s c r-> *r K.4i ZIERIKZEESCHE Vrijdag BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad EIEKIKZEE Provincie Zetland; Ontv«ngen hebbende eene aanschrijving van de» Heer Gouverseur vsn den 5 dezer No 17 brengen Ier kennis vsn de 'Ingeze enen dar ban is toegekomen een Exemplaar der lijst van de prijzen der loterij van voorwerpen afkomstig van de tentooiifleliingen van Nationale NijverheidSchilder en Beeldhouwkunde, welke op den a4 December 1835 nog niet gerecla meerd waren. Met uitnoodiging om deze als nog Jbinnen den gertelden ryd af te halen, waar o; zij zich van het adres van den heer JJ. Rithr is Haar lem bedienen kunnen. Waarvan door middel der Courant zal worden ken nis gegeven, en tevens aa» ieder de gelegenheid wor- den verleend, om de gemelde Lijst ter Secretarij van de Stad te home» nazien. Zizrikzrk den 6 Januari) 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF vt. Ter ordonnantie van dezelve. De S'aris Secretaris. W J. p. kroef. bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ÏIER1KZEEProvincie ZEELAND. In aanmerking nemende dat de vroegere bepalingen otptrend het openen et (luiten der botermarkten niet Worden in acht ge omen; speciaal nier die ontschre ven in tie Ordonnantie van den 25 Sepieo '-er \p"6, cn dat uit deze veronachtzaming veeie ongerieven ort- flaan; Hebben goedgevonden om deze voornoemde oude Ordonnantie van den 25 Sep-ember 1786 aan de In gezetenen en Landlieden die daarbij belartgbebbett te herinnerenen andermaal te gelasten dat tre gewone botermarkten des v.iurtniddngs om 9 uren eert aanvang semen, en bepaaldelijk ten uren des namiddags moe ten eindigen, dat het uitfluitend van 9 rot ra ure aan iéder ingezeten die geen handel in boter doet vrijftaai cp dezelve te koopett, maar dat van ia tot 2 uren ©ok op dezelvert alle handel en nering loende lieden Worden toegelaten. De Bedienden van politie re gelasten hierop flipt toetezien en te zorgen dat de botermarkt ten a ure «en einde neme. Hiervan melding te maken in de rtads Couranten aanplakking f: laren doen op de beide markten t <t ie- tftrz narigt. Gedaan te Zïerixzeb, den 31 December 1825, Surgemtetter en Wethauders voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris, W. J P. KROEP. BEK ENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIER1KZEE. Brengen bij deze ter kennis van de In-en- Ontte- aetenen der gemelde Stad, dat 'e Rol vsn de gewo tie en verhtogdc Contributien voor de dienstdoende Schutterij over den pre 1826, voor een ieder der daarbij belanghebbende ter "!sie aal liggen op de zoo genaamde Weeskamer, ten R tdhuize d zer Stad, van «lep as dezer maand, tot en met den 11 daaraanvol gende (de zondag uitgezonderd des vnnrrniddags van jo, tot des nademiddagr ten 5 uren En dat de Re. dames tegen dezelve, bbr den avond van lasstgeutel- dendag, schriftelijk bii den Heer Rnrgemeestfr oioeten gij» ingediendaangezien er na verloop van het (oer voren bepaalde tjjdstiik, gene Reclames, ten dien op- jwgte, zullen worden aangenomen. ZtERtEZEB, den «o Januari) 1826. JSsjrteiBseaie? en Wuhouders voornoemd, VAN DOPFF, Ter ordonnan ie van dezelve De Stads Secretaris. W J P KROEF. SPANJE. Mauri D, den 2É Decemher. Een zigtbiar onge- iiptgen beeuclit er ouder bc( volk der vpuifledcu se 'V/ kf: C f Ik*. I8s ■C Jf'i H t-Ja 83 15 c «i a >5 o "5 ?5 a J J s es cs COUR A N T. I 1'JsH tS M JS w M s .ts i CL 5»^.? «1 13 den 13 Januari], M *- o - M-ö 2 T: I f-» a si f cf - •S u «kt 41 C jV •o - CV fj 8 e ië'.g, 5 v. -r- o tr fc t c -ö «JMs IA e "2 -c t: o» :a» a. u fy c5i -i- derf de verhooging van den prijs van het brood, blij- vende op dezclfue hoogte, nienegenftaande de bezen ding van wege het volk aan den Koning. Dtr misnoe gen is nog vermeerderd door twee omftandigheden bet pressen tier lieden zonder beroep, en ten tweede, de zekerheiddatby de aanftaande conscriptie - de hoofdftad Madrid, even als de andere lieden des Rijks haar contingent moet opleveren. Er loopt een gerucht van eenen bijzonderen sardj men zegt, dat het groot (Ie gedeelte der concriptie (qt'irt- ta) welke aal gelig', worden, voor Amerika is belletnd, en dat Frankrijk en Rusland de transportschepen zullen bez'-r gen. Naar de laatfle berig'en van Almeria en van eenige andere fteden in de nabjiheid der flraat van Grjbralt-ar bevindt 2ich Bernard de Ris benevens een groot aan tal zijner ïaBhangelingen (leeds in de laaftgennemde Itad alwaar zij niet ophouden me- kuiperijenen met kapers uiiteriisten, welke onder de vlag van de Ameri. kaanscbe opftandelitigen dagelijks de Spsat.-sche sche pen aanvallen. Zij naderen op vetscheidene punten tot onder het bereik van het geschutdewijl het hun t-e wtist is dar de ves-ingwerken aan die zijde van geschut onthl >ot zijn. Men verzekert dat de Engelscbeu ver. scbeidene schepen 'er kaapvaart hebben uitgerust. De hofcourant vati den 17 bevat een bevel van Z. M. hetwelk den geestelijgen voorschrijftzich van de pa rocbieo die zó bedienenniet te verwijde-enook -3 het hun verhoiett. zonder een veriof oe» Killings ten hove te verschijnen. Men heeft jn deze provinciën negen flruikroovers opgenragt: zii maakten een gedeelte uit der bende die den couriets hidden aangevallen welke de bruidsgeschen- ken. door de Koningin van Soanje aan de Prinses van Lucca gemalin van Prins Maximilaan van Saksen, en geschenke hsri gezondennvtrbragt. Deze zeer talrjike bende heeft haar verblqfi op de gebergten vut Somo - Sierra. D U I T S C H L A N D. WtEKK», den si December. De jongffe brieven uit Konflantinopel maken gewag vsn vry hevige dis- cussien, welke betrekkelijk de Peloponeaische zaken, tusscnen de reis-efFendi en den Brittchen zaaltgelas- 'igden zouden hebben plaats gehad. O k had de porie berigt ontvangen dat de kapitein-pachadadeliik bij le verschijning der Griekschc vioot, onder Miaulis in de wateren vin Missolunghidie flreken veria en heeftteneinde den flag te ontwijken. Dit berigt he-ft den Groolen Heer veel misnoegen gebaard,.en men ver wachtte algemeen, van den kapitein-pacha in ongen». Ie te zien vervallen. Den 30 December. De aartshertog Ferdinand van Eite opperbevelhebber in Hongarije, is. door Z M. beivetnl om te Petersburg den nieuwen Keizer roei zijne komst tot den troon te gaan complimenteren. Z, K. H. zal bjj die zending door een talrijk gevolg ver. zeld worden, en de reis aannemen zo tdta mén van het Russische hof de officiële kennisgeving betreffend» dg troonsonvolgtng zal O'tvangen hebben. De Keizer heeftteneinde het aandenken aan de intii. ge vriendschso te bewaren, welke tus?chen hem en Kei zer jtlessander beflian heef', bevolen, dat het rege nen! Alexander dien naam aPoosdurend behouden zou: dat, gedurende de door het hof aangenomen rouw van 5 weken, een rou«v3 >ers aan de vaandels van het zel ve regement zal gehecht worden, et) dat, by den lijk dienst van heden de divisie grenadier» van hetzelve, oir de Vapei der Russische legatie onder de wapenen en rie offieóren daarbij met hei groott rouwfloers te genwoordig zón zullen. Brandinburg, den 93 December. Omtrend veertien dagen geleden werd alhier nabij de woning eens preriikants brand geroepen. Plotseling dringt een am bachtsman het huis en de kamer van den predikant bin. rten, en schreeuwt den Uil fluderettden man toe: Uw huis ftaat in vlam! Zonder een w ord te uiten, geeft deze op ftamdèn voet den geest. Hij wordt ader gelaten, maar het bloed flait Ril, en nog schuijeren nog wrii- ven brengt ie s te weeg. Toen men het lijk 'ter aarde wilde hertellen hegon de 'getroffene ader re bloeden en daar het ligchaam geheel onvervallen is en de lip pen roodkleurig zijn, zoo laat men hetzelve in een ver trek hreogen, waar lier door twee mannen, aan welke de vrouw htm dagloon betaalt, en daa'snboven eene bijzondere beloo. ing belooft heeftin geval haar echt genoot tot het leveo moet terug keerrn, bewaakt wordt. Ti r rog toe heeft men niets verdsr hierom. 1 rent vernooien. frankfort, den 5Jimtarij. V-rschieden nnzff kist vervolg op eft kant y*n dt$t iludg. 1 <u o "E tb 2 0 .£«8 r*V n C •v et cj öo tr T 9 r 2M ID mo l?3 "Q ."-O M o |'S.£ou J2 -1** t o .2 Q0T3 c öj v. o tS ei es 75 i s 5S1 t» B C^1 JZ v. 2 a o S «A 2 o 0» ~z -3 =r o c c g-3 ca JZ. Tï v'-gu K 2 wis.. U C4j c - c n '■j gg O u; w 5 P W .S C3 L .-3 »- (L) g| s Srf - ra - O 00 3 C S-3J5 5S 5 5 -ë 2 S a «A "T *2 u O S i as "ff c -£ ts 1 li -O cö V O OL U c Cl M r w \*-Ë s z z e r Ij ^7- v -U'S. ai C U a SS 5-gg »- d» fc- a f- «f i *5 ip a 5^- -75 IS F "5 c d CS iut, ca T5 Stel- SB c c Cs. JC TD e c" 5 1 c: "5 1 a.« 2 s a T3 ÖOIQ S la ,lO ÖC VJ 1 2 I t? c& S r- TS ei* \l b et s a i*& ll' e -ü DU C 1 ah» 1 ,3 toa 2 cl c" C O c v(j at; c w ÖC-C C3 5- CV d-' c C ■c 'c -« w 06 t- 4P c=5"Ï' c li S? •J C c U n «r' tJ - r 7! - c c s S c "t? C 4r lyiïï ZZ *1 I» «J» tA C„1 2 r *•3 li .•BS tiii; -.3 e KJ -O .ÜF K-c V c i o. V 3 E-§ f6 -r- C! M 'E t N O -c jd- e ?£j! r C fT - *b' W r* "C-CJ S f* «o 7 .5 5^ w -O u Of c - 0 esS c ïf «j c K CU OA 6 ci 5. v «A c re - 4» 6 -p fi 0 - cc© u 0 o OL Lr p C c C i ;c «J k. BJ "O :?t.E D C ip T3 0= e t ï*Ec c 01 SicS' X u c ■g S-a Ê?£- O i: n 4) Qcv; :a» s Z S; S cw «O a. O "fff A to •f Cb tj .j-t 1 cj tu 0 4» 1» u u L»„ ©-r-t»-r'sï ïr c sfi sS u 2 "O w i-ö'! Ta s-s-i tea c f- T5 >0 c -x: »t* 4> C3 i» u. - 02 cXl U c C c V w 1> 4A -u O - ^3 s 5 m o <s -o S j c s -E. -E «1»^ S ai o c II.ssiï? C V' :C u Q *1 "cï D. dj w. 3 S |c^ oO£C"CSAC T3S g - c aJ f a B5 g -S 5 s o "s 5ï Jeu; u J c u t u *A r> o w c» S z- -S? E-i I new »C •- fcL t~ er, C •- 4> "o -fw C «T c£ CjA "Vt ce re «- c -x z. r- t« - 4» ^2 C f. s N g 3 w c P s: i r c -ö I - S f 1" a 05 -if c i w ■e c «a c 3 eir .w. -r; X Qj L- w 3 o ts a s S w S 1= c w: Cl <A :;r« 7, S* u S _n<-D--L. «fce cce-"w jëïc^i.v ,trtJ «ciSj. SfJïCji??» f.5 s> S SF SrkB

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1