Goud is wel erg leuk China is leuk voor vakantie, maar niet meer om te wonen Praatjes vullen geen (ozon)- gaatjes Hoe ver ligt Brussel van Nederland? krullebak in de klas WIM HOFMAN ONDERSCHEIDEN VOOR HET VLOT Milieuplan: VLISSINGEN - Stel je voor, de bel gaat en er staat een televisieploeg voor je neus. „Hallo, meneer, u hebt ge loof ik de Gouden Griffel gewonnen. Dus we komen u filmen". Dat overkwam afgelopen woensdag de Vlissingse schrijver Wim Hofman (48). Zijn boek HET VLOT is door 'de griffeljury' gekozen tot het beste kinderboek van 1988. Dat is de belangrijkste prijs die je in Nederland met eeri kinderboek kunt veroveren. Schrijver Wim kan zijn verzameling prijzen weer uit breiden. Hij heeft bijvoorbeeld al drie Züveren Griffels. En ook twee Gouden Penselen voor zijn illustraties. Maar winnen went toch niet echt. „Ik heb totaal niet aan een nieuwe prijs gedacht", zegt hij overrompeld. „Volgende maand komt mijn nieuwste Leuke plCMtlCtl boek uit: Grote Pien en kleine Pien. Het vlot ligt dus was aan de kant. Maar 'goud' is natuurlijk heel erg leuk. Ik ben er eerlijk gezegd ook wel even stil van". zijn eigen belevenissen zo tussen zijn zesde en twaalfde jaar, tot de watersnoodramp van 1953. „Het is een leesboek maar ook een stuk geschiedenis. Ik begin vlak na de oorlog in een plat gebombardeerde stad. Er was geen goed eten, geen speelgoed, geen leuk lesmateriaal. Dat was zuchten in de klas. Ouders van de kinderen van nu herkennen het vast. Maar ook de zand- en speelwoestijn achter de Nolledijk. Of de afgrijselijke manier waarop je in het kanaal te wa ter moest als je zwemles kreeg. Veel mensen die ik noem leven trouwens nog. Hoe zij het vinden, zo in mijn boek! Eigenlijk geen idee... Nou ja". Wim Hofman: volgende maand al weer een nieuw boek. Wim Hofman had niet verwacht dat juist dit boek zou winnen. Het gaat immers enkel over Vlissingen. En over De openbare bibliotheken van Vlissingen en Oost-Sou burg hebben intussen leuke plannen met Het Vlot. In het kader van kunstzinnige vorming proberen ze er een spannend project van te maken. Zodra dat een beetje vlot horen de basisscholen er zeker meer van. MIDDELBURG „Dweilen met de kraan open". Met die oer-Neder- landse zegswijze maakt Emile Poel man duidelijk wat hij van het Natio naal Milieubeleidsplan (NMP) van minister Nijpels vindt. Poelman is voorlichter van de Ver eniging Milieudefensie en absoluut niet tevreden over de manier waar op de regering het milieuprobleem denkt op te lossen. „De voorstellen klinken mooi, maar stellen weinig voor. Zo lang er geen paal en perk gesteld wordt aan de groei van het autoverkeer, de bio-in- dustrie maken wij ons meer zorgen over morgen dan de regering". Auto's Het meest teleurgesteld is hij over de aanpak van het verkeerspro bleem. Als het aan hem had gelegen had de regering het autoverkeer met meer dan de helft verminderd. „Dan zou onze toekomst er heel wat rooskleu riger uitgezien hebben", zegt hij. „Maar tot het jaar 2000 mogen er nog steeds auto's bij komen. De luchtvervuiling en het lawaai in de steden worden dus nog erger, de ver zuring en het broeikaseffect op de wereld groter". Offers De Vereniging Milieudefensie is een van de organisaties met de meeste kritiek op het NMP. Maar ook de Consumentenbond is bij lange na niet tevreden. „We zijn blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren", zegt voorlichter Frank van der Mijden. „Langzaam maar zeker dringt tot iedereen door dat we offers moeten brengen voor onze toekomst. De regering is daar eerlijk over". „Alle maatregelen samen gaan ons de komende vier jaar meer dan zes miljard gulden kosten. Dat bete kent dat elk huishouden in 1994 minstens dertig gulden per maand moet betalen voor een beter milieu. Maar er zijn mensen voor wie dat on betaalbaar is". Zitplaats „Bovendien heeft de regering onvol doende nagedacht over waar dat geld naar toe gaat. Gaat het in de grote pot, of kunnen reizigers die met het openbaar vervoer willen rei zen strakjes wél op een zitplaats re kenen". „De mensen zijn heus bereid te beta len, maar willen wel dat ook de rege ring over de brug komt. Praten is ge makkelijk, maar daden - daar komt het nu op aan". KAPELLE - „Afschuwelijk, die Deng is een moordenaar", meent meneer Gao uit Kapelle. De in Chi na geboren Gao is diep onder de in druk van het bloedige optreden van het Chinese leger tegen de stu denten in Peking. De Chinese studenten betogen voor meer vrijheid en democratie. Honderdduizenden jongeren ver zetten zich de afgelopen weken te gen het harde bewind van de grote leider Deng Xiaoping. De grootste acties werden gehou den op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Vorige week zon dag vonden bij de ontruiming van dat plein enkele duizenden stu denten de dood. Meneer Gao is eigenaar van een Chinees restaurant in Kapelle. Hij volgt de gebeurtenissen in China op de voet. De dagelijkse tv-beelden hebben voor hem één prettige bijkomstig heid: „Ik hoor nu tenminste mijn eigen taal weer eens spreken", zegt hij. „Vrijheid bestaat niet in China", zegt meneer Gao. „Wie kritiek le vert op de regering wordt door de politie opgepakt en verdwijnt voor jaren achter de tralies". Een eigen bedrijf of zaak is er in China ook niet bij. „Alles is in han den van de staat", legt hij uit. „Iedere Chinees is als het ware ei gendom van de staat". „Als ik in China hardop zou zeggen wat ik niet vind deugen, dan wor den ook mijn kinderen gestraft", zegt meneer Gao. „Zij mogen dan na de lagere school niet meer ver der studeren". De meeste Chinezen zijn echter niet op de hoogte van de protesten in de steden Sjanghai en Peking. „Alleen wat de regering goedkeurt mag in de staatskrant geschreven worden", vertelt meneer Gao. „Op het platteland hebben maar wei nig mensen radio of televisie. Zij krijgen dus weinig te horen en te zien". Dit alles blijkt uit de brieven van familieleden uit zijn geboorteland. Familiebezoek Na een verblijf van tien jaar in ons land heeft ook zijn vrouw onze vrij heid leren waarderen. Mevrouw Gao: „Vorig jaar was ik in China voor familiebezoek. Maar ik was heel blij, dat ik weer terug kon naar Nederland". De beide kinderen Pan en Tsjan peinzen er evenmin over om terug te gaan. „China is leuk om op vakantie te gaan, maar niet meer om te wo nen", zeggen ze in vlekkeloos Neder lands. 4/w B&mUM;: S, KKAtfÉM FRÏsPR/>rtK «Jf «.'Eft m BRUSSEL - Donderdag zijn er weer verkiezingen in Nederland. Nee, niet voor de Tweede Kamer. Dat gebeurt pas op 6 september. Maar voor het Europees Parlement. Die Europese verkiezingen worden voor de derde keer gehouden. Er wordt om de vijf jaar gekozen. Het begon allemaal in 1979. Net zoals bij de landelijke verkiezin gen zijn er lijsttrekkers. Hun namen zijn bij de meeste kiezers nog totaal onbekend. Penders, Dankert, Ber- tens, De Vries, zeggen die namen je wat? Niet populair Erg populair zijn de Europese ver kiezingen tot nu toe niet geweest. De meeste mensen vinden wat er in Straatsburg en Brussel gebeurt maar ver van hun bed. Ze weten niet goed, wat de 518 Euro parlementariërs voor hen kunnen doen. Dat is jammer want het Euro pees Parlement is belangrijk. Er is veel aan de hand in Europa. Daar hebben alle 320 miljoen men sen van de 12 EG-landen mee te ma ken. Denk aan de landbouwprijzen en de visserij. De EG bepaalt hoeveel ka beljauw en tong de Zeeuwse vissers mogen vangen. Als ze te veel van gen, moet de Nederlandse overheid straffend optreden. 1992 Van al de regels en wetten, waaraan de Nederlanders zich heben te hou den, kom nu al meer dan 15 procent uit de EG. En er komt nog veel meer. Op het gebied van het vervoer, onderwijs, volksgezondheid enz. Het jaar 1992 wordt een zeer belang rijk jaar in Europa. Dan verdwijnen de grenzen en krijgen we de 'Ver enigde Staten van Europa'. Worden wij allemaal Zeeuws Nederlandse Europeanen!!! (De overige EG-landen kiezen pas zondag het Europees Parlement. Tot die dag blijven de Nederlandse uitslagen geheim Scholen die ook dit jaar voor één of meer klassen De Krullebak willen bestellen kunnen bellen naar de PZC in Vlissingen: 01184-84000.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 1