W. v H ZIERIKZEESCHE Dmgsdag COURANT. den 3 Januarij !Ëi ff 5 z tó I s» II If JJ lilt L~ i"6t 8». OPROEPING DEK. W AT I 0 N A L E MILITIE. 2 •- "C K a. PUBLICATIE. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Stad ZIER1KZEE Provincie Zeeland; Ontvangen hebbende een Befiuit van Zijne Eicelien- lie den Hear Gouverneur dezer Provincie van den S December jl, A, i Atdeeling, No. 10683; Gezien de wenen van den 8 Januari) 1817, No. 1, •n »7 Arnil 1820, No. li; alsmede de Suceesfivelijk cmtvangene Infli uciien Hebben goedgevondenmet betrekking tot de Mg ling der Nationale Militie vso het jaar ACHTTIEN HONDERD ZES-EN-TWINTIG, ie arresteren lie. volgende: Vtor eerst, ni'lenoodigen de genen, welke gene gen inogien ziin voor deze Stad als Vrijwilligers bij de Nationale Militie te dienen, om zich voor dan 15 Januarij aanftannde, 'er Secretary dezer S'ad aantemel- <den; alwaar een Register van Juachrtjving geopend ligt; terwijl aan elk Vrijwilliger, bij de goedkeuring «ene premi» vao Dertig Gulden zal worden ter hand ge ftel I. Ten tweeden, opteroepen alle gehuwde en ongehuw de manspersonen, WELKE RECLAME TOT VRIJ STELLING ZIJ OtiK HEBBEN, die op den (Jin- Barij i8a6 hun NEGENTIENDE JAAR zijn ingc «reden, of in he' Jaar ACHTTIEN HONDERD-EN- ZEVRN Kljii geboren, cn vöoi de Ligtins vim a-Si6 de eerfte klasse zullen uitmaken, om od DINGSDAG DEN DEROEN JANUARI!, ACHTTIEN HON DERD ZES EN-TWINTIG, s' morgens van titn tet s'namiddags een uur, op een der Katne.s van het Raadhuis dezer Stad, te verschijnen, ten einde «Idaar te worden ingeschrevendoor de van wege Hun Ed. Achtb. Gecommitteerden Ambtenaar; ter- wiil de genen, welke elders zijn geboren, een geboor- ee «f doop-attest zullen moeten overleggen. Ieder nalatige, om aan deze oproeping te voldoen, tan die na den twintigflen Januarij zal worden ont dekt, zal in een afzonderlijk Register ingeschreven en ■iet eene boete van f 5 tot ioa geftraft wor den, en die, welke na den 28 Januarij zich zeiven ■ingeven of worden ontdekt, zullen dadelijk gearres Iterd en ingelijfd worden, zonder tot de Loting te Worden toegelatenen van hunne reden van vrijflelling die zij, anderzinz, zou len kunnen aanvoeren, geheel wfloksn zijn. De Weitige woonplaats voor de inichrijvingzal gehouden worlen voor hun die ongehuwd ziin, de woonplaats hunner Ouders, eerflbenneraden Voogd of Curator; en voor de gehuwden de plaats waar zii hun beflaan hebben, en op den 1 Januarij 1826, voor het Patentregt zullen worden beschreven. Ouders, Voogden, Regenten van Wees, Gevangen- Jutizen en andere Gedichtenzijn vcrpligt hunne zo nen, pupillen of gealimenreerden asntegeven; zullende de nalatigen verbeuren eene boete van 25 tot fma en, bij onvermogen, wórden geliraft met «ene gevangenzetting van Een tot Twee maanden. En opdat nie-rfand hiervan eentgi onwetenheid zou de kunnen voorwanden, zal deae worden gepubliceerd geaffengterd cn in de courant dezer S.adwurden gein- sereerd, lot een ieders informatie en narigt. Gedaan bij Burgameester en Wethouders der Slid 2umkzm, den 19 December 182$. VAN DOPFF, vr. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris f. W. J. P. KROEF. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stid ZIERIKZEE, Provincie ZEELZND. Gelei op de Wet van den 8 Januarij 1817, No. l; «n het Befiuit van Zijne Excelentie den Heer Gouver- meur van Zeeland, van den8December jl. A, ie Af- dteiiiig No. 1098$. Hebben goedgevondendoor deze een iegelijk ie ver wittigen dit, zij, die ia het Contingent dezer Stad, in de Nationale Militie, voor ZICHZELVEN dienen» en d- or overlijden van hunnen Broeder of Broeders, regt op vrijftelling verkregen hebben, ingevolge Het bepaalde bij Art 91 en 94.. derzelve Wet, ziek voor dsn tienden Januarij aangaandeschriftelijk aan Huil Ed. Achtb. tnoneu vervo.gen, met overlegging van de bewijzen daartoe betrekkelijk, en ingevolge de Wet ingerigr. Dat Hun Ed. Achtb. deze gegronde schriftelijke aanvrage tot ontllag, tot op het hier voren gemelde liidltip zullen bli.ven ontvangen en, bij deze, alle Jon gelingen Ouders, Voogden en Curators, of gevol- tnagtigden aanmanen, om aan deze oproeping te vol doen, op (tralie, dat er na verloop van de hier voren bepaalden tijd, peete Reclames op dit onderwerp zul len worden aangenomen. En opdat een iegekjk der daarbij belanghebbende niet onwetende zouden kunnen ziin, zal deze women afgekondigd aangeplakt en in de Courant dezer Stad geinsereerd. Gedaan te Zierikzee den 19 December 1823 Burgemeester en Wethouders der Stad Zicrtkite, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve. De S'ads Secretaris, W. J. P. KROEF. Vervolg der Reniinaking van Z. M. Bejloit van den 16 November jl. No. 164. Zie enr.e voorgaande Nos. 104 en 1. 5. blot. Art 16. De bepalingen bij de artikelen 9 10, II, 12, 13, 14 en 15 gemaakt, zijn toepasselijk op alle verken van defentïe, liniën en po»%i, het zii dezelve gtïjoli-erd beflaan, of tot dekking van ach'ef gelegene vestingen en fterk'en dienen. Titscheu dia weA.eo en de vestingen of flurkten zal in gewone oraflandïg- heden Iter bouwen van woningen, het aanleggen van tuinen enz, binnen den kring van 300 roeden kunnen toegela'en worden, doch nimmer zonder hekomene permisiie van het Gouvernement en achtervolgens het daarin te Rellen verband. Voor zoo verre zoodanige voorwerpen hij den aan> leg der werken reeds binnen dieo kring beflondrn en thins nog beflaan, zal daar voor, bij eventueel nood zakelijke vernietiging ook billijke schadevergoeding aan de eigenaren gegeven worden. Art. 17. Wanneer er, vóór de vestingen en flerk- tendorpen of buurschappen beflaan op minder dan 300 roeden afflands, wordt alle aanbouw of betim mering naar den kant der vestingwerken ftellig ver. bodenen wijders op de inflancthouding der reeds aanwezige gebouwen de hier voren gemelde artikelen en wel speciaal het bepaalde bij art. It, in alles applicabel gemaakt. In de dorpen of buurschappen, welke thans meer dan 300 roeden van de vestingen en Aerkien verwij derd zijn zal alle verdere aanbouw verhinderd wor den, zoodra die dorpen of buurten met derzelver ge- trnroerien tot aan den kring dier 300 roeden zullen geoaderd ziin. Art. 18. I11 den kring der vesnngen enz., van de derde klasse zal bet, in vredestiid, aan de Ingezete- tien vrijflaan te bouwen tuinen aan te legg-11 en hun ne erven te amilioreren, zonder speciale permisfie van bet Gouvernement, met dien vetflande een er, dat wanneer de omftandigheden de vetnie-iging dier voor werpen i'eenige- t:id inogien o-deren, daarvoor gee- ne schadevergoeding door de eigenaren zal kunnen worden gepretendeerd. De voorschreven vrijheid houdt op ingeval van O.rlog, als wanne-r zulks nier dan op verkregen loeftemmmg van het Gouvernement zal mogen geschieden'en onder de tiaarhii, naar gelang van omlhudigheden, te Reilen verhindrènissen. Art. 19 De wstt-nnolei-s, tot ttitmaling der Pol ders noodzakelijk, zullen, binnen den bepaalden kring van 300 roeden, van de vestingen en flerkren der drie klassen mogen worden geflicht, warneer dezelve op geene andere plaatsen kunnen opgerig: worden, doch zullen dezelve in dat geval niet anders dan van hout, mer beklcedingen van riet of flroo mogen gebouwd zijn, en alzoo, in geval van n«od, vatbaar voor eene oogenblikkelijke desirucic. voor welke ech er geen- vergoeding van schade zal gegeven wordendan in bet geval ttn flone v»n art. 16 vermeld. Art. 20. Alle ai-vragen, weRc ten gevolg* van de btpalingen dezer Wet, zouden mogen gedaan wor. den om permissie tot böüwing, herbonwtng, aantegf van tomen met opgaande b >omen of doornen - heggen lift vervolg of de kant van deze blads. f O SS O X u ta D O r% -H Cl X3 - b-J .k a- u v- 3a ■2 »- -«= 2 5J v tï v «4 *4 e -= W jj Kys C «C ,-T C *3 WB 5 t5 '5 ta A "i e •mt u.tsr-a v °- 5- ""S 3 3 Z z.t 21 J57 -ö' 2 J N A3 H -N! K3 X <U O 0 5 w w Ci 1-, N. T**A" o» ra KJ o r n -«• i;B£«c «O -1* öt' A! M l 2- c: -S c a g a 3 5 o g| s f a cj -4 -v sitaUis 9 a C=c - O R i- C - C M c*> ei,» c 'r -^E4- L v S - -M v V Q c ■C t» W) S g o c w e o CU Kj N w* hfi3 S O T' ij c aj "C -c o t e- b£ te - - S SS s C -r- 3 C toC C 11 T4 oe - z s cr 0 o. C3 Z. 6 5 e E 5 g 'Z O t- r- 1t e; „o M"i fj A> or O »- A cd7 .|ï?i 5 séL - Cd >-C -o c' 1j X 4- IS U 3 .3 .c 3 O C O x -o QJ tc O 1S si 0 «w e - "i n» f» 4» 2; cd O O O S s .SP V e c o w h: tsj se b rs -e c s - -o e -- i tx "2 c u O W cü - g o. -O u QJ - c T: .*f ex - <v Jr ït wO-ofetc>>"c:*a w tij ■SE V O R li q r «j r. <u ec«"o •C -O aj - 24 1-1 2 Ofc fa .*-> 73 3 c a ff V* o p C t*5 «J v c»iSa >- C ac p 3 41 C- o b- OJ M o ■-« X. C G 11 - i; c :v è'5 tn u Z °- -i c - gj c; «J 6f -O e s fc. s 04 Q o - v e O B K, a at o cj .X 14 u 4a s f - M tj ^3 S* O M t» N 2r -3 c s O o xe c. e 2 a 0 2i zz 1 fIU S "O Sa C O £- - 2 Q- C- aa üf 2 r -c» fe 9 a o 2P 04 - ei C - U 1> 23 N »- -tl? «- i=' 5 5 c cr o <J J2 c *«■3 n c w C R3 o w J t: vi 4, w tu 3 S w a v X O 3 tl n Q£ K-. i5 3 X o _c O» 5 V O c- w."'» 6 S- 5 Set :0 -» c =S CU H S3 O C oi=o "TT 04 - R u 04 V U TG L- C 6J5 ce u O 1 U3 N B IJ »- F ij ii -c o» ir u s <4. CU 5C wr ca ï"2 04 14 O u cu QC - O» V 'SJ. o '.c. O 04 ET f "5 "o .r- 04 X i2'0 ton 0 x U 'c: w O 04 5 a «1 -w v "C S n u r S C "C u ei c e o ^-■3 C "C *4 I's- - cu- Q 24. Ti O CJ ■H-i-ë' S- E B e "'i c «2* - C V 5 ï- ■O «TJaCfl - xaï -C u "X" if 04 -v» «o O». CL C3f O OX 04 c O 5.2 44 -£ "2 04 re vi 05 s C S 5 5 c S -2 r <aD 1 u '-4 ts S S 2, «C4 «4 W

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1