z ft re re re re re re ft re re zr re re re re re re re re re re re re re ré re re re re re re re re ft re ft ré re re re re re ré ré re re gWCÉLfcft. 2. o o ft t. re n> ■5-3 o p.- WS 0 8-«s::oi'«s»gg-s- or^ïsN=:? o *1 ea r, f— O Ci. re 5" n 03 0 zr TT 3 M O. 0" O- CÖ CD £J g O- O zr Cf O O -1 re 3 ere? CA N VÏO 0 vr 3 Q. N O ~i Ck. O 3 O 3 O 3 a a n' O. re 3 re TT O c ra 5' 3 -o_ n co fÓ' re 3 CU CS Zi a -s a 5 3 to O c - 3 - G S 1 S^S|q "a 5 s.» JS a^s. O fö N £3 O K -rc u fl n K p 3 /J/ 2 f3 3=j rri re ok §*w S 21^2 re' K 3 °- 2. =- a >1 re - 7i.fl Z3 ET -» (TJ 5' a s' 3' S J 2- - J". S 2 0q rjr C fï- fj C3 P*- W«OQ.t|aC!>OT3 c 3 52 n re a a «t> 3 ro OD C- 5' V. PB vr re a Jangr: es cr re - T7' —1 0 a n 3 're O tï TT 3 03 cr 0 3 O- 0 O 23 PT b Cf5 c. Zi B zr Xk 'O O re 3 cr '3 O «n re 3 3 O- tvj CJ 0 3 zs r~r 1 C va. cr r? na ZT tc O 3 Z3 S r-. Zz> 7T C ca 0 re O. wel O c vTt". 0 c Zf ft M re a CS. O z. Z3 T3 5" a- a. Cfc; cr -r a> -* t a. a. Z. ft» o re "a aanmaar zijn carrédoor een geweldig schroot-, vuur ontvangen, geraaltre weidra in verwar ring,* de kavallerie deed daarop ecnen aanval, en aile de rebellen wierpen de wapenen neder Ongeveer 700 soldaten werden gevangen geno ynen, gelijk ook Mouraviejf zelf, zwaar ge- fcwesc door het schroot/uur en een sabelhouw Van den kant der rebellen waren, behalve ec* ne menigte soid>'cn„ ook nog verscheide an dere officieren of gesneuveld of gekwest, en onder deze laariten eenig-n die niet tot hi c regen-ent van Tchernigofr behoorden. Van den kmt eer regen de rebellen uitgetrokken troe p n zin noch dood.n noch gekwetRen geval le. In het algemeen hebben de soldaten die -» re c a cro k.. fr.3 3 w m E* O ft. 3 O re o, s: CR a R S 1 u - rc rt, - q. 3 i' 9 Mouraviejf .verzeld hebben, geeoen tegenftand geboden, en zij zijn k'laatblijkeiijk in den op hand wedegefleept, De eerlle kompagnie gre nadiers van het regement TchernigofF, heeft zich zelfs, bij <le nadering onzer troepen van de rebellen gescheiden om zich met onze troe pen ie vertenigen, hetwelk tnen aan den ka pitcio hozlff', die grenadier kompagnie com. roanderende, te danken heeft" F R A N li R IJ K. Parijs, den 31 Janna1 ij. De weduwe en kinnet en van den beroenrireti schilder Davicl hebben pn liek gemaakt, dat zij aan den pi sidsnc »&n het ministerie verzocht hebben e- Oltl zijn lijk in Frankrijk te doen begraven, doch dat dit hun volftrekt geweigerd is. Zij verkla. ren, dat de wet van 12 Januari) ibió. waar door David verbannen was, na zijn dood op houdt van kracht'te zijn, en dat zij de weige ring, om zijn Hoffelijk overschot in zijn vader- land ter aaide te mogen beflellen, beschou wen, als eene vervolging, die tot in her graf wordt uitgefirekt en waartegen zij picgtig pro testeren. Volgens brieven van Napels zullen zes duizend man Öosieni ijk'sche troepen dat land in de ma nd Maart veiiatèn en dus de bezec- tines- armee fl. ch s twaalf of dertien duizend man fterk blijven, welke ia-Maart van het vol» gende jaar mede moeten aftrekken, ten zij er eenige verandering home in de belluiten door de kabinetten van Napels en Weenen genomen» H<e Napoliicansche armee telt jeeds twintig duizend man onder de wapenen, en men haas? zien om baar, zoover als de Pta-at der geld» niiddek-n dit toelaat voltallig te maken. Men heeft hier tijdingen van Napolie di- Komanie van den 10 December, waaruit blijkt, cat het Grieksche Gouvernement zich onledig houdt met. de organisatie van het binnenlandse* relt uur en vooral met die der regreilijke maat, lerderlei regtbank n zijn er in Gneken'land aan» fetucld, als: vrede'geregten, provinciale regtban» Q Dal vervolg op de idebtedz.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1