Dingsdag den 4 April. 6 c ra te ra te :|s r - M -2 X K'i u ■**- A -1 i u»*»' ff. 27. 52ERIKZEESCHE BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZËE, I'rpvincie Zeeland; Gezien de misfive van dsn Heer Ontvanger 4er Directe - Belastingen binnen deze Stad; Gezien art. y5b der wet, van a8 junij 1821 Brengen bij deze ter kennisse van de In-en ■Opgezeienen dezer Stad en Poort-Ambacht dat het esrfte suppletoir e Kohier, der bij gen?, wet yastgeftelde belastingen op het Personeel, door den Heer Gouverneur deaer Provincie, ik executoir verklaart, en ter invordering aan bovenjemelden Ontvanger overgegeven; zuilen, dp dus een iegelijk, na be-k-omiog van. kennis geving van zijnen aanilag, verpligc lijn, dien, jn voege als daarbij, in overeen komst van art. rjö der voorn, wet zal zijn opgegeven', te vol- Poen, op poene, van parate ijxacutie,...ter-wijl de zpodanigen, die haq aanilag.- biljetniet mogten hebben ontvangen, z ch van epn dubbel van hetzelve ten kantore van den Ontvanger, den Heer R C. Ermerinszullen kannen, vervoe-, gen, en zij, welke vermenen, dat. de aanilag" ijiet-overeenkomftig is met hunne gedane op- „g»ven, of met de plaats g.t 1?ad hebbende tauxo> tie, opneming en telling;, zich deswege schrif. feiijk en op ontzegeld papier, bij den Contro leur. der óivifie, zullen kunnen beklagen, bin nen den tijd vsp eene maand, SNA den dag wan hun satiflag biljet-. Gedaan te 2'eRHtZEBden 4 -April 1826 Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOP FF,,' Vt. Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, W ;J P. K-ROEF." D U 1-T5C- H LAND, Frankfort, den alt Maart Met brieven "MfeVf rtTën f?ér!gt, dat de Porie tijdingen had, wit het kamp. van Miss'ojungbU tot di-n 3 Fe bruari), Hoofdzakelijk meldende, dat, na de aankomst van hare twee boité'ngewone commis sarissen betbeleg' op nieuw was opgevat, en- het bevel daarover uitfluitend aan Ibrahim pacha opgedragen ws Voorts blijkt het, dat ce berigten over de operatien der Grieksche schepen en het werpen van leeftogt door de ze in de plaats, vrij wel overeenkomen met het geen men daarover reeds uit Corfu heeft ver- porren, era dat de Potte, misnoegd over het gedrag van deti kapitein-pacha, en de misda gen door hem begaan, dien <>(Bcier afgezet en aian den vize - admiraalhet bevel toevertrouwd beeft Jüeschid pachawas roet een gedeelte zijner Al ba ezen van Missolunghi opgebroken, om de gebergten achter de belegerings - armee, van nijanden te zuiverenen voorts over Salona naar Attica te trekken. Hij had het geluk ge had, bij Sandgiac de Karli-lli, tea noorden yam. Lepanto, ten Griekscb corps te onttnoe |en, hetgeen bij getlagen bad; hebbende daar bij drie honderd gevangenen vier duizend os sen en veertig duizend schapen buit gemaakt, en het overig gedeelte van het begeleide van uéit transport, dat voor Missolunghi befterod was, verjlropid. De generaal sir Hudson Lowe, de gewezen gnpverneijr van St. Helena, die naar Ceipo-n gaat, is den 31 Februanj te Konftantinopel aangekomen. Van Corfu beeft men berigten van den 8 dezer, volgens welke Ibrahim-pacha den 2 Maart een algemeer-en ftorra op Missolunghi ,_S#n- den land en zeekant ondernomen heeft, j»n na een verlies van eenige duizend man af gejlageo is. Den 7 Maart was eene Engel- COURANT. sche brik Van Missolunghi von Corfu gearrS» veerd, die' den 'lord opp'ér- commissaris de voqrioopige cfficjele tijding dezer gebeurtenis had medegebragr. De v-euttde dér Grieken op de Ionische Eilanden was zeer groot, en röet ongeaufd zag men de aankomst van meer dere bijzonderheden omteric dit gevecht te ge- moet Vroegere brieven van Corfu, vin den Fe- brudrij, maken melding van een zeegevecht, dat tusschen de vloot van den kapiteih pacha en het Grieksche eskader heeft piaars genad. De kapitein Spencer van het Engelsch fregat Najade, die daurbij tegenwoordig is geweest, verzekert, Bat de gewone onervarenheid der Turken, nietregenftaande zij viermalen llerker dan de Grieken' waren, ben belet heeft, om eenig voordeél te behalen, 'en dat zij zelfs ge noodzaakt geweest zijn; om nte.t een klein ver lies aftetrekken. Na dit voorval Was aan dén kapitein - paüfaa het opperbevel over de vloot ontnomen en hij zelve óver land naar KotiUón- tibopel op teis gega'an. Missoiunghi had alle de eischen van Ibrahim af/éfbgen en maakten zich tot een geduchien tegcnlUnd gereed, waar. toe de onlangs ontvangen krijgs- en mondbe hoeften het inftaat U-el Iers Van .ie voordeden, dié de Grieken in Morea bevochten zouden bsb ben, is, volgens deze berigtenniets waar, mijr 'Üe Egyptische armee werd door de ziektèn, welke aan het jaargetijde en de Ibchtgefteld- heid' eigen zijn, bezoèht en bieef fieé'ds wer keloos. De Grieken waren nog altijd ren prooi aan dezelfde twisten en oheenSgézindheid, die' tot nu toe os gtooifte hinoerp'3'le'n vóór het gelukken en bevestigen hunner onderne ming geweest zijn GROOT BRITT AN NIÉ N. Londen, den 28 Maart. Men heeft tijding van Sincapore, dat de oneenighsden met dt-n rajah van Ligore bijgelegd zijn en dus de onge rustheid. geweken is, welke de vijandelijke hou ding van dien Vorst op Prins - Wales Edand veroorzaakt had. Ook verzekert mendat men veel goeds veiwacht van bet politiek gedrag, dat men voortaan ten opzigse va.a Stam, Tavoij en Mvrgui zal houden Vier EngeLche tolbedienden, die een log ger, welkt tot den fluikhamiel diende, hadden aangehouden zim door de smokkelaars gevang gen gemaakt en op de hoogte van Bomogne in een klein vaartuig overgezet, met hetwelk zij gelukkig aan wal zijn gekomen, en waarna zij met eene ftoomboot r.aat Engeland teruggekeerd zij» De logger scheen te Calais te huis te be- hooren en was niet brandewijn en ftetke dran ken geladen Van Buenos-A-yres schrijft men, dat Be- livar voornemens is, om deel te nemen aan den oorlog tusschen die Republiek en Braziliën en aan het hoofd van een gedeelte zi;ner armee eene afwending in haar voordeel te maken. Er zijn brieven van Valparaiso tot het be gin van December en van L.ma tot het begin van November. Chili scheen door de oneens gezindheid der verschillende partijen in het gou vernement veel te lijden, Callao hield het nog uit, doch levensmiddelen werden schaarsch en zélfs te Lima Het ministerieel avondblad ge» ft de na- volgende berigten uit Catfix van den 7 Maart: De bittere kelk, welke dit ongelukkig land moet ledigen, vloeit thans bijna over. De han del is verdwenen en de grond ligt woest en on bebouwd Spanjaarden en vreemdelingen vlug- ten allerwege, om de willekeurige geld afper fingen, aan welke zij onderhevig, zijn, te out gaan De Algerijnen kruissen aan de eere zijde. Hes vervolg op de kans y<tn deze Wadi) -a G a -a bf) O a -o O s S -o" ■- Z t t- ra JaC t« w 5 ai r. 5= c - "T3 bL n °So -c c f QJ CS <u u O O CL c l_ V u C-c C <u <u a a* qj e -C o *a o «5 4» CL.Z 'H 0 o 4» O t» CS-i «- tya W C j£> «0 3 c.-—>4» cS O- Si S?'a 2 <ïi X3 bö c -a O T3 Ci3 n O U - O .5® 'B vi •3 bf 5 5-SC 4» -O 'QJ "o o> e: 4>" a <- ,4» -T3 O <D C2 Jé 3 V3 W N as v -p ja <u s; "o u SJ rü c« t QJ it 4) t- _0 N .i a u tX- v U C3 O 3J -ti 4_, N O e c 1 z. «t- s- 4* =£jfu S s c; •y -c<3 ws C ra O 4» ~-L. y oj r; —1 v - 3 t: O C m 0 g KJ C C bS3 O a a QJ, r - a* O 4> SS 5 bX Ad O <u bC'c - S--Ü t. 1- w ,u..r '■«St kk, u VI U. a» CL "O C 5; O O n; a O -o o-' <- y bCXl N O - C -sC H w 3 C S ■rj 2 ÜC 2 ir 3. hr, o .2'8 w -T3 Q-J C J3 t v z o ,0 C -ö ai Oj "2 .2 - zi -a - 2 QJ - Os Ir—SZ JX -O 'Zr Q) 4i g ca 4> t- C 4> JD ui. .41 1 u. CL te ra •5- 12 Cl. 41 b£- «-• 1» TS -© ca a CS a .'5 4* 4J P c a> m a 4» e 4) X) OS "a> s ÖC c bO a Cl T> c JZ c u> C JL 01 c V cd SZ "X e -SC -C O S 41 4' Ml t: u M a> ti s N S OJ Ci- JT* Ot CJ 45 J3 CC T3 F tb h M ra C n 4» Q hl, it ■2 c T3 y nj 4» -o C 3 «5 b£ ws 3 ra 41 .a c T3 y C O» u C O a u o> c c *3 c a Qj .41 - a 4» Z C U _C ra S y ca "jfl -ö y u. 2 c c a c ii QJ C9 cu N e "O CJ w o gó O o c a» B <T> w un ra QJ P CJ J w Z O 5 I'S C C o v :zr cl c c -O .Z O c tn ra y 4> a 4> 3Ü a» M O CJ O c: 8 y 41 JZ j jr 3 i p Oi o Ai 4> U. 41- -2 r C C .41 c 0; o T. g"*5 E ai a-rt ra t* _4> a N c S v.r 4> E J C CJ ra aj c *a 2 n 4? y -C "O G la» y 9 O'S ■y <vj ze Mo ZöZ QJ> S e O O <y y 5» P ZO 6 - p.. 4» 01 P 5f 2; ®-2 W CJ iïa X te "c q j a 23 1 g «5 3 2 j.g^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1