i \u I f ZIERIKZEESCHE Dingsdag A°« 1826. s.lJifgi COU R A N T. den 28 Maart. II il -U- kG- rr, EN digtj ecies ssera ze» 53.6 9. erv.ol» an,de in S. 's na waar REN P g.ettm- oogen- 44 Ej- j 'jo, its a.xr»i4-j L »8i(5* N°. 25. D U I T S C M L A N D. Frankfort, den 21 Maart. Van Weenen schrijft nien den 15 dezer, des avonds, dat het gevaar der ziekte van Zijne Majesteit den Keizer geheel geweken is, zoo dat er geene bnllerins wegen zijnen tueftand meer zullen bekend gemaakr worden. Ui' vroegere be- ligten bleek, dat des avonds van den t3den, ziiixie bet begin van den 5den dag der ziekte, Zijne Majes teit wederom een ader geopend is en dat Hoogstde- zelve dien nacht verlangd heeft de kerkgeregten te ontvangen, niet alleen voor zijne eigene gerusrllelling maar ook om aan zijn volk het bewiis tc geven, van zijnen diepen eerbied voor zijne godsdienflige pligten. Dit geschiedde des ochtends ten drie ure, in tegenwoor digheid der geheele Keizerlijke familie en daarna kreeg tie Keizer eene fterke uitwadentingdie hem veel goed deed en bleek eene gunftige crisis te zijn. De ziekte is eene ontlleking der longen geweest. Hare Majesteit de Keizerin heeft geen oogeublik het ziekbed van haren doorlucbtigen Gemaal verlaten. GROOT-BRITTAN NIEN. Londen, den i3 Maart. Her heden nopens's Ko nings gezondheid - toelland ontvangen bulletin brengt mede, dat Z. M. wederom eepen goeden nacht, gehad Leeft en op den weg van beterschap voortgaat. De fönrisen hebben heden nog al eenige fluctuatie ondervonden, zljn.de dé 3 prC s. gecons. van 77J tot 7'J daarna wederom tot 7-*;, en vervolgen rot 7 J geuaan. Men schrijft deze dobbering toe aan liet vei soreidde gerucht van omvangen kwade lijdingen uit jRusland; een gerucht, dat geheel en al ongegrond is; zelfs heeft tnen heden door buitengewone geieaenheid vernomen dat Keizer Nicolaasin ee e bijeenkomst van den senaatzijne begeerte betuigd heeft ons den vrede te handhaven, terwijl men overigens ooit nog verneemt dat die monarch verlangt, dat zijn minis ter der fioantien alles in het werk Helle om he' pu bliek crediet te schragenen dat de atmee vermin derd worde. F R A N K R IJ K\ Parijs, den 16 Maart. Men Had eergisteren avond, in den schouwburg van de heerett Franconiden brand van Salins vertoond. Alles was wel afgekne pen, het gewone onderzoek der spuitgasten had plaat? gehad, en twee sappeur? - spuitgasten (liepen, in de zaal; eensklaps werden zij teg.en 1 ure gewekt door eenen dikken rook cn zoo snel en geweldig braken dadelijk de vlaromen uit, dat zij zich door de vens ters redden moesten. Men vermoedt dat eenig (luk vuurwerk onder het tooneel gevlogen en eerst in den nacht gesprongen zij. De hulp snelde spoedig toe, maar de zaal, geheel van hou: gebouwd en met ge schilderd doelt behangenhad dad; lijk zooveel voed sel aan de vlammen gegeven, dat niet dan aan het be houd der aangrenzende gebouwen gedacht kon wor den. De geheele schouwburg is in de csch gelegd. De familie van den heer Franconide jonge, in de appartementen van den voorgevel gelogeerd, moest door het inflaan der buitenvens'ers gewekt worden, en red de zich met moei'e door de tegenwoordigheid van geest .van mevrouw Franconi, die aanftonds bedde- lakens aan een deed hinden en aan de vensters vastma ken.,. langs welke zij zelve met haar jongde kind in den arm bet eerst, en vervolgens de geheele familie in de fkraar afdaalde; eenige paardenrijders van den troep, hadden de fioutheid in het verlaten appartement in re klimmenen daaruit nog eenige kostbaarheden te redden eene latere poging moest hen verboden wor den en .gelukkig, want zonder dat|, waren zij onfeil baar, door het infinrten der zolderingen, de flagtof- fers V3n hunnen moed geworden. De paarden waren elders geflald en zfln dus behouden. Men begroot de schade op 600,000 fr. Het gebouw was niet verze kerd. Men betreurt dit ongeval te meer, daar het plaats had ten gevolge van representatie!) ten voor- tieeie van het ongelukkige Salins. De verschillende schouwburgen dezer flad willendoor butrengewnne representation ten voordeele der gebroeders F/anconi, zoo veel mogelijk het door hen geleden verlies lenigen. Z. Exc. de minister van binnenlandrche zakent heeft - voorts het privilegie der heeren Franconi, verlengd tot April 1-840. Parijs, den 19 Maart. Eergisteren heeft de eer de algemeene procesfle voor het jubilë plaats gehad; <Seael.ve._was.zeer prachtig en talrijk. De Koning met de Dauphin, de Dauohine de hertogin van herrij de hertog van Orleans en ziine familie woonden de. »e ommegang bij, die door de seminaristen van si. V:. - -•> fc: js Si JÜ' <D g w c 11 n cu c a s sulpice en de geheele geestelijkheid van Parijs geo pend werd, waarop de heilige reltqitien van St. Pe trus en St. Paulu's volgden, achter welke men den aartsbisschop van Pariis, met den mijter op het hoofd en omringd van veele bisschoppen zag. Daarna kwam de Koning en de Koninklijke familie, vergezeld van een groot aantal edellieden, marschalken en generaals, en eindelijk eene aanzienelijke menigte publieke amb. tenaren, pairs, gedepu> eerdenonpet - officieren en zeer vele bijzondere personen, waaronder vele vrou wen. Men heeft opgemerkt, dat noch het hof van cassatie, noch bet Koninklijk ge'regtshof-, noch eenig ander corps der regterltjke raagt, bij deze pleg- tigheid tegenwoordig is geweest. Men heeft .hier de tijding, dar Z. M.de Ko ning van,.Portugal den 10 dezer, des avonds ten zes ure, is overleden, aan de gevolgen van een aanval van btmertevergezeld van vallende ziekte. Bij het afgaan van den courier, die dit herigt gebragt heeft, had de Infante Isabella Mariade derde en oudlle ongehuwde dochter van Z. M de teugels van het bewind als regentesse aanvaard, en was alles zeer rustig te. Lissabon. De' Koningin was ziek, had Quelttz niet kunnen verlaten en nier bij de laadle óogenblikketi des Konings tegenwoordig zijn. Koning Joan Vl was den 13 Mei 1767 geboren; den 10 Julij 1799 was hij tot regent des Rijks cer- klasrd, in naam zijner moeder, de Koningin Maria welke hij den "20 Maart 1816, opgevolgd is; tien 9 (anuarii 1790 huwde hij de Sp^r'Sch» Infante Char lotte Joachima, doch er van Karei IK, en uit dit hu.weliik zint zes kinderen, als de weduwe van den 'Infant Pedro Carlos van Spanje, de tegenwoordige Keizer vin Braziliën, de gemalin van den Infant don Carlos van Spanje, de Infant- Isabella tMariate genwoordige regentes', de Infant dun Mtchel en de In- fatit e Maria Anna Jeanne Joseph. De couranten der vetscnilierde partijen, maken ve lerlei gisfingenover de veranderingen en gevolgen, die de troonsopvolging van Portugal, in de zaken van dat Tïijk en van Braziliën kan hebben. Het mi- nis'erieel avondblad, vindt deze zaak. evenwel minder tluis'er en is van meeding, dat het iractaat tusschen den overledenen Koning en zijn zoon den Keizer van Brazilië') gefloten, in nieis de regten van den laatllen op. de kroon van Portugal vermindert, dewijl dit trac- iaat alleen bepaalt dat beide Rijken, na den dood van Koning Joan gescheiden moeten zijn, en derhal ve, ten zii er bijzondere schikkingen, of wel eene ac te van afs and van den Keizer, ten voordeele van don Michel mogien beftaan, de Keizer vrij blijft', om voor zichzeiven of voor zijnen zoon, de kroon van Por tugal of 'lie van Braziliën aan te nemen. Dat er voorts zoodanige acre van afstand niet in de wereld is, roeem dit blad daaruit te mogen opmaken, dat in dit geval bet regentschap in naam van don Michel Inge- fielden alles in zijlied naam geschied zou zijn, en dat er dadeliik na den dood des Konings, een fregat naar Rio-Janeiro is gezeild. Den ai. Men merkt op, dat in de tegenwoordige belangrijke omflandighe'deiiwelke in Portugal plaats hebbenzich geen Franse he minister te Lissabon be vindt, daar de hertog zfe Rouzansedert lang tot dien post benoemdnog r.iet naar de plaats zijner be-1 Hemming is vertrokken. Men zegt zélfs, dat de twee eerde secretarissen der Fransche legatie in Portugal thans te Parijs zijn. Eenigen rijd geleden is het geruchr verspreid, dat er van wegen Frankrijk, in de Zuid-zee toebe reidselen gemaakt werden, om in Peru de oude orde van zaken weder intevóeren. Een scheeps-kapitein die van daar te B-inrdeaux terug gekomen is, verze kert, dat dit niet aileeii ongegrond is, maar dat Bo livar, volflrekt geen geloof aan. die gernefven heeft willen flaan, cn het gerjrag van den heer dc Rosamtl, welke het Frnnsch eskader in die (Ireken Commandeert, een volkomen vertrouwen inboezemt. NEDERLANDEN Brussel, den 19 Maart. Den 17 dezer zijn, in de gemeente van Nieuwenrodekanton Aarschoi, provincie Zuid-Brahaud een huis en schuur eene prooi der vlammen geworden; doch treurig is het te melden, dat ook de bewoonffer, eene weduwe van 75 jaren, en haar zoon. 3] jaren oud, door de vlammen zijn omgekomen. Qok het vee enz. is niet kunnen gered worden. Het Journal de Bruxclles geeft de volgende korte levensschets van den onlangs overledenen bis schop van Namen: Het vervolg op dc kant van deze hl adz. <u o gf* *2 2 3 5» c t3 -o O <u fcc a o c CJ x S C N U U tifa <u fU ►O -o <U C F.SS. O c 's 2; C 4J CJ tjj bL n - Sf s? t./j CU c tu x: c O a N C c ?2 <l> öd v erf' .u s ■O g-f» M ci ^3 O) -5^ aj a- T3 e O n» cc .it "a <U CJ Li <lu y> o* O g^o U. f- ■s s aj T m <U u c *0 w :li aj t_ c: J- <u c W) c o 2 o y m C Q.-C ï- e O. CS o 2 2S o - N ai s s ro 03 O. <u r S 2 o» f) n - C bic oj 5 2 X> S 2 c c -.s SC" 71 -"H" S JL, ms £-£ 2 5 o a -S ra - ij OXJ J CUD D ""■e BX -= s x - ca :z> W. •S J= c p. z. S "n O E rG G c "O u 3 O O ■- ti tm °-t¥c Ê-f-S 3 OJ o C S 2 3 rei <u fr ro S- aj OJ '■S ?-S a-ë C c u c C O O O e M aj s (u c "c? aj -O 4J "O C3 C li <u I cu aj G öD r 73 i_ O I-g- - N 0 CL) 'U - c *- p- a> c - e>r OJ c 3.TJ •O d) 3 S t. ex> n co JG u C 5 S d, 3 -j; aj jr jC aj c O C cn -"3 ?="0 Zc x: 03 4-' N S r s u - rJÜ 6 13 V c T3 C -3 c- i_ o' O C co - <D esp n "-> I> #J y3 v, qj o o jö c <u w 3 r. C rt o p l=?oh -.55 tu *7 3 -a -a 3 «u o i C 3 ai g-o - .S 1 F» r? «- t(U C: sj - «J 3 L_1 JX c ci E s 5 P C3-P hS) c 2f I SZ -o 1 c R: *3 v ai •-9: 55 d CO aj 4» - co"0 t, O n O n lT~rr -2 QJ <U lc co U "T* f_> u-> 3 .-2-5^. •c; -O r-2 3 •5 00 Ua c v. O e «jj N-C C -5 -o -g - :rr- -O a» r-2-g u "D -= e: c r •o S E -LC V «r o E-^ CJ -3 -Üd i CJ SU -O N 3 feCi - V O - M "V 13 c w J 5 O. re i Jd C u ^•S O N c p

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1