Vrijdag de Gouverneur vat» de provincie zee land; van DOORN. den 17 Maart. j M .tü u m o i s» w c H C. S 2" S N a e c m r 3 'tZ sz O f .B'-è r oj - T3 3 ZIERIKZEESCHE Verwittigt bij deze alle grondeigenaren in de Ge meenten van Sint Filipsland en Tersike dat de werk zaamheden tot de opmeting voor het Kadaster binnen tferzelve Gemeenten betrekkelijk op den 25 Maart aan- ftaande zullen worden aangevangen. Geschiedende deze kennisgeving ten einde hen in ftaat te (lellen -om bij de meting hunner Eigendommen waarvan de juiste tijd binnen de Gemeenten nader za! worden aangekondigd tegenwoordig te zijn of zich door hunne Pachters of Zaakwaarnetuens te doen ver tegenwoordigen tot het geven van de noodige inlich tingen. Middelburg, den :6 Maart 1 826. De Gouverneur van de Provincie Zeeland. Z U I D - A M E R I K A. Mexico, den 5 Januari), op den 1 dezer, is bet jiarlijksch congres, met eene zeer belangriike re devoering, door den prefident, den heer Victoria, geopend. Hij wenscbt de vergadering geluk met de reuzenschredendie de Mexikaansche natie op hare Fopbaan van verbetering en luister beeft afgelegd. „De prefident beschrijft de betrekkingen der Republiek met de Staten der beide werelddeelen. In Januari) 1823 5saan de agenten der nieuwe Atnerikaausche Staten tc Londenverklaarddat het Engelscb gouvernement geneigd was betrekkingen met dezelve aan te gaan en derzelver onafhankelijkheid te erkennen Hierdoor zijn de ontwerpen en de kuiperijen van buitenlandsche vij anden verijdeldwant men wilde, door de land- en zeemagt der andere Mogendheden, deze landen weder onder Spat jes heerschappij brengen. Het binnentrek ken des schiereilands in 1823, bad dit mede ten doel. De Ëngelscben in bet aJgemeen, hebben deze han deling hunner regering toegejuicht. Thans is hier een Brirsch zaakgelastigde; in Vera-Cruz js nog een onderhandelaar aangekomen, en eerdaags zullen er met die Mogendheid verdragen gefioten worden. Frankriilc toont nu oalt verlangens, om met de Zuid-Atnerikaausche geaieenebesten handelshc rek kin- gen, voornamelijk na de erkenning van Haï; L onaf hankelijkheid, aan te gaan. Pruissen, Nederland, Zweden hebben handelsagenten benoemd, Rusland toont niets vijandigsde Paus schijnt zich jegens Mexico ook vreedzaam te gedragen. Er zullen afge vaardigden naar het congres van Panama vertrekken. De financiën leveren eene vermeerdering van inkom- ften op. Alles wat land - en zeemagt betreft, slsme- .de, de betaling van interesten en het gewone zinkend fonds zijn hietmede betaald. Wij hebben Ulloa ver kregen en genieten in- en ui'landsche veiligheid. De handel neemt toe. De prefident treed in alle takken des belluurs en alles levert even scboone taferelen op. Eenigen tijd geleden den tö October), werd tie verjaardag van den prefident gevierd, door den Engelschen zaakgelastigden, den heer fVard; onder de verscheidene ingefielde toasten werden de volgende opgemerkt.: Door den agent van Z. M. de Koning der Neder - landen: dat, weldra, tusschen de anderh Ewrope- sche Mogendheden dezelfde betrekkingen mogso wor den daargefteld, als welke nu reeds tusschen Mexico «n Engelaud beftaan, en dat, ter verkrijging van een doelwit, zoo belangrijk voor de gansche wereld, men geene voorkeur trachtte te verkrijgen, waardoor dit fjechts zott vertraagd worden." Door Z. Exc. den minister van juftitie: „aan Z.M. den Koning der Nederlanden." En door den kolonel Tornel: aan de braven die den hertog van Alba en de inquifitie hebben overwonnen." IONISCHE EILANDEN. Corfu, den 1# Februarij. Het schijnt, dat de ■Grieken thans, meer dan ooit, het daarflellen van den regeringsvorm verlangen die door het tegenwoordig provisioneel gouvernementverworpen is. Het af ilaan van het Euge'scb protectoraat bad dadelijk on- gerus'heid gehaardmen vreesde van eenen verrpogen- den bijfhnd verdoken te worden maar men heeft er kend, dar de Engelsche, in den Archipel geftatio- neerde, tscaders geene andere zending noch doelwit 'hadden, dan de aankomst der geldleening te verzeke ren. Er wordt op nieuw gesproken van het plaatsen des Prins van Èypsilanti aan het hoofd der zaken; menweet datdezeVorst onlangs uit het kasteel vanMon- gatz in vrijheid is gefteid, na aldaar sedert meer dan »nree jaren gevangen te zijn geweest. X n H I 01 QJ 5 4» *0 M W- O 'AD COURANT. De Grieken hebben een verschrikkelijk befiuit genomen: alle weerbare manschappen mi e'en zich wapenen; men zal uit dezelve de vrijwilligers nemen, om die onder de geregelde troepen in te lijven. Wij verklaren ons; ter verlossing van het vaderland (zeg gen zii), soldaat te zijn; onze wet is ten geweer, de gevolgen zijn overwinnen of llerven; met den Turk noch ftilftand noch vrede. De Griekendie geene dorpen meer te verdedigen hebben, zullen, uit de bosschen komende, waar men niet gemakkelijk in dringt, den dood aan de brandftichters geven, en zij zullen op de bergendaar men hen niet durft volgen trekken. RUSLAND Petersburg, den 25 Februarij. Het lijk van wijlen Keizer Alexander is, den 15 dezer, roet veel plegtigbeidte Muscou ontvangen. De militaire, burgeilijke en geestelijks overheden benevens de hooge ambtenaren, waren van Petersburg vertrokken, om den dienst bij het lijk te doen; 'sdaags te voren begaven zij zich naar bet dorp Kolotnenskoe; den 15 kwam de ftoet te M.'Scou aan; den 16 en 17 wenl het lijk ten toon gefielden den 18 is de (loet van Mocou vertrokken. Volgens de Iaa>fie berigten van Taganrog, van de 9 Februarij, is de Kezerin Elisabeth herfield. SPANJE. Madrid, den 28 Februarij. In de hofenurant van heden vindt men verschillende officiële rappouen van de gouverneurs van Orihuela, Alicante en van den kaditein-generaal van Valencia, betteffende de mislukte onderneming der cnnlhtuionele bende onder aanvoeren van den kolonel Bazan. Volgens deze (lukken bad die bende de flad GuarJamar bij verras- ling bezetdoch ziende dal de winddie omgeloo- pen washaar belette van zich weder inteschepen, was zii naar Creviüente ge'rokken, werwaarts zii door den gouverneur van Orihuela, die in der baast eene nanzienelijke raagt van troepen en Koninklijke vrijwil ligers op de been gebragt had, nagezet werd. De vrijwilligers die van alle kanten opgekomen waren hadden het geluk van den luitenant-kolonel Joseph Scl'eseen der aanvoerders dier oproerigente dwden en vijf der zijnen te vat'en waaronder zich ook Fran- schen bevonden; ook vielen zij de rebellen aan en verdreven hen tot bij Muchatniel, bij welke gelegen heid zij verscheiden hunner doodden en 2t gevangen maaktenen met deze de twee hroeders Bazan, waarvan de een zwaar gekwest was. Zoodra hij op bet punt was om in handen der Koninkliike troepen te vallen wilde zijn broeder hem het leven ontnemen, doch het piftooi weigerde en rins werd hij nog levend ge grepen. Hij had verschillende papieren bij zich en onderano'eren vier geschreven oproerige proclamation. Alle de rebellen, tiie met de wapenen in de hand ge vat werden, zijn dadelijk, volgens het Koninklijk be fiuit van den 21 Augustus, doodgeschoten. Bij de policie komen dagelijks zeer verontrustende tijdingen in. De partij der aanhangers van Bessières raakt op verschillende punten weder in beweging en twee honderd gewapende lieden derzelve bevinden zich reeds op den weg van Toledo; ook zijn hier, teti huize van de weduwe van Bessièreseenige personen gearresteerdwelke tot dit complot bebooren en juist bezig waren met het schrijven van brieven naar da provinciën. De partij van Merino begint mede het hoofd op te fielten. Hij zelve is met een talrijk corps ruiterij in de omftreken van Ber.avente; zijne lieden verspreiden proclamuuen ten voordeele van don Carlos, dien zii als Karei V uitroepen, en doen veel moeite, zelfs in Madrid, otn volk voor hem aan te werwen. waartoe aan de soldaten van het gar nizoen vier realen daags wordt gebndenom hen tot deserfie over te halen. De apostolische partij zit ook niet fti! en baart veel ongerustheid en bij dit alles vertonnen zich in Andalufiert en Estratusdura vele conftituiionele partijgangers. DUITSCHLAND. Frankfort, den 7 Maart. Den 5 dezer heeft in Mentz weder een zeer onaangenaam voorval plaats gehad. Een Hesfiscb tolbediende htefr geene zwarig heid gemaakt, otp een man, die de Rijn-brug pas- seerde en op zijn geroep niet dadelijk bleef liaan voor de voeten van de Oostenrijkschen schildwacht aan de poort, neder te schieten. De nedergevelde een burger van Mentz en vader van een talrijk huis gezin zijnde, maakte dit voorval een zoodanig gerucht Het vervolg op de kant van deze bladz g C 5 O s S fc, T3 et A£ bi' tot ■•o F O n JE r- 3 u t_ mS <V _g - O ■S IC nI=SQ« u CL w O o e <D br. C GD u r. Q «O <;-> I i i e Qj D bi - "O ll .r— .H? O ■c 5 -ö r t* •O eo 'S a "C iê 5 2 E cd w C JU, bi C O ui C3 VO bc E OJ -C ■u CL Z 'S S i c '5 -c a c c u qj «"i O ss=1 I -o :=r a Z N HSao s v t: <r. j s» c e 5 V k. v i. -3 a A ta NI ■O 51 (O O «•"Si gj C O *13 5 o c w r- üJ u-o «j.5 u f C 1 gl'S 10 C 1 9 -3 s 5,5 E c r §2 «r H S S V5 -r T? c bp D <u CS ND r- -c ox e c e c o 5: OL C Oi M tu CL* "O CL JkC E- Eg - ►si»' 5?:er. S ttc i Ö/,-~ U S tu C3 Cu. cs ou 2 c -x r N-i-Xi c <u -zz <l> qj S k la r~. fo-1 C t- O -O dj C aj CO T Cl <v n aj 6 c T3 W - 1— 7^ ct U O, f— "O r- CL n Oj TJ O. Os v C r j u - T: aj 2 "O. e s I t N U 41 5 -O "CJ cu u K. j S_ TO - CU 1 oj) c -C -a UT. U Ou f- k -a é- '-5 Si o u I225S1 V) OJ c J-. 5 u "C 5= u tu 1» bi c C «i "H -a Cti a c o - e r-» c 73 t. C3 A CU M Ti n~. Tl -- 5 e aj _r s c _c r s X) c aj S E 6 c G -XP U TILOJ - 7 r dl DJ - o- C DC C QJ OJ - u u c •5 ai c cj 1 o "5 - Qè I.- 1 13 1 OH Di CL C O c, oc -14 3 - -ê - r- toj Wj fc- U T3 ■L - r- C Q. OJ C U ci bij 9j b«' OJ ZTZ QJ C ?J Ct r*-* b».r; E - rj O i M O 1 3 r- - I QJ GÖ 'y O ci J "C g -c: I o ni e s> i=i' V, O» .2? to "3 T3 h

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1