Wie fauten schrijft, is altijd dom Ik ben nu al zenuwachtig. Ik vind het hartstikke spannend Iran zet premie op hoofd van schrijver Wie niet rookt is pas stoer WATTE SPEELT DE RODE PRINSES 9E JAARGANG - NUMMER 4 - WOENSDAG 15 MAART 1989 MIDDELBURG - „Foutloos schrijven is heel gemakkelijk als je het maar niet goed hoefde te doen. Kinderen die pas hebben leren lezen en schrijven maken nooit fouten. Ze schrijven een woord op zoals je het zegt. De problemen be ginnen op het moment dat hun juf of meester ze dat af moet leren, omdat het voortaan vol gens bepaalde regels moet. Maar veel van die regels zijn lastig en kloppen bovendien niet." Dook Kopmels is redelijk tevreden met het plan de schrijfwijze van een heleboel Neder landse woorden zo te vereenvoudigen, dat meer mensen voortaan zonder fouten kunnen schrij ven. Kopmels werkt bij het Regionaal Pedago gisch Centrum Zeeland (RPCZ en helpt scho len het onderwijs nog beter te maken. Maar hij is ook teleurgesteld. „Kinderen moeten toch nog teveel onlogische spellingsregels leren. Voor sommigen is dat zo moeilijk dat ze het nooit onder de knie krijgen. En wie fouten schrijft is altijd dom, zo denken de mensen." Veel uren Hoe moeilijk spellen is blijkt uit het aantal uren dat op de basisschool (vanaf groep 4 tot en met 8) aan dat taaionderdeel wordt besteed. Kopmels: „Ongeveer de helft van alle taal tijd gaat op aan foutloos leren schrijven. Dat is minstens tweehonderd uur en op veel scholen zelfs vierhonderd. Het grote verschil wordt ver oorzaakt door de manier van lesgeven. Als kin deren niet allemaal tegelijk dezelfde dingen hoeven te leren, winnen ze veel tijd en leren ze ook nog beter." Veel fouten Vijfentwintig van elke honderd kinderen die na groep 8 van school af gaan, schrijven in een brief of verhaal toch nog te veel fouten. Dat komt, beweren sommige mensen, doordat kin deren tegenwoordig-te veel leuke spelletjes op school doen. „Onzin," zegt Dook Kopmels. „Wie zo iets zegt weet van toeten noch blazen. Er wordt net als vroeger nog steeds veel aan spelling gedaan. Het gebeurt alleen doelmatiger. We letten nu meer op wat een kind al kan of nog niet kan. De leuke leermaniertjes zijn bedoeld om het ver volgens beter en vooral meer te laten leren." Khomeiny dreigt DEN HAAG - Elke dag worden er boeken geschreven. Die boeken worden dan goed of slecht verkocht. Soms wordt er een film van een boek gemaakt. Maar verder draait de we reld gewoon door. Het boek De Duivelsverzen van Sal man Rushdie zette de wereld wel op zijn kop. Door rellen vielen al tien tallen doden en gewonden. Rushdie, die in Londen woont, is zelfs ondergedoken. Hij is bang voor zijn leven. Khomeiny, de 88-jarige baas van de kerk in Iran, heeft ge zegd dat Rushdie moet worden ver moord. De moordenaar krijgt er zelfs miljoenen voor. Belediging Khomeiny vindt dat Rushdie zijn godsdienst heeft beledigd. Die gods dienst heet de Islam. Hun gód noe men ze Allah, hun Jezus noemen ze Mohammed en hun Bijbel heet de Koran. Het lijkt dus wel wat op het Chris tendom. De Islam telt veel meer aanhangers. Die godsdienst komt vooral voor in Noord-Afrika en Azië. De Islam komt erg op voor arme mensen. Je mag geen alcohol drin ken en je mag niemand doden, zelfs geen dieren. Soms geeft Allah op dracht om een vijand van de Islam te doden. Dat is nu dus Rushdie. Nu zijn niet alle Islamieten zo boos als Khomeiny. Turken en Marokka nen zijn ook vaak Islamieten. Maar die zijn meestal niet zo streng als de mensen uit Iran. De Islamieten in Nederland zijn niet blij met De Duivelsverzen. Maar de meesten vinden niet dat de schrijver dood moet. Wel vinden ze het fout als het boek te koop komt. In Nederland mag je echter alles schrijven wat je wilt. Nederland kent vrijheid van meningsuiting. Maar je mag niet discrimineren. Dat hebben we wel door de Tweede We reldoorlog geleerd. Bommen Onze regering heeft bekeken of Rushdie discrimineert in zijn boek. Ze vinden van niet, dus het boek komt te koop. De aanhangers van Khomeiny gaan veel verder. Ze gooien bommen in boekwinkels in Amerika. En misschien staan ze straks voor de deur van Rushdie. De leiders van de landen Europa vinden dat Khomeiny veel te ver gaat. Ze willen niks meer met Iran te maken hebben. Tot Khomeiny zijn doodvonnis intrekt. MIDDELBURG - Ze staan te trap pelen van ongeduld. De elf meiden van Kindertheater WATTE heb ben er zin in! Woensdag 5 april is hun première. En wat voor een! Met speciale toestemming van kinderboekenschrijver Paul Bie- gel brengen ze de voorstelling De Rode Prinses. Margot Schotel en Lidia Zolnet hebben het kindertheater opge richt. „Theater maken is ons werk. En we hadden heel veel zin om met kinderen toneel te spelen," zegt Margot. „Toen we gingen zoeken naar een verhaal, kwamen we al gauw op de Rode Prinses" zegt Lidia. „Het is een leuk boek. Er gebeurt veel in. Het is spannend en grappig en soms ook een beetje zielig." „Nou, ik vind het niet zielig hoor!", vindt Maartje (9). „Juist niet. Die prinses is nogal erg verwend. En een beetje eigenwijs. Ze doet ge woon waar ze zelf zin in heeft. Dat vind ik leuk." Advertentie De groep is al sinds september aan het oefenen. Alle elf reageerden ze op een advertentie die Lidia en Margot in de krant hadden gezet. Ook Elzelien (11) was na een keer tje kijken en improviseren dolen thousiast. „Het is soms wel moei lijk de teksten uitje hoofd te leren. Maar ik oefen elke dag thuis. En als je iets niet precies meer weet, dan mag je het gewoon in je eigen woor den vertalen." Van de vijf rollen die ze speelt vindt ze Koningin I het leukst: „Ze is een beetje opschepper. Ze wil al les voor zichzelf." Bijna iedereen speelt twee of meer rollen in het stuk. Daphne (11): ,",Je verkleedt je gewoon tussendoor." Haar leukste rol vindt ze groot moeder. „Een beetje een strenge. Als ik iets zeg, durft niemand goed iets tegen me in te brengen. Maar ze is toch ook aardig." Jitske (12) is de oudste van het stel. Behalve hofdame, rechter, soldaat en meisje op auditie is ze rover. „Een goeie rover!" zegt ze. „Stoer, maar met een klein hartje toch!" Jitske: „Ik ben al een beetje ze nuwachtig. Ik vind het hartstikke spannend." Watte speelt De Rode Prinses op 5, 8,16 en 19 april en op 3 en 24 mei. 8 April Middelburg, gebouw Veerse Singel om half acht. Zondag 16 april in Vlissingen, De Piek aan vang 2 uur. Wie iets meer wil weten kan bellen naar 01180-26288. DAN 20U JflflfiUJEl LÏER+E, Ik HEt IK -ZAL 3E NOOI+ mnftR EuErJ UERGiE+6/\l J /GpSckR'lUErJ Jeugd haakt af DEN HAAG - „Roken is zo ongelofe lijk slecht datje iedere dag weer ver baasd bent, dat mensen dat nog doen. In sigaretten zitten wel 40 kankerverwekkende stoffen. Ge noeg om het roken te verbieden!" Deze rake woorden spreekt de heer J. Nelissen. Hij is de voorlichter van de stichting Volksgezondheid en Roken. Deze stichting is in 1974 opgericht door het Wilhelminafonds, de Hart stichting en het Astmafonds en is gevestigd in Den Haag. De overheid doet ook mee door geld voor projec ten te geven. Minder rokers Het gaat nog steeds goed met de strijd tegen het roken. Nelissen: „Vorig jaar is het aantal rokers afge nomen met 400.000 en onder de 4 miljoen aangeland. Dit komt vooral omdat jongeren niet beginnen met roken en omdat ouderen deze slechte gewoonte op geven." De daling van het aantal jeugdige rokers is opvallend. In 1978 rookte in de leeftijdsgroep 10-14 jaar 28 Tien jaar later is dat percentage ge daald naar 9 „De reden hiervan is, dat 'niet ro ken' op veel scholen de norm is ge worden," meent Nelissen. „Kijk, als je vroeger niet rookte, dan hoorde je er niet bij. Roken werd als zeer stoer ervaren. En dat is nu gelukkig andersom." Rijbewijs Bij de stichting zijn diverse projekt- materialen gratis verkrijgbaar. Erg leuk is de 'Rook Niet Cheque'. Hier bij zit een blanco overeenkomst, die je met je ouders kunt invullen. Je be looft dan bijvoorbeeld dat je tot je 18% jaar niet zult roken en dan krijg je je rijbewijs. Er komt nog iets aan, waarmee Ne lissen heel blij zal zijn. „Aan het eind van dit jaar zal er een maatregel in gaan, dat er in alle overheidsgebou wen niet meer gerookt mag wor den!" Salman Rushdie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 1