N°. 19° 73 <D - a s a rt H. 3 li r° 20 r® 20 80 [O 20 leg p*v po% [tOfc J£ en* bdg pns pet* be* a 0 ZIERIKZEESCHE Dimsdag NOTIFICATIE. De GoBVtRNEor- van de Provincie Zetland brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat, door Zijne Excellentie den Opperjagermeester van ZIJNE MAjËbTi'.ir, Oppdrhuutvester v >or rfe Noordelijke Provinciënmet overleg van Hun Ed. Gr. Achtbare de Gedeputeerde Statende fluit mg der Visscherij in deze Provincie f cue der Paling uit gezonderd is bepaald te beginnen op den 15 dezer e'ft te eindigen op den 31 Mti dezes jaars, na welk tijdflipdezelve op de gewone wijze we ier zal mo gen worden uitgeoefend; terwijl de Visschers van be- roep de door hen, vóór oen aanvang der flnitinv, gevangen Vischtot op den 4. April aanflaande zullen mog.-n verltoopen-. Zullende een iederdie zich eenige overtredingen ten deze mogt veroorloven, tot de ftraflën bij ae Wetten bepaaldurorden vervolgd. En zal, iea einde niemand hier van eenige ontve lenheid voorwende, deze worden afgekondigd en aan geplakt, waar zulks gewoon is re geschieden. Middelburg den 3 Maart iHa5 De Gouverneur van de Provincie Zeeland van DOORN Op Maandag den 20 Maart ihirt, d,s liiiddg, >en twaalf uren. zal aan het lokaal van hei Gouveine- ment te Middelburgonder nadere goedkeuring pu bliek wordtn aan!'-(feed: j°. Hei ondcrhoui en de verpleging der gealimen leerden in liet Provinciaal Werkhuis te Here, gedurende de laailfe negen maanden van dit jaar. De levering der benodigde Genees- Heel en Verband - middelen voor de zieken in gemeld geftigtover hetzelfde tijdvak. De coudiiien op welke deze saubefledingen zullen geschieden, zullen van heden af in de Bureaux van bei Provinciaal Gouvernement en ten Stadhuize te F ere voor ieder ter lezing liggen. Middelburg den 3 Maart 1826. De Gouverneur van de Provincie Zeeland, van DOORN. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der S ad 2IEKIKZEË, brengen bij deze ter kennis van ue In gezetenen oezer Stad; Dar u t iiiJtandhouding der gewoonte ten deze, een ieder der Ingezetenen, die een Paard, of Paarden b'lldt, verpügt is,_ntn op Donderdagden 9 dezer maand, des voorroid.-.ags van tien tot twaalf uren zijn Paard of Paarden behoorlyk bemand doch los en onbespannente zenden op de p'arremarkt alhier, en zulks tip de boete van eene gulden vijftig cents voor teder Paard hetwelk niet behoorlijk bemand zal Zijn gezonden, ten voordeele van de S.ad. En verbieden daarbij, het hard, en onbezonnen rij den door de dralen of langs de haveas en pleinen de zer Stad op de boeie van drie gulden ten behoeve als getegd is, onder toezigr der bedienden van Poli tie die tot het doen der voorschreve calange, bij dezen Worden geautoriseerd. En wijdersdat bij gelegenheid dezer Paarden of zoogenaamde Ilalfvastcnmarkt de Keek-Wafel Eroeder-of andere Kramen in de Postdraat, niet lan ger zullen mogen bliiveu daan, dan tot, en met Vrij. dag den 17 daaraanvolgende; zoodat dezelve alle v< or den 18 dier maand, moeten zijn weggeruimd; op pane, dat de eigenaars of eigenaressen, aan welke dezelve behooren zullen incurrereneene boete van zes gul den ten behoeve der Redelijke kas. Zierikzee. den 4 Maart 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. NATIONALE MILITIE BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZJERIKZEË, Provincie Zeeland; ontvangen hebben de eene aanschrijving van den Heer Militie-Ommis- isatis dezer Provincie; brengen bij deze ter kennisse fvwi de Lmehngen der Nitioitale Militie deaer Stad, ever deu jare 1826$ A°. 1826, COURANT. den 7 Maart. Dar de Militie Raad dezer Provincie hare tweede zitting voor dit K>n"n zal houden op Donderdag den 30 Maart aanflaande, des morgens ten ttert uren, in ce Abtdij te Middelburg, vuor weike zullen tnueten verschijnen alle Lo eiingen, die vermenen tegt ou vrijfielling te hgbfen: terwijl zij, welke geene re clames hebben in te brengen, niet voor gemelden Raad .behoeven te verschijnenen mits dien voorden diens' zullen worden gerfesigneerd. Dat de genoem den Militie Raad hare dede zi'ting voor di; Kanton zal houden op Dondcdag den ij April daaraan- v.lgendo, in de Abdij te Middei urg, des morgens ten tien urentot bet aannemen van Plaatsvci vatt- g.rs en net regelen van Nummervtrwisselingenen eindelijk, dat de Ouders, Voogden en Curators ver- plig' 2fin, hunne at-seite zonen of pupillen te repre- se tere 1. Zierikzee, den 4 Maart 1P16. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, W J. P. KROEF. o 14 «1 S*f ■s 5 .C/3 as <u o ct3 ce rj G> C c a 2 ro oj e e J<2 I -? 3 uj j3 jj rs - 0 -S c JS "O C .5 E O N 11 .£J"*3 "*3 -oS •- c ■g c s - -O <sj a 5 *o "B 2 w 4-. mta t, di Jr <ti -c C eu C C 3 IE'"Ü3 c o> a» *- La r: F r OJ c i, C J; N =4 c-ï -S O z: 05 C -Se' 5 o - e'Sv"3 u 53 5 - M C J= s g <J U c en rz C «du- fj, «j <U S <U o.„ N c3 <U a> -rn CO T3 Öfi c *S «v -C «u JS "C tJ «D *3 -^5 ■c J2 cuj a> g C öC D a c "c: o "O W «j r- «5 - 2 uj «rt c ÏT c c 6 c -o «i> tu 1 4) ■"■•cc oj O. £<Z3 E t3 ea «u co "O <d c3 E CC W3 e EÏ- Cu, •SP C 2 u :S' dC Ss 3 o n= E ,'5 1) -o e tui E *0 V «D C. 03 15} 'C E V"" QJ C CU s~ A-= S 3-5-Oi OJ C z. 4> 2i 3 -e xr'zz s i- cy. 00 BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERlKd.EE, Provincie Zteland Brengen bij deze ter kennis, van de In- en Opge- zetenen, da', de minvermogende wtlke hunne kinde ren gratis willen doen vaccinerenzich dagelijks des nadettuiiodags van twee tot vier uren, kunnen ver voegen aan het Weeshuis dezer Stad; terwijl, daar- enb venaan de zoodanigenmus nier door de Ar men bedeeld wordende, na den geregelrfen afi >op der vaccine, indien zfi zulks verlangen, eene Premie van eene Gulden voor ieder kind, zal worden uitgekeerd, nu.s ingevolge <e Punlictnie van den 11 Januari) de zes j ars, ben-oriiik doende blijken, dat de geappli- ceerde vaccine zal hebben gevat; Wordende wfidets een ieder der minvermogende uitgenodigd, om van de»e gelegenheid gebruik te maken; teneinde, daardoor de Kinderziekte, zooveel mogelijk vo,>r te komen Zierikzeb den 6 Maart ifflö- Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF vt. De Stads Secretaris W J P. KROEF. DUITSCHLAN D. Frankfort, den 26 Februarij. Bij befluit van den senaat dezer vrije Rad, genomen op gisterenis, -om te voorzien in her gebrek aan geld welk zich voor het oogenhlik in den omloop doet ondervinden, be paald, om van lieden af aan door de rekenkamer, tot ces beloop van 1,500,000 fl voor vreemde gouden en zilveren speeieB en voor het ongemunt goud en zilver, volgens een vas geReld tarief, kos eloos en zou. der intrest-biljetten af te geven, ieder van 500 fl., betaalbaar op 1 Mei aanflaande, insgelijks kosteloos en zonder renten, bij dezelve rekenkamer; terwijl in middels die biljetten, tot 1 Mei, in alle betalingen als contant geld zullen moeten aangenomen, en ooor niemand mogen geweiger i worden. Tot den 5 April zal elk, die gemunt of ongemunt goud en zilver tegen die biljetten verwisseld heeftdat naar het zelfde ta rief tegen kontante betaling of teruggave der biljetten kunnen terugnemen. Er heeft zich bovendien hier eene vereeniging tus- schen verscheiden der eerfre huizen gevoituddie aan zienlijke sommen hebben zamengebragtteneinde be leeningen op publieke effecten te deen tot hulp van zoodanige kooplieden als zieh tegen het einde dezer maand in verlegenheid bevinden taogten. F R A N K R IJ K. P a R !J s den 04 Februarij. T-rwijl de Menitcur zijne kolommen heeft opgevuld met de gelukkige uit werkselen door de EtisSonsrissen te Mimes te weeg gebtag, melden verscheidene brieven, door lieden ge schreven en omvangen weike allezins geloof verdienen, dat de onverdraagzaamheid van eenige predikers, en oe vervloekingen onvonmgtigUik uitgesproken over dat gedeelte der bevolking hetwelk den Hervormden gods dienst is toegedaan, noodlottige gevoiligen hebben te weeg gebragtvooral bfi de min verlichte klasse. De eensgezindheid, welke bti de gemengde huwelijken befloud is hierdoor geftmrd geworden: verwfittngen Het vervolg op de hard van dost Mads- a O 55^: fcjG o *5. 1-3 S C5"° Êd fiö Cd 33 2 m sa O T3 <D - cr o c O S <D C) faa n c c 5- tv ci u - tl 'c 73 "o ój rt T~ Jï -E ts D it t)1, -TJ N W e-ï O o» E Dfl. <U "O fi 8-S 'E •3 i; 5 S oX 5 tj Ar. JZ> «y .2 i eo ül qt tr CA Qj O w c <D S ajs -c ÖC c <j5 -o icd O i: «J OP ■S IQ E re r TO '5 w S u 5 u t= O "HK.> - S ■- =1 u SZ 5. 9 .9 - .5 8 1 rc e e- tn 3 C <D U P cniï «a O to -D 3 «J "C Mi OJ C E *öl ÖC.-.^ X 3 D. ei 0 to 01 •c O O -a <5 y»: E O <U R «D 01 "C c u <D cj r- ql cl r; ei V r i-E «D - rr% «J u <D U tx 3 e»2 0». oi< «- <D CO 01 S 'CS "C CJ O Of ito ec C r - s. c c ÖTv> "a t ,E c r 53 S: -9 c c" 5- 3 - 2 5 s ^.E "ft u. f-.ir- n» ca c CU «O 01 •- -n 2; c a.r I- Q) c S? j 1- u TO rt U jn CO aj E *^5 3 iq ;rr s: TD ÖC J j; C TO -i—4 «- •2 o CJ c :a> "O cu U, c -s *2 "o -s. s o -- K - <u ft s - r. - S c fe ra ■- S N s «s c 5 c -H (L> .S w,'*~ T3 S P *T, 0 S 5 to I .5 o. Q<r] tol. R :zr jz N ez to G) TO Ui C "E tx o 5 ss E 01 - W- V3 E I 53 c kd-a QL 3 O <U "•ON A w n. cn **2 -I I S A D- t w C Mi o •- 5 S ?c Si *c '-5 1 eur rv Jlfri u CT BJ TO 14 «J cs et .G§- i-s - o 5- c L. -a 01 03 E c S 1 o c B si -As J o» Ct u -o c J2 r* - O ~Z T3 2 'P lp tu C- C 5 .Sd r# c. c z tv. i- 3 CD .Sf T3 5> QS JO- <u -a 3 -o -ta aj TO o - Cfi c oi jj <d 3 a OJ - tt t. G. <D C fcr *W H K b W- c c qj O -g S c o «Q CD c 8 O s s 10 "H -a aj c: 53 6 J 5 J B.-<i tS '■e •c Q L" 0

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1