ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft -- ft 3 ft ft ft openbare verkooping go? S XJ ft - B - xa r3 S. g a ri* "CX cs <5> 3* 3 C? o. 3 cro «5 5 o-cr" o- Q-»ö cf ft ft O 3 s> t. .-« 55 rs> jy 3 - g =- n. c - n f> ft> H - ca o rr v c3 v~ o -• -! -o -O 3 =r -re c g-B H <v o - <5 .cm X ft C3 »q 2. S rh o n> o> o jn ?r n - aw 1 -ft O CO ff» (yq w 2 ft $?Q n Ol M 3* *3 <v-i -~. -1 to r»* r t -i' fi G- t 2 CX. 3 M ar S- o 2 "C7 C Ra o_ g Si c cz o CX J® t/: O O j? 3 •»n te fc> - J3 CR cr p Cd 3 -, 2 3 3- O TT- 2. o 5* ir; X c o - - 3 X Cl. ft ft sS N vT ft 3 O C- 3 tu tn 3 O I li O rs 3 XI o -rC3^ Hf 2 O ta' q 1 Pt> O: o ex 3 crq 3 04) ft 3' O Q- CjO 3 3 O ÖQ 5 =r 2. a «- r- ft CX. er, P ft ~j T* d a r ex co O ft a D N n> rx> •o 3 o CJ -! O £Cq 5 S.S a J; 3 3 ?r er rrc O ft O O 3 O r 5 B w O- O co 3 ^r'^. 2 3 - ^-* ft ex rr s- '- r n n> I" 5 5 ^33 ft) S.^2 C "5 rfa O tv 3 - w c -. 3 2. ^5 O crs. 5r- 5 -" *X N! 5). O :t> o> 3. -n o 3 fTl 0 !SJ 3 C> O 3T 2.0 ca a 5w: *■1 3 re 0 w <-* 3" q 3 Ou CX ft t Cl ft" Cö Cl- CfQ ft cr o 1 ra ex ~n -• T- ro o ex f~; n - 3 S" §s 5' s O* 11. B* -■ =>f g- - era. .a S3? TO 6 C3 ff) Cfa 3 -J <T> v 3 3- CX O. O 2 5 rü c» 3 3 B o rrT^ fr. o "c o i S3 f '3* 3 sr 2. T r o en-13 O 3 CT5 a< o Si o c -3 n rx w o 3 se C3 ,s i 3- r;- c o- 3 trc c P ?2r o. n ft 3 n ex -« rp O 3 13 O I' PT Q?P 2 o- er es -: p - o- g-^5 a =r CX o 'CT3 wa O (X O £L 3 r; -o g-- ■o 5 o 3 S"? s O !3^ 04) O o -2 w» s g 31 «a O sy ft -» ft) Q ®9 -3-3 8 s S-" ft r "8 3 ft ft) 1 ft ft X. 3 ere. o 3 =r r> ft £X rt C CfQ O ft 3 B 0 ft s es ft O. 3 3 J» ft 1 3 O re ft! •een 2. -. - m wa ar ex -3 ft ft a-y. a. X ii' <m Q-3 s O •»_-- O QfCR S n es 3 ■SI NT? Sr Z ÏOÏ 0 sf - *5 s 31? 3 3 S .O O ft a ft O- =3- ft ft "O 3 a ST" s 1; a. 8" S =s g 3 ft xr* a 2" 5* C5 ft S 2- X ft 2 3 o a 2- a 13. D ft VN. rt ft o. 3 re n> ft ex o S 7 «n LouisU Grm/gêprediict, en met groote!ofcui ting "gewaagd van de Jesuiten, als,,een roem rijk genootschap, op eene schandelijke wijze vernietigd voorden roem der ongodisterij doch herltald voor den roem van den godsdienst." Een andef, Mortier genaamd., beeft in een der kerken de itedea genoemd, in welke de Jesuiten dezer dagen kloosters hebben geiticht, en de noodige inlichting gegeven omtrent der- zelver aantal en bellaan; hij hee£. wijders zij ne toehoorders vèrrnaani, om zich met vorige gebedeD ten hemel te wendenopdat deze or de, door de onregtvaardigheden en dwalingen van LodcwijJc XP en Paus Clemens XlVver nietigd, in aiie hare luister hier te lande moge worden herfteld." Parijs, den 28 Maart. De prijselijke lust, om iets tot onderfteuning der ongelukkige Grie ken bijtebrengenwakkert ie Parijs meer en meer aan. In vele. avond gezelschappen wor tien door de vrouw van den huize colltcren tot dat eir.de gedaan.. De hertog van Orleans heeft wederom 5,oco francs aan her Grieksche ge nootschap gezonden, en vele andere aaazitn lijke lieden volgen dit voorbeeld. Van Livorno schrijft men fiellig, dat Misso- lnnght voor drie maanden proviand heeft De heer Eijnardvan Geneve, heeft alleen voor veertien dagen levensmiddelen aan ee dappere verdedigers dier Had gezonden. Te Aloi 1* bij den marquis de Rochegude een diefstal gepleegd, welke met vrij zonderlinge ouiftar.digheden gepaard was De Matquis, een man van jaren, hoorde ces nachts geruis in Zijne kamer en wilde in ziin bed oprijzen, doch werd heler te schellen door een man, die zijne beide handen greep, en twee uren Jang aan 2ijn bed bleef Haan., gedurende welke hij, den Maiqjis verhaalde, dat zijne makkers hem eerst hadaen willen vermoorden, maar op zijn zeggen, dat hij een goed man was,daatvan hadden afgezien en zich alleen zouden vergenoegen, met hem te beitelen, hetgeen zij dan ook zeer op hun ge mak de-Jen, en eere som gelds, benevens eenig zilverwerk en andere zaken van waarde mede nawen. Opmerkelijk is het, dat de Maiquis, na dat zijne ongenoode gasten vertrokken tva ren, zich weder te rust Dgóe, infliep eo eersc des ochtends aan zijr.e nicht van het gebeurde kennis gaf. Men verneemt van Algiers, dat de oorlog in de Levart vele Grieksche kapers in die wa ttr®n heeft gebragt, welke reeds aanzienlijke prijzen hebben gemaakt en dei? handel veel scha de doen, daar riien moeite heelt om de schepen te doen verzekeren fNu Spanje met Algiers in oorlog 1 s henben de Grieksche kapers gele genheid om hunne prijzen in Spainiche haven opcehrêngêU. Men zegt, <Jat Frankrijk onder^ bandek om den vrede tusschen Spanje en den Deij te herftellen. De Onderkoning van Eypte heeft te Cairo eene drukkerij doen oprigren en een plantagie laten aanleggen. Het paleis van Zijn zoon Ismaelt te Baulah, is in een collegia veranderd, waar in hij hondertf'jongelingen onderhoudt, welka er in de wetenschappen en Europesche letter kunde onderwezen wardenook heeft hij eene militaire school gefticht, in welke Franscheen Italiaansche professors het noodige onderwijs geven, om jongelieden tot den artillerie-en ge» niedienst bekwaam te maken. Een Fransch oorlogsschip is te Cadix binnengeloopen,- hetzelve komt van Algiers, mét depeches voor bet gouvernement van Span je, bijaldien hetzelve binnen kort de gevorderde som niec overmaakt, dan is de oorlog mee Al- uiers verklaard. Het gouvernement poogt het traktaat met de Nederlanden weder aan te knoopen- Het is bekend, dat. volgens dit traktaat, de zeemagc dier Mogendheid den Spaanschen handel tegen de Algerijnen hielp beschermen, doch Spanje heeft nimmer dan ten deele, en in de Laifte laren geheel niet, aan hetzelve beantwoord; de Nederlsndsche ambassadeur, zegt men, maakt zich deze aanvraag ten nutte, om, met kracht op het erkennen en doen betalen van de Spaansche schuld in Holland, aan te drin- gen. Volgens sommige berigten zou het plan zijn, om de kapitalen de achterftallige interes sen en eene vordering van het huis des hee- ren Hopt, te consolideren, door aan deze ban kiers een vierde in gelden drie vierde in inschrij vingen te betalen. De regerende hertog van Brunswijk, se dert eenigen tijd alhier zijn verblijf gehouden hebbende is, eenige dagen geleden, naar Zijne Staten terug gekeerd. Men verzekert ftellig, dat een Ftanscb- manzich voor eenen gevolmagcigden agenï des Onderkonings van Egypte uitgevende, on verhinderd voor den dienst van dien Vorst volk aanwerft; dat er thans te Marseille eera vijfiigtaP'Fr arische officieren gereed ftaao om f Het vervolg op de kant van des* Hadz. h Heden verloste vrij voorspoedig, vatl eene welgeschapene DOCHTER, J. H. KOE- VOETSgeliefde Huisvrouw van Ziïrikzee, B. IV, FERMUNT. den a April 1826. Getrouwd A. VAN weel, D*. Stavbnisse, den en 31 Maart r«2Ó. A. T. ob C L E R C Qa A PCMCIA &Comp, van Amsterdam, maken bc-kend, dat zij alhier gearrive erd zij'n meteen schoon assortiment SPIEGELS, excra groore cn kleinere dito, alsmede een trroor as sortiment LANDSCHAPPEN en PLATEN met vergulde liisrenen geemailee'He glazen &c &C.-» verder fterndruk en teekengereedschappen, als: POTLOODEN, Engelsche VERVVDOOZËN en BRËIPATROONEN alles op de proef, tot eene civiele prijs. Blijft tot den 8 April uiige- pnkt bij J H H Korte te Ziaitieztc. OPENBARE VERKOOPING té NIE UW ERKER-K, in Duiveland, op Maandag den 10 April 1826, des morgens om 10 uren. MARCEL1S van FAROUWS, Landbouwer, zai door het ministerie van den Notaris M. Bermanpubliek veilen en verkoopen: 5 beste MELKKOR1JËN, BOUW- en MELKGE. ■REF-DSCH APPEN, mitsgaders eens aanzienlijke partij MEUB1LA1RF, - cn andere GOE DEREN. Bij B W. VF.RMUNT. in de Lange Nobelllraac, is te bekomen best nieuw KLA» VERZAAD; h tyi Cent het half Neder), pand OPENBARE VER K O O P I N G. Door het ministerie van den Notaris P C de WINTER, zal op Dingsdag den 11 April itlsó, des morgens ten 10 uren, op her Bolwerk te Zierikzsz, worden gepresenteerd: Eene aanzienlijke panij AFBRAAK, van de Sluis van den Haver.dijit, beftaaade in BALKEN, PLANKEN en PLATEN, alle Eiken, bet meesre zoo goed als nieu'.v De Heeren M'f- W J P. KROËF en J S BOEIJE, zullen op Woensdag den 11 April 1826, des middags ten ie arendoor .het ministerie ran den Notaris P. C. os WINTER, publiek presenteren te verkoopen; Een HUIS en ERVE, genaamd het Logement van Brusselftaande en gelegen op de Nieu* we Haven, binnen Zivrirzee, Wiik C, no. aoo en sol. Etn HUIS en ERVE. flatn^e in de Postilraat, binnen voornoemde Stad, Wijk 8,00153 alles aanporrende Jufvrouw A BROODMAN, Weduwe J. Letter. NB. De verkooping zal beginnen voor eerstgenoemd Huis. Te ZIERIKZEE, bij ABRAHAM de VOS Jz., Stadsdrukker op de Oude Haven, 383$,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2