- Bing&dag den 24 Januari]. 7« ZIERÏKZEE3CHE PUBLICATIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad 2IERIKZEE. jn aaimerking nemende, dar zich binnen deze Stad de natuurlijke kinderziekte heeft geopenbaard; Overwegende, dat bij de erkende nuttigheid der tc.epok inenting 5 het belang der In- en Opgezeenen vordert, da: er maatregelen wordca daareefleSA, «ret ire de ondervinding in vroegere jaren geleera heeft nut- rig en noodzakelijk t« zijn, om door hei gebruik daar vso, de ziekte te voorkomen. Gezien 2. M befluir van den 7 September 1814, B°' 6. en dat van den iS April 1818. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, ge lijk bepaald wordt bij dezen: 1. Ai de genen, welke uir de algemeene plaatselij ke of diaconie-kassen geaiitrenteerd ef gesubsidieerd "tvordea, zuilen verpiigs ziin hunne kinderen, voor zoo verre die nog geene kinderziekte gehad hebben, bet zij uit de natuur, hetzij door inenting, en aan welke j ée vaccine nog niet is gegeappliceerd te doen vac cineren zoodta de gezondheid en geileldheid der kin deren die kunstbewerking za! toelaten. He Armbe stuurders zulien voor de uitvoering dezer bepaling zotg dragen. a. Op gelijke wijze zGl'en óf Administrateuren van sile weldadige gestichten, hoe ook genaamd, binnen welke kinderen gealitneuteerd worden, en welke »e- fiichren onderhouden worden door of onderftand ge Bieten uit de publieke of plaatselijke kassengehouden zijn, aan alie die kinderenwelke nog igcene kinder ziekte gehad hebben, hetzij tji' de natuur hetzij door inenting, aan wien de vaccine nog niet is gbspplieeerd, •n weiltc voor die kunstbewerking geschikt zijn, de vac cine te doen appiiceren'gelijk zulks mede zal plaats jebbeu binnen den tijd van zea maanden, aan shekinde- ren, wt-lke in vervolg van tijd Ut voorn, gedichten zal ft» zijn of worden op-of aangenomen. Geregelde aanrcakening zullen door de respective, Adtninifti-aietirs of Regenten dar Godshuizen .en Armen Birectien van de gedane vaccine worden geltoaden, en jen alien tijde, ter visering, in gereedheid zijn. 4. Ds Admitiiftrnteurs van Armen kassen welke *ïch uit hun eigen Fonds nu of bij het vervolg nwgien kunnen onderhouden, worden, teneinde het gezegde zniadel der vaccine meer en meer aigetrieener te maken,- op het dringendst aangemaand, om ook in den hunnen, »cr bereiking daarvan mede werkzaam te zijn. i 5. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis open- kaart, zullen geetie kinderen uit zoodanig huis op ee- stig «chool HOEGENAAMD mogen worden gezon den of toegelaten, zoo lang die besmetting duurt. Alle ©tiders., Voogden of andere opzigthebbende, alsmede «ie schoolhouders en schoolhouderessen zullen, ieder I vont zoo veel hun aangaat, voor de ifipte iiitvoe- 1 •zing dezer bepaling moeten zorg dragen terwijl de schoolmeesters of schooihouderessen bij niet voldoening (daaraan, in hunne functie gedurende tien tijd van 6 veken zullen worden gesuspendeerd. 6. Onder scholen worden insgeliiks verdaan, naai en breiwinkels, speel en kinderschooltjes, in één woordalie zoodanige verzamelingen van kinderen tfie de opvoeding of het onderwijs ten doel hebben. 7. A! de genen, welke behoorlijk to1 de uitoefening «Jer genees en heelkunde geadmitteerd ziin ziin verpligt wan de door hen verrigte koepol: - inenting, dadelijk na den geregelden af!top van dezelve, aan den belangheh. kende een getuigschrift af te geven, waarvau het formu lier door Z. E. deu Minister van binnenlandsche zaken ÜE vastgefteid. 8. leder geneesheer of heelmeester zal van alle door ftetn gedane koepok - inenting registers moeten houden, tvaarvcn het formulier door de Minister van binnenland sche zaken zal worden vastgefteiden gratis verknjg- tiaar zijn. 9. Desgelijks zal eiken geneesheer of heelmees'er ge- liouden zijn, om aoodra het hem blijken zal, dat ée zieke, bij wien.hij geroepen is, de Kinderziekte leeft, daarvan, binnen de 24 uuren, schriftelijk ken- »is re geven aan de Prefident der geneeskundige com- apisfie binnen deze Stad, met opgaaf van den ti*am *11 voornaam der ziekedeszelfs woonplaatswijk tn num ber van Act huisen zulks op eene boete van 6 reiken male ingeval van non voldoening aan dit bepaalde ten voordeele van de aigeiaeene Armen te *erbeuten. De Prefi -'ent van voorz. comaiisfie zal gehouden ziin, deszelfs eapport almede binnen de 34 uuren aan den Burgemeester te doen, met opeaaf o'er naam, voor- fpsamhuis wijk en nummer in welke ds kiooetziclt- ISÏÓ. COURANT. te heeschr; opdat daarna door dezelve de vereischte maatrege's zoude kunnen worden genomen. to. En teneinde de vaccine ook bij hun, die min vermogend zijn mogte te bevorderenzoo zal de ge neeskundige commisfie dagelijks in een der kamers van liet Weeshuis binnen deze Stad vaceren ten einde bun welke zich aldaar mogten hebben aangegeven gratis te toen vaccineren, en zulks onder genot ee- ner P se mie van Eene Gulden voor elk hun ner, die door het vereiscite attest van de wiïkoiees- er uit hun wijk zullen bewijzen, mits uiet door eenig ArmbeSiuur bedeeld te worden; en zal deze Prjeuie dan qilddo worden uitgereikt wanneer zij don hei ver- e'SCiite attest van de ze ,e tskundige comtui.-fi» zullen be wijzen, dat de aan be n geanpiiceerde vsccinaiie zal hebben gevat, iti we'k geval de ftedeljjkeii ontvanger mat de betaling daarvan b ias: zijn zal. De hier vnrengenaeide aangeving zal moeten geschie den bij den Vader van tiet aeiigte Wteshu's, onder op- graat van de naam, voornaamwoonplaats, wijk en nummer van lumV die gevaccineerd begeren ic worden; op dat de cotnmisfi; hun ais dan op zoodanige dagen en uuren zoude kunnen doen citeren, ais dezelve dien- ftii; zal oordelen. ir. Zo'idra de kinderziekte zich in een huis open- haart, zal men verpligt zijn daarvan dadelijk aan de geneeskundig» plaatselijk comm-sfie kennis te geven, op dat de vereischte voorzorg zouden kunnen genomen wor den, tot voorkoming van verdere besmetting; wordende daar te boven elk Ingezetenen gelastom zoodra da de voorschreven ziekte zich in zijn buis openbaren rongt; dit door het hangen van een barretje of het aanplakken van een papierop welke gefield "f leesbaar en dunie- liik geschreven wordtIn dit huis bevindt zich do linderziekte,~) bekend te makjtiop dat een ieder zich voor tie besmetting dier ziekte wagren zoude; terwijl zijlieden welke daarin mogren nalatig zijn ten pr-fijte van den Armen zullen vervallen in een boe'e van f 3 ofwel b|i non voldoening, in eene gevangenis vatuwee- maal 14 uren. li. Men zal de bewerking met bruinfteen, gewon keukenzout ert vitriool zant ter zuivering van ties net te luchtin geen geval verzuimen, en bij onvermogen de!! zal zulks ien koste der S ad geschieden. 13. Het hik van eenen aan de kinde-ztekte geftorve- ne, zal teu sooedigften uiterlijk binnen driemaal vier en twin'ig uren ter aarde moe en worden beffeld. Wordende wijders alle In- en- Opgeze-enen aange maand om, voor zooveel in hun is, snede te werken om de vaccine te helpen bevorderen, ten einde daar door de verdere h-smeliing voortekomen. Aidns gedaan b i B-irgemees er en Wethouhouders der Stzd ZlERlttzaa, den 31 Janunrij tkfitS VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, W J P. KROEP. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE, brengen bij deze er kennis van alle de In- en- Qpzeze enen binnen deze Stad en Poortanibagt. Dat Hun Ed. Achtb. ontvangen hebben het Kohier der Grondbelas ing op de Gebouwde en Ongebouwde ei gendommen binnen deze Srad en PoortasiBagi gelegen, over dezen jarc 180.6, eti her gemelde Kohier ten fine van perceptie, aan den ontvanger dier belasting^ heb ben doen ter hand Geilen. Zïekikzbe. den 13 jmuarti 1816. Burgeaiaesier en Weihouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris W. J P. KROEP. £3 li c: •p- h '5 v «s Vv u M -o -o O ."H «2 a, p. n v -ü -ö r k s c r- oz - ÖJD 4 c° b o C '53 -iz. eh 8?« 1' O IJ •- G C.-H S> <3 3 o F s CD U i e: -o ^^2 W -$3-ïï 5 s «u -C O ro p C 3 a tZ f t-i U - c c £- S -o - e g te S c <u s O X3 - c 0 r: •«'ëS -C D SS -S 0D ."5 vr e} 3Xs c_) <U I Q ac OD *C3 O as K cd <u w tr. S 4Ns< 2 c Ci c SS. nj w -O <u "C a n c v/ .«5 4>L 3 s 3 ■c e~ 3 Oi a 'cm Q 3 tJD'rj tu a 42 2 2 2 l'l-ï-S s SMjïi o r Z j c oj iz o u. a OJ OJ - JkT* CJ» C2 T3 C '=T- *5 ;5' S ^3 tr. 5; qj *5 1 4» »- u R; c •w c; ijt X V m <u T3 Të <s o O s s.C t/j ül. t5L~ tu tkfc co e 2 co 2T - «3 2 u. JU -C 4» -r ^3 T. '3 - af -u -S S e i tj x, CJ t-J1 *5 t- op Ci E 11 ra ac m ~w "O S <n c •- d 5 -g .f ■2 - l oiff, 'ai 01 C üt -^ C: c - <8 -«ö E "a> 3 - 3 p 13 5 JX "O o O c •fS w Cl t. w. -3 £<- at «J x - s c zV o,j: - 3 O - sfje; P 0 r, N ■c 4 tv U O -c o "C M 2 re U s- t- N «4 -- - - - f ct.ï»;ït:.sdÈ; '5 t 5 -« to 03 c E 5 - 41- U CC -O PC r« -d c 2 O r»E- W iy JZ TT G M X OJ K 4. p -c - 'u r- i k t £20- XI OJ <2 3 o. S F 2 Cf -rn hfl «- ij w, w s jr tr 5? "H. S o 1c êë'w' c- 'S &3 e O f ar, e». ai - 4» c. zT., c O 4- u bi-2. w i co C r. S 3 O 2 i= co QJ SF' S, S T ra "O "D <lt sr "O c «-> CU C s c <u 1' ZUiD-AMERIKA. Msxico, den 17 November. De heer Guada- loupe Victoriesprefident der Mexikaansche Republiek heeft eetgisieren eene proclamatie aan de inwoners de zer rtfiJentie uitgevaardigd, waarbij ter kennisse van het volk wordt gebragtdat de- Spastische vlag op bet kasteel van San-juiti-de - Uiloa wappert; welk fort zich, bij capitulatie van den 18 November aan de republiekeinsche wapenen heeft overgegeven. De prrftdetit zegt, in die proclamatie: rfe (landaard van Kas-ilie is, na driehonderd en vier jaren, van on- ze kusten verdwenen." Bij eene buiengewone courant wordt de capitulatie, oir 14 artikels beftaan- Het vervelg op de kant van deze blads.) Ofi r r: cu oj *- o C e S Tit 'vj c b-C *0 s - tr, re W Ot"~ 5 'c u o I 1 2 .5 E -£ 41 s r!"13 r 9.1 w C fc r fc> J: t tr C o- oj dj jj O- tol U s_ c 2 i; (J. re -a; E Of. *j "5= C 41 *a re c ert w OJ o; 4J' tr r- U t/ C c: •£- x: •p u, 2 C3 *- bf. (U Us W tu <D "C. "T* 1 fof «*- :^r- c ï- jz 4) O »- (2 J M JD Z 3 CJ s O a Pi d M 63 CT a

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1