V, Vrijdag den g MaarL Ui 3 - c z z H F- i\ I - :-.'A N°. ïi 22ERIKZEESCHE DE GOUVERNEUR, van DB PROVINCIE ZEE- LAND, Door Zijne Escellemie den Minister van Buitenland, sche Zaken kennis bekomen hebbende, dat het meer malen gebeurt dat Ingegrepen van dit Rijk hetzelve zonder van behoorlijke Buitenlandsche Pnspoorlen te zijn voorzien, verlaten, waardoor zij in...naburige Rij ken aan grootg ..roueijeHikJied,en en oppttthou-i women bloot gefield,, welke ZijnerMaies eit.s Ministers of Z-aak.gelasigde bij de vreemde Hoven soms in de on mogelijkheid zijn te doet) ophouden. Waarschuwt alle Ingezetenen zjilier Provincietegen 'de vertraging en onaangenaamheden waaraan zij zich blo itliellenwanneer zii zonder Buitenlandsch Pas poort, door de be.vnegde Au'or.i eiten atgegev.en, eene Reis naar buiten s' Lands ondernemen,- 'ftrekkepde te vens ter hunner berinnering, dat zoodanige Buiten- Jandsche Pasptorten, op voorschryving van bet Plaat selijk Befhutralleen door het ministerie van Btjiten- Jnndscbe Zaken en door de Gouverneurs der Provin- zien worden uitgereikt, als t.ok dat dezelve aan min vermogende op de verklaring van het Befluur hunner woonplan s, zooder eenige kosien worden verftrekr, Middelburg den 3? Februari) rggd. De Gouverneur van de Provincie Zeeland, van DOORN BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS derSiad 2JER.IKZEE, Provincie ZEELAND-, Brengen Pij deze 1 er kennis van aiie de Nering en Ïlandeldrijvendc In-en-Opgezetenen dezer Stad en Kes= soit; dat den Arrondissement- iiker, v ti ren terflen Maart dezes jtars, tot en met den vijftienden April .daaraanvolgende, in het daartoe onder het Kaauhnis de er Stad beliemPe Lokaal, z-d vaceren tot het her ijken van de Lengte Matenïnhouds - Maten et) Ge- nigtcpi, des Qjorge '8 van negen 101 des tni - tags ten twaalf ure, en des namiddags van twee tot zes ure. Onder welke verplig.ing nok zijn gefield, alle zonda nige Ambachtslieden welke zich in hun bedrijf van de Lengte- Maatbedienen. Met last aan de hiervoren gemelde Jn - en - Opgeze- fenenom alle derzelver Maten en Gewigten aan feovengemelden Ykmees ertot den jaariijkscnec her-ijk, aan te bieden. Zullende de nalatigen in deze, incurreren alle de boe- !én en poenaliteiien teh dezen opzigte, by de wet be- jjaald. Gedaan te ZlBRtszEE, den 24 February tSatJ, Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris, VV. f. P. KROEP. 'sG r a v e N H A G E den 23 February. De volgen Se belangrijke berig en zijn ons, op eene verpfigrende Sfijs, van goederhand medegedeeld AFRIKA, Uittreksel uit tenen particuliertn briefvan de Kaap de Goede Hoop, van den 21 Octo ber 1825 De. droom is verwezenlijkt kapt. Johnston heeft fïenzelven volbragt, en het ftoomvaanuig Entreprize JS in de Tafelbaai geankerd. Voor weinig meer d»n eene halve eeuw zou geen tnenscb, bij zijne zinnen hebben durven voorspellen,. Rat een vaartuig op zoodanige wiis voortgedreven in deze zeeën zot) worden gezien. Kapitein Johnsto p# en zijne moedige roedgezetlen hebben alle aanspraak t>P de achting en dankbaarheid, aan zulk eene proef neming verschuldigd, welks de belangrijkfie it, die ■immer door de beschaving vverd te weeg gebragt. Wij.geloovendat, na den tijd, toen Vasco de Gama, voor het eerst, dezen uithoek omzeilde, het «ezigt van Donderdag, den 13, het belangrijk (ie was. Wij. schijnen te gevoelennader aan het vaderland ie vronen en dat de wijde Oceaan ons nader tot onze - -Vrienden en betrekkingen brengt. De nieuwsbladen alhier, hebben eene uitgebreide be schrijving van dien togt gegevendoch de aankomst «n de verwondering, die het binnenfiunett baarde, gaat alle verbeelding te boven. Bij bet aanbreken van ;<Hen dag werd het ong, door de bewoners van Green- point, op een schip in zee geves'igd. Na lang re fiébben uitgekeken, zag men eindelijk een vreemd voor- werp» met «ene rookenJe tnssrals de damp uit een' schoolsteen, Men liep hesa ett weder, »eii klant dén ïi OURA N T. berg op. Men zei'déï waf 'kan hét zint? een scfvïp i brand? een ander zeide: Het is eene ftoomboót. Hee ste! het gerucht hiervan verspreidde zich weldra, en een ieder lie Zyn werk Kaan; men ijlde te paard, met rijtuig, te voe-; alle handwerkslieden mannen vrou wen en kinderen alles liep naar het (brand om het te zien; de winkels en de kantoren Werden geflotennie mand dacht aai) liet nnibiji. Met genoegen en her haald gejuich, zag men het vaartuig de diepte der- Tafelbaai inilomen, toen hét de ankerplaats naderde, werd een salut vat) het br.S'eel gedaanen bet vaar tuig (boomde als eene Zwaan russcben alle schepen, et) in alle rigtingen door Het vreugdegejuich was onophoudelijk, en men heeft misschien'in de Kaaplbad nimmer meei belangfleltrng in 'iets getoond. Er werd eene bui engewone Courant ui gegeven; de heer de Lima heeft 'hierover eer. biciuflukjs en een b-e-je ui.gegeven, en des avonds was er ten huis prachtig veil ebt. De reis beef' Inngc-r geduurd dan men zich had voorg:field; het is llech s eene pro ve. De zaak is nu beweren mogehik t'e zon. Hoe groot is uier de menscheliike ui'vindi g? c-f liever, h e groot is d'e Algoedheid en hoe groot is -lie geest welke bet heel al beftuurt en den tBer-sch den weg tot zoo veel uit vindingen wijs - Gisteren voormiddag begaf zich 7. F.xc. de gou verneur, de heer Charles Sommersetzune echtge- 1100 e en Züne dochter, bettevtns de vut rttaamfie bur gerlijke en militaire ambtenaren van de Kaapftad aart b iord van de fioomb"0! the Entrtprtze, in de Ta felbaai geankerd. De kipiiein Johnstone deed de ID out werken en vettigte verscheidene raun eovrer, om de' kracht der lldomhiachines te d-en aanschouwen, en het hoige gezelschap was 'en üiterfle voldaan, zoo over den kapi ein als oV iié: geheel der manoeuvres. Vervolgens is door den kapi-etn aan hoord een heer lijk collation tér veTverschirg 'aangtb'den en de eert- (le toast werd door den gnivcm nr ingefleld te weien de gezondheid van dthkapi'.en Johnstoneheigeen ver volgens dóór den khpi'fiirt ter ecre van den goUverhetir werd gedaan. Na de vervefschingen genuttigd té heb ben behaagde l et den gou .-erveur nog tut 4 uren aan boord te blijven, ter bijiVorilfig van verdere manoeu vres, betuigende dezelve zijn hoogde tevredenheid aan d n kapitein Johnstone. De muzikanten van het 49de regemehr. mede aan boord gekomen, verlus tigden hei gezelschap, bij afwisseling, met fraaije (lukken. Den 19 heeft de kapitein Johnstóne, aan het pu- bliek vergund, om bet schip ie mogen béschouwen; pu hebben zich meer dan 4000 lieden aan boord van hetzelve, ter voldoening hunner nieuwsgierigheid, bé- geven, RUSLAND Petersburg, den tt February. In bet dag blad dezer ftad vnidt uien een voorloopig verflag. van de ontdekkingen, welke de commisfie gedaan heeft, die door den Keizer belast is roet het nasporen der oorzaken van de oproerige gebeurtenissen van den 26 December. Hieruit blijktdat eenige jongelieden vah brandende en ongeregelde verbeeldingskrachtwegge- fleept door het verderfelijk voorbeeld der omwentelin gen die dertig jaren lang de rust van Europa ge schokt hebben, het plan vormden, om in Rusland eene geheels verandering in den fhat der zaken ilit'e- voeren en reeds op het einde van 1815 en in het begin van 1816 aan bet nprigten van een geheime ge nootschap arbeidden, waarvan het openlijk doei wel dadigheid was, maar dat eigenlijk hetgeen flechts aan eenige weinige ingewijden Kekend was, (Dekken moest, om eene ftastkundige- hervorming in het Rijk te be werken. In 1818 poogden zij hunne vereeniging meer. der uittebreiden en gaven daaraan den naam van ge selschap der vrienden van het algemeen welzijn óf van het greene boek. Öok hij dit gezélschap was weldadigheid en her verspreiden vsn verlichting het openbare, doch eene omwenteling bet geheime doel. In i8<?l werd dit genooiscnap in schijn onthouden, om daaruir de leden te weren, die men ongeschikt of ongezind oordeelde, om hei geheime oogmerk be hulpzaam 'e zijn, en de oveibliiyenden, de ware sa menzweerdersrigtien eene nieuwe rnaa-scbapnij op, waarin zii nier dan roer vele ornzigtigheid loden aan namen en die zij in twee takken verdeelden, aan welke zii den ti'el van verbindtt'is van het zuiden en van het noorden gaven. Eenigen rijd daarna vorm de zich eene derde verbroedering, onderden rircf Ver 'eenigde Slrfonicrsdie mei de twee an 'ere ve bindiemsseii in oaauwe berrekkiogen ftonden en Hei vervolg op de kdnt van deze Plads.j r S-g 6 5 S JU WO" *-• «j c u cC ,„-C £«S tj a co x» »r O a c tu O OD da «a F. e 'xa w *r~ eo 'dfL J3X3 tl JT- -O h "g A «TJ O W fc- t; qj n VJ ti ra ar O o c- qj o ir £sèO l -S s - p ■u 73 '5 S S be te S 4» f V s 32 .Z 5 - Z» QJ^S 0 ÜJ x: U Cd Tl, S "UI ch L- ï'ls?ne O- ïi F 5= g 4J to t. 3 C C "a> 0 -S SS 8 <1 -V N 6DG- 'I S-.S dl ■■e-5 "V J* - E o W D CC CO c c CO Cl CC g 73 9? CD S QJ 0 t- «- V Ui Cs 2 a, hJ c*> c Cl E - PM P -. 73 73 aj ac c SP X tl ra qj 5 c jcj tc Ai F c «j o c 5 c 0/ 'J OL O XJ OJQ "(V 'D H "S SU tol» vt NcJ *C9 th c B-5 e C •- O O o> QJ 3 C "C jj V u c O 1 t J 1 c at ie* r" S S s 'r-2 e v si"* - S k Z x; c S J&-ZZ er- Q t-x i a> O jj cl C 73 UJ -r* 73 gL, C 2 ^4 c - i> 3 QJ "Ja o O 12 P LZ i r 'y 7 e 3 5 JZ r~ c tj pi c a cd U. E E3 QJ s Is K '2 C tf '2 «e S ,c 31 cv J—, QJ "3 C tor. *3 1a) b *2 CU a •V. ets «<a C- CO U. Qj fb. 3S S f? 3 tSe cw rJ H; <u CL ^"0°= aj ■li x: xs Ss 0 o •*- 3 ra -c 5?S-g 5.S .s 5 e '-5 - v C x» s «x 73 O c C QJ W T3 uS C. 7" 33 -i< dc-t: 0 w '5 "1 tu E r X o iü - I - S 5 - 1 - flJ QJ t-v- - "C 73 - e Cl C CZL V r rS;5 g f Q* 'uj :o t- QJ Qj - - - •e30 f- H 01 "5 -se j c - 1 - cu f- C s? cv QJ I t£ g 5» C J Ti JS >73 I e 1 O U e aj a ui ê-s OJ o 3 C O 6 2 5 ,ra O o; -g 1Z **i 0 Ssa - U f D c s 3®" o u E y C3 CO «3 tc W- ca re 6 r 5 s-f. c bê c - a <c M CS CQ fc, 5 O QJ U fifi- o ÖD 2 53 3 tsc QJ 2, g g .kèv» c u u. a I 5 "S - -o 2 v tv: -5 S c e- r '"SS z fcl 02 CO f e- o O 02 O 7. y. cs m m *p o C- c Ii-I J ■- c O S 8 S jT co QJ pi 9* e <w w .Sd «3 73 C O JT IS- ca. S ge s 5 0 X) w J" L» 2 1 Qj 05 eet- c- X- 0 fl3 O C C ^5 OXej QJ 3 73 73 -O a; C g. *j «-> - «J 5 c 5 i hJ S O 7= c* 1 cic <U —9 3 OJ t ~r 3 si r 5 9 sr 2i^ tu b£ B OJ c w O C "O c S a oj cu -j3 - x. QJ QJ ü-= - S - o e c O» u J C 73 c =3b3 Si O :*c c- at tu s-ë i s QJ X3 O O 'II .2i - 73 X C CVJ X c 73 - 5 S' «J C S N 2 73 S- U <u '2 C C M QJ CtQ E.2 C 73 co QJ QJ QJ OJ <U - U - 73 M C QJ u c. O (Z tl ÖQ 0 c c - -r - c-E G «i Ifj 'C 7^ S E 3 P? n o VL CL 3 c c p s C5» UJ w- vi: 73 QJ V- c S X O S3 |S f? .33 3 te a )l«!i i «Q -5 qj - co. <y j- 5 c ps« c#' «Eie a F- G3 U >- ir S J3 r?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1