N9. 2: ZIERIKZEESCHE Vrijdag COURANT. den 6 Januari'j. |-s<5* ra C3^ -"If to f S' ra N ZWITSERLAND. ■Geneve, den 20 December. Drie zeer inerkw. •oorftellen zijn in de tegenwoordige zitting van den zaad gedaan. De eerde heeft ten oogmerkde dood flraf geheel afteschaffeti. De voordelier heeft he zelve niet den metsten ijver en bekwaamheid ontwikkeld, en is door de meerderheid der vergadering gunftig aange boord. De tweede dtekt oip de draf van brandmer ken afteschaffen, als onvereerbaar mer hei delsel van verhe'eringthans tot gronddag van ons drafweiboelt aangenomen. Iemand, die openlijk met het metk van eerloosheid geteekend is, heeft weinig hoop, zelfs na eette geheele zedelijke wedergeboorte, ota weder tor zijnen vorigen daat in de maatschappij terug te kee ren. Men heeft bij die gelegenheid mede voorgefteld, om de vaste schandpaal, die als een gedenkteeken op ten onzer pleinen pronkt, te doen wegnemen. Het voorbeeld der deden van Zwiserlattd, die met hun- ae galgen pronkenkan hier niet aangevoerd worden, om een gebruik te wettigen hetwelk tn«r onze zeden ftriidig is. Het derde voordel drekt, om een natio naal gedenkteeken voor J. J. Rousseau opterigten, op het zoogenaamde kleine eiland des Baspues gele gen aan den mond der haven nan Geueve. Zij is stiet Iminder gundig opgenomen dan de twee voor gaande. SPANJE. Kaöix, dew to December. De woede der ele menten heeft zich niet alleen in liet noorden doen ge voelenmaar o k wij hebben, op den 6 dezer, een® finrm ondervonden, zoo als bij menschen geheugen alhier nier gewoed heeft. In den nacht van den 5 op den 6, viel de regen bij droomen op den 6 was het lets minder duister dan in den vorigen nacht, zoo beladen en bezet was de luchf, de regen duurde voort Ten 9 uien des- avonds kondigde de plorselijke daling Van den barometer een iisselijk onweder aanen. kort daarna ontftond er een zoo hevige zuidwes en ftorm, dat de venden der huizen aan dukken geflagendeu ren uit de. hengsels geruktschoordenen omverre ge worpen, onze beroeindenwacht-toren wezgedagen. de boomen uit den tuin vatt het gadhuis ontworteld en de zwaarde voorwerpen een .speelbal van dat lucht. Verschijneel werden. Het aantal der beschadigde huizen is ontelbaar; «naar wornamatnelitk in de baai heeft de verwoesting gewed, vooral aan den taond van de rivier San-Pe dro tot aan het Trocadero,- daar drandde met groot geweld vijf schepen, waaronder een Hollands schip; drie andere schepen werden, binnen in de baai, in den grond geflagen en twaalf andere op drand gewor pen. Weinige dier schepen zullen hunne avarij kun «en herdellen; andere zijn geheel vergaan. Het getal personen, welke noodwendig bij deze ramp omgeko men zullen zijn, is nog niet bekend. DUITSCHLAND. Neurenberg, den 55 December, Gisteren ver nam men hier, uit Weenen, het verschrikkelijk gerucht, dat Palermo, de honfddad van Sicilië, bevolkt met 180,000 inwoners, ten gevolge eener aardbevingver nield geworden is; meerdere nmdandighsden gaf men niet ort. (Lanss den karteren weg over Frankrijk of Zwitserland heeft men alhier niets van sulk eene gebeurtenis vernomen). Frankfort, den '30 December. De ofiiciele «jjcliog van het overlijden van Keizer Alexander is ïteds den 21 dezer te Weenen ontvangen. De reeds bekende omdandigheid van zijne ziek e en dood wor den door deze echte berigtert bevestigd. Brieven uit Warschouw, van den 19 dezer, te Ber lijn ontvangen, maken geene melding van het vertrek van Keizer Gmflantyn naar Petersburg. Deze brieven zeggen, dat Keizer Alexander op zijne reis langs het geedrand, welke hij grootendeels te paard edegde, ver kouden geworden was en daarop eene koorts had ge kregen, ten gevolge van welke eene wond aan het been «jie fteedg open was, digi ging, lie'geen de Keizer zel ve ais eene voorbode van zijnen dood zou beschouwd hebben. Te Postdam is dtn 23 in de gnmizoenskctk eenen ■p'egriecn dienst gevierd ter gedachtenis van Keizer A- lex ander. Te Tries' is een schip aangekomen, dat den 5 «lezer van Zante gezeild is en de tijding medegebragr heeft, dat de vloot van den kapitein-pacha zich bij ROissolunghi bevindt en de vesting blokkeertdat Ibra- fnw- jtaehs mei ziju leger mar Patras is gemarcheerd, van waar hij, zoo «en gelooft, bij de kasteelen vars Lepatuo de zee-engte zal overlleken en zich vo-gen bij het corps van den seraskierdat Missolunghi be legert, wanneer de vloot van den zeekant ook die ves ting zal beftoken. Bij de eilanden v»n Sapienza kruis ten dertig Grieksche schepen. Veertig vaaruigen der Egijptische vloot zijn naar Alexandrien teruggekeerd met een groot aantal Grieksche famtlien aan boord en zullen een nieuw corps troepen innemen, om naar Morea overtehrengen. GROOT- BRITTANNIEN. Londen, den 30 December. In de laaide finan, fiele crisis, die thans gelukkig geweken is, zijn niet minder dan 6t banken in de provinciën genoodzaakt geweest van hare betalingen te fhken, waarvan er vijf de zaken weder opgevat en tien zich failliet verklaard hebben, in Londen zijn zes bankiers-huizen gefaii, leerdwaarvan er een weder geopend is Gedurende de laaide feestdagen aan de bank is ech-, ter het disconto-kantoor ten gerieve van den handel geopend geweest. Dezer dagen heeft men een groot aantal vaische gou den souvereinen in omloop gevonden, - Voor bet hooge admiraliteits - hof te Ëdeuburg hebben teregt eellaan de kapitein en de loots van de flaomboot de Cornet, welke, zoo als bekend is, door een ander doomvaartuig in den grond gevaren is en waarbij zocele menschen het leven verloren hebben. De kapitein is ais schuldig van pligtverznim tot drie maanden gevangenis veroordeeld en de loots is vrijge sproken. -w Het ministerieel avondblad verklaart met vertin, gen de eerde daden van Keizer Con/lan'yn tegemoet te zien, doch tevens niet te deelen in de vrees, door an deren geuit omtrent den ooriogzuchtigen aard van den nieuwen Monarch en noch minder uit den naam des Keiz-rs te kunnen befluitendat Rusland van politiek veranderen zal,tdaar het niet wel kan geloovertdat de Russische ftaatslieden hun Rijk in een stoven flriid zullen wikkelen om het beuzelachtig voorwendsel dat hun Sottverein een naam van Con/lantyn dtaagt. In dien al de nieuwe Keizer niet juist oenzelfden graad van invloed in het'daotkundig itelsel van bet vasteland behouden mogtdien wijlen zijn broeder door bijzon dere tiidsomdandigheden verkregen had, gelooft het ge melde blad echter niet, dat ziine politiek zoo ver van die zijns broeders verschillen zal, dat daardoor de be- fhande vriendschapsbetrekkingen tusschen Rusland en de andere Mogendheden van Europa eenigzinis lij'.eu zullen. Men heeft berigten van den kapitein Franklin en ziine togtgennoten, die allen in goeden weilfanJ te Lathaboche waren en er zouden overwinteren. -— De Pactolus, Besson, die te Owes is genrrï- veerd, is den 6 September van Bativia gereild. De kapitein verhaalt dat er een opfLnd was onder de in landersdat zij verscheiden koffij-plantagien en huizen verbrand hebben en dat men uit hoofde van het "gering aantal troepen voor ernftige gevolgen beducht was. De tijdingen, door dit schip medegebragt, schijnen zeer ongunftig te luiden voor de Europezen en vol gens dezelven zouden de Chinezen door de oproerige inlanders nabij Samarang gedood verscheidene dort en verbrand en kofFij en rijst-piantagien vernield zijn Al le de Europeanen te Batavia waren tot den militairen dienst geroepen en de gemeenschap tusschen Batavia en Samarang zou te land door de opftandelingen afge sneden zijn. Die berig'en spreken op verscheiden plaatsen van ge brek aan koffij en rijst, hetgeen aan derzeiver gelonf, waardigheid eenigzins doet twijfelen en aanleiding geeft om te vermoeden, dat zij welligt uit speculatie - geest ten minden zeer vergroot ziinzoo dat het voorzich tig zijn zal de nadere bevestiging van dit nieuws afic- wachten. Er loopt een gerucht, dat het Spaansche gou vernement voornemens is, om Kadix tot eene vrijha ven te verklaren. Van de Havannha schrijft men den 16 Novem ber, dat het Spaansche eskader, hetgeen het garnizoen van St. Joan d'Ullao moest onztet hebben, «nverrig- ter zaken teruggekomen is, dewiil de Mixicasnsche zeemagt te Berk was. Indien de Mexicanen nog eeni- ge ti'd hunne magt op de hong e van het kasteel I,tin nen houden, zal het zich ongetwijfeld moe en overge ven. Volgens brieven van Rio-Janeiro van den 5 No vember zou sir Charles Stewart zich naar Buencs- Aijres betreven, om de ve srhillen uit den wee 'e rui. lift vervolg Of kdft Vin d»ue blais, ,JL> C4 2 _Q Mü B 03 - ÖX) öfi M O e 2 JÜ o w "O V Sol 'Jc - 0 g .3 &S ■O oc O J3 dj tl. C O SAS a a P E - - o „SA w38 -C Oi tl 3 M ca rr O- m ■O 1/3 z ■C M c Ck ÏSJ.cb s S .p. a> x} r— -O t—1 5 o 0 -5 <LJ J» V "V j= s o c S c O .5?»^ «J t3 I O v w 1 S s s- N <U aj CZ IS Cu? O c e 9^, 3 -£ S-P 5 e 03 u 'J aa-s n H a e. v rt - vi 1* 3 pj O» <11 I» v a 5 g s 5 •o g - «5 3 Z "O S-JC JU e z <3 CL Q- o ra tr so !r N 9 -, ra :5> n -2 JC N cu Odd o a uc-c ra ca c o> 2 s ra TJ W r- TJ (U C êtS io M- j- y. cc - v c -F, r- C o "3 r u. cc <s -3 -s 5 <a 35 c J: C dj - - <11 - <U AS 'o- 3 rs a 5 j 4> ^3 •- r; f: c cü 3Ï - 9 o O 73 N 5 - C IU "J - g-o-o .«2 -c -a u v, JC 11 g! S-Ê.S'2 2fS 3 I r O <11 c Jx' N p >- 61 c m 85 5 s 5 6 - a> -o k) l. ■O D 5J be 'N evu ca O 1> «- fa i» "v t> a t- 'Z 5 «d rr ct u - 2 2 w c T3 c dj c ötc O Jfc 'm o J2 u G CL «J2 a£ OJ -3 r c Zf mJ. oj. o e tj .0 'g Q O ex to S 2" -s g o - 3 <u S Si c O •-«. '•5 b J w -S 5 a e>£ «y r - C j- b. >50 j- O e« 6j '-j O) t» ti :=r 5 N g s-5 k ï-.T- u M e s f S> OJ r— o to s2. M S - et t c cy e ti c <y ec CU u c u UJ fc£ <u N ■SI Ud Q 3 T3 C 01 c tl cr OJ tl «0 X5 OJ "C S s 5 c c a - dk X) C f s c t 5/3 "O *T" --- 13J' SJ J' f3 n T •- i_ IJj C AZ 2 il U t» W u- Op ra c<xi>«ï "Gr - r i. Qt cl. t -fa ra c w ^>.^3 j 41 t3 O ÏS;° 5 OJ. AZ T3 s t- 3 4l n O.Q c S v e w *o r-s£, "o o o ra ar S pi j= T3 c t» o cd v; p - C tf - <u C w o i -C c <D :-=5fz O ic u S - - c ar» i U n*< O B -o -o ^2 3 ra 0 S C c ;z| C 2 OJ re OJ - - 2 C o - ■<u r to •F e - <U .3 0 •e. "K O ta 9" S i.J U t i» O »r f c U C Qi. B o s 0> O c c oc W 8> K c er ti AX O a O X cjï ra w C ÖL 3 u - c5" ■5? S c ti - »g t S— OJ S .5? ra "C MTI r - t fc 9 3 u o 2 43 "TT - e - 3 ec «CS :3'J= ti o» o"D O ti -r- rt. Of Tr - 3- C2 aj 5® 5. <c;Z; r-" I? 5 - r-c E I- n S O 5 F. c F «3 3 v, wl ts w tl w E-I-. i -nay C. 1 - 1 1 o ot «5 5 ti "c *0 t» G Oj B-ë a .s? •s'g^s «- X v 4' er w u S; Ir - tl ai r T 5 C&.E :^s-o Zl re a .F cj r f c - «J I tj I 3 3 jjr, Q3 S *S "5 i-- -Of n «j S£?i .3. u 5? 5 SS

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1