Onder de inkomflen schatte de kanselier de op brengst der in - en uitgaande regten en accijosea op 37,440,000 pond, welke in het vorige jaar 100,000 po.id meerder dan die som hebben opgebrag', hoe seer toen nog 14050,000 pon.l voor regten op de wijnen was rerug becaajci, he'geen dit jaar geen ploot-4 &01 hebben. De maatregelen, door den heer Iluskisstt1 genomen, die den handel nog zullen uitbreiden en ous ook de consumptie vermeerderen, dacht de kaï-selur, dat ongetwijfeld de opbrengst der bovengenoemde reg ten de geraamde som zouden doen te boven gaan. De kanselier beeft zijn voornemen geuitom dit jaar aan de bank zes millioen excheq ter- briefjes terug te betalen, van de elf millioen, die zij thans bezit, en van welke nog drie inillioetien door de amortisatie kas moeten afgedaan worden, als voor'sprui en-le uir de yoorschouen, door de bank gedaan lot aflvsfing aan publieke belastingen was afgeschaft, en deed zien, hoe aanmerkelijk de Coiisumpfie van bijna alle artike len, sedert dat zelfde tiidftip,, was vermeerderd; hoe de gevestigde publieke schuld op den 5 Jinuarij de zes jaars 18,401,000 ponden minder bedroegdan op den 5 Januarij 1823 (zijnde het beloop daar van nu 778,128,000 pond), de ongeees igde schuld in de- zelfde drie jaren 4,578.000 pond was verminderd (be dragende thans 31,703,000 ouid) en de uitgaven voor de geheele schuld nu 27,946,000 pond bedroe gen, en sedert 1823 met 1,340,000 pond verminderd waren. Het budget van uitgaven van dit jaar werd door den kanselier op 56,328.421 pond getierd, en de in- korrften welke deze moe.en beffrijden np 57,043,' o> p nden begroot, zoo dat er een batig saldo zijn zou van 714,579 pond. aan personen, die geen genoegen hebben genomen met de reductie der vier per cents. Nog is de [tantelief willens om twee of drie millioen exchequer-briefjes uit de wandeling te helpen, door dezelven op de ge vestigde schuld te brengen, en de amortisatie-kas zoo wel op de ongevestigde als gevestigde schuld te laten werken. Sir Robert IVilson heeft vrijdag in het huis der gemeenten aan den minister van buitenlandsche zaken gevraagdof Kadix en andere (ferke plaatsen in Span je eindelijk door de Franschen zouden oniruimd wor den. De heer Canning heeft hierop ten antwoordc gegeven, dat Frankrijk ernffig verlangt, om zijne ;le- germagt uit Spanje terug te trekken; doch dat die tot nog toe onmogelijk was gemaakt door de aanval len der velschillende partijen tegen de bestaande orde, [Het vervolg oj> do adc Madz, meentenliet budget voot het tegenwoordig jaar over gelegd. Daarbij beef; hij toegefhmd, dat de persoon lijke ongeregeldheden van den handel, ook eenigerma- 3e invloed hadden gehad op de lands-zaken- doch zich verheugd van te kunnen verklaren, dat de ftorm -voorbij is, de onweerswolken beginnen te verdwijnen ;en dat uit de laaide ongelukken algemeen goed zal voortspinnen, dewijl de ftorro de dampkring gezui verd zal hebben. Hij verdedigde zich tegen de be- -schuldigingdat hij door zijne vorige taferelen van !*s lands weivaart aanleiding zou gegeven hebben tot •de verlegendheid in welke dezer dagen de natie zich (bevonden heeft, en roondeaan, dar de -uitkomst (leeds iziine herekemnaen had getegtvaardigd, terwijl hij nog 9ié'. thnd .in oenen blneijenden (laat beschouwde. Hij gooide op, dat er na het einde van den oorlog, «sedert idf,6 j voor niet miudcr dan 30,712,occ p. tt,,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1