Nachten wakker door hakenkruis Russen vallen voor snoep uit Breskens Aantal mensen dat op straat leeft neemt toe Stoere jongen mist hand door bom Nazi Front Zeeland opgerold Jongetje dankt zijn redding aan Onderwijs TV PZC'krullebak 13E JAARGANG-NUMMER 11 -14 DECEMBER 1993 AMSTERDAM - ,,Ik was de stoere jongen", zegt Herald. Vier jaar geleden stak hij een bom af van zeventig strijkers. Hij mist nu zijn rechterhand en ziet slecht uit zijn linkeroog. Herald en enkele andere slachtoffers staan centraal in de nieuwe vuurwerkcampagne. De actie wijst via harde beelden op posters en in een televisiespot op de gevaren van vuurwerk. Vorig jaar waren er 1900 vuurwerkslachtoffers. Dat is bijna het dubbele aantal van 1991. Uit een onderzoek blijkt dat dit jaar bijna een derde van het sier- en knalvuurwerk niet voldoet aan de veiligheidseisen. zie ook pagina 2: Knal voor je kop. MIDDELBURG - „Toen ik de hakenkruisen zag, voelde ik weer dezelfde pijn en lag ik nachten wakker. Het leek of ik weer gemar teld werd", zegt Joop van Esch uit Oost-Sou burg. Hij zat als elfjarig jongetje in een nazi concentratiekamp tijdens de Tweede We reldoorlog, en kan over die tijd nog steeds moeilijk vertellen. Vorige maand heeft de politie het Nazi Front Zeeland opgerold. Morgen moeten drie jon gens van 17 en 18 jaar, leden van het Front, voor de rechter komen. Zij worden er van beschuldigd op een aantal plaatsen op Walcheren hakenkruisen (het nazi-teken) te hebben geschilderd. Dat ge beurde onder meer op de joodse begraaf plaats in Middelburg. Ook worden ze verdacht van valse bommel dingen bij het Middelburgse asielzoekers centrum, brandstichting in een buitenlands restaurant en het verzenden van dreigbrie ven. Ook Joop van Esch. die strijdt tegen discri minatie en racisme, kreeg een dergelijke brief: „Joop je wordt gedood met Zyklon-B", Zyklon-B is het dodelijke gas dat de Duitsers gebruikten in hun vernietigingskampen. Buitenlanders In 1945 leek de strijd tegen het Duitse fascis me gewonnen: de nazi's waren verslagen. Na zi's waren de volgelingen van Hitier. Ze wa ren tegen buitenlanders, joden, gehandicap ten, zigeuners, homo's en ga zo maar door. Die groepen kregen de schuld van de mis daad en de werkeloosheid in Duitsland. Dus sloten de nazi's al deze mensen op in concen tratiekampen. Zes miljoen joden werden door hen vergast. Hun teken was het nazikruis. Geen kwajongens Joop van Esch: „Wat die Nazi-Front'ers heb ben gedaan zijn geen kwajongensstreken meer. Ze kennen de geschiedenis. Ze kunnen volwassen denken. Als je 18 jaar bent, mag je stemmen. Ze hebben hun acties heel lang volgehouden. Ze hebben geweten dat ze bij veel mensen leed hebben gebracht". BRESKENS - Wat hebben salmiakkogels, wijngums, babbelaars, zuurtjes, toffees en fruitella met elkaar te maken? Antwoord: Ze ko men allemaal uit de Gebrs. Verduijn suikerwarenfabriek in Bres kens. Directeur W. van Heiten vertelt hoe het allemaal zo gekomen is. „In 1900 begon de overgrootvader van de huidige president-directeur van Van Melle met het maken van suikerballetjes in de Dorpsstraat van Breskens. Voor de oorlog werkten er ongeveer 800 mensen. Doordat de Engelsen een paar bommen verkeerd afgooiden, werd de fabriek in 1944 met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog ging Van Melle verder in Rotterdam, nu in Breda. In Breskens begon de fami lie Verduijn een snoepfabriek die in 1986 door Van Melle werd over genomen. Zo was Van Melle weer terug waar het eens begonnen was: in Breskens". In de fabriek is een aparte afdeling waar de ffuitella's worden ge maakt. Uitsluitend in opdracht van de moedermaatschappij Van Melle. Van Heiten: „We zouden dit jaar fruitella maken met twee ploegen per dag. Plotseling daalde de vraag enorm. Daardoor moest ik voor elf mensen ontslag vragen". En dan is er ineens een ommekeer: Er komen zoveel bestellingen uit Rusland dat er weer volop werk is. „We hebben een kantoor in Mos kou geopend", vertelt Van Heiten. „We zijn ook al met een reclame voor fruitella op de Russische tv geweest. We zijn het eerste Holland se bedrijf dat dat voor elkaar heeft gekregen". En nu maar afwachten of de bestellingen uit Rusland blijven komen. „We nemen wel een risico, maar de ontslagen zijn ingetrokken en we bekijken de situatie volgend jaar april opnieuw". Vanaf '89 is Van Heiten nu in Breskens en de produktie is in die vier jaar verdubbeld. Van Heiten: „We maken heel veel. We zijn nog één van de weinige familiebedrijven in Nederland". Nog een sommetje. In een kilo gaan 220 snoepjes. Uit de fabriek in Breskens is tienduizend ton snoep gekomen. Hoeveel snoepjes zijn dat? Enorm hè!!! foto Charles Strijd VLISSINGEN - Als mensen door een crisis dakloos zijn, kunnen ze een nachtje bij de noodopvang van het Leger des Heils slapen. „Zo'n crisis kan bijvoorbeeld brand zijn, of een lekkage of op straat gezet zijn", zegt Joke Craa- nen. Zij is sociaal dienstverleen- ster bij het Leger. Ook zwervers komen regelmatig om hulp. Joke: „We noemen ze geen zwer vers meer. maar thuislozen. Zwer vers heeft zo'n negatieve klank". Thuislozen zijn mensen die lang durig op straat leven. Ze over nachten ook buiten. Dat willen ze zelf. „Ze kunnen bij ons onder de douche, andere kleren krijgen en een warme hap", zegt Joke. Er is in Zeeland nog een plek waar thuislozen onderdak kunnen krij gen. Dat is het Witte Huis, éen passantenverblijf in Vlissingen. Problemen De reden dat mensen op straat gaan leven is meestal erg naar. Jo ke: „Het zijn mensen die op de rand van de maatschappij balan ceren als gevolg van maatschap pelijke en sociale problemen. Ze zijn door hun gedrag niet thuis te handhaven en komen zo op straat terecht. En als dat een beetje be valt, blijven ze dat doen. Een thuisloze is vaak gemakkelijk te herkennen. Een lange jas tot op de voeten, een baard als het een man is, afgetrapte schoenen en altijd een paar plastic zakken bij zich, vaak in zichzelf mompelend". In Zeeland worden nog geen kar tonnen dozen ais slaapplaats uit gedeeld. „Dat hoeft ook niet", vindt Joke. „Ze slapen in portie ken. flatgebouwen, leegstaande panden. Ook bushokjes en sta tions zijn geliefde plekken". Joke benadrukt dat kinderen niet bang hoeven te zijn als ze een thuisloze tegenkomen. Ze doen niemand kwaad en zijn vaak heel vriendelijk. Niemand weet precies hoeveel thuislozen er zijn, maar hun aantal neemt wel toe. Joke heeft vele verhalen van ze ge hoord. „Er was er één die zei: ik heb het altijd in me gehad. Mijn hele leven al. Zwerven is het heer lijkste en mooiste wat er is. Van daag hier, morgen daar. Die ge noot ervan, maar de meeste zijn trieste figuren". AMSTERDAM - „Ik roep altijd maar: Jon gens, wij zijn het enige omroepbedrijf dat naar zijn klanten luistert", zegt Kees Schip pers. Hij is algemeen directeur van de pas dertig jaar geworden Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT). Kees: „Wij zijn in 1980 met marktonderzoek begonnen. Wij moeten niet programmeren wat wij hier bij de NOT van belang vinden, maar we moeten kijken wat het onderwijs van belang vindt". Intussen is het marktonderzoek nog toege nomen. Op honderd scholen staan compu ters en dat 'elektronische scholenpanel' wordt elke week geraadpleegd. Kijkcijfers De deelname van de scholen is erg hoog. Ruim 95 procent kijkt School TV. Program ma's die heel veel bekeken worden zijn het School TV-Weekjournaal, Nieuws uit de Na tuur en de topper Huisje, Boompje, Beestje. Dit programma heeft pas het leven van een kind gered. Kees: „Broer en zus spelen thuis, ouders zijn weg. Broer speelt in een kist waarvan het deksel dicht valt. Hij dreigt te stikken. Zus belt 0611, het alarmnummer, en de brand weer redt de jongen. Op de vraag van moeder hoe ze dat nummer wist, antwoordt het meis je: We hebben op school naar Huisje, Boompje, Beestje gekeken en daar zag ik '0611, help jezelf' Japanse prijs Echt trots is Kees dat de NOT pas een prijs heeft gekregen voor het programma 'Rem brandt'. „Het is een Japanse prijs en dat is één van de hoogst gewaardeerde educatieve prijzen in de wereldvertelt hij. „Ongeveer honderd landen hebben daarvoor hun beste program ma ingezonden". In het najaar van 1995 komt er een nieuw pro gramma, dat volgens Kees recht in het hart van het onderwijs zal schieten. „Een Lees- Taal programma op basis van de leesmetho den. Twintig delen, die voor elke basisschool een geschenk zullen zijn".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1993 | | pagina 1