N\ ZJERIKZEESCHE i'W' ;V/ A*. lgi6. U R AN T. Vrijdag "'^-den 27 Januari ffi c x> -o <u pC cs «9 a O feX> !2 c "5c PUBLICATIE 3 SURGEMEESTER ea WETHOUDERS der Jtsd ZIERIKAEE. in aanmerking nemende, dat rich binnen deze Stad 4e natuurlijke kinderziekte .Leeft g.openbaard; Overwegende, dat bij de erkende nuffigheid der ftoeptik- inentinghet belang der In- en Oogeze e en "trnrdertda; er maatregelen worden daargefteld, wel ke de ondervinding in vroegere jaren geleerd heeft nut Big en noodzakelijk te zijn, oat door het gebruik daar «tan, de ziekte re voorkomen. Gezien Z. M befluit van den 7 September 1834, 6. en dat vsti den ï'5 April 1I18. Hebben goedgevonden eli verstaan te bepalen, ge Jijk-bepaald wordr bij dezen: 1. Al ae genen. Welke uit de algèmeene p!aa'«e!ii- 4é of diaconie-kassen gealirrenteerd of gesubsidieerd Worden, zullen verpliat zijn hunne kinderen, voor zoo Vine die nog ïcene kinderziekte pcliad hebben, he- «ij uit de natuur, hei zij door inenting, en aan welke 4e vaccine pog niet is gegeanpliceeni ie doen vac cineren zoodra de gezondheid en geftetdheid «er kin- vieren die kunstbewerking zal toelaten. De Ar®:-e- liuurders zullen voor de uitvoering dezar bepaling jiorg dragen. s. Op gelijke wiize rulled de Administrateuren van ïile weldadige gestichten, hoe Ook genaamd, binnen welke kinderen gcalimc.nreprd wordenen welke ge dichten onderhoudt n worden dnor of onderliand ge anettn uit de publieke of plaatselijke kassen gehouden ïiiti aan alle die kinderen, welke nog ;gee ie. kinrfer- «aiek-e gehad hebben, bei zij ou de na.'utn i-etzij door Inenting, aan wien <te vaccine nog niet :g géippficeercf, «n welke voor die kut s bewerking geschikt zijn, de vac cine te d"en appliceren geliik ztllks ine te zal plaats jeiiben binnen den tijd van zes maanden, aan of'ehinde ten, welke in vcvolg van tijd, in voorn, gellichten zul len Ziin of wnrdett op-of aangenomen 3. Geregelde sart' rekening zulle» door de respective, A 'miniflraieurs o! Regenten der Godshuizen en Armen Jjirtïtien'van de gedane vaccine worden gehouden, en S£ii allen tijde, ter v sering, in geleedheid ziin. 4 De Aduijfiflrateuts van Artn'n kassenwelke #ich uit hun eigen Fluids nu of bij het vervolg mog-en Jtunnrn onderhouden, u ordenteneinde liet gezegde middel der vaccine meer en meer algemeener te maken, cp het dringendst aangemaand, om ook fit den hunnen, ter .bereiking daarvan mede w-stkzaatn te ziin. f 5 Z 'Odr.a de kinderziekte zich in eenig huis open. J>aangullen geene kinderen uit zoodanig huis op ee nig school HQFGÉNAAMD mogen worden gezon den of tof gelaten, zoo lang die besmetting rinurt. Alie OudersVoogden of andere opzigthebbende, alsmede ie schoolhouders en scboolhouderessen zullen, ieder \,0'r zoo veel hun aangaat, v, or de Hipte urvoe- ïtng deter bepaling moeten zorg «ragen; terwijl de schoolmeesters of scbooihouderesseu bij niet voldoening iaajraanin bonne functie gedurende den rijd van 6 «reken zullen worden gesuspendeerd. 6. Onder Scholen worden insgelijks verdaan, naai «tl- brei winkels, speel en kinderschooltjes, in één woordalle zoodanige verzamelingen van kinderen iie de opvoeding of lier onderwijs ten doel hebben. .7. Al de genenwelke behoorlijk 'or de uitoefening rfer genees en heelkunde geadmitteerd ziin, ziin verpligt Bran de door hen verrigte koepok-inenting, dadelijk na Jen geregelden nfl >op van dezelve, aan den belatigheb- feende een cetuigschrtf »f te geven, waarvan bet formu Jier «oor Z. E. den Minister van binneniandscbe zaken |s rsr gefit ld. 8- leder geneesheer of heelmeeser zal van alle door Jietn gedane koepok -inenting revis ers m -eten houden, .waarvan het formulier door de Minister van binnenland- scbe zaken zal worden vastgelfeld, en gratis verkrijg- ibnar ziin- 9. Desgelijks zal eiken geneesheer tif heelmees'er ge- Sonden zijnom zoodra het hem blijken zaldat 4e zieke, bij wien hij geroepen is, de Kinderziekte heeft, daarvan, hintten he eg uitren, scbriftelpk fceri- ■j*is te geven aan de Prefident der geneeskundige cont- wtisfie binnen deze S ad. met t-nganf van den naam •ti voornaam der zieke deseelft woonplaatswijk an numder van het huis, er zulks op eene boete van fi telken malt ingeval van non voldoening aan «lit bepaalde ten voordeele van de algemeene Armen te «rerhentett. De Prtlident van vnorz. commisfie zal gehouden ziin, éesztlfs rapport almede binnen de 84 noren aan den Burgemeester te doen, tret opganf «er naam. voor- rttoatahuis wijk en nummer iu welke et iiinaetzieS' te heescht; opdat daarna door dezelve de vereischr® maatregels zoude kunnen worden genomen. 10. En teneinde de vaccine ooi: bij hun, die min vermogend zijn mogte bevorderen, zoo zal de ge neeskundige commisfie dagelijks in een der kaoteis van hei Weeshuis binnen deze Stad vaceren ten einde hun welke zich aldaar mogten hebben ïangegeven gratis :e toen vaccineren, en zulks onder genot ee- ner Prenie van ent Gulden voor eik hun ner, die door het veie.scme a 1cs 1 van de wijkmees- ier uii hun wijk zuilen bewijzen, mi s niet door eenig Armbestuur bedeeid ie worden; en zal deze P.-ffi .iie dan alléén worden uitgereikt wanneer zij do .1 h-i ver- etschte attest van de geneeskundige coannisfie /uilen be wijzen dat de aan hen geappliceerde vnecinare za! hebben gevat, in wzlk geval de fledclijkeu ontvanger met de betaling daarvan belast zijn zal. De hier vorengemelJe aangeving zal m e'en eeschie- rffii bij den Vader vin her «etbig'e VV.eshns, onder op gaaf') van de naam, voornaam, woonplaatswijk en nummer ntn hun. die gevacctueeid begeren e u orden; p dat de cioitniifie hun als dan op zoodanige dtgetl ei tin te 11 zoude kunnen doen citeren, ais dezelve dien- Ifig zal «urrtfien. tl. Zoodra de kinderziekte zich in een hnis open baar;. zal men verpligi zijn daarvan dadelijk aan «e geneeskundige plaatselijk cnoitn sfie kennis te geven, op dst de vereisebte voorzorg zou«e-kunnen genor-en wor den, toi voorkoming van vetfe-e besmetting; wot lende daar te boven elk Ingezetenen gelastom zoodra «e de voorschreven ziekte zich in zijn huis openbaren m.-gt; di' tb'or het hangen van een horretje «f het aanplakken van een papierop welke gefield of Leshaar en «u: 'e- liilr «jsc!"even wordt: {In dit huis bevindt tich de inderzieklebekend te mak ui, up dat een ieder zien v. - r oe Pes'netting dier ziekte wagten zoude; terwtil ziilieden welke daarin mogten nalatig ziin ten profij e van den Armen zuhen vervallen in een boete van f 3 - ..f wel Hij non voldoening, in eene gevangenis van twee maal 24 uren. tï. Men zal de hetverking met hrpitifleeug:vv on kenken'zout en vitriool zmir ter zuivering van bes nel- te lucht, in geen geval verzuimen, en bij onvermogen de:! zal zulks ten kos-e der S ad geschieden. 13. Het lijk van eenen aan de k-indcz ekie gefiorve- ne, zal reu snoedigften uiieriiik bitttttn drie naai vier en twinrig n-en ter aarde m e en worden beilel'l, Wordende wijders aüe In- en- Öpgere enen aange maand om, voor zooveel in hun is( mede 'e Werken om de vaccine te helpen bevorderen, ten einde daar door de verdere hestneiring vcortekomen. Aldus gedaan bi Bntgemees er en Wethouhouders der Stad ZibbikzkE, den 3J Jann.rii 1 «25 VAN DOPFF Ter ordnnnant'e van dezelve De S'tide Secetaris, W j i' KR OF. F. 2-= - dJ -°;o <u X- x, -O B %3 O «ié u u is-'S '9 tS «- QO u 5 3 c, e -5- f. v _jj c r. <Ll X «J 8v JX *S vs iï F. e: c y. ■Ji x. 1 F tA - tD aj JZ w e= <v> 2, -e r- N kO 4J C li D N c: "ts «J §s V s a c •- 'Oi t i "g - <s "a Sj:'-S£S£S5~ó'ti n OL-re its o -to '3 01 -n e^focJS^SgE-S U Cl cv CJ c s 0 ■- a F - 2 M s r Vi u - 0.x: IET' ct; N 4» C O 7? S B tl c X t- e u u u 5 1' ÖX- U o» ii S 7 a w <5 "J w j= si ia oj a n 4* a. o tax: -o 2? 3 s I I v x: re d; 1» lv o CJ - E -J .2. X» 0 S O X CD C bf 3 c CS oL J- - E-. 5 ."E a r .5 «5 «3 -3 O -U *•"- 'S 'aj "5 S? Z r~ x. - •j - "E t h 4) s v Z ca 0 ZJ xt "3 "O T3 JZ CS Cl# Sa 9J x O- <•- c/3 c -o D - "O "S -r - c 5 Ja .Z r c l o i Nic- tr- Q F 5 -O Jt S'-zj c 15 E K li N M A K I N- G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZISKIKZEE, brengen bij deze 'er kennis van alle tie In- en opgeze e ién binnen deze Stad en Poortamhagt. Dat Hun F.d. Achtb. nntvangen hebben het Kohier der Gr-indbelas ing op de Gebouwde en Ongebouwde ei gendommen binnen deze Sr.vJ en Pooriambagt gelegen, over dezen jare iS?6, en her gemelde K«hier ten fine van perceptie, aan den ontvanger dier tieDstiog.heb ben doen ter hand (lellen. Zirbikzbs. den 43 Juiutrti i8e(5. Buieemeestcr en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secre'aris. W. J P. KR OF. F. «c o 1£ vi n xz JZ -c c: at *D 3 -2 w r 'Z c 1 s I - - Sb s f: cd O en -D 3E V xz ®- air tu u n i Cï U %S JXi -U c r a w g or. c» •- - Wi o r, C:jo r- r? C C c. y O cz 77 1, - - 00 Q,> t- CJ C, Xè XX JZ e S Q. VS - c Séi - 50 X, r wit ui e e t, is s 1. 5 e 1 (J la O e ■f: - e oj er B S ai etf s den P A N J E. Mstisin, den 5 Jonuarij. Tnsschen de leden van rieu raod van Kasiilie» en de nieuwe ben- e nde staa sraden heerscht weinig eensgezin- h id. en dc evr- s en beklagen zich van een groot gedeelte 'e verliezen van den invloed, dien zij tot rins ver in de zaken van het hoog bestuur hebben gehad. De liberale Snan- jaarden sluiten zich zan den ouden raad, «tij dat zij dien blijven beschouwen als een tegenwigt van de onhcpatilcb mnnerchieke magt,- overigei s mishaagt de nieuwe infie (ins van den statfoaad vrij algetr e 11, nm den na^m van siaiisraad zelven, dm aan de natie zeer ongevallig is, om weke teden dan ook een d'r mi- {fUt verve tg op its kant y«n dezo bi adz - o e J. d3 C! ,CJ T7, - 5J i j~ M tp! *-? ti - - r jt -JO c «j -- ;r? 'o Q* -iC "o M - '5 O X "ie O "C t» «j S Q# "3 I 5 e e O ~~t e/; ~Z -ó s c 2 f wc v. a> E "-e ii i H u •r n t_ f '•w ^0 "2 ••C»-"1- -J t. Vh C CJ "C .0 "O CC rc a' C C «O u 1 xi f ii. far. rtT X jy "C* t> C CU Q

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1