Boze brieven helpen gevangenen Europese landen zijn te groot Baas van Zeeland gaat weer op kamers Nood onder kinderen is heel hoog Anna Stringer zet zich in voor Amnesty International <K 2-ie G&&^ 2öt, IDa£ TöCH \JAM Her* AA*d;Ê MIDDELBURG - Morgen begint-ie. De nieuwe commissaris van de ko ningin van Zeeland: meneer Van Gelder. Het leek ons leuk om met hem ken nis te maken. En hem te vragen wat hij de Zeeuwse jeugd te vertellen heeft. Hij belde ons vanuit.zijn auto. Hij had een oude Krullebak gelezen over z'n voorganger meneer Boer- tien. Ondanks de 150 afspraken had hij toch tijd voor ons. Meneer Van Gelder: „Ook voor de jeugd doet de provincie van alles. Bijvoorbeeld geld geven voor pop concerten. We zorgen voor veilige fietspaden, goed zwemwater en goe de surfmogelijkheden. En niet te vergeten een goed milieu. De jeugd is de toekomst. Die moeten niet gaan leven en werken in een vies Zeeland. Druk - Heeft u het druk? „Ja, de komende periode zo'n 150 af spraken. Met alle burgemeesters van Zeeland, met de ambtenaren van de provincie en met allerlei voorzitters. Dat kost veel tijd. Maar het is belangrijk om elkaar persoon lijk te kennen. Dan kun je samen meer voor elkaar krijgen". - Heeft u er zin in? „Nou en of. Ik zit al vier maanden te popelen. Pas geleden ben ik nog bij de koningin geweest. Die heeft me officieel benoemd. Ik ben de laatste tijd al veel in Zeeland geweest. Het is heel erg mooi bij jullie. Boeken over Zeeland verslind ik". Op kamers - Wanneer gaat u verhuizen? We hebben nog geen huis gevonden. We hebben drie dochters. Van 21, van 19 en van 15. De jongste logeert zolang bij kennissen in Middelburg, want haar school is al begonnen. Zelf ga ik op kamers. Net als in m'n studententijd. In de abdij hebben ze een kamer voor me gereed gemaakt. We zoeken een huis met een grote tuin". - Bent u zenuioachtig om te begin nen? „Nee. Het lijkt op m'n vorige baan. Ik werk nu meer tussen de burge meesters en de regering. Ik moet dat nu leiden. Ik ben typisch iemand voor de 800 meter sprint. De eerste 400 meter loop je nog tussen de men sen. De tweede ronde probeer ik flink vooruit te komen. En dat is nu gelukt". MIDDELBURG - Anna Stringer (14) uit Middel burg vindt dat je moet kunnen zeggen wat je vindt. Nu is dat op zich nog niet zo bijzonder. Veel lezers zullen het met haar eens zijn. Wel bijzonder is dat Anna als jongste lid van de Middelburgse afdeling van Amnesty International brieven schrijft naar gevangenen. Anna: „Lang niet in alle landen mag je een eigen mening hebben. In sommige landen word je zelfs in de gevangenis gegooid als je een andere me ning hebt dan de regering. Amnesty Internatio nal zet zich in voor politieke gevangenen in de hele wereld. Dat zijn gevangenen die alleen een andere mening hebben. Eigenlijk zijn ze onschul dig." - Wat kun jij daar nu aan doen? Anna: „Ik krijg van Amnesty de naam en het adres door van een politieke gevangene. Die schrijf ik dan regelmatig brieven. Dat vinden die gevangenen fijn. Zo kunnen soms beter volhou den. Als je 16 bent kun je namens Amnesty ook boze brieven schrijven. Dat helpt ook". Rechter - Wie schrijf je brieven? „Jacob J Yidana is 48 jaar en is rechter in Ghana, in Afrika dus. Hij had ontdekt dat mensen van de regering tegenstanders hadden vermoord. Die re gering gooide hem om die reden in de bak. Hij werd veroordeeld tot acht jaar celstraf met dwangarbeid. Hij is pas vrij gekomen en woont weer bij vrouw en zoon. Een jaar eerder dan de bedoeling was. Hij schreef Amnesty een bedank je voor de steun. Op dit moment schrijf ik naar Pagiotis Michaili- dis uit Griekenland. Die moet vier jaar in de ge vangenis omdat hij geen soldaat wil worden. Ik hoop dat hij er eerder uit mag." Amnesty vind het belangrijk dat kinderen hun werk begrijpen. Sinds 12 september doen alle Zeeuwse bibliotheken mee met Amnesty Inter national. Er is een wedstrijd over de rechten van de mens. Ook ligt er een lijst met jeugdboeken over gevan genen, martelen, enz. Een aantal scholen heeft de boekenlijst al in zijn bezit. Zondag wordt een belangrijke dag voor Europa. Dan stemmen de Fransen in een referendum voor of tegen het Verdrag van Maastricht. Daarin wordt onder meer geregeld dat er één Europese munt komt. Ook krijgen de nationale parlementen minder te vertellen: belangrijke beslissingen worden in Brussel genomen. Eerder al stemden de Denen tegen. Volgen de Fransen dit voorbeeld, dan worden de plannen van Maastricht uitge steld of mogelijk nooit uitgevoerd. foto Reuter AMSTERDAM - „Ieder volk zijn eigen land". Dat vindt de hoogste baas van Nederlands grootste bierfabriek A. H. Heineken als je hem naar het ideale Europa vraagt. En omdat hij die originele gedachte niet onder stoelen of banken heeft willen steken, schreef hij samen met twee geleer de heren een boekje over zijn droom. The United States of Europe telt naast dertien pagina's Engelse tekst en veel cijfertjes ook een landkaartje. En juist over dat kaartje is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest. Of helemaal niets gezegd. Minister Van den Broek bijvoor beeld wilde er geen woord aan vuil maken. Zijn reactie kwam neer op: leuk voor meneer Heineken zo'n boekje, maar ik heb er geen boodschap aan. Een verstandige reactie? Voor een minister van buitenlandse zaken van het Koninkrijk der Nederlan den zeker. Want als de droom van Heineken werkelijkheid zou zijn, zou Van den Broek in dienst zijn van het republiekje Holland-Zeeland (6.550.000 inwoners, hoofdstad Den Haag). Of van het koninkrijk je IJsselland (Friesland, Gronin gen, Drente, Overijssel, Gelder-, land en Noord-Brabant: 5.815.000 inwoners, hoofdstad Arnhem) of, maar die kans is kleiner, van het graafschapje Vlaanderen (Neder lands Limburg, Vlaanderen en Brussel: 7.792.800 inwoners, hoofdstad Brussel). Bestuur Heineken vindt de huidige Euro pese landen (bijna) allemaal te groot: „Ze zijn daardoor moeilijk 'te besturen en hebben te veel be volkingsgroepen die zich nauwe lijks aan elkaar verwant voelen. Een nieuw Europa met 75 landjes is ook veiliger. De kans op ruzies en burgeroorlogen in landen met hoogstens tien miljoen inwoners is veel kleiner. Bovendien hebben zulke landjes waarschijnlijk minder reden gro ter te willen worden en dat kan er toe bijdragen dat in de toekomst oorlogen zoals de Tweede Wereld oorlog voorkomen worden". Omelet Of Heinekens droom ooit uit zal komen valt niet te voorspellen, want lang niet iedereen is het met hem eens. Zelf zit hij daar niet mee: „Het moest gewoon gezegd worden. Ik heb het ei in de pan gedaan. Ande ren moeten er maar een smakelij ke omelet van bakken". KLOETINGE - „Het is onthutsend om te zien hoe groot de problemen bij de kinderen zijn. En meerendeel daarvan bereikt ons", zegt de enige Zeeuwse kinderpsychiater Roel Eijsberg. Hij is hoofd van het Kin- der- en Jeugdpsychiatrisch Cen trum Ithaka in Kloetinge. Half juli ging het centrum van start en 7 ok tober is de officiële opening. Roel: „Een kind, dat bij ons komt is altijd een ernstig geval". Hij geeft een uitgebreid voorbeeld. „Alle pijlers van het kinderlijk be staan zijn gebrekkig. Het kind loopt vast op school, wordt zwaar gepest en maakt geen leervorderingen meer. Er zijn thuis ernstige gezins problemen, waar het kind en de ou ders steeds meer de dupe van zijn. Het kind is de zondebok. Dat loopt vast. Het kind heeft op straat geen vriendjes meer en gaat zich steeds somberder en ellendiger voelen. Het beeld wordt steeds ernstiger. Hobby's zijn inmiddels weggeval len. Nou, dan heeft zo'n kind geen le vensterrein meer waar het iets van energie uit kan putten. De behandeling van zo'n kind kan je dan wel schudden". Kleuren Roel is trots op zijn Ithaka. Tijdens een rondleiding vertelt hij enthou siast waarom het gebouw eruit ziet, zoals het eruit ziet. Ze hebben be wust gekozen voor de primaire kleu ren geel, rood, blauw en groen. „Die kleuren kunnen helemaal niet in de kinderpsychiatrie", zegt Roel. „We willen dat Ithaka een uitstra ling heeft van: Dit is leuk voor kin deren. ik vind, dat het gebouw iets moet uitstralen van kracht, van we gaan er tegenaan!" Lachen Ithaka heeft plaats voor 22 kinde ren. In de dagbehandeling voor kin deren van 6 tot 12 jaar zijn zes plaat sen. In de observatieafdeling kun nen acht kinderen maximaal vier maanden verblijven en voor de jeugd van 12 tot 18 jaar zijn ook acht plaatsen beschikbaar. Deze jeugd kan daar ongeveer negen maanden blijven. „Nee, moedeloos worden we niet van ons werk", lacht Roel, „maar wel een team waar veel gelachen wordt! En dat is de beste therapie!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1992 | | pagina 1