negropont moet overbrengen, FRANK R. IJ K. Paiujs, den 31 Maart. De heeren Dhcrbignij en Bossangiwaren gisteren voor de regtbank vancor- rectionele politie gedaagd, de eersre als schijver en de tweede als uitgever van het onlangs 'n het licht ver. «c'-enen geschrift ten titel voerende \Nouvelles Lettres Provinciatesals beschuldigd van daarin den gods dienst. van den (Iaat,en het Koninklijk gezag gehoond, en tot haat en verachting van hét gouvernement aan gezet te hebben. De Advocaat der beschuldigden, mr. Renouardbeefi aangetoonddat de bce.r Dher bignij niet den godsdienst, maar de overbeersching van Rome heeft aangetast; dat hit het Koninklijk ge zag niet heeft gehoond, maar het heeft willen bevrij den var- de voogdijschap der-wes'éÜiken en eindelijk, Ha vervolg op de kant van den bladz V -^t «2^5 «.*- O H- a tg, 5 -a S O u r_- G G 3 y g b S> tJ w tx'-a 1 o sa o «s-tef.y Sïïko s M - s s 3 S aJ r JZ - «J CA. c 'a cj 5S is N o O O g o w NI F c 'g 'J£-2 2 L— j N Cl- 03 "S - jai c 5 e fcc 2d w F CD u Oj r .Si «J C w Nr 5 u u Ot "j n t! X> 3 -D c" o* c Ja S SW 4» o t-i ..;2s.v- i-ï-g e '°OE G c C/3 4j r. JO £r c asS c c 3 4» 4» O a aJ=-o g B 3J-S ,4r# w J- C3 g-s r C/3 U CO "O N -o 8 C uir_ C J---C3 •ac c ttD - G 4> Q. C o "o cn a az g a fI •a u V tl ™"i s C G ra cj C e S S a, a *0 G J_ C g-ë •00 c- t- CA CJ »-v (U Vx; ■o jï Q- r* 1/ QJD •G r& *4» co 5 "tc c _c 'E S3 5 E '5 e u S "O c/3 ca cz ra B 2 c: S 4» CA r- H, CD 6 <XJ «-• cï CO -g 4» 5 c OJ t_ ejü ca' ra ra ra -G G JZ 8 5'SÏ: o S - g S a 4) *42 «J "5 c; ra J= IU -rj -au c w H "m Z X! g'3 li BI O» CU •- 4» to co ra o §3 - *s ^4 CX -G S3 t D 9 p o ca r ra a E a B «j G 2 Tï-e 5 1 CO ■C -tJ w CX -G c "c C W e o E C ra ra ex c ra TJ C 1 .Sf-r c - 'g '2 O - F, o C O u u 2 G M O nB'" N CX.5 Z Sbg» o »-C t- 4> - r-o aj ra -g s? G nj 'S <u G TO 4» C I 4> CO CJ 4» t-a 'I"? J 5^^ .N - c j-, c 2 u to 4» X5 «- ■Z 3J «d C5 3?-=S' N ^5 t- 73 c 4) co a r; CO OJ 7"» 3J ^a: 4> C/3 4) D. e C ra - L< MJ H g! rl E 2 -a a oj O C «J co T3 'tu eifi "O tb Q ra V. X3 C 5S ra O f e Cs - I -- CO 5 E. C ,JL 4) r. Q C N 3 CD o. C a- S S If r 1 V "G S ra #C ex 4» «e -p =3 K- ra N e u T- a£, S 5 J S I S N S I -o -o CJ .3d Sr G 4J O 3 •- 4» 'oj O e 4» CL^ cr C - "^2 G Cj 4) CJ - i iu O ai c: si p u. u c CJ' et ÜJ F tt ■o- 3 u No 41 c c "O 0 *0 c u <3 .tp T3 '3 a> c w I 5 0 4> cj CU O .to ■c 4J «5 O 3 CJ» G CJ B 00 XI s cj co oj Cu ra g-B:: O» "O c cj ttf. ci- *3 4t ra 4' ra ra CJ o e OJ a/ c ,H,.£ Sf 5 ra 41 TT ra OC OJ -s^5 c -S '•Iq*® ./-S ra cu d .2 ÏG O- V. 7 7 C C» c V S 3 Vw. 'j r; fi pI J b- v; "U G O.V-* cu C •v ji tn f i— O J8 CJ dj C U C D t- V M CA - 41 7- 4J -C" «- 53 O- 5 5 kb-x: ra cs F c® 3 w X? ■Q

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1