K°. 16. ZIERIKZEESCHE COURANT. I s c-s Vrijdag den 24 Februarij. 4_ 0 - ro ro oj c ro ro ro BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de' Stad ZIERIKtiEE, maken bij deze bekend, dat di gewone Inspeciie over de Verlofgangers der Naiiona Ie Militie binnen deze Rad zal worden gehouden op MAANDAG den 27 dezer maanddes morgens te NEGEN ure Met last op alle de verlofgangers, om zich op bo- vengeilelden tijd, voor het Raadhuis dezer Rad te la ten vinden. Zierikzee, den 20 Februari) 1826. Burgemeester en Weihouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter -ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, VV. J. P. KROEF. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WFTHOUDERS tier Stad ZIER!KZEE Provincie ZEELAND. Brengen bij dez« ter Itein.i- van alle de Nering en Handeldrijvende In, en opgeze enen dezer liad en Res- Sou; dat den Arrondis.-emenis iiker.vn de Eerflen Maart dezes jaars, rot en met den Vijftienden April daaraanvolgende, en het daartoe onder hei Raadhuis de'er Rad beRemde Lokaal, zal vaceren int het her ijken van de Lengte MatenInhouds matenen Ge wichtendes murge is van Negen 101 des middags -en twaalf ure,, en des namiddags van twee tot zes uren. Onder welke verplig ing ook zijn gelield, alle zooda nige Ambng'slieden welke zich in hun bedrijf van de Lengte Maathedieuen. Met lasi aan de hiervoren gemelde In, en opgeze- tenen om alle derzelver Malen en Gewichten aan bovengemelde» Ykmeeser toi den jaarlijksciicn herijk, aan te t ie e Zullende de nalatigen in deze, incurreren alle de boe ten en poeiialiieiien ten dezen opzigte, bij de wet te paa ld. Gedaan te Zierikzee, den 24 Februari] 1826. Burgemeester en Wetheu-ies voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris VV. P. KROEF. D U 1 T S C M L A N D Frankfort, den 17 Februarij. De bememde Rlisfische gei eraai Kostopchin is dezer dagen te Mos- feou aan de gevolgen der wa erzuchi overleden. Uit Corfu heef' men herig en tot den 25 Janna- lii, welke het gerucht der herov.ring van Tiipolitza beves'igen en er bij v egen, da' Colocotroni daarop Jiasr Modon ge rukken en Ibrahim van Pams naar Navarino terug gekeerd is. Missalunghi was van de zeezijde volkomen vrij. In brieven van KoriRantinopel van den 12 jsna- »rii wordt de schade van den branddie aldaar in Galata uitgebroken is, op ;o millioenen piss'ers be groot. Sedert zijn iwee duizend Aziaten, die in het arsenaal werkten, naar Scutari gezonden, om dat men liet voorzeker houdt, dat zij met eenige ontevreden Jnnhsaren dien brand hebben veroorzaakt. De laat- Fe tijdingen, te KonRantinopnien ontvangen, luiden guoRig voor de Grielten en melden, dat er grooie on- tenigheid feRaat tusschen Ibrahimpacha en den se- mkier Keschidwiens Aloanezen in grocre hoopen deserteren. GROOT-BRITTANNIEN. Londen, den 17 Februarij. Dingdag en gis'eren hebben verschillende ministeriele conferetuien met den gouverneur van de bank van Engeland en met an dere' in linancie- zaken zeer ervaren personen plaats gehad/ De verflagenheid, welke Dingsdag ter beurze, bij gelegenheid der liquidatie die in de vreemde fondsen gehierscht heeft, is Woensdag morgen nog vermeer derd door het herigt, dat het huis R. A. Goldschmidt Comp gevallen wis en met hei zelve ook nug de huizen van E. J. SymondsDaniel Moe at age- broeders Levy en J. H. Israël. De failissementen dezer laatRen, ofschoon allemaal huizen van het eerRe credit en eene geweldig te kort opleverende, komen ech er niet in aanmerking bij her eerstgeaaelde huis, dar van Goldschmidthetwelk de uirgebreidRe betrek kingen door geheel Europa haden de leeningen van Portugal, Mexico en Columbia had ondernomen; het is deur deze ieeningen dat dit te voren door credit 'iiÉf en vermogen zoo magtige hnis gevallen is, en thans en bakroer maakt van 3 mihoen p. st. De val van iit huis is een doodkuis voor de aandeelen ingezegde 11 alle andere Zuid - Amerikaansche Iteningen. Om tich voorts ec ig denkbeeld te maken van het voor malig for uin van dit huis, behoeft men Rechts te -veten, dat voor 2 jaren de jongRe geasscfieerde van 'it huis uit hetzelve verwijderd werd, met de aanzien lijke unkeering van 310,000 p. s'. Men moest natuumjk vreezen, dat deze failissemen ten VVoendag ook in onze fondsen eeoe nieuwe daling erwekken zouden, maar het tegendeel is gebeurd. I'en gevolge van de tusschen het gouvernementen de tank van Engeland beraamde schikkingen is deze laatRe Woensdag begonnen met een gedeelte barer Con 'sen ie belleden tot inkoop van een aan'a! ettche- quier billenen, en deze, die Dingsdag tot zelfs a jj verloren, liepen daardoor weldra op pari. CX-k «ei- 'en 'evens door een der voornaamRe makelaars aan zienlijke aanknopen in onze 3 prCis. gecous. gedaan,- en dit een en ander gaf iejds Woensdag eene gunRige wending en een veel beier aanzien aan de bems. Gis'eren en heien is de bank voortgegaan met exehe- qnier billenenztlls tot pari, op te knopen; en geen nieuw faillissement ui gebroken ziinde. is te beurze kaltme m de zaken wesergekeetd en ondervindt men eeoe aanvankelijke verbetering in onze en in der credit verdienende vreemde fondsen. De laa'Re bengien van Liver 00! melden voorts, dat de handelszaken aldaar wederom een meer vol doend aanziet) gekregen hadden. Te Norwich hebben deze weekgedurende twee dagen, zware opschu "dingen on'er de fabriek-arbei ders plaats gehadomoai men ontdekt had dat een der fabrikanten werk bui en de Rad gezonden had, niettegenRjande in dezelve 12000 menschen 1 rider werk ziinen h'i beloofd had om geene buitenwonende werklieden te gebruiken. De aankomst van twee com- pagoien van een Scho'S regement heeft een einde aan de opschuddingen gema.ikt; ziinde door die troepen een twintigtal gevat, en de re t verRrtoid. Het logement het wapen des Konings in Phi- hps-Lane, Addle- (brei, is oingsdag afgcotaud. Er waren een groot aantal reizigers gelogeerd, waarvan een onvoorzich igüjk was gaan slapen zonder ziine kaars uit te doen, en die ook zwaar gebrand nn kn- mer. is. Aan die onvoorzich igheid allen schrijft men den brand toe. Volgens een brnf va" Fernambuk, van den 30 December, hield sir C. Stuart zich nog steeds in die haven op, zoo be' scheen op nadere bevelen van het aonvernemvnir wachtende. Eenecourant van B' go a tre'dt.'dst de nieuwe in Opper-Peru zich gevestigd hebbende Repcbiek, wel ke den naam van Bolivar aangenomen heeftbt-Raat tót de volgende 6 provincie"; La Faz, Porosl, Coc- babemba, Oni'o, Chapuisaca en Santa Crnzte za- men eene bevoiiting- van ongeveer een millioea zielen uitmakende. F R. A N K B. IJ K. Parijs, den 17 Februarij De generaal Guille minoi, ónze ambassadeur bij de Verheven Porte, word binnen weinige dsgetrte Parijs verwacht. Het hof der Pairs, dat de ui spraak moet dnen in de zaak der leverannen in Spniie en van den daarin hetrokkenen Ouvrardheeft befloen, dst, alvorens zich compe ent te verklaren, door den Kanselier, die vnorzi'ter is van het hof, en zoodanige pairs, als hij ben emea zal, om hem daarin behulpzaam 'e ziin, de procedure, te dezer zaken, voor het tribunaal v n het departement der Seine gevoerd, en alle de daar toe beboore-de Rukken ztRVn worden onderzocht. De Kanselier heeft den marquistfe Pastoret end-n graaf Portal gekozen om hem in deze iuRructie bijteRaan of des nools te vervangen. Eergisteren is hier het jubeljaar in de ho ifdkerk met buitengewone plegtigheid geopend. Reeds wordt er te Parijs eene pe'ite gceekend, welke aan de Kamer der pairs iepen de wet op de eerst- gebrone mee ingediend worden. Van Madrid schriift men den 6 dezer, dat de Raatsraad hefloten had tot het herflellen der it qnifi'ie, doch dat de Koning ftellig geweigerd had uit beiluii te bekrachtigen. NEDERLANDEN. Brussel, den 17 Februarij. G's eren is weder- om een Engelsche kahinets courier door deze stad gepasseerd, met derêehes van Petersburg naar Lu. Het vervolg op de kgrd van due bladz) 0 e S 2 - V c cu *5 5 C-f n St6 s ipSi-Sw <2 <±e 5 cc C Aé_. <U CL) U, BI js*S X 0° *C ia O O <L> n ."H /-* cu dj u "O CD C .«g N ro a x O z, 0 -AI eo xr js o (C CO tp z w s B- - 3 C" V2 C t; C 5 SJ n o JC, O -c "o fc. O'5 a a x cj; a c - p-O O ■t x 1 i's a a NN| «la, g 73 c 0> s aii C <U n, 1» r ro T3 c c s 5 s O - 5 <u •O'S 4. e-, c: 5 -c -C c O "O S D- r CU O c .X 'Z -C 4) IS -w - c- c O 0 -"S c 00 tafi c <u 4» oÜ aj cu 53 ro T3 bc.5 E .S3 H O S r -- C n Se Nü «3 Cl c a> .r cu CU c X O S aH hl CU 1 C cu ca ro "O •- tn s a es M m Xi ÓLT3 u t 1 U- C "U s SS -° s O tiD cn 5 sj S -u SV u Of'^3 2 c ,C'= T3 -0 a aj 3-= 6 t- <"z g .5 3 4) e c! c 0J N a 2 <u T3 U XT 4i CUL 'r~ c S .2 ~o az '-E a <-> c C/3 CU OLèi;^ - S ro I 5 o" S -e V H -N 3 es 5 a al •- .O /- "C tu rê- I. c "53 5 S "O 5 «o f. cu c -n V <u ro u 5 -0 c c sgx jtllsê CZ pX *«N t/i <u 23 oj .5 x 2 r. O CD cu (U ;Ss« - XC CU CU E o H- 6 u_ C J3 c 2 - t C <U c .r C <u O 03 c— ros. 2 j ÖX 1 u - u bi c O. 'f 1 5 a Z "O O C r CL U *Ses w *r c c - rö u S s Cd B i» Xt O -a -ai '4 J e etc S 3 w NC 5 oc - P D. u 51 C S c - C tu r u _c x. u re r - <U P f c e «j «u öj o x 1= S -E a cc c 3 .2 Z. y a> u <Xg e Jü <u - a •- S öd Ir 3 -o c W x -2r' X <r- N) «".a ro -c c e dl a C. 'S> c aj a ui m .\j "O 3 3 U 4> r; T3 S rof c O U U M-S c cü X. <U pV ZO ^3 s* t 6 c cc c 3 i O c s «Ie «SC ro a iff O. -O e 0 S. 3 E CC 3 c h. c c II y 1 c a, - u u. (U U _2 o 03 W- fi c 0 ro g «5 a, 5 1 -£ O O "o - r u 3 "o coy etc ro •- ro E- x. x o/ a x c u -ro r- ro u Cx 4. M - a e -o s C. r .3 00 j «j v, «o TT co 2^ o 3 C 0 N 4) 0 <u 4> u CM- X J- "0 3 u CU "ro c/a s .X ■c <r. a3 u u C X X c SO CU fid bC X «-■ u: ox. Cl c <U S3 c CU taS X t£ >o _u AX u u M) 4) cu taC tü c! "3 c c JX <A C t C OJ ld i er W. -ro QJ X U O d= J J= c -- - "v c *n v. "i u u x exc L» - -G X i: -x o cr. N E 7= "C O ro - Ê- ro x: - «L> - ai X' ro bf: E qj u S3 li. Z w s s<-) Üsj-r c-| ais fc u E c X Q. - c !T S 3 x d IE •u X tal ro u CU x N 3 sS •g C X H U c IE -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1