WïïsMM NI i l i ZÏERIKZEESCHE COURANT. den 7 Februarij» a I if fc n - Dings delg RATIONALE MILITIE. ..-«Eawekiii»"1 - BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ÏIERIKZEE, Provincie ZEELAND. «taken bii deze bekend d»t de eerfle sitting van den Militie Raad. zal plan's hebben op MAANDAG DEN DEK.T1ENDEN FEBRUAR1J AANSTAAN DE, des morgens te tien tire, IN DEN ABTDIJ TE MIDDELBURG; voor welken Raad zullen moe ten verschijnen de lotehngen van tie klassen: 1822, 1823, iBe^, en 182J, welke een dierisrpligrig nrnn- Bter hebben gutrokken en voor één jaar ziin vrij ge Held; teneinde hunne redenen van vrijijellidg op nienw Bet behoorlijke Certificaten en bewijzen ie Raven: terwijl de zoodanigen welke hierin 11 ala:ig blijven voor den dienst zullen worden gedesigneerd. En opdat niemand hiervan eeaige onwetenheid zou de kunnen voorwenden zal deze afgekondigd eu in de courant dezer Stad geinserreerd worden, ZlERtKZEE, den 1 Februarij 1826. JBurgemgester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF Ter ordonnantie van dezelve De Stscls Secretaris, W J. P, KROEF. /f0A>£.L OOST-INDIEN. Batavia, den 4 October, (over Engeland') De onlusten in het binnenland hebben een senrjkwek- Itend aanzien gekregen. De inboorlingen hebben, in hunne bewegingen nabij Samarang, het voorkomen eener geregelde militaire magt, en bij den aanval der vrijwilligers frfie de nederlaag kregen) betoonden zij noch gebrek aan moed noch aan krijgstucht. Inder daad het verftand, wastaiede zij het binnenland van Samarang he2et houdenen geenen aanval wtiger waar zij ligteiijk fiagen zouden, maar vervolgens aan eenen aanval, zoo van ter zee als te land, ronden blootgefteld zijntevens niet de daadzaak dat zij geregel de ^correspondentie en door alle deelen des eilands koe riers hebben, schijnt het vermoeden te r gtvaardigen dat er zoowei kundige als vooruitziende trannen aan her hoofd ziin moeten. De geldmiddelen des eilands zijn in een zeer bedroef den feiVand. Het grouvernement beef de middelen Biet, thans en nok niet het voortiiizigt ntn gelden ie, ligten 101 het bcftrijdesi der onkosten, die tr-et den tegenwoordigen (laat van zaken -gepaard gaan maar vermeerdert het papierengelddat reeds op een riieconto Haat van meer dan 95 piCt.het heeft wissels ee trokken op Holland tot een son? van een tpilioen gul dens, tegen eenen middelbaren prjjs van 47Jroset particuliere wissels waren reuzelfdett tijd 42. Men ge- Jrtpft dat het hiertoe geen regt heeftmaar d3t het eene fihanciëele manoeuvre is, ten einde aan den drang der omftjndigheden te voldoen- Men vreest niet vooi de veiligheid van bezittingen te Batavia, aangezien di inboorlingen niet geneigd schijnen eenige plaats te willen aanrandenmaar zich voor het tegenwoordige toj Jigt binnenland en de nabuurschap van Samarang te Sullen bepalen. RUSLAND Petersburg, den 17 Januari). Eergtsiereó Rebben de Fransche en Beijersche gezantjh eene hij- ao'rtdete audiëntie, de eer gehad van aan Ziine. Ma jesteit den Keizet hunne geloofsbrieven te overhandi gen. De kollegïeraail Mi!oradowie<cheen bloedver want van den overleden gouverneur van Peersbnrg, is, uit erkentenis voor de diensten doordezen bewezen, tor ftaatsraad bevorderd. In de Duitsche courant, diebic e uitgegeven wordt Jeest men het volgend artikel. De onverwachte en droevige gebeurtenissen van $en 26 December jongstleden hebben gelukkige gevol gen gehad, dewii! daardoor het beftaan eener afschu- W.e'iike zamenzwering aan den (lag gekomen isdie trén tot daartoe naauwelijks kon vermoeden. Men «ehetr, die niet svaard zijn det? naam van R lissen tt dragen, hebben in ons vadetiand ongehoorde rnisda- den gesmeed, zoo als verdelging van de geheele Kei- jerlijke familie, plundering, roof, moord der burge- gendie niet tot liet kotnplot behoorden of daarin sin wilden deel nemenen met een wourd alle oo- ïj r.s- 3 x3 "O «J »1 c J= u co «o _q 25 X berekenbare rampen 'der regeringloosheid. Ongetwij feld was het volkomen slagen dezer btlsche plannen wel onmogelijk, maar het beproeven derzelve alleen zou eene bron van veel ellenden hebben kunnen wor den. Tot voorkoming dezer rampen tot uitmeijing van het kwaad, dat den Staat bedreigde, waren llren- "e en snelle maarregelen onvermijdelijk noodig. Deze zijn dan ook dadelijk genomen De kommssie, belast met het onderzoek dezer zaak houdt zich daarmede onafgebroken en ijverig bezig ei? bij alle takken van het befiuur zijn de noodige bevelen geliefd, om de samenzweerders uiitevinden. De bekentenis van hen, welke met de wapenen in de hand gegrepen zijn, en het ontdekken vnn het geheime kotnplot, dat zich reeds sedert langen tijd tot den opftsnd voorbereidde, heeft de regering gedwongen, veele min of meer be kende lieden in verzekerde bewaring te doen nemen. Het welzijn des Vaderlands; de algemeene veiligheid hebben dit volftrekt gevorderd; daar oen alleen door het uitbreiden van het onderzoek, door het v-rmeer- deren der verhooren en door de vergelijking der be- kentenissïn tot den wortel der zamenzwering heeft kunnen doordringen en alle takken daarvan vinden, De pogingen der regering zijn met de gewenscluc gevol gen bekroond, en haar zijn alle aansisgen der oproe- rjgen en alle geheimen van het hatelijk k^mplotdoor hen gesmeed, ten volle bekend. Na afloop der zaak zal een geheel verslag daarvan publiek gemaakt wor den. Ondertuascben moet het ongetwijftl I een iege lijk aangenaam zijn, te vernemendat eenige der ver dachte pe-sonen onschuldig bevonden en onverwijld in vrijheid zijn gefield. Ook zijn er, die reeds lang alle gemeenschap met dit kotnplot afgesneden hebben, maar schuldig zijn on? dat zij de hoosaardige voor nemens daarvan nice hebben geopenbaard. De rege ring zal naauwkrurig deze verschillende trappen vat? schuld onclersclr-iden. hoofd - oproerlingende waarltik verrarielijke wacht de voorbeeldige firaf, die geregtigheid het belang van den Staat en het alge meen gevoelen van alle welgezinder? vorderen," SPANJE. Madrid, den 117 Januarit. Sedert eenige dagen spreekt men weder vm veranderingen in het ministe. rie; poter Cirillo z---u eerde minister worden, de ge- neraal Eguia nriniser van oorlog en de heer Erro minister van finantien. Tot n g toe vindt dit gerucht niet veel selo.-f, te meer, otndat men nie denkt, dat de hertog de R Infant ado zijnen post zal tiederleggen, en indien pater Cirillo in bet beduur moet kouten, bii eerder den. beer Colomardo zd vervangen. De ftaatsraad komt alle ochtenden ten tien ure bij een en blijft tot een ure :c zamel). Men verzekert flellig, dat er in zijne laatfle vergaderingen gehandeld is over de geschiktfte maatregelen tot herftel van het (■[edict en als zondanig hoofdzakelijk bepaald is dat men zich onledig houden zal met d« afdoening der llaatsschulden et? trachten zal oude verbintenissen te voldoen. Men is ijverig bezig met de verdeeling der be last,ing, welke aan den koophandel van Madrid opge legd is'en die men met veel aandrang schijnt te, zul- !#n heffenhetgeen niet .weinig misnoegen veroor 1 zaakt. Den 13 dezer ziin te Lissabon drie schepen van Rio-Janeiro gearriveerd; zijnde de eertien, onder Bra- ziliaansche vlag. G R O O T- B R I T T A N N I E N. Lokden, den 31 Januari?, Onze Inatfte hofcott- rant behelst thans .de benoeming van den her og van Wellington otnnamens onzen Koning, Keizer Nicolaas I. met zijne komsr tot den troon geluk te wenseften. Die zelfde hofcourant kondigt niet mhUer dan 60 banketoeten en 6 insolvent-verklaringen aan. Gisteren beeft Z. M. op zijn kas'eel van Windsor een kapittel der orde van den Konssehand gehouden, en iR.it? dat kapittel, in de plan s van wijlen den graaf Carlisle, met het gewoon cermonirel verkozen de hertog van Dorsetdie onmidrielijk daar p door z, M. als ridder van gezegde orde is ingewijd. :De heer Canning heeft daarna ern gehoor van rtiltn een uur bii Z M gehad, gedurende hetwelk ro r hem aan Z. M. zi'm voorgffleld de Brazhia rsrhe mi nister, lord Ponsonbyde heer Alexander Cocbtirn, de ambassadeur van Portugal, de gr taf T an Lieven. ambassadeur van' Rusland, welke laa-fie «an Z. M. aangeboden heeft de notificatie van den dnot van (Hit vervolg of do kant van deze hinds') £<="2-8 f - O e-o et f 5 J c W O a 0 (UtT Z P- C3 c ■lë -3 fti o D zi s- v *c sa - li- O '5 d*. ch - O cc c 1 o» h~ 2 e-, ÓJ co «U t AS T3 I as a S je -? c as-g OL C pt3 (U O g (U IJ M *0 SJ rt'cit e N •U Kr ex.bf te - cj s» QJ a. F - i- tj" 1 J n S 2 i *a' p S 1-g u - t= - D 0 ra so O - >- AJ C u "n cu) NZ -~ w B 8 S v - 5 »S'? --3 c-S Ü-ÏJ <U 3? ■fc-"3 j= "~>t <t» s» c f H 5 t S: cl cc 5 CÏ u-^! k- JZ CJ <D 3 AD c cx;> i -S - r» - C WJ g -S -a a 1 3 rj- -a te *2 JO O O C -c <-g fco .E oJl.A §U o:i e) 12 S ej <u "c - no 1ro C bE D. -£tf "5 ■S-St-S c O - r~ "Z. 0 e: JC C J "U3 CL> -3 of. en A> Oi ój ~x~ c/ c c JJ, 9J OJ "O T3 s - - -- 3 TZ "a 1 f - - CiD 3 I 2 S-5 c w "O na 5 O bc •- u •C -C - te 2i c w i— - tc C ÓJ Me b. ^"5 '3 Ut cl 3 o j s f-1 c 2 X u X c •C 5 -ï d: bf u 'H oj -O'S e o Sr 5 O cx - u -c h jï VI. ■u a T c c: z - l jx 53 n B c c -T3 i> e *3 qj _bc C <v -li C £3 If 3 L» llSvf ro C N t o ,1 C W<X) P o .H IE? e O - O - a> "p u O "3 t3 4(. "O u w C S c 5 S .5 -o cr a aj ^0^ r: .s? SC UT" - T3 N "C u U A - 2 -< U "3 S 0 c ,Se?fs° SJ 5X re CC U qj 44 -t-s c. - c: «j i_ aj o a ■O n es ,S 6 cö O c E cü T3 c "C c c C5 CJ u CT? er. r— or r- OJ CJ 'E c O «J c /- f V5 O. C. CJ e+- C l» c -O G CB C co li v- tx cc T3 ZZ P C ïf -C 9j O ec x: "O en qj 'UT' w t: ex «u Li L. Li ïl tv "O 'c 0 'OO to c QJ "O 5» «o 5 c H <- >4 Z a be c -n S S o- - D- Of «u .BT 5 12 3 aj I 2 E'S s JS t; o C oC, -2? qj N CJ o o> Cw i» C Xd "C o c u ■c ^3. 5 "S - B 1^1: u ufl 5 3" hn r— o 1 Q S O 6T T.' b- C «J e - ■- ?2 H - <y c» .5? tu C. a' - -s 1 <u co - 3 "o Cl-Sl C «K U •s co Ój 03 *CJ LI O m u «éi» pö dt& -c N a Z 3

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1