N'. 3. 23ERIKZEESCHE COÜRA.N T. W s - c - c te OJ 1 Dingsdag BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS derStsd ZIERIKZEË Provincie Zetland; Ontvangen hebbend» eene aanschrijving van den Heer Gouverneur van den 5 dezer No 17 brengen ter kennis van de Ingeze enen dat hun is toegekomen een Exemplaar der lijst van de prijzen der loterij van voorwerpen afkomstig van de (enroonftelliHgen van Nationale NijverheidSchilder en Beeldhouwkunde, vrelke op den 24 December 1825 nog niet gerecla meerd waren. Met uitnoodiging om deze als nóg binnen derr geflelden tyd af te halen, vviarioe zij zich vsn het adres van den heer J. J. Kittcr ie Haar lem bedienen kunnen. Waarvan door middel der Courant zal worden ken nis gegeven, en tevens aan ieder de gelegenheid wor- elen verleend, om de geaelde Lijst ter Secretary van de Stad te komea nazien. ZlSRlKZV.R den 6 Januarij 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF vt. Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secre'aris. W J. P. KROEF. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad EIER1KZEE, Provincie ZEILANB. In aanmerking nemende dat de vroegere bepalingen «uitrend het openen en fluiten der botermarkten niet worden in acht genomen; speciaal niet die omsrhte- ven in de Ordonnantie van den 25 September 17'6, cn dst uit deze veronachtzaming veele ongerieven ont- flaan Hebben goedgevonden om deze voornoemde oude Ordonnantie van den 25 September i7~t6 aan de in gezetenen en Landlieden die daarbij belanghebben te kermnerenen andermaal te gelasten dat de gewone botermarkten des vwrniddags om 9 uren een aanvang nemen, en bepaaldelijk ten 2 uren des namiddags moe ien eindigen, d3t het uitfluitend v3ti 9 tot tt ure aan ieder ingezeten die geen handel in b'ter doet vrijflaat cp dezelve te koopenmaar dat van 12 rot 2 uren «ok op dezelven alle handel en neringdoende lieden worden toegelatea. De Bedienden vso politie te gelasten hierop flip' toetezien en te zorgen dat de botermarki ten 2 ute «en einde neme. Hiervan melding te maken in de (lads Courant en «inplakking Ie Uren doen op de beide mark/en t <s ie ders narig# Gedaan te Zierikzee, den 31 December 1825. Burgemeester en VVetiieuie'S voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. '-V FjMfcBEP -w j 1 i0«r-1 1826. e ts J |Q l>' M *T> IhS - o u o C_j ir. ZS-&S £-±é>2' jz i^'c2 S r, v» -o - 5? Sen Januarij. a S3 a-. 5 X! c XJ v C "O .0 u u z- - o ta» g 13 g B -c TJ e e to E5 <D CZ 3' t» u 1 0 n r c 5 "2 g -.2P - s I -o s Ft "2 ie «d U W O O 4J -£ .fa 0 CM-'VCj -ï .52 C <u J*- cc -3 fa T3 g 5 - 1 O I S T R I E. Tr iest» den 21 December. Eindelijk heeft men slhier wederom regtftrceksche betigten uit Morea,t«t den 11 dezer, ontvangen. Dezelve luiden voor dt Grieken niet zoo ongunffig, ala toen reden had ti verwachten- Den Turken en hunnen aanvoerders ont breekt het, even als tot dusverre, aan overeenftem Biing in hunne krijgsverrigtingenen derhalve zijn hun de verflerkingen uit Al-x indrie niet van het verwach te beflissende nut. De kapitein-pacha houdt aich in de golf van Patras op. De Grieksche vloot onder iliaulii h'gf, sedert den 24 iNovember, bij Misso Junghien wachtte hem af, doch hij heeft nog geenc poging gedaan om gemelde veiling aan tg tasten. Dit raad/elschtig gedrag wordt alleenlijk verklaard door de vreés voor de verrigtingen van Goura, w Ike in den TBg van den seraskicr opereertden belegeraars de levensmiddelen afsnijdt, en onlangs hii Salona eene Turksche «fdeeling eene nederlaag heeft toegebragt De sereskter Ronilschied- pacha meet ten groot gedeel te zijns legers door desertie verloren hebben. Omtrent Itrahim - pacha loopen zeerflriidigeherig'en. Joch van nieuwe voordeele van denzelien wordt geen gewag gemaakt. Op Candia duurt de opfland voort» SPANJE. Mabkio, den as December. Men beeft hier het i-, b 16 drukken gertaakt va» hal toltarief, zoo min verzekert uit hoofde dat Engeland zich over eenige bepalingen van hetzelve, die zijnen handel nadeelig waren, bij het ministerie bezwaard heeft. Men cegt, dat de aartsbisschoppen van Toledo en van Valencia de bisschoppen van Murcia en van Palencia en eenige andere gees'eUikendie bekend (Isa» als tot de apostolische partij behoorende, in den nieu wen ftan'sraad zullen geroepen worden, en dat de graaf d" Ofalie en allen oie gematigde beginselen aan kleven daaruit zullen worden geweerd. De isinisicr de l' Infantadheeft de afgevaar digden der baskische provinciën bij zich ontboden, ten einde te spreken over den onderlbnd welke hun ne provinciën in de drie volgende jaren moe en beta len. Het gouvernement eisciit negen millioenen raaien doch de gedeputeerden willen de helft dezer som niet toeftaan en verlangen op jeltjken voet behandeld te woijen als de geestelijkheid, die tbans nrauweliflrs bet derde opbrengt van hetgeen zij onder Karei lil m est betalen. Rij Gibraltar is de bemchte columbiaansche ba- per Generaal SoubltUtgeftranden het volk, allen Enge scuen en Amerikanenin hinden tiet Spaanscbe autoriteit gevallen. Wat bun lot zijn zal, is nog niet bekend, maar er befhat ee» Kpninitlijk deer etwaar bij re doodflraf bepaald wordt tegen alle vreemdelin gen, die bij de insurgent en van Amerika dienen, en dit decrees is genomen met medeweten vin Engeland en de Vereenigde S'a'en en op hunne verklaring, dst zij geen hunner onderdanen gemagtigd haddenom de wapenen regen Spanje te voerett en nooit deze ge lukzoekers zouden beschermen. - Over de Havannah beeft men hier zeer droevige tijdingen van de verwoestingen, door een orltasndes nach'S tnsschen den 26 en 27 September, op Porto- Rico asngeriatwaar tien dorpen gehetl vernield en vele inwoners deerlijk omgekomen zijn. DUITSCHLAN S 3 e v -o T3 u ei c g e o, o S 5? 50 - S 1 ?5 - o i V, ri ÜX) - u rz e - bXl ry cu «t- 'J3 - C ^Op ea ^3 er. *8 *-p C v t= «D O S» «-Ö- aj 5) -cj® o J; o t3 V a co - ej rj w. «j r 3 CA s; Q 2 C. QSl. t- ij i- ro o-j M a s a 4_> r« t»- "O *5® ibC-p N3 -Jtf ÜJ G tiDt» C3 c JX C TI 22 C«.£l3«-C£Si3cct(!j co V, rVi "C Jtf 41 «w «3 WO tz O T3 <- 'Ti *u CJ K. -C OJ O ■T, te bi - M - 55 _t-r -<^t ra t» «c ""-?jca3«; ee H - 3 O «j c SJ %j r - tn h) e -ó *i sg t. c es O O xi iz i - n "C at W o -c C c o S JS r- "X O cj Cfl« T3 «5 J* ---- ai, s u - -;o, - - .S. et" 5 «t e ;=:r' «5 2 .2 51 u r s 3 e* c C O 'w Cjq tm ïn *,5 =e a s 5-|vï-2 -a v.«m T-. y u 3 O -o "Z 1* Ó'ïeaïzsv:; - c s .5* 2 5 .s, o t| - K^ïSi c ,5» O ►c - üszi .-S -«I. 5 "él I 8 '•É-O Stt t?- u - D. Frankfort, den i Janusrii. De Groot-vorst Michael is den 15 December te Petersburg van War- schouw aangekomen. Hel gezondheids-berigt van Hare Majesteit rte Keizerin-moeder maakt melding van het genoegen, dat Hoogttdezeive genoten beeft bij het wederzien van ri»zen zoon, en voegt er bij, dat Ziine Ma esteit Keizer Ctnjlantyn zich in goeden welftand bevn*ci. Het. bulletin van den .16 ;bebe!st, dat ds Keizerin - moeder zich, ondanks Jhare diepe droefheid, beter geveelde dan de vorige dagen. - Eer zijn regiftreeksche tijdingen uit Mores ont vangen tot den 11 December, welke niet zoo ongun- (lig voor dj Grieken luiden, als reen wel reden had e gelooven. De Turken en hunne aanvoerders rnis- sctien wederom eetiflerotrigheid tra hunne verrigtingen, en derhalve zijn hun de verflerkingen uit Alexandria nie' van zoovee! nutals zij zich daarvan Ivootgefleld hebben en als zij het ook onder andere omrtandigheden werkelijk moes'en wezen. De kapitein pacha houdt zich in de golf van Patris ob en zou reeds vijf sehepen door de Grieken verloren hebben. Het Grieksch smal deel, o-der bevel van Miaulisligt sedert den 24 No vember bij Missolunghi en wacht op ie Turksche vloot die nog peen aanflag op die vesting ondernomen beef. Men geloofr, dat de vrees voor den generaal Gourais die,in den rug ftaat van het leger van Reschid-peciia, hem allen toevoer va» levensmiddelen afsnijdt en nog kort geleden een Turksch corns bij Salona geflagen beeft, de oorzaak is van de brflttiteloojhcid van den Turkschen admiraal; ook zegt men, dat Reschid het meerendeel zijns legert rinnr desersie verloren heeft, Omtrend Ibrahim - pacha verneemt meu alleen geruch ten, die elkandere tegenspreken; doch V3n nieuwe voor deden, door hem hem behaald, hoort men volftrekt niets. Op Candia blijft het oproer v- o'tdnreo. Met de laatfle brieve» uit de Levant heeft men berigt, dat de Porie sedert eenigen tiid een zeer Imo gen tnon aangenomen jieef; jegens den Engelschen zaak gelastigd», en hem verscheiden 10 a s overhandigd heeftwaarin wederom geklaagd wordt over de hulp en den bijfland, die uit Engeland naar de Grieken ge zonden zii» en in welke «elft de neu ralbebs-verkla ring van het Engelschen gouvernement als den Grieken voordeelig beschouwd wordt. Ook te» opzig'en van Rusland gedr eg zich de Porte weder "O de oude wij ze. nadat zij zeker was, da Keizer Alexander gene vliandige oogmerken koos erde, en liet de klagren v»n ''en heer von Minciakifover hetniet nakomen der teiofren aangaande Moldavien en VVallaehijen, onbe antwoord. C Het vervolg it ktnt v«» iest binds. 4S i. i U £v, iO - w 2- - U - S Si S S e*D X o CL NO c; b 1» -r. f3 M as tss CV C O #0 £p O u J "C tj w «s-r *j p U - w- c ji c: *- ~n V, 'o Q E T P N O a ïi 5 o CO 0 J- eu 04. X* **o u xz O JZ "O *N «3 v C u »r r— *- fa w M c aj _3£ -O O V O- -C c CA :sr- «5 fa «d 1, O/ rs - •ts s a c 1» ca 1' VO 5 2, ,JS tjp «5 c Ci CD '2 XI P a CD tj U *J *C E je 3 d.- O c <U n P C3 O W 5 S 2 g r>.s dïï~ï»ïï r— U u U C (L, x- Ui Z C n •-5 £2 C Os c •- 3= .ZL in. r f: CL a-r: - O jd o -S CC C "ïB-83i cc sa c c o p ■- CJ - c -c 3 S CS c c k U O) 8J "r; 3 e- r. V- ;5-, *r, V W GS."? '-T -E X -Ü CP «j v: N> O T. .X- - O NG cc r- L e - S f 3 .O S et. cd t; ja ■s s <u ii— tr w 5 c P3 LC!' c? C r: - a- - - S o .Sf- c~ CL c r S w 3' •- c oj - vo -- c - *C hi Of X X T3 "T, - C o CL 2 - C «S T3

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1