I M ZIERIKZEESCHE COURANT. i 1 i I !l N°. 24. Vrijdag den 24 Maart. a MHBHJBIMMBIÜ )ont cofr* .E, /V BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIÈRIKZEE; Gezien derzelver bekendmaking, van den. 14 Fe bruari! j!., betrekkelijk den Herijk van dt Lengte Ma ten, Inhoudt Maten en Gcwigten; Herinneren als nog bij deze, alle de Handel en Ne ringdoende en Ambachtslieden binnen deze Stad, wel ke zich van de hiervorengemelde Maten en Gewich~ ten bedienen, dat door den Arrondissementiiker, ten voorschreven einde, niet langer zal worden gevaeeert, dan tot en met 15 April aanRaande. Wordende mitsdien een ieder gewaarschuwd, om tor voorkoraing van schade, zich de hiervoren geftel- den tijd ten nutte te maken. Zierikzee. den 24 Maart 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, vt. De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. DUITSCHLAND. Frankfort, den 17 Maart. Hei Oosfenrijksch Sialf- officieel blad van den 1» dezer, deelt het volgend verflag mede, omtrent den Raat der gezondheid van Zijne Majesteit den Keizer van Oostenrijkdoor hoogstdeszelfs eersten geneesheer, den baron van Stift onderteekend In den nacht tusschen den 9 er) roden is Zijne Majesteit onze doorluchtige Keizer plotselings ziek geworden en door eene omfleking k»orts aangetast, «egen welke alle de middelen der kunst dadelijk zijn toegediend. Den toden, des ochiens ten zes ure, Werd de Keizer adergelaten, hetgeen Zijne Majesteit «enige vetltgting bezorgde. De hevige koorts en an dere teekenen der ziekte, maakten dien dag nog eene tweede lating noodig. welke door eene opmerkelijke verbetering in de teekenett dér ziekte gevolgd werd; ïoo dat Zijne Majesteit een gedeelte van den nacht tusschen den 10 en nden rustig (liep, en zich des ocbrends van den nden een weinig verligt gevoelde. De Keizer had eene plaatselijke pijn en des ochtends van den itden werden hem bloedzuigers aangelegd, hetgeen de smart zeer deed verminderen. Volgens Ben loop, welken de ziekte tot nog toe heeft geno men, heeft tnen reden te verwachten, dat Zijne Kei zerltike en Koninklijke Majesteitbinnen kort gehee! berftellen zal. G R O O T- B R I T T A N N I E N. Londen, den 18 Maart. De Koning die reeds sedert drie weken aan de jicht leed, heeft laatstleden Maandag daarbij koorts gekregen en tegelijk eene om fleking, waardoor Zijne Majesteit zoo ongefield is geworden, dat men het noodzakelijk achte, om bul letins wegens den Raat zijner ziekte publiek te maken. Hieruit blijktdat Zijne Majesteit Maandag en Dings- dag adergelaren is, hetgeen van goed gevolg is ge weest,' en de koorts'allengs verminderd is, zoo dat Hoogstdezelve gisteren nacht wel gerust heeft, bij na zonder koorts is en zich veel beter bevindt. Brieven van Lissabon van den 8 dezer bebel- jtert het treurig nieuws, dat de Koning van Portugal aeer gevaarlijk ziek ligt. Dert 4den ondervond Zijne Majesteit eenige zenuwtoevallen, ten gevolge van Hechte spijsvertering, welke echter door de aangewen de middelen weken; doch den 6den kwamen de toe vallen heviger terug, zoo dat de geneesheeren voor het leven van den Koninklijken lijder begonnen te vreezen, en men hem dierhalve bet laatfle oliesel toediende na dat hij des ochtends gebiegt en het H. Sacrament ge bruikt had. F R A N K R IJ K. Parijs, den 11 Maart. In de zitting van de ka mer der pairsop gis'eren gehoudenwerden de be- Madflagingen voortgezet omtrent de voorgeflelde wet, «ver de overtredingenmisdrijven en misdadenin de Levant gepleegd. De burggraaf de Chateaubriand beeft, bij die gelegenheid, eene belangrijke redevoe ling uitgesproken. Hij begint met op te merken, dat er in het omwerp van wet, eene aanmerkelijke 'uitlating piaars heeft; wam er wordt van overtredin gen enz., gesproken, zonder dezelve te bepalen; er wordt Rechts bit gezegd, dat, wanneer die begaan worden, men dezelve raar de Fransche wetten Rraft. De toepasfing der Rraffen moet van de kennis der wandaden zijn voorafgegaan, want op de bepaling «ener misdaad volgt de toepasselijke ftraf. Wanneer dus op eenige wandaad geene Rraf is be paald, zoo volgt er van zelve uit, dat geene beftaan- de wetten op zoodanige misdaad kan toegepast wor den, tot dat zij in de reeks der overtredingen opge- teekend zij. Aldus (vervolt de heer de Chateaubriand mijne heerenwas de negethandel geoorloofd, tot op den dag dat men dezelven heeft verboden; wel nu! eene, even zoo verschrikkelijke, misdaad; die ik in den blankenhandcl zal noemen, wordt in de Levant- sche Zeeën gepleegd^ en het is deze misdaad, wel ke ik er bij amendement wil voorRellente keer te gaan, opdat zij onder liet firafswaard der Fransche wetten moge vallen. Mijne heeren, ik zal mijne gedachten hierom trent omwikkelen. Indien de wet tegen den negerhandel, op eene meer algcmeene wijs uitgedrukt ware; b. v in plaats van de woorden, waarin zij vervat is, Alle hoeee- naamde aandeel, in den handelbekend onder den naam van Negerhandelzal ge/iraft worden, enz." eenvoudig gezegd hadde flavenhandclzou ik, mijne heeren, geen hoegenaamd amendement bij de onderhavige wet voor te Rellen gehad hebben, want de misdaad, van welke ik spreek, het ontwerp der tegenwoordige wet, iuidt in het algemeen van over tredingen enz., in de schalen van de Levant, en daar de misdaad, aldaar dagelijks wordt gepleegd, zou het duidelijk zijn, dat de door mij aangewezene misdaad, in dit ontwerp van wet vervat ware; maar de wet van 1818 spreekt niet op eene algemeene wijs van misdaad tegen de vrijheid van menscbenzij bepaalt zich Ilecms tegen den negerhandel alleen. Ziet hier nu, mijne heeren, den vreemden uiillag, welke dit speciaai verbod in de schalen der Levant en van Bar- barye kan voortbrengen." De spreker brengt het volgende tot een voorbeeld bij; Ik vooronderRel dat een vaartuig, met negerlla- ven beladen, uit Algiers zijne hatelijke lading te Alexandrië aanbrengt; dit misdrijf wordt door uwe wenen voorzien en geRraft. De co> suis van Algiers, van Tunis en van Tripoli onderzoeken krachtens de wet, en de schuldige kapitein word:, uit hoofde der wee van 1818, tegen den negerhandel, geflraft. Nu verder, mijne heeren, op hetzelfde oozen blik dat her roet Negers beladen schip te Alexnndrië binnen loopt, komt er tevens een ander vaartuig met ongelukkige Griekscbe Raven, uit de verwoeste velden van Argos en van Athene ontroofd; tegen de beguns tigers van zoodanige misdaad, wordt niet het minfle onderzoek gedaan. Uwé''-wetten zullen'in dezelfde plaats, in dezelfde haven en op betzelfde uur, den kapitein Rraffen die een' neger beeft verkocht, en zij zullen dengenendie een blanke jlaaf geleverd heefr, laten ontkomen. Ik vraag het u, mijne heeren, kan deze gedroch telijke onregelmatigheid blijven Rand houden? Wor den, door het bijbrengen van zulk eene onregelmatig heid, het hart en de geest, de regtvaardigheid en de rede, de godsdienst en de menschelijkheid niet in op- Rand gebragt?', De pair zegt, dat hij, zonder de voorgeRelde on derhavige wet te willen kwetsen, op de eenvoudigRe wijs, die verschrikkelijke ottvoegelijkheid wil doen ver dwijnen. Hij wil geen aandoenlijk tafereel der rampen van Griekenland ophangen; zijn denkbeeld omtrent dit onderwerp zijn genoeg bekend. Hij vordert flech-s de neerdrukking dezer misdaad, zonder er de oorza ken van te willen opsporen. De Raatszucht, die het bare er aan toegebragt heeftza! ook wel eens ge flraft worden Het is genoeg bekend (zegt de spreker voor's), dat vrouwen, kinderen en oude lieden od schepen, aan beschaafde natiën toebehorende, ziin overgevoerd, om als Raven op de onderscheidene Bazars van Eu ropa, Azië en Afrika verkocht te worden. Die kin. deren, die vrouwen, die oude lieden ziin van het ge dacht der blanken, gelijk wij zijn; zij zijn christe nen, gelijk wij zijn; maar ik zou zeggen, zij zijn in Griekenland, moeder der beschaving, geboren, indien ik mij niet verboden had al de herinneringen bij te brengenwelke de kalmte van uwen geest zou kun nen verfloren." Zonder den negerhandel te willen verdedigen, hangt hij vet volgens een tafereel van vergelijking op, tutscheneen' neger, die uit een woud wordt gerukt, als Raaf naar andere gewesten overgevoerdin de magt van beschaaf de volkeren geraakt; hoe beklagenswaardig zijn lot ook bier moge zijn, den godsdienst aanleert, om nog Hot vervolg op dc kant van dm lda(te. J5P O c O» e fctC t-. u u r 2 c c <u jx tu 4) •*- n C tn eao Q - X bfi e i> S -a S 2 s rt C 5 ti x: 5 Cl jz »- C oj tu da ot 'HZ' O £3 u-O N u VÏS 2 ?-5 g 'Z C 5 S Ö"3 o a o 2 "2 O Q> C5 O 1 O) OL g S B S 2 s 2a o O tafl 1» v aj T: H r cc O. .«o aj Cl sz S=B6 3 c O. -O U „-."ÖÏÓÏW.S Of .2 a 5 S w 11 n o I- Ït O. O - OJ .Jr co X en roh=c: i. u f« - ca 5 ai r s Cd g a r - n O o - :zz- O u - N ïa' c c O Xt »- n <U \- -c c ËP" ra U R a ca co U O qj, C -rj tn rt ha C»4ltU QJ"C^Xr z C - C S c *2 r— n u uj M <u r c at 1- o ;'"C S o "5J O -hd c c o x? C *- CC 3 ÜH CC Cu t-H (J 04 o z'" g'g «1 - <u 72 C - 5 g - c 3 g j- 53 In b£ c O M N OL'ZZ ÜJ 1 m.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1