N°. 20. ZIERIKZEESCHE N -j s Vrijdag A". 1826. den 10 Maart. 4 ra c 3 ra ra ra "3 ra g •r.r:.Vi>.v. NOTIFICATIE. De Gouverneur van de Provincie Zeeland; Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat bij deszelfs Dispositie van heden no. 2498 is vast- geffeld, dat de Kadas rale ranxuie in de Geoi-enten van het Kanton Heinkenszand zal worden aangevan gen op den 9 der Domende maand, en wel, door den Cnntro'eur D Dominieus vergezeld van den Tavxt- teur Jan Trimpe in de G.-roeemen 's Heer Arends- kfkeHeinkenszand's Heerenhock Borssclen en Ovczandeie b gmnen in eersigeipel -e Gemeente. En d ior den Controleur C Tromp, vergezeld "an den Puixsteur C. van Vlaanderen in de Gemeenten Baarland c a Oudelande NissaDriewege c a TMlev/outsdijk en 's lieer A'askerke c. a. ie begin nen in ae Gemeen e Baarland, Wordende mitsdien de bezitters van eigendo tarnen in dezelve Gemeenten, derzelver Adntindfra-euren Huurders, Pachters, of ZaakgeLsrig len aangemaand, ■om bij de klassificaiie der eigendommen te adsisteren, on alle zoodanige inlichtingen en opgaven mede te dee- len, als to: het behoorlijk doen dier kiassifïca iezvnden ■kannen medewerken. En zal deze worden aangeplakt, zon ir: de hier boven «gemelde als in de daarom Hatende Getreen-en en ver der in de Middelburg'che Zicrtkzecsche en Gosssc/ie Couranten worden gétnsereed. Middelburg den 7 Maart tSgil. De Gouverneur van de Provincie Zeeland VAN D O O R N NATIONALE MILITIE. B E K E N M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ■ZIERIKZEE, Provincie Zeeland; ontvangen hebben de eette aanschrijving van den Heer Militie-Commis saris dezer Provincie; Krengen bij deze ter kennisse -van de Lo elingen der Nationale Militie dezer Sad, over den jare tbsö; Dar de Militie Raad dezer Provincie hrre tweede zitting voor di' K -n on zal h 'itden op Donderdag den 30 Maart aanjlaantiedes morgens ten tien uren, in Ce Abtdij te Mid elburg. voor welke zu len knoeten verschijnen alle L" elingen, die vermenen tegt 00 vrijfielling te hebberterwijl zij, welke geene re clames hebben in te brengen, nier voor gemelden Raad behoeven te verschijnen, en mi's dien voorden dienst zuilen worden gedesigneerdDat de genoem den Militie Raad hare derde zi ting voor di; Kanton 2rl houden op Donderdag den 1April daaraan volgendein de Abidij te Middel-orgdes morgenr ten tien urentot bet aannemen van Plaatsvervan ger,s en het regelen van Niimmervtrwigselingenen eindelijk, dat de Ott'ers, Voogden-en Curators ver- pl'gt zijn, hunne al-se te zonen of pupillen te repre senteren. ZlBRlKZEE, den 4 Maart i8if>. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFFvt. Ter ordonnantie van dezelve De Siads Secretaris, W J. P. KROEF. bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE, Provincie Zeeland; Brengen bij deze ter kennis, van de Iri- en Opge zetenen dar, de minvermogende, welke hunne kinde ren gratis willen doen vaccinerenzich dagelijks des nadentniddags van twee tot vier uren, kunnen ver voegen aan het Weesliu-s dezer Stad; terwijl, daar enboven, aan de zoodanigen, mits niet door de Ar men bedeeld wordende, na den geregelden aü-op der vaccine, indien zij zulks verlangen, eene premie van eene gulden voor ieder kind, zal worden uitgekeerd, mus ingevolge re Publicatie van den 21 Januarij de- 2es jaars, behoorlijk doende blijken, dat de geappli- eeerde vaccine zal hebben gevat; Wordende wijders een ieder der minvermogende uitgenodigd, om van deze gelegenheid gebruik te tnaken; teneinde, daardoor de Kinderziekte, zooveel mogelijk vo,>r te konen Zierikzbe, den 6 Maart i82j- Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF vt. Ter ordonnaniie van dezelve De Stads Secre-arig W. J. P. KROEF. I COURANT- 'a-~ jy i X 23 w 03 «j r? CT 4i QJ Q, 03 - -- -c C ,!=i E 03 C CO 03 vt 03 U_ G |S s-S 03 CO O "4- C &J *0 B c 03 ra t: d ;5 g-ëN c u ffl M ra T3 15 4-t c <li O 6 S -~S Is S J= -C O 03 s i_ -Q» 03 o> E C c.1 Cl -o xi - •- ■- 0--r 2 -r- ra •- u TT D U I T S C H L A N D. Frankfort, den t Maart. Brieven uit Sjra, van den 17 Januarij, te Tt'ësr ontvangen, verzekeren, dat de heer Stratford Canning op H -dra een mond gesprek met twee leden der Grieksclte regering heeft gehad, alvorens zijne reis naar de Dardanellen vonrt te zetten. Frankfort, den 3 Maart. Het beduur der nationale Bank ie Weenen heeft befloten, om geld te schieten op hare actiën, -en beloop van twee derden der waarde volgens den beurs-priis. De neuttatie van den Honganrsehen rijksdag, dia naar Wrenen gezonden wasom Zijne M: j s ei' den Keizer met zij-ten verjaardag geluk te weoschenheeft zich tien 11 F-bruarij, bij trtonre van dt-n aar s'ds- srh ip von Koloczavan dezen last geVwe'.-n. Oi- roerkeli'k is he dar rie rijksdag bij deze gHegenhe d zijne verontwaardiging betuig e over he-geen, ri or eert Fransch blad, dat in de Oc.-S'enriiksche fbten niet raag binnenkomenomtettt de gevoelens en gezind heden van die landsvergadering eenisen tijd geleden gezegd is. Niet minder opmerkelijk is bet nok, dat de Keizer aan de deputatie zijne tevredenheid over hare gevoelens eu zijn vertrouwen in hare gehech-heid uitende, 'evens zijn ongenoegen te kennen gegeven heeft dat de rijksdag niet ijverig genoeg tot de overweging zijner Koninklijke voordellen is overge gaan. Te Bucharest beeft men brieven van Knnlïantino- pel van den 3 February, welke nies van belang be helzen. De nationale bank te Weenen zalten beloope van twee derden der waarde, volgens beurs- ptijs, nn hare aktiën, geld sc'iie-en. Uit Napels schrijft men, dat bei O sren ijksch be zettingsleger aldaar, met 20 man per compagnie za! verminderd worden. Zij zullen in Maart door Roate naar huis trekken. Een der riikfie en aanzirnli'kfte bank-e s te Berlijn heeft zich, op eene geweldige wijs, om het leven gebragt. Hamburg den 3 Maart. Men schrijft uit Ber- lijn dat te' getocht aldaar vrij algemeen is, dat de hertog van Wellington in last heeft, om, 1 n Peters burg, nieuwe voorll-agen te doen ten gtrfje det Gr e- ken, en wel in verband met hei in Rund houden, van den algemeenen vrede. De h"rrng van Wellington heeft de reis naar Peiersburg over Wirschoiiw genomen, en zal een dag bij Z. Keiz. H. den Grootvorst Konflantijn ver toeven. GROOT-IVRITTANNIEN. Londen, den 3 Maart. De Koning is bijna ge- heel Iterlbeld. Er ziin den 28 Februaaij, van her hnrean djr bui- renlandsche zaken, depeches naar fir Charles Staart e Buenos - Adres gezonden. Het gouvernement heeft, over B >mbay, ht af schrift der cr-nven-ie van wapenft.lfiind russcliett de Engelsche en Birmarscbe legers, op den 17 Septem ber jl.te Mezday gefio en, ontvangen Men schrijft ver-'ers uit Bombay, dat op den 17 Augos'tis een vaartuig, de Gurpurbal willende over trekken. met 200 lieden san biord, omgeflagen is, van welke 75 zijn verdronkenterwijl de overigen op katoenbalen, driivende, zijn gered. F R A N K R IJ K. Parijs, den a3 February. Van Weenen ver neemt nen, dat men, niet-egenlftande de verzekerin gen van bet kabinet van Peiersburg, niet zeer gerust is over het behoud des vredes. Brieven ub Rusland melden da: htt volk door het gro tlfe verlangen s bezield om de vijandelijkheden met Tntkiie -e begin nen waarin het doer een groot getal geestelijken zou worden aangemoedigd, Laastleden vrijdag hid alhier een zon zonder ling als gelukkig voorval plaats: een bankiers-jongen, met een zak met geld den P-mt - R y I overgaande, bleef ent wijl, over de leuning hang nde, (laan kij ken, toen hem de zak met geld omgleed en in het water viel; nnmiddelijk deden zich menschrn 00 nut denzelven weder op te visschen, en bet eerrte hetwelk zij ophaalden was een geil oen ijzeren kis jr, hetwelk zij openden en waarin zij v"or otrtrend 12C00 fran ken aan Louis ti'Or van het jnor 1784 vonden wel ke zij onderling verdeelden; nok daarna de zak roet geld opgehaald en aan den eigenaar 'erug gegeven liet vervolg op de kant van dszs bladz L_p r-a <U a. <u 73 a j TT "S - r "o w. O E .e 2 <u -o O ra dJ 0 E A"- i «-• Ja6 ZZ t- 9 Oi ut T ai -- r+- IJ b|"2 3 - jz- ±a r. 'r bi O j u ï- «e>S - p- tu- Ï6 u 3 W -'-5 -3 -7 t s ai --=50 "TD öc.E - ;|l O O O O T> qj CO c 'z: C3 '-a- -- ra tfl ra c s Cl e Cz, 6C v V i?r ra r TT C Q Q «j -C u-' tn - dG «O dJi l*. 1 c 1. i> e 5 73 5? Z St- 3 5 s-c L T3 P 3 U - 0 t -1 r\ -o sz u H C EZ s TJ OJ 4_ 'ra ra C T3 s r* 01 a u 5C C T" - Z w r. .2 w c C 43 9-c 0 o .r *4 .3 -X w ,4J N 'ra tl s 5 CZ QJ O - -a «O 1 ra cÜ Q. S 03 «- C. 4» C 23 Ciï, 23 Kr 43 03 -O (Li 43 M C T F jf S J CJ O c 43 O-i ra O 5 tv—f* (U e 2 O -3 'e 8.= -= '33 .m 43 'X - *r 1» 3 13 J* T e» -C 43 u "O tl c IT 03 C - 2 QJ CUJ c C 03 X .x E «3» 3 Of.3 "C at - g "O 43 "o a c s» E c; 22 - c - ^5 58i C v o X UT;» "I! O Si» a KT o S 2 - - c z V. oQ, 3 Q 42 O C <U 3 ^2 «O «r. OJ T-" -— 4» O0 :r- ra oi 6 ei- g-O S ai) ox. "sj C E Q3 LI a.3 4» T3 -O 6 - Q - ir a «O c n .ï-cr .2 E 0- 3 I 5 i - *4, S - o cL 0 l—l E "O 43 "U 03 E "E -r^ U C. ',Z W I kz S t: -3 IE Z K~ -r- U ,t bk, "O I f - t 3 I 5 S 5 2 T K b3 -O -o '13 c "2 _c «3 2 :s - 1> <fi 5 "o3 tX v C2 JE Z C U J3 ci 3 r- "T C 1-03 IT 03 Ma G O c "2 Q- G 0 E J 2 S - - -IT - t. y o 0 G 4» 3 03 ■C i- X -■£ e cs <A - e 03 03 tk "o "3 gj 3 03 53 03 03 03 01 -c ra t! co o- r- _o tt c c cc 43 tc 01 'l 't •■et- o i* ;g fi c4 S 15 U S 5 OJ. -O '5 5 S OI ir 03 :G- «y Or O.» S 43 f Q M i» S *S -ö

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1