e I ZIERIKZEESCHE Dingsdag A9. 1826. COURANT» den 14 Februarij. Parijs, den 31 Januarij. Gisteren heeft zich de Koning me de Koninklijke familie in statie naar de kerk van Notie Dame begeven, om er de plegtige H. Geest Mis bij te wonen en er 's Hemels zegen over de werkzaamheden der kamers afesntejen. Zijne Ma jesteit werd aan de kerk door den aartsbisschop van Parij3 ontvangen en begroet, waarop Zijne Maj.s eit dien prelaat en de geestelijkheid van zine hnoge genegenheid verzekerde en onderandete zeiddeLaat ons, mijn heer de aartsbisschop, het licht van den Geest van Go.l en de ons zoo nodige genade inroe pen, ota on'.cn heiligen godsdienst te deen zegenen en met vrucht te rfce den acn het gelttk van Frank- tyk. Beklimt het heilig altaar, van waar uwe gebe den die op ons zuilen doen nederdalen e» aan welks voet ik die zelve ga afbidden met een hait, dat ver- vuld is van begeerte om mijn volk gelukkig te maken. 52 - J r OJ N F, - W X cc c M w c •- 2? c I b S S 5 e o f '1 N". is- JPROVINCIE ZEELAND. VERPACHTING van den OS'TVANGST van T 0 L - R E G T. Onder nadere goedkeuring van feet Departement van Binnenlandse lie Zaken zal door den Gouverneur van <je Provioeie Zeeland a of bij d«szelfs afwezigheid door dén der lenen van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd Ingetlieut by den "Waterthat en van eenen Gedelegeerden van de admini itratie der Registratie, het Kadaster an de Loterijen, op de navolgende dagen en piaatsen worden overge gaan, tot de Verpachting van het Tol-regt, vonden i April j8»6 tot den laat Hen Maart rdeSaan de hierna omscbrevene reels befaande of nieuw opterig- ven Tolpalen, te weten: Op Dingsdag der. n Februarij danjlaandedes voormiddags ten 11 ut e. op het Stadhuis te Tholen: Aan den Tolpaal No. to, llaande in de nabyhetd iex Stad Tholen, op het gedeelte van den grooten weg der i(te klasse No. 3; 31. Op Woensdag den 20 Februari] eanjiaandedes voor middags ten tl ureop het Stadhuis te Goes; 0, Aan den Tolpaal No. 3, fhande m oe naby beid van het Sloe, op het gedeelte van den grooten weg der ifie klasse Ne. 3 in Zuid- bcveland fc Aan den Tolpaal No. 5, Gaande ttt de naby- heid van de Stad Goes cp liet zelfde gedeelte van voorschreven groeven weg; en Aan den tvettw op te rigten en met No. 7 te merken Tolpaal, op den nieuw aatigelegderr (traa'-WOg door den Terseken Moer en wel on der de Gemeente Rapede en Iticselingeon geveer 5700 ellen van den Tolpaal N->. 6, bij het Gehucht Maelfitde, even buiten het Dorp Kapelltaan itei begin van den weg, met concurrentie van de naburige woningen rot nabii dsn we» van FPemeldingezonder de passage van dien weg aan de» Tol te on derwerpen naar de zijde van Kapclie. Op Dingsdag den 28 Februarij aan/baande, dei voormiddags ten u ure op het Gemeente- Huis te Aardenburg Aan den nieuw op te rigten en met No. 5 t- me - gen Tolpaal, op den nieuw aangelegden ftraatweg van het emhranchement van den grooten wee der ilte Masse No. 10, van Breskens naar Ma digem, en wel aan de derde bogt van den weg buiten Aarder.burgop 1880 ellen voor de zoogenaamde Strooorugge, op on geveer 2500 ellen uit het midden van voorzeide Stad en qp 61 ïo ellen van den Tolpaal Na. 4- De nieuw op te rigten Tolpalen zullen voor reke ning der Pachters volgens het vastgeHelde model, moe ten worden geplaatst. De Verpachting zal geschieden by opbod en by he Kitgaan van waslicht. Het Koninklijk Besluit betrekkelijk de Verpach-ing cn den dtenst 'der Tollen, mitsgaders de Conditiën ran Verpachting en een model- leekeniug van de Pa len zullen ter visie gedeponeerd worden in de Eu- jreaux van het Gouvernement te Middelburg, van oen Hoofd- Ingenieur aldaar en van de Dl strips •Com missarissen te Zierikt.eeGoes en Slutsmttsgade s der Stedelijke Secretarien van GoesTholen en A a - Aenbursin de Gemeente-huizen van s Heer Arends- ierke en Kapellemitsgaders in de Tolhuizen op Toorschreve wegen gelegen. v Zullende aan de Gegadigden op de dagen der V er- «achting de vereisclve inlichtingen worden gegeven. Middelburg den 9 Februarij 1816. De Gouverneur van de Province ZetlanZ^ DE GOUVERNEUR van de PROVINCIE ZEE LAND. Gezien de voordraai van den Heer Oitecteur In- aptcteor van het Kadaster van den 8 February iSa6 Ge'e-4oP art. 483 en volgende van de verzameling van Wetten op het Kadastet; Heeft goedgevonden te bepalen, dat de Krdasrrle ie de Gemeente van Zierikr.ee zal worden ver;ig'- door den Tausaicur J. van Oot'.cn vergezeld door den Controleur C. Tromp en een' aanvang zal nemen op Maandag den a Februa rij astiHaande. Van welke bepaling door deze aan alle daarbij Be langhebbenden wordt kennis gegeven, met uittoodi- ging wijders aan het beduur van gemelde Had om voorzeide Tamateurs in die belangrijke werkzaam heid allen mogeltjken bijftana te verleenen en te doen ondervindenals ook aan de Bezitters van Eigendom men in dezelve Gemeen1 ederzelver AdminiÉrateuren Huurders Pachters of Zaakgelastigden, om bij de klasfilikatie der Eigendommen te arifiHeren, cn alle zoodanige inlichtingen en opgaven mede te deeleit, als tot Itet behoorlijk doen dier fclasfificaiie zoude kunnen medewerken. En aal deze worden aangeplakt, zoo in de hierho- vengetnelde, als in de daar omliggende Gemeenten, en verder geplaatst in de Middelhui'gschtZierikzee- scheen Goessche Couranten; terwijl daarvan een af schrift zal worden gezonden aan den Heer Directeur inspeceur van het Kadaster te Middelburg, ten fine vat; iz cu'ie. Gedaan te Middelburg den 8 Februarij 182Ö. van doorn- F R A N K R IJ K. De Koning heeft heden tie zitting der kamers met de volgende aanspraak geopend: „Mijne Heeren! He- is meteen waar genoegen, dat ik tnü wederom in ulieder midden bevinde. Op lettend op de bewegingen der gemoederen en op den loop der zaken, heb ik gemeend, dat geene reden van belang vorderde, dat bet tijdflip vervroegd wierd waarop ik 'voornemens was u bijecnreroeneti. Mijne mcening is niet tepurgefleld en ik verheug mii de rnst niet verkort te Itebnenop welke het u geoorloofd was te rekenen. De dood heeft een tniiner grootmoedigfle bond- genomen te midden van zijne loopbaan getroffendit verlies heeft ruijti hart diep bedroef. Ik omvang van zijnen opvolger, even als van de andere Mogendhe den, de HelligHe verzekeringen omtrent hej voortduren van hare vriendschappelijke gevoelens, en ik vzrirouw, dat niets de goede eensgezindheid fioren zaldie rus- scben mijne bnndgenooten en mij voor de rust der volkeren beftaat. Ik' heb met Zijne Briiiar.nische MajeHeit een» overeenkomst gefloten, om de voorwaardenwaaraan de zeevaart van beide Koningrijken en hunne koloniën wederzijds onderworpen is, meer eend ragt iglijk en minder drukkend maken. Ik verwacht van deze schikking gelukkige gevolgen voor onzen zeehand I. Ik heb bcflotenhet lot van S>. Domingo einde lijk vasttefielien. De tijd was daar, om eene zoo smartelijke wond te beelen en een Haat. van zaken re doen eindigen die zon vele belangen in de waagschaal Helde. De'bepaaldelijke afscheiding dier kolonie, welke sedert meer dan dertig jaren voor ons verloren was, zal de veiligheid van de anderen, tiie wij behouden, geetszins verforen. Er is behoefte aan eene wet tot de verdaehog der schadtvergnedingdie ik aan de oude kolonis ten heb voorbehouden; dezelve zal u worden voor gedragen. Ik zal tn dodelijk doen voorleggen de rekeningen van j8s4, het overzigt der inkomsten en uitgaven van 1-1*5 en het budget van 1837 .P98' /,e B''* breidingvan onzen handel en onze nijverheid dage- liiks is opbrengften der bel»slingen op iter vertier en den hendel doet verroeederenzal men in fiair zón, -on ha lot der bedienaren van onzen Heiligen Gods diens te verbeterende inkomsten van verschillende Hot vervolg op da kant van deze blach u. a c ,«Og N l fV O ë'I I- crj co x F cV O O ot OJ <u 2 C ii ÏEJ- c fe - c 1> IZ c E - a Oj cu ca O 3 s -O cc u CJ •5 v JZ "O Ofj tl m c D. .2 s ■c 2 02 c u - op O c cn G .52 c J 5? b: ca re 3 r» ut OJ t: Xk <U <j c 5 -a JU CJ U cü N *-> -O a cd i_ re co ■C t "O N tz <D c O O C2 «u p, <u C 'zs §<§,1 ïiS 2 i - c f aj 0 .'tJ-C Of c O .2 dj hit 5 U OC fe oj t> Z t<=*. "c O Q J) j'Êï-Sr v jt b -5. 5» °i cn c re Cu <3 ï.s S S bLv«— fci -g S a-» p -e c -- O ~o 0 - s .2 S -2 2 S Ef S S-5i> S 2 z s s h -e O o -© j= O Jti i cii c O r- dj U 55 "S p w OJ a> ai t- N - Öf. u qj n dO 3 cn 'zr K-i too.E 1 M j V. tl p» cl» #"E c b*— S XZ' 73 -XZ S e O m3 *0 re f? qj "ëêi -c -c ïïS x S h -n E S j=n h S üi'S <U r— Sji s o OJ 61 .X, XS AA ÏFFG iü AA <u «>21 •c.5 c t= a> N JÜ CL F. a> "O 3 o 2 S O s T3 e Ë-O. 2 "o 1 S bf j 1 2 n r H "E h P 5 v ti aj Xi E X «J 25 om o w re 00 oj X mG C V. c <u ct; C G OJ Q-. I -.•? -2 a - U r C h.3 C 11 41 G G 3 N Q 'O *U TJ Ba r" JV e o xz sz qj i X Ji r.2 c ï- ff» c V t> qj CC «J C 3 •'-Q ,P~ <U E CD t> ]- -5 li 'j u G - 'JE c. J; C R' S 3 cc G 'u 22 5J .22 tiC an Cj Ut - "3 OJ x »_G O a e 9 c B ei J2 c= yj re ^3 QIJ X O "-*» lV-» .2^ - tl 4) N C '-5 X o ti ^oj ~ZZ to x' 3*2 5 3 B s X X jS jy to O f rn U 4) fco C C «V N tk» x CS 4) 1^ II O V M "5i ïo t» 41 jj 3: J= 1^9 N V 5 c 0 ■C C 4i U C QC-Ö O 1 41 51 O Ê£-r- «-i C ^3 X c O «Ju 7* t» -krE ret G L X -) r„ S N .Sf" »qJ c oi .-S. s> c X Sü S :r?-.£3 B x cao 02 C co u :zr a. - cs a» X O s £3 fj Z. CU G O - C o G3 O G3 - e CJ C t> 'ti co o c u a C» e a w I- x 8J g Z g s '°'c -SS5 CJ c X C CS} re C; - n i .i s .r c is B -ë E- c-S-H I'-S o - B w l— u J SS <U CJ s «co CJ N ,£B u -CC W *J - 6c S CD c iQ-B 3 U c "Gb re <u »~j E CL C Si O 3 c w tr- èl S x es X ca re N - CJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1