i 'Aè re N". 1J. ZIERIKZEESCHE Dingsdag BEKENDMAKING. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS der Srod Z1ERIKZEE, make" bij deze bekend, dat de gewone Inspectie over de Verlofgangers der Nationa le Militie binnen iteze Rad zal worden gehouden op MAANDAG den 27 dezer maand, des morgens te NEGEN ure Met last op alle de verlofgangers, om zich op bo- vengefïelden tijd, voor het Raadhuis deïer Rad ie la ten vintiet). Ziekjkzbe, den an Fcbruarij 1826. Jlureemiester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De S.ads Secretaris, W. J I'. «ROEF. F R A N K R ij K. Parijs, den 11 Februari). In het Brappeati blanc van heden, een blad wellt men wil iiat onder den invloed des ministers van builenlandschen zaken geschreven wordt, l est men heigeen volgt; Men heeft brieven uit Rusland tot het einde van Jartuarij ontvangen. Men spreekt, maar zeer in he' algemeen, van nieuwe noodlottige tooneelen in de ar mte van het Westen, zonder verdere bijzonderhe den." Een ander blad T Arist arpue, zegtMen ge looft dat bij het gouvernement tijdingen uit het Noor den ontvangen zijn die van den ongunfttgfien aard zijn. De minsters der/ken zeker nier, die lang verbergen re kunnen houden, daar hei publiek er ieder oogen- Mtk door middel van den handel roede bekend kan tvorden.' He; schijnt dat eene algetreene beweging in de armee van Bessarabie ontdaan zij, cn dat ren der voornaatiide rp ierboofden van die armee op zich ge nomen heöbe au ze zónder bevel of oorlogsverkla ring de Priith' te doen passeren, om groorer'ongeluk ken voortekotnen. Mén zon e gelijk vernomen neb- ïfen dat eenige regettieniért van her garnizoen van Pa- ï'etshurg' op nieuw ertiftige bekom roeringen' zóó 'en ge ven hebben. De grootvorst Kovjianlijn tröit de lioöfdRad van Polen Verlaten hébben odi zich, hetzij naar Petersburg, hetzij naar de groote arm-e van het Zuiden te begeven om de troepen terug te houden in dien liet nog tiid is." Le Courter Francais druki zich aldus uit; Se dert wij voor eenige aagen aankondigden dat henden Kosakken de Pruth gep.tss erd waren, hebben zich andere geruchten verspreidt welke zouden doen g:lon- ven aan een begin van vijandelijkhedenmen wil dat de generaals Witgenjlein en Sabanief hunne solda ten niet hebben kunnen bedwingendat een detache ment zich to' J ssy voorwaarts begeven had; da' de grootvorst Konjl'antijn zich naar de armee van Vol- bijnië-begeven bad. Deze, nog onzekere tijdingen, wrden onderileund door brieven uit FrankforrHam burg, enz.; en Sommige omRanriigheden schijnen ze te bevesigen. Een blad, dat gewoon is niededeelin- gen van her ministerie van bui'etilatidsche zaken te erovangen spreekt zelfs van nieuwe onlusten in de V ttssische legers. Alles doer dus gelooven dat zich gewigrtge gebeurtenissen voorbereiden, en de bekom meringen van het publiek, ht-welk het ministerie niet goed vindt om in te iich'en, hebben onge-wijfeld bij dragen tor de daling der publieke fondsen Een Ëngelsch blad, tbc Globe and Traveller van den 10 dezer, geeft mede voedsel aan de verónt lOS'endfie voorui'zigten. Angst en bekommering,' aeg» dat blad, schijnen v-n uur rot uur ter beur- je in den effectenhoek toetenemen De schrik vohrt- gebragt door den ondergang van 300 provinciale'ban- Jet», en het gisteren verbreid gerucht van eene buiten «uitloop fteliing van de een en tweeponds banknoten gijn heden achtervolgd donr bekommeringen, welke ét toeRand van Rusland doet geboren worden." Men schiint hei zoowel te Londen als hier daar voor te houden, da: een oorlog in het Oosten van Europa onvermiide'ök zou zijn, en dat de zending van dén hertog van Wellington naar Petershurg minder «Omplirnenren dan wel Rjatfeuodige belangen van den uetéligRen en tnoeijelijkRen aard ten doel zou hebben NEDERLANDEN. 'sGravenhage, den 15 Februari). Zijne Msj. willende voorzien in de misbruiken, welke in het werl. iier btoodzetting ingeflnpen zijn, een nadeelige-invloei'- Biinefenei) op het welzijn der ingezetenen en de mirt- tea vaa befcum verswaren van bendie dooi handen - <$ik OURA ai Fcbruarij. arbeid zich onderbond moeren ve'schafFen, heeft, bij beRuit van den 35 Januari}, de volgende verordeningen op dit Ruk vas-geReld; t. in alle Reden en gemeentenalw ar een of meer broodbakkers of broodRijters gev gtigrt zónzullen de somten van brood, welke tot voornatimp,e en dage- tijksch voedsel vnor de -ingezetenen dier rtad of ge meente dienen, aan eene zetting onderworpen zijn, beh -uders de hevoegrtbeid hierna in art. j), aan de beRurt-n van kleine gemeenten toegtkend. 2. Die zetting moet nl'een beschouwd worden als een hóogfie prijs of maximumboven welke het den balti..ts en llijters verboden is de, aan de ze:- ting onderworpenbroods- orten te verkoopen. 3 De zettïrg zal g.schieden bij het gewigt, zoo danig dat het niiblick Reeds den prijs kenne, boven- wélfeen liet nederlandsche pond brood niet mag ver- li och- worden. 4. Het reglement dier zetting zal, roet degróntRe naauwkeutighéid en naar de beginselen der billijkheid en teg vaardigheid geschieden. Bij de regering zullen vaste en veranderlijke grond- Ragen in aanmerking komen. 5. De vaste grondRagen zulhn bcRaanr a. in de hoeveelheid ponden bn ods, welke eene mud graan op leven,- b. in de kosten, die vereischt worden, <m het graan tot brood te verbakken, en c. in eene, naar billijkheid vast te Rellen winst voor den bak ker. (5. De veranderlijke grondRagen zullen beRaan: a. in de landelijke en plaatselijke belastingen op het Gemaal en b in den prijs Van he' gta n. 7. De Gedepu'eerde S a-en van iedere provincie zullen, 11a een naauwkeurig onderzoek, en 11a de plaatselijke beRuren te hebt-en gehoord, een tarief ontwerper), en aan Onzen Minister van Binnenlnnd- sche Zaken voordragenter regeling van oe vaste gr -ndflagen vermeld in arr 5. D't tarief' zal véivMgëns dlaor drizen voornoemden Minister, naar bevind van zaken, mei of zonder wij zigingen, worden vastgeRéld', - rn tor vts-fn leggof te dienen, weiketa, ten aanzien van den eerftert grol.d- llig att. 5, J a. alle jarenen'ten ainzteti der grond- Ragen b en c van hetzelfde* artikel, aanvankelijk ge durende drie eerstvolgende jitrèrt zöbdèr herziening, doorlopend tot grondtlag zal verftrekken, ren ware zeer buittugewone veranderingen in het beloop van een of meer der daarin voorkomende onderwerpen eer,e vroegere herziening tnogt oitontbee'rliik maken. Bijaldien de plaatselijke' beduren vetmeeren mogten in de wijzigingen, welke, fcii de vasftelling van dien legger, in de groridflagen triogten worden gebragtniet te kunnén berus-enzal de zaak aan onze beflisfmg kutineu. worden onderworpen. 8. Na de vslïeljing van voors'. legger der 'vaste grondRagen, zuilen de plaatselijke beRuren, ieder in den zijnen, dien legger volgèn en overigens b;? het bepalen van den prijs van het brood, alleen acht Rvati op de. in art. <5. vermelde' veranderlijke grondRagen; zullende zij dus, na den invloed berekend te heb ben, welke de lands en gemeen-elijke belasting op de zelling behoort uitteoTenenbij het bepalen van den zetnngspriis' van het brood wijdérs alleen acht geven op de marktprijzen der granen, en, naar mate van de verhoógingén of verminderingen van die prijzen, de zettingen niet halve cents doen Rijgen of dalen. 9. De beRitrén van gemeenten, die eene geringe bevolking hebbenzullen, even ais tot hiertoe heeft plaats gehad, zich kunnen regelen naar de zetting, vastgeReld voor eene naburige gemeente. -. Ten gertive' van de ingezetenen zal ieder bak ker of fiijter van brood verpligt zijn om belKndig huiten zijnen winkel, e»n kénneUik 'e ken van zijn beroep geplaast te hebben en daarenboven een zwart hord opteitangen, waarop de priizen, tegen welke hij zijne, aan de zetting onderworpene, hroOcs nrten verkoopt, duidelijk en van de Rraat leesbaar, zullen zijn npgeteekend. 11. Ten einde men Reeds zoude kunnen we-en van welke bakkerij het brood herknmRig is en tvelk -leszelfs gewigt moet wezen, zullende de plaatselijke 'efluren aan ieder bakker en te zijnen kost-, de noodige merken te? hand Rellenwaarmede de, door zoodanige bakker te vervaardigen sour en van brood, •lie aan de zetting zyn onderworpengemerkt zullen moéten zijn. 12. Het gewigt, waarop het aim de zetting on- letworden brood otoer worden vervaardigdzal door Je plaatselijke beRuren worden bepaald. Daarbii zal Het vervolg op de kant van dé-se blads <U er .^N3 c C. 2 c: <u c r N ■5-° c t= c c e oj or we JZ 60 O a s «J' c m N i. -E 0 - :u - r 55 c 5 5? - Q - 2 c B r~ ?rr. ir. u oj C tu -o c 01 ju JU <u -C OD at E u 52 c F tu m .ni -- Z O S3 -C C k- c: O? JZ <u e: O m s> re v - r. "C Tf. F - -S V Zé.-' n - ot C/3 fl) - ^2^ ?|i.M r, '"c jo o .S *- e-.2 it <u p 3*3 C er. i. cd - IC CL> £3 Oj Cu. - s X «r o sr-n d. CL» cCfl"0 al (Li .u. n-p *a r*-* "C-— t-. ai-21 ÏN «5 S c - °0 cj c w w «S c 2 J1 r. fi. cu c T- cu aj ö- e~ - C t; 1- T3 CU - cu J B tit, d. I't c Sé tu u W rt; c r K x c .té Of - Oj OJ.Cc; a 25 S Of. C U d) 3Q I "S rs 5 "2 E> r E TZ O t~ C5 XI té. - -5 'Z ws -è c F .2 V, .5 re 3 O cu - T3 «5 C2 u <U Q_» c .2 O ra - tu 5 w g e e c S S SJ M re S C. - w TZ C "rê l_ "-T 7: V Cr CL. B ct c m CC=QL OL F 0 c fe£ t 4S? - - r- c ra S N w N «u O cu C •o o ci Ni 5; CD C M O 5 u «O co tiet si 5-1 1111111 -.= t or 3 ij ;!hw s «-g-e s -u ~i E - jss. ;-ni "C ilüc.-üiï"; 0 i* S -D 1 p Tés C - o SL - JVU.-D 5 C DC O Sj Ji - <u <U OL c WZ D 51 s *5 0 t 0 C Jr. - CM - - J -?L W WN-ïiitui,0' S o «J OL N3 w ~e. cjt ,c wc "O ül~2. L. r* 6" !C Ö-f- QJ (U c»_ W N 3J 5». -r CU ep c. J3 c -S S? <y ^3 ro :cr S v •*s, s, o o/ cj 5 y j» p -tü, -w -o u» a

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1