ZIERIKZEESCHE Dingsdag COURANT. billis s&iiïgiS *5 5 ff r. nf: c» 4 b i «j i- Q- c to C P- id J= -H •- NOTIFICATIE. DE GOUVERNEUR van de PROVINCIE ZEE LAND; Brengt bii deze rer kennis van de belanghebbende, dat,, door Zijne Excellentie den Opperjagermeester van ZIJNE MAJESTEIT, Opperhoii'ves'er voor de Noor'tfliiire Provinciën, met overleg van IJt/n Ed. Groet Achtbare de Gedeputierde Statenrie Lining der Fisschertj in deze Provincie die der Paling uit gezonderd) is bepaald ie beginnen op den 15 dezer en te eindigen op den 3t Mei dezes pars, na welk likt (lipdezelve op de gewone wijze weder zal mo gen worden uitgeoefendrer wijl de Visscher9 van be roep de door hen. vóór den aanvang der fluiting ge vangen Visch, rot op den 4, April aanjlttandezul- len mogen verkoopen. Zullende een ieder, die zich eenree overtredingen feu deze mogr veroorlooven, tor de ftraffen bij de Wetten bepaald, worden vervolgd. En zal, ten einde niemand biervan eenige onweten- beid voorwende deze worden afgekondigd en aange plakt. waar zulks gewoon is te geschieden. Middelburg den 3 Maarr 1826. De Gouverneur van de Provincie Zeeland. van DOORN. D U I T S C Frankfort, den 5 H L A N D. Maart. Volgens bcrig'en nit Corfu, van den 9 February, voor wier echtheid "men genist kan inft.tan. dewijl zii publiek gemaakt worden door liet O. steurijkt-ch half officieel blad, bngeen niet gewoon is ligtvnnrdig gunflige tijdingen voor de Grieken mede te deelen is het aan de Griek sche vlonr gelukt, om, in de laaide dagen van Janu ary, Missnlnngbidat zich deeds met eene voorbeel dige dapperheid blijft verdedigen, van krijgs- en mond behoeften te voorzien. Tweemaal verschenen de Gritksche schepen in de nabijheid van Missolunghi. De ceidemaa! werden zij roet kracht teruggedreven; doch vervolgens des nachts van den 27 January, vielen zij, door den wind he jgur.ftigd, cene Turksche korvet aan, die nabij Vssfi ladi op drand zat, en verbrandden dit vaartuig. D n volgenden dag delden zich de Griekscbe schepen bij rïen ingang der golf van Patras in dagorde en lieten, daar de wind hun deeds voordeelig was, zes bran ders tegen de Turksche vloot los, welke hierdoor in wanorde geraakte. Van dir oogenblik maakten de Griekscbe schepen gebruik om te Vasfiladi, een fort op een klein eiland, onder her geschut van Missolun ghi ammunitie en levensmiddelen aan land te bren gen. Den 09 was de wind gaan leggrn cu heersch- 3e er eene vokornen dihe, die beide vloten werkeloos deed blijven, en np den joden zeilden de Grieksche vaartuigen uit die dreken weg. Bijzondere blieven van Corfu van den ra Februarii verzekeren, dat op den 3 dier maand een beflissend gevecht russclieri den kapi ein - pacha en den admiraal Miaulis plaats heeft gehad waarin het den Grieken onder welke zich ook de dappere Canaris bevond, peli)kr was, twee Turksche oorlogschepen, een gera seerd fregat en elf kleinere vaartuigen te verbranden. Na dir ongeval was de kapitein - pacha zeer gehavend van Vasfiladi naar Palras teruggekomen en terdond werd Missolunghi van de noodige proviard voorzien. De se- raskier die deze vesting van de landzijde belegert, was dt or her grooide gedeelte zijner troepen, uit hoof de van her gebrek, dat zjj te lijden hadden, verla ten. In Morea ifann de zaken vuor de Egyptenaren mede niet voordeelig, daar zij veel door ziekten lijden. Men zegr, dar de Engelsche ambassadeur, de heer Stratfort Canningzich op zijne reis naar Konflanti- 1: ipolen drie dagen te Hiidra opgehouden heeft en er eene Mjeenkomsr met den Prins Mavrocordato heefr gehad, die hem met een (laiig gevolg re geinoe' wjs gegaan. Terdond na zijn vertrek liep eene expeditie van twee duizend man, die te Napoli-di-Romanie en te Hij- tira uitgerust was, naar Negropont uir, en deze zou de bevolking aldaar die Hechts eenige ouderfleuning waehue, tot opfiand bewogen hebben. Een ander smaldeel, dat 1800 man aen boord had, zeilde naar Athenen, om den kolonel Fabvier te gaan verfterken. De Grieken te Corfu waten over deze tijdingen zeer verheugd. Vah Prevesa schrijft men, dat op den a^Janu- »rii eene aardbeving aldaar veel verwoesting heeft aan- gerigt. De generaal - majoor Prins Mentsc/tibf, zal binnen kbrs van Petersburg naar Teheran, met cene den 14 Maart. bijzondere zending van Keizer Nicolaas belast, op reis gaart. Ook zal hij bet prachtig ledikant van kris tal, door wijlen Keizer Alexander voor den Schach van Perzien beftemd, aan dien Vorst brengen. Den 7. Door een schip, dat den t4 Ffbruarij van Smijrna gezeild is, heefr men re Triest de bevesri- ging ontvangen van het voordeel, door de Grieksche scheepsmagt op de Turksche en Egyptische vlo en bij Missolunghi behaald. Slechts zeven en twintig Grieksche schepen waren het welke den al januarij de vijandelijke vloten aangrepen et) naar Pa ras terug dreven. Sedert wis Missolunghi volkomen vrij aan den zeekanr. Te Zane hadden de inwonets publieke gebeden vetordend, om 's Hemels zegen over de wa penen hunner geloofsaenooten aftesn.eeken, toen juist de tijding van de vlucht van den kapiein-pacha naar Patras daar aan kwam. Daar verhaalt men, dal de Engelschen liet onbewoonde eiland Pe'tano, bii Mis solunghi, hebben bezer, ntn er magazijnen van krijgs- en mondbehoeften optefiaan. Volgens bijzonder? brie ven van Smijrna, van den 8 Februarii, is op N gro- pnnr een opfiand uitgebroken en de Fransche overfte Fabvier naar Carisro opgetrokken. GROOT- BRITTANNIEN. Londen, den 3 Maart De Rusfische ambassa deur, graaf Lievenmaakt zich gereed, om binnen eenige dagen naar Petersburg op reis te gaan het- geett aanleiding heeft gegeven tot een gerucht, dat hij onverwachts door ziin hof zou teruggeroepen zijn. Dit wordt door de minis ertële papieren echter ftel- lig regengesproken en daarbti verzekerd, dar de Kei zer van Rusland aan graaf Lieven geschreven heeft, dar hij eere zamenkontsr met hem verlangde, maar aan hem volkomen overliet te bepalen, wanneer hij de reis naar Perershurg wilde doen. Eindelijk heeft de bank van Engeland befioten, om drie miljoen fieri, te bededen tot beleeningen op goederen. Zij zal geene sommen beneden de 500 pond leeneu. Men had algemeen gedacht, dat deze maarregelen een gnnftiger invloed op de fondsen zou gehad hehbendoch dit is anders uitgevallen, daar Woensdag, ren her bei]uit der bank publiek ge maakt werd, de fff;eten omtrent I percent gedaald ziin. Te Macclesfield is her werkvolk oproerig geweest en ziin vele ongere eldheoen bedreven. De rust is er evenwel, zonder tusscltenkomst der miüiaire magi s herftekl. De buitengewoon groote olifant, die hier sedert ze ventien jaren in de menagerie re Exter 'Change voor 'ner publiek re zien was. is dezer dagen razend ge worden, zoo dat zijn eigenaar genoodzaakt geweest is, hem te laten doodeo, hetgeen niet dan mee veel vevaar en na dat men hem op verschillende plaatsen met 15a geweerkogels gekwetst lal, is gel tik r. De oli fant was van Bombalj gekomen en twee-en twintig jaren oud. Den 7. Men verneemt, dat de directeuren van de hank, bij het doen van voorschotten of keningen op goederen, tot (lelrege! hebben aangenomen, om zoo danige leeningen niet te doen op goederen r.f artikelen die men mag vermoeden, dat uit speculatie gehouden worden, of die ter markr kunnen gebragr worden, zoo als suiker, katoen en dergelijkenmaar om zoö veel mogelijk den gebruiker of fabriikant te hulp te komen, welke voor zijnen handel goederen heeft, doch door de tijdsomfiandigheden buiten de mogelijkheid is, om kapitalen te vinden, ten einde ziin bedrijf voort te zetten of zijne lieden aan het werk te hou den. De bank beef' reeds aan verscheidene personen aanzieneliiken onderftand bezorgd en met de verschil lende depmatien uil de fabrijkplaatsen schikkingen gemaakt en ook onderzocht, op hoeveel de onderftand begroot wordt, welke men in de voorn2amfle dier fa- hrijk -fterien verlang'. De deputatie van Manchester zou daarop 500,000 pond en die van Glasgow 300,000 pond hebben genoemd en deze laa'Pce hare zaken met de bank naar blijkbaar genoegen hebben afgedaan en naar Glasgow teruggekeerd zijn. De depu'atie van Liverpool en die van eenige andere plaatsen waren op de begrooting der behoefte niet voorbereid en hebben dus aan Itet verlangen van de bank in dez» nier kunnen voldoen. Dagelijks komen er hij het minis'erie van binnen- landsclie zaken rapporten in ulr Macclesfield en andere plaatsen, waar de publieke rust door bet werkvolk ge hoord is. G's'eren heeft nog de minister Peel met verscheiden andere kabinetsleden bij den minister lord Liverpool eene bijeenkomst gehoudenom over deze zaken* te bandelen. Ilit vervolg tb it kont vsn if ft Haiz) cz O a 2 s. c en o D. PO *0 2; <L> «J X? - OJ It 1- CJ y .2 -c w D - =- 5 5f -S - s a"° 3 B f. TL 01 O X i -S x e' c. 0-0 vZtö, <u B 5 c c GC x> <U ^3 <2 ^5 -c •s. V. cn u eu 'O c aS cud OJ -C.' w ~s~> r~. Ar* CD tu Sn™ G <u c i a 2 -• 0-i va -V pa O -o S 4> Sia -O <u OJ - - .2 N ca ca a B a. tu c <u jz u 1» ja bc ju n- s£ - e Z c uv e a t=!ïf ,"c J 1 V. f «1 r- C_ ÏN <11 -o tu CJ - S c r -c <u x <f« -C (U 4" -2^ DL 3 «J aj \r! ,5c OJ 3 -O X Pc t - Di en - X) a T3 - a <u cj 5 x c:«!- G «-J c *-* D* xi <U jr or. DC «J -C - TZ v 2 c cr. p 1 C C A, rr 8 2f j= c C u s, .a c c „j 0 -C cn c W C g 5^ tu s - c p r. S looi»! O O "O O O - c JH CC <v w a dl i S j= 3 x B ugj u S a M 2 2 2? (3 O ci cs 41 "Cf - M - r aj Ci .C ia O in 'U nT;s>cur- S.2 5 s.*° - s - gg- c -c - G cn rj N H - 0 SC - C CL 5 oc O Q ai DL - c DC '«ju-»- C C J- r DC co O g cc;rc:04»cC w. B u e 2 e u 2r s c ca a -ö G <u c -- a.. ZZ Sb C ca as u -O ♦- cü <u :bj. cu- ■ïSt-;«~c2 5 a.® 0.» AA. z. C3 O —Z <U O" Q I .1 D C I cn •- - O C u XI "O A£ 1) o «B 5 Ë.g E O w Z r. S 2 V X S - UL c a o j S^2ÏcS«' 'J. -aj r* Cl DO xi l_ er xi O ju CL xi aj •- CL x> ClL C c Ci E c W - "O V Q> DU S 1 5 P C M X. <L> O- 5 n - "T-flS S hr. TT - e -. O CJI N.r nk p <0 '3^2 - W3 S. DO 5 *0 - "O O SP 5 JS s - C3 C AZ S 5 2 M CC C x> u- C T3 E CJ XI DO 1} aè-g^|l u cn x» CO -o r xj doe C M l' N B b «j ro ex - C - U J. I- v C (j - aj rx n p tu -Sk^oj^u c; DO ^.-C QJ j *0 -o c :F a> V eT 4J CO lc "O "O -- F tel C GL I dc 5 «2 L-» C x: x» r o XI u C I-C^fljC-OGL-S 6 S DL J XJ it o - lj c ;xj»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1