\Mc N°. 16. ZIERIKZEESCHE A°. 1826. 1 COURANT- Vrijdag '4ëM den 31 S a 0 ra ,E OJ ra 'r^M Jy. fcrl i I TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL. Zitting van Zaturdagden 25 Maart Over 12 uren wordt de vergaderingbcftaande uit een gering getal liedendoor den voorzittertien heer •Sandberg, geopend. De notulen der zitting van den 22 worden gelezen, doch kunnen, wegens het ongenoegzaam getal aanwe zige leden, niet gearresteerd woTden. Bij een aantal boodschappen, geeft de eerde kamer .kennis aan de tweede, dat zij heeft aangenomen de wetten wegens de koloniale geidltening van ao milli- oettetiden titel van liet burgerlijk wetboek, van ei gendom, de veranderingen in het tarief der reg en van in uit-en doorvoer, benevens al de titels, uitmakende 1 liet wetboek van koophandel. Wordt gelezen een betfuit van Z. M. den Koning, houdende last op Zijné ËxeHentie den minister van binnenlamlsche zaken 051 zich heden, ten een nre - te vervoegen in de vergadering der Staten - Gene raal, ten einde derzelver tegenwoordige zitting te fluiten. De 'heer vat1 Sassen van Tsselt merkt t.ö dat de heer directeur-generaal van den Roomsch- Katlioüikcn "Eeredienstbij het eindigen der discussion over het btidjetwat betrof de bij die gelegenheid geopperde zwarigheden omtrent de nieuwe inriguingen van open baar onderwijs, ftellip toegezegd had, eene mededee- ling aan de vergadering te zullen doen, waardoor al le ongerustheid od dat (luk zou worden uit den weg ■geruimd, en geeft zijne verwondering te kennen, dat tnu de (luiting der zi'ring op handen is, deze verbin- -lenisdoor den heer direcieur-generaal aangegaan, onvervuld is gebleven. De voorzitter geeft re kénnen, dat de tegenwoor dige (laat der kamer, geene verdere behandeling van fcS'ken gedoogt. De heer Sandberg treedt van den voorzhterssroel af. De prdnlem oe griffier en verscheidene leden der eeiile kamer komen in de zaal. Kwartier vó ór een ure plaatst zich Z. Exc. de graaf de Thiennes de Lombise op den prefidialen'lloel doet het Koninklijk belluit, omtrent de fluiririg der vergadering voorlezen, en benoemt eene commisfie, wit leden der bei Ie kamers beflaande, om Z. Exc. ■den minister van binticnlandsche zaken te ontvangen en binnen te leiden. De minister in de vergadeting gekomen zijnde en 'zïch.gep.itra'St hebbende, doet de aanspraak van (lui ting, eerst in de landtaal, en herhaalt dezelve vervol gens in de Fransche taal. Z. Exc, begon niet Z. M. revredenbeidte betui gen over den ijver, met welken Hun Ed. Mug., ook in deze zitting, wederom hebben rt edegewerkr tor de xtaarflelling van verscheidene - wettenter meerdere beves tiging van ons maatschappelijk gebouw, doorliep vlug- i'ig de onderwerpen, in de meeste dier Wenen ver- ■vat; schetfte de daarvan te wachten gunftiger gevol gen, en eindigde met, uit naam van Z. M., de te genwoordige zbting gefloten te verklaren. De minister werd door de commisfie weder uit de zaal geleid, en de vergadering ging uiteen. RUSLAND Petersburg, den 8 Maart. Zekere hoer Feder Sldpuschlineen lijfeigene van vrouwe van Novosil- zowdie als natuurdichter opziens verwekt, heeft iiet geluk gehad, dat de minister der volksverlichting zijn onlangs in het licht verschenen gedicht, onder den tijtel van ledige Jionden eens dorpbewoners, aan de Keizerlijke familie heeft overhandigdZ. M. de Keizer heeft den- zelven een' kostbaren fluweelen eere-kaftan, en HH. MM. de Keizetinnen babben hem iedereen gouden ho- mlogie vereerd de Rus-Keizerlijke akademie heeft den dichter, van haren kant, de gouden medaille der iweede klasse toegekend. ZWITSERLAND. Lucern, den 11 Maart. Men meldt uir Ro. me, dat er een bal aan de Roomsche geestelijkheid, ten einde uit al haar vermogen fhtatkündige sekten «e trachten te ontdekken en te weren verwacht wotdt. Men zegt, dat de gebeurtenissen in Ruslanddaartoe aanleiding gegeven hebben. SPANJE. Gibraltar, den 23 Februari). Op verschei dene punten van het Keizerrijk Marocco, is te gelij ke» tijd, eene der verschnkkelijkfte besmettelijke ziek- -i 5 ra 2 e d to 'M 2 Is ,s '*J .lbo m 'en ui tgebersten. Deze geesel wordt aan het gebrek 't welk sedert langen tijdin die landflreek heersent toegeschreven. De fierfte zelfs onder de gegoede lieden, van Kaap Pastel af tot Kaap Verd, is verschrikkelijk. Drie vier den dergenen, welke dnnr die ziekte worden aangetast, bezwijken er onder. Te Tariger en te Salé rekent men bijna 3 zieken in elk huisgezin. De Europesche coniulaarschttppenin eerstgemel- de dier twee (leden wonende, hebben hunne landge noten uitgenoodigd om zich tot hunnent op te fluiten alles geeft aanleiding te gelooven, dat die besmetlelijke ziekte in genoemde Had zal toenemen waar het volk door den nood gedrongen wordt, onreinigheden tot voedsel te gebruiken, en waar de lijken langen tijd op de ftraten blijven liggen. DUITSCHLAND. Frankfort, den ai Maart. In het dagblad van Darmftadt leest men, dat er twee mijlen van Lintz, in het dorp van Gallnewkircheneen zestigtal familien bellaarvoorheen Katholiik, 't welk thans eene nieuwe sekte, die naar geene andere gelijktop. gerigt heeft'; een oude pastoor, met name Boosis er de s icht-r van; hij heeft de dweepzucht zijner ijver aarts dermate weten op te winden dat de overheid ge noodzaakt is geworden, ben uit de (lad, waar 2ij zteh gevestigd hebben, te verdrijven. De overheid van Weenen heeft hun vier geestelij ken toegezonden, om hen tot de rede 'erug te bren gen, doch te vergeefs. Men verwacht een beteren uit-, flag van eener» protestamschen herder van gr >ote be kwaamheden die men hun insgelijks zal toezenden doch indien zijne vermaningen geene meerdere vrucht hebben, zal de gebeele bende met deszel.fs opperhoofd Boos, door militairen verdreven, en naar Wallachye geleid worden. G R O O T- D R I T T A N N I E N. Londen, den 21 Maart. De bills, tegen de mui ting van het leger en de marine, zijn door het hooger- hu'ts goedgekeurd. Van Buenos - Ayres schrijft men, van den 20 December, dat men aldaar het officieel karakter er kend heeft van den heer J. G. Vermeulenals c msul van Z M. den Koning der Nederlanden bij de ver- eenigde provinciën van Rio de-la-Plata De bekende Spaanscbe gen maal Mina, die men in Spanje .woonde ie zuilen landen, bevindt zich hief ter (lede. Er zijn hier wederom verscheidene faillissemen ten bekend gemaakt. Heden heeft men berigten van Valparaiso beko men, welke aankondigen, dat op den 27 November eene vloot, 3500 man aan boord hebbendena3r bet eiland Chlloe onder zeil is gegaan; deze vloot werd door de fregatten CHiggens en Lamard begeleid. Den 13 iezer heeft men in het Amerikaansche knffijhuis een' brief van Fernanvbucqvan den cg. Janttarij, aangeplakt, waarhii wordt aangekondigd dac twee kapers van Buettos-Ayies reeds 19 Braziliaansche schepen genomen hebben, en. dat de oorlog in Rio- de-la-Plata een zeer ernflig aanzien krijgt. Men ge loofde er (leeds, dat Bolivar te hulp van Buenos- AyriS zou trekken. Uit Sierra Leona verneemt men, nm,rent eene reize in Afrika, dat de kapiteinen Clapperton en Pear- ri.erbenevens de heeren Merisson en Diclsoti, aan boord van he' schip Braven vertrokken zijnmet voornemen, om aan zoodanig gedeelte der kust te landen, als de otnflandighedeo meest raadzaam zullen maken. Hun doel is Soccatoo te bereiken, alwaar kapitein Clappertonzich reeds voorleden jaar met den majoor Denham bevonden heeft, deze reizigers bevcs'igen, dat het binnentle van Afrika reeds zeer gevorderd is in beschaving, en dat, hoe verder de Neger zich verwijderd ziet van de kusten, waar de flavenhandel heerscht, hoe meer hij zich menschelijk, vernuftiger, eerlijk en menschelijk vertoont Socca too eenmaal bereikt hebbende, zal een gedeelte der reizigers aldaar vertoeven tot aanknooping van naau- were betrekkingen met den Sultan Bella, en trachten eene duurzame verfhndhouding tusschen Soccatoo en de kust te openen inmiddels zuilen anderen den Ni ger bezoeken, deszelfs loop nasporen en deozelven tot aan de zee volgen. De schrijver van het berigt had eene kaart gezien van de laaide ondekkingen van Clap perton en Denham, uit welke het bijna zeker schiitit, lat de Niger of Jnliba, niet ver voorbij S cntoo Rroomende, zich in de hogt van Benin (lort, en den tJlct vervolg ot> At hard V£t> dm b/ads.) o-S o J 3 3 Si 'Z Si y U ja <u -r? ca *-* &D <u Cl cd Cf g. Si f *- <u E2 G 5* C3 Cj 5 •8 T ie <D CD S bJ CD C n- QJ -O 8 -v| S 2 u r c W s «e-, CL s s 2 c Q- rr\ 3 S «f Q c O sz c o aj m m ai "U 1 c: \y, 0 I N S O 5: n 1 t- VI r—1 -O r4^. r> on «1 g S o c-"5 f - ;,s kt M C a 4 «Sc e o *-> w CD S n =- c •- O r VI S g E a ca O t 5 4SP ra t- -O oj s g a- JZ *.t7> u 9 c XJ u 9" - iï CLN S c p 5: e -• Z s-s - Z u 1 tS) O CU C2 l- CD c ra O ca oj ;i n CJ OJ V Strt"! co Cr CC y 3 "Q c 'n (U CU C CWX3 SC .5 "rt cc N -o <u CC v c u «c> ."2 6 C S. u vC frX CD "O 2 E -= Si c±t s tD "O "T3 C 5 .2 1 O oj CU OJ 5 S f •in j aj 3 -c :'5 i T3 O Oj v: i -o s S' C3 'O A C S E 15. _C OD C CD Of OC 3 »-6d .o R 1 c c C o, T R f o - - "T3 1> <U OJ 2 e u »- r. •■Ej- n cj 'n zZ CD w 5 o M IH. S' 2SB •a 01 LJ qj Wt= a to e- O» U CJ O '5 2 2 Z cr "o> S s O 'd~' oj O JS c ca re co dj aj 'Sa - S CD CD T3 r—. -2 «3 re c c «J -s c Q. CL ■1 c N C -c .rr 4J s C rd, CD C S» C tc cu yz O cx: o 1 a o» s u 3 C re Si CD 2 StC-S -«5 -- ij 3 co -tj f c «U C US E D> <u 1/ n u «- wo v C -U.P-1 D ll 1 b£ Olj 03 JT ,^- C dT O c S §-2 51 CJ si3 ë-= 3 E DJ M re O cc 1» T3 T3 N w CL aj 'Z C« O SC TS l O 0J3 GC -1-5.5^ o> cd 5 o.» 5 ÖC <U S3 p <U ,c c O -tc o c cc «I CU DJ 2 M c OJ o OD öf-.E -V g - rm Qj C r- C-« C 2 "öi W r-, ca w - 0X1 Cd c*- t- i OD o .Si is." -o 3'5 c c DJ CO Si <JJ c (O u a-| -.gae. l "O O c - *E> o 69 o r» 5 N X3 3 c <u 5 C C -p DJ ai "O-tu "O Cd DJ aj S-o ox?~ e S- 55 Z ttc fl ojc s 5 f S -ta "J M -O C S O OS 43- M .- "O O n: 3 a. a* cs E L n C cu B CD <4 a C 1 C u. sc r_ tfl-D 4» C w -tü 3 E O CN^ a. -5 ,2D T3 DJ 5:. CL) e Jü CD 2 9 O aj t_ "O c D «- 3 u O €2 ra aj JC C p T3 >U SJ GJ OJ c JC .DJ T x: o hj 9 o fef x r: c 00 r 5 r« or r— DJ 4* Si rZ ~T3 t— CJ p DJ DJ "O r- 2- c Vo-° o C DJ ni "rJ DJ 5 o! O 5 B - 5T «rU DJ 2 to cr5 C *c Cl T3 C jr T -C.2-- E - 'E j N 'o r- 3 :=7' N i? c- OJ C-ÖX s 2 C/3 N OS OJ 5 <u o O 1— O 1» 0 "H er. o y •o 3* Of 52 cf> S N "O "5 '-J C2 co O re O 5o at 2 g g a "E C t£, u. CL' cD oj c cs -O e o E H CL O «- 03 re J e! O- gj w ^5 w Q g Sj1- a -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1