IIM N*. if 23ERIKZEESCHE Vrijdag A°. 182 6. O U R A N T den 17 Februari], it ra lil! s I D U I T S C H L A N D. Frankfort, den 10 February. De Koning van Beiieren heeft aan den Koning Wurtenberg doen voor- fleiien oin de onderhandelingen weder optevaoen over het afschaffen der binnenlanrische toi-liniën in Duitschland «n die naar de uiterfte grenzen te ver wijderen. Van Napoli-di-Roroanie schrijft men, dat het Grieksche uil voerend bewind zijne werkzaamheden ij verig voortzet en maatregelen verordend heeft, om tie raihiaïre conscriptie niet kracht in geheel Griekenland itnevoeren. De tijding, dat het Colocotroni gelukt is, om Tri- politza fiortnenderhand te vermeesterenword meer en meer bevestigd; hij zou er twee duizend'Egyp'cnareti over de kling gejaagd en zeven - en - der ig Europ^sdie officieren, die bij de Turken dieaden, gevangen ge maakt hebben. Men verzekert, dat de Grieksclie eskaders op den S Jauirarij achttien Turksche ooriogs schepen hebben verbi and. De Nedertandsche ambassadeur, baron van Zuij Has van Nijeveltheeft deti a Janna rij zijne audiëntie bij den Grootcn Heer gehad. Verders melt aien van Konffaniinopolenda' na bet honden van eene raadsvergadering, orders gezonden "zijn naar de provinciën, volgens welke alle pacha's sic li gereed mn'eten houden, otn op den eersten svenk naar de grenzen te trekken. Men voegt er bij, dab zoodanige bevelen fleet's gegeven worden, zoudra er 5n naburige landen eene verandering van regering plaats heeft. In het arsenaal wordt drük 'gewerkt aan - iet uitrusten van eene fiortifledie in den B ïpfeorus aal moeien blijven. -De -tijdingen van Griekenland, :u ie Knnflanttnopel ontvangenschijnen niet gunflig woör de Pbrte te zijn. G R O O T- B R I T T A N N I E N. Londen, den 4 Febiuarij De Bank van Enge land heeft, in eene vergadeiing van aciieboudersbe willigd in de haar door het gouvernement gedane "viior'fléHénten gevolge waarvan eenige hare' voor- ïeg'en in het algemeen belang zekere modifies;ieti zullen ondergaan. Haar uitsluitend priviiigie, het welk in de vroegere tijdperken der geboorte van on zen handel allernuttigst tr.oge peweest zijn. maar se dert ons land en onzen handel voor zulk een uitslui- «end etablissement te groot geworden waren, eene hoogst ongelukkige werking deed, bragt onderan- «Ieren mede, dat wel elk zelfs onbeduidend persoon tene land-bank mogt opzetten', maar dat zulks aan eene koaipagnieschap van personenroet een roerei- Jtend gezamenlijk vermogen om er de hechtheid van Je waarborgen, verboden was. Van het gedeelte van Jiaar uitsluitend privilegie, de land - banken betreffen «Ie, heeft nu tie batik afgezien, en men zal dus wet telijke bepalingen kunnen maken, teneinde a'ile land - banken op een en hechten grondslag te vestigen. Bo vendien zullen door de bank van Engeland, in som- 'Biige oorden des lands, tabken harer eigene inftelling tjevestigd worden. En van deze maatregelen, ge voegd bij de trapswijze intrekking en verwisseling dei in omloop zijnde een en tweeponds banknoten leger 'specie, mag men een hoogsr voordeelige ui'werking ep den algeroeenen gelds- omloop des lands verwach- jen. In de kamer der gemeente zijn voorts gisteren avond door den kanselier van de schatkist rwee zaken van be lang aangekondigd de eerfte isdat hij nanfiaanden vrijdag een voorftel zal doen betreffende de bewilli ging der bank van Engeland in de vo<nfréilen van het gouvernement otn van een gedeelte harer votrregten sftezien; de tweede is, dat hij tegen den 24 dezer -ial gereed zijn om aan de kamer en aan de natie alle «le bijzonderheden bloot te leggen nopens den finan- tielen toeftand des lands. De lord kanselier is aan de beterhand. De tegenwoordige bijeenkomst van het parle- jsent de laatlle van dtszeifs zevenjarigen duur, zijnde, Schijnt men de emancipscie tier Katholiiken en andere bedenkelijke kwestien, zoo als onderanderen de ber- ■Üehmg der graanwetten, tot een volgend nog dit jaar trieuw te verkiezen parlement te willen verschuiven. Wen gelooft dan ook dat de nu begonnen zittingen wart het parlement 111 de tnaand Mei wel ten einde gallen ioopen. Men heeft berigten uit de Havannah tot den 1(5 December,- maar dezelve melden niets van bijzonder belang. Den 7. Den 3 dezer is een der secretarissen van Sir Charles Stuart t ambassadeur in Brazilië» alhier X aangekomencn beeft zijne depeches aan deri «taats secietaris Canning overhandigd. De [Jeensche vicecotisul te Rio -Janeiro heeft den d December een' brief geschreven, waarhij hij kennis t-t-efi eene officiële mededteling van den burggraaf do St Zmar te hebben bekomen, behelzende, dat Z. M. cle Keizer van Brazilië eene zeemagt beeft doen uitrusten, beflemd om de havens, toebebooreudc aan liet gouvernement der vereenigde provincie van Rio te la Plata, krachtdadiglijk te blokkeren De Keizer van Brazilië zal een manifest tegen Buertos-/Ay es uitvaardigen. De zittingen der twet huizen des parlemems leveren, tot dus verre, niets belangrijks op. I11 bei den zijn de afschifteu der trakta en riiet Frankrijk, Columbia en de Hinzefleden op het bureau gelegd. Oo het buteau van het hoogerhuis is de corres pondentie o edegedeeltwelke tus-chen den kanselier vin echeqoier en de bonk van Engeland, opz gelijk he char er ter verbetering van den Riat van zaken, heeft plaats gehad. Lord Liverpool me'fcr op. dat het gouvernement hieromtrent voorilellen zal doen. De heer Stuart Worthy beeft het rapport op het adres aan dt-n Koning, ten antwoord der aanspraak van dsn troon, nitgebragt. Na eenige aanmerkingen van minder aanbelang, zijn door den heer Whitmore in het lagerhuis eene aanmerking in het midden gcbraginpzigtclijk het be. fluit van het gouvernement, om, in deze zitting, geene v orflellen tor verandering in de graanwetten re doen- Htj is van oordeel, dat de intrekking dier weten, den grond der handels vrijheidwelke Je ministers willen daarRellen, en hij zeiven goedkeur' moet uit maken. De heer Curwcn beweert, dat her tegenwoordig oogetlblik bierme "iet geschikt is. De heeren Forècs en IFynn spreken over den kti'g met de Birntans; terstgemelde zegt, dat men in dat land op eene onregtvaardige wijs is ingevallen, ter wijl de tweede begrijpt, dat den aanval van Enge land noodzakelijk was, uit hoofde dat de Bitmaps geduchte Peilingen, digt bij de grenzen, hadden ge nomes Nadat ,rog eenige sprekers hunne gevoelens over eenige punten hebben doen hooren is het adres voor- gelezen en aangenomen; hetzelve zal, door den lerienr van het huis, die geheimraden zijn, aan Z. M. wor den overgegeven. Met brieven, van Rio -Janeiro, van den 8 De cember, heeft men, dar de Keizerin den 3 dier maand in het kraambedde bevallen en een' Prins ter wereld heeft gebragt. F R A N K R IJ K„ Parijs, den to Februari). Gis-eren avond ten 8 ure is de groote deputatie van de kamer der pairs oij den Koning toegeia'enen heeft aan Z. M. bet dank-adres dier kamer aangeboden, hetwelk, om i.i den. parlementairen fliji te Spreken, van het begin tot liet einde zeer reg scbapen luid De kamer deelt in e,tsmart van Z M wege s het verlies van zulk ee- en groormag'igen bondgenoot, verheugt zich over iet vertrnos rende verdouwt!' vat. Z M. nat de vre de ongeil ord zal blijven, bedankt voor het mei En geland gefloten traktaat van scheepvaart, juicht de schikkingen met S. Domingo toe, ziet in e door Z. M. aangekondigde omlss ing van rp roillioen en in de gelijktijdige zoig voor den godsdienst eene nieuwe wel- daad vo >r Frankrijk; en daarna komende aan de aan gekondigde wet tot wering der toenemende versnippe ring der vas'e goederen, zegt de kamer, dat de ge volgen, welke die versnippering hebben kunne, zelfs voor de eerfie beffanddeelen der kiesbare vertegen woordiging, reeds tweemaal öe aandacht van de ka mer der pairs, in het belang van den troon., van de familien en van 01 ze flaa.kundige inflellingen gaan- de gemaakt had; met eerbied en vertrouwen zou d? kamer die wet wachten, en hare aandachr daarop ves tigen met die Z"rgvuldigheidgeëverrredigd aan het gewigt der b'tizondere en publieke belangen betrokken in eene zoo uitgeflrektegewigtige en moeijelijke kwes tie. Reken, sire," dus befluit di' danh-adres. op den ijver der pairs van uw Koninkrijk om de voor- neme.is te ondet(leunen welke gti overlegt voor het geluk uwer onderdanen, gelijk zij berns en in de waak zame zorg van U. M. om de weldaden rier res'aura- tie roet volkomen zekerheid ie genieten. En wie zou die zekerheid kunnen Boren, wanneer wii overal den (.Liet vervolg op do kont van doste, bladz. j *3 £3 e w i .1 f, P Sa: c e ■5 -c s o e tot dJ ea -~ O Z Z -? - CO X3 J "on C 00 cc -S c üJ Cd ■n' S3 P si 4 üj nj O 1-. et. t e ci CLts - co c c u ro Staf ?«Üvr 61)3 °-_C. 5 c - a c c 3 c A t è-§ t— QJ ca gQ ra «- CÜ E S co 5 to) QJ a> cc 7 QJ f—1 QJ SS *- frj U V -C C "O c: SJ t/3 S <n u QJ je ig in en "O c 0:5 c "O "ój -"F 5 S z 5 tt c -i s a s c - OJ. U 0£ <u B p m h- »rr U Tj t- tot "7 5» CO CC l£-i O O» «- -c -c i"11 - - =4? t-4 5 c -a S ZE QJ CL aj öiJ- - B S WPC ~s 2 -5 N B O S u. a .5. - "H 5 N -3 6 -S se -C C 5 "2 d «si aï t3 u O jr> 5 aj ÖX i_ - t> S B too <u co O.QJ c a tO r-i S *- ï=r <u 'ft Z -o' -c Qd .H CJ ■- cs c3 (O <u c «ao i 7 - - u - S tol r* w jm c. -sc Q a - Oi s "E 1? 9 -c r. aj c w -c- i 2 CL K - !§r a C •c M M s {V V e c H 7J c C Tj S F -ü» e ii K) 5 C C '3 is CR co OJ C a. o N O p pv h C at cs m S S: e M ÜT dj - - O <fi «c e H. 4 x: T_ -y - m 5 y t r S'ö c CH g E -5 o - EjS- .0 S o n; e t— O» 77 5 o u Ai U tfj QJ QL C3X i s •- O "51 - e* a 'O c da 5 .feC O v toe J j= 2 C«5 c v. k *52 to .10 j- «j 'r- V -K <u to is "s r'i-0 <_i 11 =3 aj E - c Z C i> .a> C 'Jt. fc. k- - 5 toO "Z t -V w -c r- U 't «s - bi S 5/3 rs Stj; c "O S - -O 1 C S -c 50 c C3 tU s-3 - OJ aj u Jl p - w -C - 6 toe 1- G 5 c C 5 t= 5 «- C3 to£ W cu a *.Z7 ÖJ "O - '1- cn -r. w n c e c 3 je B 3 o W II. O w. C - fï. 33 Cl q OJ V 1= J= <u e c w r- ra OJ OJ F -V «b co "O ra ?.E 2 g C N 'C. 2f 5 -2 «j js w' aj c -o C- fe V r- *-* c U 2 '"-V D «V. 3J 0o r^S^ZE^ - C 3 2 U T o o a r T S= W - S w c olJÜ "C tr g C to£ .E 'c -3 Ho -- aj - T? tof L: CT - OJ 4> Oj H -§ «3 'J! r toe r - 5 s di 11 -3 r - - Ja; QJ S-= - -es-S S - cx CU OJ E g or - or - N CL C tot 1 O <u cto CO Jet ,"U JQJ ï£r oj tu CX Cf O t—tor. _4_ dj 5 .E ii - .x :-s ox. tr v*- -5 u -p -n - Q 6 w S: aj óf- - E c c c ti 12 cr -- rip cn BfiOsN - a! v qj J- P

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1