/Ules over het milieu Derde Wereld biedt meer dan armoe Beroemde mensen Vinkei barst van folders, boeken, posters, cadeautjes 3 Kinderen helpen bij het knotten van wilgen. Wie ook eens de handen uit de mouwen wil steken, kan daarvoor informeren bij het MicMec. Camile Schelstraete Cultureel Gekleurd, dat is Zeeland tussen 5 en 26 april. Drie weken lang kun je je in vijf plaatsen in de provin cie vermaken met theater, film, mu ziek en nog veel meer leuks uit vele landen. ..En veel over die landen te weten komen", zegt Peter van Vooren die namens het Centrum voor Ontwik kelingssamenwerking Zeeland (COS) meehelpt alles goed te laten verlopen. „Want daar gaat het natuurlijk ook om. We weten ondanks alle voorlich ting op de televisie, in de kranten en op school nog altijd niet genoeg over de Derde Wereld. We denken te gemakkelijk dat ie dereen er zielig is. Dat men er alleen maar armoe en honger kent. Maar in die landen bezitten de mensen ook een rijkdom waarin ze ons graag la ten delen". Schimmenspel Ze doen dat tijdens het Festival Cul tureel Gekleurd in Borssele, Goes, Middelburg, Oostburg en Terneu- zen. Je kunt er naar een Turks schim menspel kijken en meemaken hoe men in Turkije verhalen aan elkaar vertelt. De Stichting Confetti laat straat theater zien waaraan je (als je wilt natuurlijk) zelfs mee mag doen. Ook tijdens het optreden van de Stich ting Victor Jara met muziek uit La- tijns-Amerika krijg je de kansje bes te beentje voor te zetten. Zonder een van de vijftig activitei ten te kort te willen doen wijst Peter van Vooren op wat zaterdag 11 april te beleven valt in het asielzoekers centrum van Goes en Middelburg: „Vanaf twee uur 's middags is het daar open huis. Er wordt muziek ge maakt, getekend, geschminkt, ge speeld en geklust. Vorig jaar hebben meer dan hon- derdvijfig kinderen aan een soortge lijke middag meegedaan en niet één heeft zich verveeld. Het kan bijna niet anders of al die kinderen komen nu weer. En hopelijk al die anderen die toen niet konden, niet mochten, niet wilden of gewoon niet wisten dat de deuren wagenwijd voor ze open stonden. Want hoe meer zielen hoe meer vreugd". Er zullen niet veel kinderslaapka mers zijn waar een poster van pa ter Damiaan of een met Francis- cus van Assisi aan de muur hangt. Een foto van Charlie Chaplin zou nog kunnen, maar Joseph Haydn, Wolfgang Ama- deus Mozart, "Franz Schubert, Clara Schumann of Sir Henry Morton Stanley? Toch hebben deze mensen be wonderenswaardige dingen ge daan die nog altijd zeer tot de ver beelding spreken. In ieder geval hebben ze in hun leven zoveel meegemaakt dat het de moeite waard is er boeken over te schrij ven. En die ook te lezen. Bij uitgeverij Altiora verschijnt sinds een paai" jaar van tijd tot tijd een nieuw deel in een mooie reeks met levensbeschrijvingen van beroemde mensen. Wat bij- boeken voorbeeld te zeggen van pater Damiaan. Hij werd in 1840 in Tre- meloo bij Leuven geboren en stierf in 1889' aan een vreselijke ziekte op een achteraf eilandje in de Stille Zuidzee. Vanaf 1873 had hij in zijn eentje mensen verzorgd voor wie in de bewoonde wereld geen plaats was omdat ze me laats waren. Damiaan, Kamiano is liefde werd geschreven door Johan Bal- legeer en kost 20,85. Franciscus van Assisi is bij kinde ren heel wat bekender. De manier waarop hij met dieren omging is nog altijd reden om op 4 oktober met Werelddierendag zijn ver jaardag te vieren. In Franciscus, de man uit Assisi bundelde Max Bolliger niet alleen het verhaal over Franciscus' leven, maar ook 23 verhalen die 800 jaar geleden óver hem de ronde deden. 20,85). Het bijzondere van de zeven tot nu bij Altiora verschenen levens beschrijvingen is dat ze span nend zijn. Het zijn geen droge ge schiedenisverhalen. De auteurs hebben zich wel aan de feiten ge houden, maar vertellen daar om heen hun verhaal op een manier dat je denkt er zelf bij te zijn. Zo reisje met R. H. Schoemans in H. M. Stanley, journalist en ontdek kingsreiziger vanuit België naar de onbekende en wrede oerwou den van Afrika om daar in 1871 de ontdekkingsreiziger Dr. Livings tone terug te vinden. 23,40). Voor het leven van Charlie Cha plin (hij werd 88 jaar) zou Freek Neirynck veel meer pagina's no dig gehad hebben dan de 153 in De Kid. The Kid is de Engelse ti tel van een van de beroemdste films van Chaplin en bovendien een film waarin de populaire film ster veel over zijn eigen leven laat zien. 23,40). Voor kinderen die behalve in alles van Madonna en Michael Jack son ook geïnteresseerd zijn in een boekje over een beroemde pianis te en een nog beroemder klassiek componist schreef Gerda van Cleemput Polonaise, het leven van Clara Schumann 20,85) en Mozart, wonderkind uit Salz burg 23,40). Wolfgang Amadeus Mozart zeil heeft nooit onder stoelen of ban ken gestoken dat hij de muziek van Joseph Haydn bewonderde. Hoe die componist als jongetje van vijf al van huis ging om mooi te leren zingen staat te lezen in Haydn van Kolet Janssen. 18,95). Bij uitgeverij Gottmer versche nen de eerste drie delen in een se rie over beroemde componisten. De boeken in een prentenboek formaat tellen 48 pagina's met het levensverhaal van Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mo zart en Franz Schubert. Er staan veel illustraties in; elk deel heeft achterin een kort woordenlijstje en een lijstje met de bekendste composities. In ieder deel vind je bovendien enkele muziekfrag menten in notenschrift, zodat je meteen aan de slag kunt op de piano. De boeken werden ge schreven door Wendy Thompson en kosten 24,50 per stuk. Jan Smeekens Mozart als jongetje van 7. Illustratie uit Gottmer Junior Componis tenreeks. ficmec is open! Nee, niet weer een estaurant. Maar een heuse milieu- iinkel. Nederland heeft er al een iaar. maar Zeeland nu dus zijn eer- te. Het is de bedoeling dat er ver- preid over de provincie vijf komen, lzal dat nog wel even duren. ,1IC is de afkorting van Milieu Infor- natie Centrum (de winkel). MEC be ekent Milieu Educatief Centrum tentoonstellingen en activiteiten). )e MIC-miiieuwinkel- in de Reiger- traat in Middelburg, is net open. Un dinsdag tot en met zaterdag tun je er terecht met vragen over dies wat met milieu en natuur te naken heeft. let kleine winkeltje barst van de vaak gratis) folders, leuke boeken, tnipsels, posters enz. En wat ze niet hebben, weten ze wel voor je aan te tomen. Erg handig als je eens een verkstuk of scriptie moet maken. Speciaal voor kinderen is er een hoekje. Voor een paar gulden koop je leuke zoekkaarten, een poster of een onderwaterloepje. Er zijn nu al plannen voor uitbreiding met ande re cadeau-ideetjes. Wilgen knotten De winkel is niet het enige wat het centrum doet. Een van de belang rijkste redenen voor oprichting is samenwerking tussen de natuur- en milieuclubs. En dat zijn er heel veel op Walcheren. Behalve een overzichtsfolder komt er in de winkel een groot bord, waar op alle activiteiten en cursussen ko men te staan. Heb je zin om wilgen te knotten, een vogelexcursie te doen of zoek je een club: het MIC weet waar en wanneer. Mobiel MICMEC val bereiken dat mensen beter met hun milieu omgaan. Om meer bekendheid te krijgen wordt daarom ook hard gewerkt aan de MIC-Mobiel, een soort rijdende mi lieuwinkel. Die komt op braderieën en scholen. En of dat allemaal niet genoeg is, kunnen scholen lessen, leskisten en allerlei ander materiaal krijgen of le nen. Deels nieuw, maar ook alle pro jecten van het Biologisch Museum en die van de gemeenten Middel burg en Vlissingen zijn via het MIC te gebruiken. Het MEC:Centrum De Kloek in Vlis singen wordt pas in het najaar ge opend. Die ruimte zal vooral be doeld zijn voor tentoonstellingen en cursussen, maai* ook kunnen daar biologielessen worden gehouden. Hans Schut is de enige betaalde kracht. Alle andere mensen zijn en thousiaste vrijwilligers. Meer informatie: MICMEC, tel. 01180-33419.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1992 | | pagina 3