ZIERIKZEESCHE B a K E N D M BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Siad ZIERIKEEE. Brengen bij deze ter kennis vsn de In-en - Onse- aeierten der gemelde Stadrist (ie Rol van de gtv/o til en verhoogde Contribiitien voor da dienstdoende Schutterij over den j - re 1826, voor een ieder der daarbij belanghebbende ter v'sie zal liggen op de zoo genaamde Weeskamer, ten Riadhuize d; zer Siad van den 15 dezer maand, tot en met den ai daaraanvol gende (de zondag uitgezonderd) des voormiddags van jo, tot des nademiddags ten 5 uren En dar de Re clames legen dezelve, vöór den avond van laasigemel den dag schriftelijk bii den Heer Burgemeester moeten zijn ingediend, aangezien er na verloop van het hier Voren bepaalde lijdstip, gene Reclames, ten dien op- aigte, zullen worden aangenomen. Zibriïze», den 10 Januari) 1826. r Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnamie van dezelve De Stads Secretaris. W. J. P. KR OEF. RUSLAND Petersburg, den 27 December De vreugde, filer welke onze hoofdftad gisieren, den Keizer Ni- celaas de kroon zag aanvaarden is gedurende eettige aren, door eene treurige gebeurtenis geftoord gewor den. Alle de garde, regementen zouden in den vroegen morgen den eed van getrouwheid zan den nieuwen Keizer afleggen. Ten half 13 uren kwamen de chefs der garde en 9>n den generalen (laf, aan het paleis, om te melden, dat de eed van huldiging door de regementen der garde te paard, de adelijke garde, de regemer.ieu Preo- brajenskij, SemenoRskiiPawlows-grenadiers, de gar de jagers, de Fiulandsche jageis en de sappeurs was afgelegd. De berigten, betreffen de overige regementen, wa- jen nog niet ingekomen doch men was geneigd het uitblijven derzelven aan den verderen afsund hunner kazernen, toe te Schrijven. Op den middag ontving men berigt, dat vier of ficieren van de rijdende artillerie, zich weerspannig ge toond hadden en reeds in arrest zaten Het overige van het corps artillerie had eenparig den eed cfge egd. Tegen een uur vernam nten, dat een hoop van ottgegeveer drie k vierhorderri man van het regement JW rskotvde kazernen met vliegende vaandels verlaten had, en de rigting naar bet plein van den senaat nam, ie» grpotvorst Kenjlamijn tot Keizer uitroepende, Het volk begon eerst op het gemelde pleinen daarna voor her paleis zansen te scholen. De K.izer Kwam naar beneden, doch zonder eetig gevolg, be gaf zich te midden van de verzamelde bonpen volks, en werd met de levendigBe be'uigitig van eerbied ont. vangen; vass alie kanten werd hij door tallaoze vreug. debetoontngen begroet. De kompagnien van bet regement M'-skow bleven nogtans voortgaan met zich oproerig re bet. o en. Zij hadden zich voor het paleis van den senaat in baitaillon quarre geförisecrd, en werden door zeven of acht sobalter oe officieren gekomaiandeetd bij welke zich nog eenige tnenschen in burgerkleederen vervoegd hadden welker uiterlijke hntine oogmerken verried. Zij werden door lieden uit de heffe des volks omgeven, onder hei her haald geroep van hurra. De tegenwoordigheid vsn eene getrquwe en Band vastige militaire magt werd nu onvermijdelijk nocdig De Keizer deed éett battoillnn van bet regemem Preo. brsjensky oprukkens'elde zich aan het hoofd van hetzelve, en trok, doch met het onveranderlijk be- fiait, ons alleen dan geweld te gebruiken, wanneer alle middelen van zagtheid te vergeefs in het werk gefteid zouden zijn geworden, tegen de muiteren san. Nu naderde de militaire gouverneur van St. Peters- burg, graaf Miloratltv/stschde nproerigen. Hij hoop te, dat zijd* fletn ben binnen de palen van hunnen pligr en der gehoorzaamheid zou terug voeren, toen hem een pifbol schot, door een in een frak gekleed mensch gelostter aarde wierp. Deze dappere gene raal is sedert aan ziine wonde overleden. Zuik eene wreveldaad bragt in 's Keizers voorne men geene verandering te weeg; zijn vast hefiuit en zijne goedheid betoonden zich geheel an al in de woor den de» vredes welke bij bij voortduring aan de op- rtierigen deed overbrengenzonder nogtans met hen een oogenblik te onderhandelenzonder hun een oo genblik te verbergen, dat hunne dadelijke onderwer ping noodzakelijker wijze en in allen gevalle de voor- beeldtgRe beftrall'ing der belhamels van het oproer ten gevolge moest hebben. Inmiddels had, op 's Keizers bevel, het fcattaillnn sappeur®, de Finlandsche jagers, welke de wacht in het Keizerlijk slot betrokken hadden, vesiferkten insgeliik overeenkomftig dat bevel, hadden de garden te piard, het regenten! grenadiers van Pawlowsk, de adeliike garde, benevens de eerfte brigade garde ariil- lerie zich opvolgelvk bii Z. M. vervoegd. Deze troe pen bezwoeren hoogstrienzelvenhun te veroorloven, aan den opflantl en de opdandellngen oogenblikkelijk een einde te maken Lnaftgcmelde hadden inmiddels eenige vprPgiking bekomen, van soldaten der lijf-grenadiers en der gar- da mariniers. Daaremegen was de zoo even eers 'e Petersburg iJti ver-volg *f> 4* tont yan klefc.) C aj c *C- -z ff «j e c 5 u c c u 53 S - n i -E -O 84 O C c 43 c.c c. C 3 tu <0 X! 2 F. .2- CL 5 11 - c c 2 O S. St- <D c <U o *.-•■- C tj o - *C 5? Ui Is O* CJ O c cü- c 5 H ep "O Ol. 3 m- hj tut cj e **3 lil5 w i Hl 5j e TJ S5 "o- %fëè C -S -C -6 S J; c' a ~S c 3 30 ft© c* 13 u. - - O- 5 Vr ft 2 o cx w: 5 n - oc OJ-.C y *7 e* - c - O i- V *- B; w S) v. xa r- dx u w or «c O C. Sj J/5 -CT ?J> z'uSa R w O K -S 2 r r c s S tl JL «s u c <D O 'J S S -0 t r. •- C c - o c f S 2 c c s w cT* o c c 3,. f T3> 2 W rr, _C! to*. -^3 tr I "C «■»- «J 'H O t- CO! _rr-^c«~~o j Xi tj a. 3 "-I en c etc c 3 tc-c W o o cs •- o c, r i. tb - .y c 3 tv CJ n o c: BJ <f- IS ;r53 -C lü-ï-o 3 BüSTi c -c tu c t- TD t- c: c* cr et-** s c I s s B n UJ - n pc S 1» TT ft re C CS - - O. U ÖC .33 <r co»1 3 X? re. S er O er r, r u. H 3 CC CJD fi '.37- w 1) p n g oj j, Q. r- r> O rj as O "->33 dJ c CW cr -C "re WJ 5 S - '.St- g S ïf - o 5 - i «- ae "5 5 C 5 3 f- bi) P ai -c - -x« -E "ïfii O «C £?s-ib-= o dev c S. ti - n n tac OJ -£- e - 1- c s r -= ÏSI tx t) r» V- ..y t P IE* c .x" m. W C -C »-s c -Jf f T) rj c; O O r -w «a t-, - u B Q flw "9 S 6S n^ .'w B b:.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1