A'. 1 Dingsdag den 31 Janna rij. 5 is I N". 9; ZlERIKZEESCHE PUBLICATIE BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Stad ZIE RIK ZEE. In aanmerking nemende, dar zich binnen deze Si ad de nainuriijke kinderziekte beeft geopenbaard; Overwegende, dat bij de erkende nuttigheid der koepok - inëntinghet belang der In- en Opgeee enen Vordertdat er maatregelen worden daargetteldwel ke de ondervinding in vroegere jaren geleerd heeft nut tig en noodzakelijk te zijnom door het gebruik daar van, de ziekte te voorkomen. Gezien Z. M. befluit van den 7 September 1814, a0, 6. en dat van den 18 April 1818. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, ge lijk bepaald wordt bij dezen: 1. Al de genen welke uit de algemeene plaa'selij- te of diaconie-kassen gealimenteerd of gesubsidieerd worden, zullen verpligt zijn hunne kinderen, voor zoo verte die nog geene kinderziekte gehad hebben, het zij uit de natuur, hetzij door inenting, en aan welke de vaccine nog niet is gegeappliceerd te doen vac- «inerenzoodra dc gezondheid en gefleldheid der kin- éeren die kunstbewerking zal toelaten. De Armhe- •uurders zullen voor de uitvoering dezer bepaling aorg dragen. s. Op geliike wi-ize zul'en de Administrateuren van alle weldadige gestichten, hoe ook genaamd, binnen welke kinderen gealimenteerd worden, en welke ge- flichtetl onderhouden worden door of onderfland ge «ieten uit de publieke of plaatseliike kassengehouden zijn, aan alle die kinderen, welke nog 'gtene kinder ziekte gehad hebben, hetzij uit de natuur be1 zij door Inenting, aan wien de vaccine nog nier is geappiiceerd, «n welke voor die kunstbewerking geschikt zijn, de vac cine te dnen applicerengelijk zuiks mede zal plaats gebben binnen den tijd van zes maanden, aan alle kinde ren, welke in vcvolg van tijd. in voorn, gedichten zul len zijn of worden 1 p-of aangenomen. 3. Geregelde aantekening zullen door de respective, Adminiftrateurs of Regenten der Godshuizen en Armen- Directien van de gedane vaccine worden gehouden, en ten allen tijde, ter visering, in gereedheid zijn. 4. De Adminiftrateurs van Armen-kassenwelke zich uir hun eigen Fonds nu of bij hit vervolg tnogten kunnen onderhouden, worden, teneinde het gezegd., middel der vaccine meer en meer algemeener te maken, op het dringendst aangemaand, om ook in den hunnen, ttr bereiking daarvan mede werkzaam te zijn. 5. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis open baart, zuilen geene kinderen uit zoodanig huis op ee nig gchool HOEGENAAMD mogen worden gezon den of toegelaten, zoo lang die besmetting duurt. Alle Ouders, Voogden of andere opzigt hebbende, alsmede 3e schoolhouders eri schoolhoüderessen zullen, ieder voor *00 veel hun aangaat, voor de flipte nitvoe- iing dezer bepaling moeten zorg dragenterwijl de schoolmeesters of schoolhouderessen bij niet voldoening daaraan, in bgnne functie gedurende den tijd van 6 weken zuilen worden gesuspendeerd. 6. Onder scholen worden insgelijks verflaan, naai en hreiwinkel», speel - en kinderschooltjes, in één sgoordalle zoodanige verzamelingen van kinderen, die de opvoeding of het onderwijs ten doel hebben. 7. Al de genen, welke behoorlijk tot de uitoefening «Ier genees en heelkunde geadmitteerd zijn ziin verpiigt Vin de door hen verrigte koepok-inëntingdadelijk 11a den geregelden afloop van dezelve, aan den belangheb bende een getuigschrift af te geven, waarvan het formu lier door Z. E. den Minister van binnenlandse!)» zaken Is vastgefleld. 8. Ieder geneesheer ®f heelmeester zal van alle door item gedane koepok - inënting registers moeten houden, jvaarvan het formulier doer de Minister van binnenland- ache zaken zal worden vastgefleld, en gratis verkrijg baar zijn. 1 9. Desgelijks zal eiken geneesheer of heelmees'er ge houden zijn, om aoodra het hem blijken zal, dat de zieke, bij wien hij geroepen is, de Kinderziekte heeft, daarvan, binnen de 24 uuren, schriftelijk ken nis te geven aan de Prcfident der geneeskundige eom- Bisfie binnen deze Stad, met opgaaf van den naam irn voornaam der tiekedeszelfs woonplaatswijk en numrrtr van het huis, en zulks op eene boete van f6: telken male ingeval van non voldoening aan «lit bepaalde ten voordeele van de algemeene Atmen te *grbeuren. De Prefident vsn voorz. commisfie zal gehouden ziin, '«feszelfs rapport almede binnen de 94 uuren aan den Burgemeester te dnen, met opgaaf der naamvoor naam buit wijk en nummer in welke da kir.dsuiek- u a-c 6-c a u ra *0 5 ff COURANT. te heeschr; opdat daarna door dezelve de vereischte maatregels zoude kunnen worden genomen, xo. En teneinde de vaccine ook bij hundie min vermogend zijn mogte te bevorderenzoo zal de ge neeskundige commisfie dagelijks in eet der kamers van het Weeshuis binnen deze Stad vaceren, 1 en einde hun welke zich aldaar mogten hebben aangegeven gratis te- loen vaccineren, en zulks onder genot ee- ner Praetnie van ene Gulden voor elk hun ner, die door het vereischte attest van de wijkmees ter uit hun wijk zullen bewijzen, mits niet door eenig Armbestuur bedeeld te wordeo-f en zal deze Prjemie dan alléën worden uitgereikt wanneer zij dooi het ver eischte arrest van de geneeskundige comtnisfie zuilen be wijzen, dat de a3n hem geappliceerde vaccinatie zal hebben gevat, in welk geval de Redelijken ontvanger met de betaling daarvan belast zijn zal. De hier vorcngemelde aangeving zal moeten geschie den bij den Vader van het gedagte Weeshuis, onder op gaaf) van de naamvoornaamwoonplaatswijk en nummer van hun, die gevaccineerd begeren ie worden; op dat de commisfie hun sis dan op zoodanige dagen en uuren zonde kunnen doen citeren, als dezelve dien- flig zal oordelen. r t. Zondra de kinderziekte zich in een huis open baart, zal men verpiigt zijn daarvjn dadelijk aan de geneeskundige plaatselijk commisfie kennis te geven, op dat de vereischte voorzorg zouden k unnen genomen wor den tot voorkoming van vtrdete besmetting; wordende daar te boven elk Ingezetenen gelastom zoodra de de voorschreven ziekte zich in zijn buis openbaren mogr; dir door het hangen van een horretje of het aanplakken van een papierop welke gefield of leesbaar en duide lijk afschreven wordt: (In dit kuis bevindt zich de kinderziektebekend te maken, op dat een ieder zich voor de besmetting dier ziekte wagten zoude; terwijl zijlieden welke daarin mogten nalatig zijn ten profijte van den Armen zuPen vervallfcn in een boete van f 3 of wel bij non voldoening, in eene gevangenis van twee maal 24 uren. 12. Men zal de bewerking met bruinfleen, gewoon keukenzout en vitriool zuur ter zuivering van besmet te Ittcht, in geen geval verzuimen, en bij onvertnogen- den zal zulks ten koste der S'ad geschieden. 13. Het lijk van eeneti aan de kinde z ekte geftoeve» ne, zal teu snocdigften uiterlijk binnen driemaal vier en twintig uren ter aarde urne en worden befleld. Wordende wijders alle In- en- Opgeze enen aange maand om, voor zooveel in hun is, mede te werken om de vaccine ie helpen bevorderen, ten einde daar door de verdere besmetting wonekomen. Aldus gedaan bii Burgemees'er en Wethoubouders der Stad ZiattiKZEe, den st Januari) 18*6 VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, W J P. KROEP. BE KENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE, brengen bij deze ter kennis van alle de In- en- Qpgeze'enen binnen deze Stad en Ponrtambagt. Dat Hun Ed. Achrb. ontvangen hebben het Kohier der Gmndbelas-ing op de Gebouwde en Ongebouwde ei gendommen binnen dezeSrad eu Poortambagt gelegen, over dezen jare 18:6, en het gemelde Kohier ten fine van perceptie, aan den ontvanger dier belasting,heb ben doen ter hand flellen. Ziertszee. den 13 Januarij 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris. W. J. P. KR OEF. EGYPTE. AlexahdriS, den 23 October. De beheerscher van Egiipie, die zich Napoleon II laat normen, en de kroon van Griekenland voor zijnen zoon Ibrahim begeert, heeft tijding bekomen, dat de Wechabiten met geweer gewapend cn van ontvlambare stoffen voor zien, bet Egijptische leger, bij Mekka gelegerd tnet 8000 man voet - en 2coa man paardenvolk, overrom peld hebben; zij hebben de barakken der Egiiptena- ren in den brand gefioken en zulk een groot aantal hunner gedood, dat er ter naauwernood 1600 man on£- komen zijn de Wechabiten meester der magaziincti levensmiddelen en schotten der Egiipienaats geworden Het vervolg op do kant ven de?* bied?,) Mg o o £D «J ca Si. O .ES».» Ie c •*M M r c o o - c ^3 c 'c? o 5? X 0 C *C Mi N 6 e a? C rs SÖ Zr «1- O» .2 «CO Ti «*"^0 s? pC un c C *3 a S =N S s s 5:2 - 5» "5 -55 dï -e ■g 8 i-o o s «f? CL *-2 J2 J *J "C *5 S *5 «J ex:--*14 bc c l. c V O OJ W BC« 5 f g e-0 e a 13 "c e 0 t= Cu c s .SP -O X ■- O, ü.s? c a -C C C g v* 5 -o 5 S tu fc. X5 tic S» •«o p "5. 00 sr -c O v 52 - tj "S 2 etc 5 5 c S3 l. 2 i.s tv SJ £Z Jj dC bl ex ca c o~a n m tJ as I M OSi Q9 I N 5» M, QJ J= c C M - u f .5 J u 3 WU£ w tg Oh v C <u j; W Qg c £2 ca CLJZ <D *o S 6» 'S tU e 5 O 0> 2-a Cu cn O w C t-J r o w QJ> <u X -a s S c ra J® R t* m «2 3 <9 M: 'Z O tv ez JZ ox. 5v)wf 1 r«5 Jr L» n i O Vi ,-5. "5 N N <D f M6C! c e Jg. "O C 'ÏJ O CC •5 Ïtjv er •?-gl3 8: O ac ÖC P - 5 5 -o '5 tt* x ^«3 4X5 -!l^ggs-='3 <u i- •- c X f u it Jr XJ aj -- w f— C5 CB _aï|S -c a w -c 5 5 5 X n ct w a c a C a aj r~ tU fZ -Q S 'G - tj <ss 'p. JS "53 O XJ c c n c» t3 w xi g 3 e - "i o T3 O - Si «J a- *2 o A o fr. 00 S Q .9 X c ty U <U c e c ;=r V lU^t CtC M3 li s. 1'£ IS A a z - 2 .-J E H .'1-c IC "O .Z 3 g s a i£"S O tt ca e «s X- 4> c M -c £-=aj - e s -T- &- s „f V °e5-=ÏHeS - S s w '52 e vêf- .b 's 5 - ït-'®1 -A e i 7 f- 3 ZO ötci. to, GS bi - ai o 2 N-r: cnOio CU «1 ^3 'x: U— 09 5 g.accc^at^g •c 42 3 c w .15 S g" x£ "5J "^5 •>*c .2 N a Cd «5 JeC ÖC w -C -C L -O Ov c M C c g c '1 ÖS w 3 a fec 'L c-- 3»| Ilit||s|ü§ 0-> o-1 X) w - tj 15 Sb—ee asj'Z =2 c >4 3 n> <Sj Bl tr-o 3 Ü3 '3* i «X3 Êi x: k. o «- w a o cS3 2 ,T U r i? Q. E •- c 6 N b - 'E-: a,ü^ c* *a .a -= c 2 Sr re O.-O a P tl o f «a z, ■-. c fi cg-- L C -■ ■a- s O 4v r if 6 Q ce >1 B e - P O: C O. P *2 W I- N H A :s T E <U aj C CC c C Cl Cvf 13 a> Ca S - •n c *1 e«23 s. N '5 5 l"3 *xr ,re T3 e e s e Si :p c tr oj - w 2 S u ex i« c - W f p t L. fc K f ;g- r. s® p gt »- v- 3 1 c 5 J:, a - C SJ g .ëf re c -g t 9 pf *9 9

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1