N°. «o. ra 53 - 0 se ri, c *- a ZIERIKZEESCHE Vrijdag d\ ^,0 ■y' jk'\ 1B16. «-# i '■'V:LN'' - COURANT. 3 F.br narij. publicatie. D<? Gedeputeerde St at an van ds Provincie Zeeland In aanmerking nemende, dat her belang van den Landbouw gebiedend vordert, da' er krachtdadige middelen worden geno men tor wering der rupsen, welke ten voorleden jare groote schade hebben aangerigt en welker vermenigvuldiging ook in dit jaar gelijke schaden zonden kunnen ten gevolge hebben Gelet op de Wet van dca 26 Vervtose 4e jaar, betrekkelijk èe zuivering der boomen, ftruiken en hagen van rupsennesten, ^elke voor deze Provincie verpligtend is gemaakt, bij het De creet van den 8 November 1810. Hebben goedgevonden s. De Ingezetenen dezer Provincie aan de opgemelde Wet van fïew 26 Venrose 4e jaar te herinnerenwelke van de navolgen, ale inho -d is v. Binnen de tien dagen na de afkondiging, dezer 'Wet, zul- jcn.a'fe EigenaarsPachters, Gebruikers of anderen, hunne gron. den of die van anderen bebouwende elk voor zooveel hem aangaat, verpligt zijn, om de hoornen, op die gronden ltian. de, van rupsennesten te zuiveren of te doen zuiveren, op poe ne van eene boete van ten ïnhiftcn drie en ten hoogften tien dagen arbeids. 3' Zij zullen, op dezelfde ft ra Hengehouden zijn de rupsen- Besten en. netten van de hoornen, hagen of ftruiken afgenomen» aanftonds te verbranden, en zulks op zoodanige plaats, alwaar zulks zonder gevaar van brand aan bosschenboom:n of ftruiken» isoeh ook aan huizen en gebouwen zal kunnen gestbieden. 3- De Beftuurders der Departementen Gouverneurs zul/en binnen herzelfde tiidftip de boomenwelke zich op de on ver pachte Nationale Domeinen bevinden van rupsen doen zuiveren 4. De Agenten der Gemeenten en hunne Adjuncten, Bur gemeesters en Wethouders of \ssessoren zullen, ieder in den zijnen, verp'igt z'in., op de uitvoering dezer Wet, toe te zien. zit ziin verantwoordelijk voor her verzuim hetwelk ten dezen jnogt worden ontdekt. 5. De Commissarissen van het uitvoerend Bewind bij de Plaat" feTyke Regeringen zyn vn-pligt, om, binnen het tweede fientaj rfngen na de afkondiging dezer Wet eene schouwing re doen op alle met boomen houtgewassenhagen of ftruiken beplante gron den, teneinde zich te overtuigen, dat de wering der rupsennes ten naar belmoren is volbragt, en 0111 daar van aan den Minis ter w:en het aangaat, rapport te doen. t' De wering dei rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den 1 Vemose to February moeten geschieden, op ftruffe gis ft er voren is bepaald. 7. 'indien ecnigt Eigenaar of Pachter hier op het gezegde «ydftip nalatig mogt zyn, zullen-de Hoofden der Beduren en hun- me Adjuncten zulks ten koste van de nalarigun door Aibcidslie- den ter hunner keuze doen verrigren; de kosten deswege zullen fov bevel van inbaarverklaring van. den Vrederegter, op de kwt- «antien der Arbeidslieden van de gezegde r-ligcnaars of Gebruikers worden verhaald zonder dat de betaling daar vanvan. de boe- 4e zal kunnen verschoonen. 8. De tegenwoordige Wet zal op den 1 PJuviosë £2 Janna'y) op bevel van den Commissaris van het Uitvoerend Bewind, door «2e zorg van de Hoorden van de Plaatselyke Beft uren worden af gekondigd. a-» de Ingezetenen oplettend te maken, op de veipligting welke rftar uit voor hen, int eene tydige zuivering hunner in eigendom ©F gebruik toe beboerende boomen, ftruiken en hagen, van de daarin aanwezige rupsennesten voortvloeit, op dc schouwingen die des svege poor de Plaatselyke Beftiiren cusschen den 31 Feoruary en 10 Maart aanftaande en vervolgens zullen worden gedaan; en op de kosten en ftiaffen welke het gevolg van nalatigheid of verzuim ten dezen zullen zyn •3- de Eigenaars en Gebruikers van gronden met boomen beplant ernftig aantemanen om z>el? ten dezen in h.tn eigen belang tn dat fctmner Naburen stiptefyk van hunne verpiigringen te kwyrenen «daardoor mede ie w rken tot verniehng van een voor de vrucht- zoomen en houtgewassen zoo nadeelig insect, 4, te bepalen dat dezeopdat niemand daarvan onwetenheid ■joude kunnen voorwenden, door de zorg der Plaatselyke Beftiiren ■öo deze Provincie, ter plaatse waar zulks gebruikelyk is, zal vror* $en afgekondigd eti aangeplakt en in de MidielburgscheZierikzee r&ihc en Goescke Couranten zal worden geplaart. Gedaan te Middelburg den s6 January 18^6. De Gedeputeerde Staten voornoemd» Van DOORN, Vr, Ter ord mnantie van dezelve, VAN DES HEI Mo WOTIFÏCA TIE. Gedeputeerde Staten van Zeeland Uit' aanmerking nemende, dat er eene ianrlijksche algemeene Tier— der, bij de handel en nering doende lieden in, gebruik riMe Ie»Tgte - en inhoudsmaten en gpwigien» moet geschieden5 BEKEN L) M A K I N G. BURGEMEESTER en WFTHOUDERS der Stad ZIERIKZEE provincie ZEELAND. mikebii Seze bekend <iai de eerflc zitting van den Militie Raadzal pha'S he nen <p MAANDAG OEN DEK.TIP.NDEN FEBRUARI] AANSTAAN DE, des morgens te tien ure, 1N DEN ABToIJ l'E MIDDELBURG,- v-or weiken Raad z"!len m e ien verschijnen de loielmgen van de klassen 1822, 1823, ihr4. er> '825, welke een diensrpligijg num mer hebie gcr.lt'isn en voor één j iar zijn vrijge- fteldteneinde hunne redenen van vrijilelling op nieuw mei benoorliike Cernfica'en en bewijzen te Raven: terwijl de soodsnigen welke hierin nalatig blijven voor den dienst zullen worden gedesigneerd. En opdat niemand h-ervan eenige onwetenheid zou de kunnen voorwenden zal deze afgekondigd en in de courant dezer Siad geimerr:erd worden. ZiBRiKZBE, den 1 F - b r u a r ij 1826. ISurgsjieester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De Siads Secretaris, W J P. KROEF. RUSLAND Petersburg, den 7 Januarii. Generaal 'Milo- radov/ttsch is door een nierswaardigen booswichtin e oe grtize jas gekleed, schandelijk vermoord gewor den: die ellendige moordenaar, ziende dat de ver doolde soidaien het nor leenden aan de redenen van den dapperen Miloradov/ischviel hem plotgelijk in de rede, terwijl hij hem in het Fransch toeschreeuw- Dei vervolg op do tem van deze Wads,') u. >x W. 1, O 'U N c Gezien lier Reglement op den her'ijle in deze Provincie van den' b5 Februarij 1822; Gelet op de Mi-five van den Sraacs-Raad, Admini«trateur voor het Binnenin Isch lleftuur van den 30 November iongMle_ den 110- 19, waarbij de letter G. als ijkletter vuor het jaar 1826 is aangewezen. Hebben goedgevonden: t Te" bepalen, dat do her-iik der maren en gow'g'en wwr- van her gebruik vet'4>Iigt>'nd is verklaart, voor her jaar 1826 za^ plaats hebben op de wiize bij het voornoemd Reglement bepaald.» te beginnen met d.-n 1 Maart aanftaande cn geëindigd moeten ziin 11 p den laaiften Mei daaraan volgende; 2 Ter jkenni-se van alle Ingezetenen te brengen, dat bjf Z1JVLR &IAJ'-STEf F's Beduit van den 9 Jnnij 1825 n,ï '3'» aan de Ijkers dc verpligcing is opgelegd om voor iedere maat of voor elk gewigt dour lien geiikc, doch niet ftipieliik aan de vooiscftriften der Wet voldoende en das verkeerdelijk geijkt eent andere maat of andurgew gt'voor h inne tekening in de Plants te leverenna dat de niet-juist bevondeue, onbruikbaar zul- jen ziin gemaakt 3. Dezelve te verwittigen, dar, toe voorkoming van all* klagten van de handel-of neringdoende Ingezeienen wegens verschil van de metingen van g-anen in liet grootby ZIJ^KR MAf" STMIT's Befluit van den 25 October 1825 no 117 is vooigeschreven dat de beë11 igde Hoorn meters zullen verpligt zyn 0111 hunne inhouds- ma-en tot metingen in hei groot gebruik, wordende, mec ft indaars naa twkeurigheid te doen yken 4Alle dc handel - en neiingdosnde Ingezetenen welke in hnwien» handel, nering of.jb"dryfgewigten en lengte-ma »*n mitsgaders inhoud* maten voor granen, zaden boon enerwten eti diergelyke grutters wa<> r-: 11alsmede voor meel en zout, gelyk me ede wisse tor meting van b'ardliQut enz moeren bezigen, aan te manenom aan hun" ne verpligting in deze behoorlyk en tydig re voldoen onde herinnering aan de Publicatie» van den 21 December 1820 e" van d.-n 20 .Maart 1823, by welke de door ZIJNE M JKST.1*'IT'- bepaald.e tydftippen, voo het verpligrend gebmik der Veder'and sche gewigtenlengte-maten en van de bovengemelde inhouds- ma'en en wi<se is bekend gemaakt, en sedert welke daarby ver- melde tydftippen het gebruik der afgesihafte maten is verbo den. F.n op dar niemand hier van ontwerend zy, zal deze waar zulks gebruikelyk' i-, worden afgekondigd en aangeplakt. Gedain te Middelburg den aö.Jtnuary 1826. De Gedeputeerde Staten voornoemd, van do o r iv, vf. Ter ordonnantie vait Dezelve 9 VAN DEE. HEI W. iV A T O N A L E MILITIE. r Ni R L- e - 5 Es •g-S S V! r" **J e~- r: E y tj r- cr Ój ïrï .rO V C c 5: .C -V oj s; «J c «s - 2 y y P- a» C O I- fe S3 ■s O- C g ~v r ai u 5 -ê i Cj i* f -J <U Z 2 c C .y ~p ■ar c. IJ -Vi ai ,7 tS a - li ei "C c ai V- r c r "O 0 ïg s r, -u 2* W) 5 "C x: H V c- e 52 - !SS O cr. £2 Cl »>.r QJ - C O ^5 aj w *- u - 7 2 - T2 m w t= K 3' i T co x: 5 i üC.. c c li c -5 -g 1-1 J 5- s t Z - j= V, c s i - - H 3 - -C 5 CJ H a C - c r, ■'3i err- SZ 'C B 9 .i 5 a ex U -o :sr tn O} "3 O 5 v si se cü t y S at -c - c w :=-"o ,EL - N J#- -r' r- «T S JE O AJ OJ 11 - V «u C 'w CJ w c? 0 13 tu OC E 5 c -ra Z CJ ■C C C T3 0 JM* «1 ro x- u cc 40 M T7I -è Cl 3 cr O tr. U 01. l? i» Q. o c c o - - K "c 2 SC Trs 'Ti "p HJ _lt N i x tt "O C «j - se pöö 3 u O «J rU. O 13 "O C n t3 g2 Z. Va o Z a - c *- S'i E 3. 5 - - o - n 4 e la C O v. 4» - >.f u M >>7; IL. J= m fe u 5 '5 St aj s N bt s- O *S> o C rrc c se E T3 o/ e O tr. u IC - #1 u V CU 4» O» .s - z •J 1 c U TJ CO W r O O - e c c c 1 v «uJ2 *3 it aj c .S V» C T: ro 'v, e s e "C _tx 1 S W Uw CJ - 5 5 SC - - 5 S aj öj .EL a M. r~ r cj ci Ca/ - -rs 4» «a 3 Oj -r'-S C2 5 igl| - cr. c -,-ë D - c£ C iü i 2 ■B'Ëf ei ^3 t-D E. C I tfi -J CL» rjj Q. I Ti qj os C 0-4 sa /-s f bü'.rz- e»D ^^sS? 3 -C •-1' u C 9! Jd C r- O t£ O ^■5 ÏS 55 J3 g g 5 «.si""'*» .rr e- x: *0 v c t- *0 v. t£-,a» N 5J S. 3 -g •s, *2 W <U «O C 6 Q 3 JbS w. i, QJ *s. aj tr c r c 8s^?!-b JB -o -n f u 5 -o c <U u s t3 "O 4» T3 e •- ir »- ai se :=PtJ r- l> 1 o s i .25 B ra c w co o u 5 S --S -ti 5"° c n 1 -J -c *S M ES c t» c c <u ,JJ C c tftS - 0 O feS) ra O te - g |-| s 2 s <K ^x. tso ev? JS 0 1 CS Cl V "3» s c 55 r— ro X? -r- aj c - s. S C J= a -= a c S "2 c V S 3 v 4> C J* CO Q '5 c „'n e 2 cj z u -s v 5 w C ra pC S CS M C M C-; S N N w u to S - CS tvo ra ör to. C ra co 4« t5 T3 .22 2 C5 OJ SJ v> hz mtcè#

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1