Overal, overal was modder In oud papier zit muziek Een ei is het begin van alles Walcheren na bombardement onder water *L v De Witte hoopt op record van 15 ton Boerenbrood is lekker en spaart milieu APNER0»*1* BIERVLIET - Als je met pasen naar verstopte eieren mag zoeken ben je gewoon met een eeuwenoude tradi tie bezig. Zo begroeven de oude Egyptenaren bij het zaaien steevast een paar eieren in de akker. In elk nieuw huis ging wel een ei in de spouwmuur. Wie alsmaar niet zwan ger werd kreeg geheid een ei cadeau. Van oudsher is het ei een symbool van nieuw leven, liefde en geluk. Men was ervan overtuigd dat het magische krachten had. Kunstenares Loes Cozijnse uit Bier vliet ziet in een ei ook heel wat meer dan iets gezelligs op de sla. Voor de vierde keer houdt zij in haar galerie Art House een tentoonstelling rond het versierde ei. Geboorte „Het ei is altijd erg belangrijk ge weest", vertelt Loes. „Primitieve volken zagen het ei als het begin van alles. De schil en het vlies zijn de continenten en het heelal. De dooier is de zon. En het eiwit was voor hen het water. Bij sommige godsdiensten ver beeldt het ei de opstanding van Christus. De schaal is gesloten. Maar wat in het ei zit is onmisbaar voor een nieuw leven. En nu geeft men bij een geboorte weer steeds va ker een uitgeblazen en beschilderd ei cadeau. Ganzen Eierspecialistes Annie de Bruyn, Wopje van der Kamp en Loes heb ben wel een ware eier-toer achter de rug. Ganzen raken nu pas aan de leg. Dus wie volgend jaar niet enkel op krieleitjes wil moet nu wel achter die ganzen aan. Bovendien is elk ei op de expo te koop en meteen mee te nemen. Dan trekt Loes weer aan de bel omdat de bloemen opraken, de laatste ikoon weg is of omdat er geen kip meer te zien is. Wie dan eerst nog eieren moet uitblazen en schoonspoelen kan het wel schudden. Wopje is de enige echte eiervrouw. Zij kopieert het hele jaar door ge boortekaartjes op gansformaat. De expo duurt t.e.m. 21 april. Dus treu zel niet en kies eieren voor je geld. Er is ook werk te zien van Ria Wol- ters en Joke Fleur. Dus treuzel niet en kies eieren voor je geld. Het Art House is door de week open van 9 tot 12; zaterdags ook van 1 tot 3 en op 2e paasdag van 1 tot 5. Elke bezoeker krijgt een wandelroute door oud Biervliet. WAGENINGEN - Op 2 oktober 1944 zag de lucht boven Walcheren 's middags een tijd lang wit van de om laag dwarrelende blaadjes papier met de waarschuwing het eiland on middellijk te verlaten. De meeste bewoners konden niet geloven wat ze lazen: 'Niet alleen een luchtbom bardement, maar het gevaar van een overstroming bedreigt eveneens uw leven en dat van uw families'. Een dag later bombardeerden 247 Engelse vliegtuigen de dijk van Westkapelle. Het bombardement duurde meer dan twee uur, ver woestte honderden huizen en kostte ongeveer 160 mensen het leven. Nadat op 7 en 11 oktober ook nog de dijken bij Vlissingen en Veere ka- potgegooid waren, zorgde het van alle kanten binnenstromende water ervoor dat de Duitsers zich op 7 no vember in Middelburg overgaven. Walcheren was bevrijd en de geal lieerde schepen konden van toen af veilig over de Westerschelde naar Antwerpen. Tranen „Als ik er aan terugdenk, kan ik mijn tranen nog nauwelijks bedwin gen," zegt de heer H. Klarenbeek uit Wageningen. „Voor de meeste mensen was het on bestaanbaar dat de zee hun eiland ooit onder water zou kunnen zetten. Maar het gebeurde toch. Verbijsterd zagen ze hoe het water in de sloten langzaam hoger kwam, over de rand de weilanden in sijpelde en tenslotte de huizen en boerderijen binnen stroomde. Toen het laatste dijkgat een jaar la ter eindelijk gedicht was en Walche ren droog bleef, konden we pas goed zien hoe de zee had huisgehouden. Weggespoelde huizen, verdronken bomen, achtergelaten spullen en overal, overal modder". Bruidskleed Het zou nog jaren duren eer Walche ren weer op orde was, en ingenieur Klarenbeek heeft bij dat grote kar wei een belangrijke rol gespeeld. „Maar Walcheren is nooit meer ge worden wat het voor de oorlog was," zegt hij. „Alles was toen veel kleiner, met smalle kronkel weggetjes en langs de akkers meidoornhagen. Als je in mei op de Lange Jan stond was het net of het eiland een wit bruidskleed aan had". Op veel scholen wordt in de komen de weken aandacht besteed aan het herstel van Walcheren. De Vereni ging voor Openbaar Onderwijs liet voor de lessen een boekje maken waarin kinderen verhalen kunnen lezen van mensen die alles destijds zelf meegemaakt hebbèn. fU Oud-papier:zonder halen we het niet (foto Pieter Konhoff) HAAMSTEDE - „Zonder de op brengst van het oud papier konden we de tent wel sluiten", menen Kees van de Klooster en Frank Slager. Samen vormen ze de oud-papier commissie van de koninklijke mu ziekvereniging De Witte van Haemstede. Kees doet dat al 35 en Frank 25 jaar. Omdat er op dit moment erg veel oud papier is, de markt wordt over voerd, krijg je voor 1 kilo oud pa pier maar 1 cent! Kees: „Dat is natuurlijk veel te weinig. Maar gelukkig garandeert de gemeente Westerschouwen ons een prijs van 8 cent per kilo". Vorig jaar was het voor De Witte een topjaar. Toen werd er maar liefst 136.000 kilo papier opge haald. „Opbrengst zo'n dikke tiendui zend gulden!" rekent Frank snel uit. „En dat geld wordt allemaal besteed aan de aanschaf van nieu we uniformen en instrumenten. Concurrentie Als je dan weet, dat een pak al 800 gulden kost en een saxofoon 4000 gulden kan je nagaan hoe belang rijk de opbrengst van het oud pa pier voor onze vereniging is". Om zoveel mogelijk papier op te kunnen halen, moet je een goede organisatie hebben. Elke tweede zaterdag van de maand is het actie-dag. Kees: „We rijden met drie vracht wagens, elk met eigen chauffeur. Bij elke auto helpen 3 tot 4 man. We proberen zo veel mogelijk met vaste teams te werken". Elke maand wordt er ongeveer 11 ton oud papier opgehaald. De Wit te hoopt dit jaar een record van 15 ton te halen. Beide heren zijn vastbesloten nog heel lang met dit werk door te gaan. Ook nu het weinig opbrengt. „De mensen rekenen op onze komst", zegt Frank. „De medewer king van de bevolking is prima. En we hebben gelukkig geen last van concurrentie. En zo moet het maar blijven!" AARDENBURG - „Als een boer, een molenaar en een bakker elkaar weten te vinden en zeggen: Wat in Aardenburg kan, kunnen wij ook, dan is het voor elkaar. Boerenbrood maken". Dat zegt de heer Van Jelgerhuis uit Aardenburg. Hij kwam begin vorig jaar op het idee van boerenbrood na het beluisteren van de kersttoe spraak van de koningin over het mi lieu. „Ik ben toen naar Gerard Baecke en Tom Henry, de plaatselijke boer en bakker gestapt en die wilden mee doen", zegt Jelgerhuis. Mooie zomer Baecke stelde 1 ha land beschikbaar voor de teelt van milieuvriendelijke tarwe. „Dan wordt wordt de tarwe maar één keer in plaats van zeven keer bespoten en wordt er i.p.v. kunstmest natuurlijke mest ge bruikt", legt hij uit. Mede dank zij de mooie zomer wa ren de opbrengst en de kwaliteit van de tarwe prima. In de molen van Cadzand maalde molenaar Her mans het graan en de balen meel gingen naar de bakkerij van Tom Henry. Mislukking „De eerste broden mislukten", ver telt bakkersvrouw Katinka, „omdat we moesten zoeken naar de juiste samenstelling". Maar na enkele proeven ging in ok tober vorig jaar het Aardenburgse boerenbrood over de toonbank. Ka tinka: „De verkoop breidt zich nog uit en we gaan er beslist mee door". De belangstelling voor het gezonde boerenbrood is groot. Uit allerlei windstreken komt men naar de Aar denburgse bakker. Soms gaan de mensen wel met 20 broden tegelijk weg! Ook de provincie Zeeland is geïnte resseerd in het maken van het boe renbrood. Onlangs werd 20.000 gulden be schikbaar gesteld om te onderzoe ken, hoe je het best de milieuvrien delijke tarwe kunt telen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1990 | | pagina 1