Jikke en Miene liggen altijd twee aan twee Ja, dat kan wel Een museum is beslist niet saai KRUL STRIP KEES Losse verhalen Bijbelverhalen VERKIEZING BESTE ZEEUWSE BOLUSBAKKER VOLOP ACTIVITEITEN IN MUSEUMJAAR Droll'n Suiker Wat is wit en heeft vier kanten, komt alleen 's ochtends voor, ruikt naar hars, knerpt, valt soms om en is meestal vrolijk? De Wal vis. Als je nou zegt: Da's flauw, een walvis knerpt niet!", dan heb je gelijk. Maar flauw is het niet. Het raadstel staat in het eerste verhaal van de bundel Toen nie mand iets te doen had. De rest van dit stukje zou nu eigenlijk moeten gaan over het soort ver halen in deze bundel van Toon Teilegen. Maar dat is welhaast onmogelijk. Toon Tellegen schrijft zulke onge wone en toch gewone verhalen, zo vrolijk ten tegelijkertijd even droevig, dat er maar één manier is om daar iets over te zeggen: alle eenenzestig verhalen hier afdruk ken. Zelf het boek lezen daarom. En veel plezier,beleven aan de hon derden keren datje bij de neus ge nomen wordt; en met een kluitje het bos ingestuurd, terug het riet in moet. Toon Tellegens eerste bundel over de eekhoorn en de andere dieren heet 'Er ging geen dag voorbij', en die telt negenenveer tig verhalen. En als je ze niet gelezen hebt, kun je toch aan 'Toen niemand iets te doen had' beginnen. Alle hon derdtien verhaaltjes kun je im mers los van elkaar lezen. Kris kras van het een naar het ander; van het eerste naar het laatste in één ruk door; nu eens drie, dan weer vijf, of niet meer dan een per dag. Niet te gulzig is trouwens het leukst. Beetje bij beetje genietje meer. Maar hoe je ook leest, je moet niet meteen zeggen: „Ja zeg, dat kan helemaal niet. Een eekhoorn en een mier die met hun armen om eikaars schouders lopen? Een vlieg die de rivier optilt en zelfs rechtop zet...) Neem een ander in de maling, want van een krekel die zijn reuk gebroken heeft, heb ik ook nog nooit géhoord". In het bos van Toon Teilegen kan dat wel. Daar zijn de vissen zelfs wel eens in het water. Bij uitgeverij Querido verscheen onlangs nog een ander boek met wonderlijke en merkwaardige verhalen. Het heet De stad van goud-en andere verhalen uit het oude testament. De schrijver Pieter Dickinson vertelt er drieëndertig bijbelver halen in na, en doet dat op zo'n bijzondere manier dat ze span nend zijn, begrijpelijk en geloof waardig; maar ook duidelijk ma ken hoe ze lang geleden in een ver land ontstaan zouden kunnen zijn. Hij laat elk verhaal door een spe ciaal iemand in zijn eigen woor den vertellen. Zo vertelt een oude man aan zijn kleinkind over de to ren van Babel. Daarmee stelt die het kind gerust dat geschokken is van wild springende en veel la waai makende mannen (profe ten). Van het verhaal van Mozes in het biezen mandje maakt Peter Dic kinson een oud joods wiegeliedje. En de geschiedenis van David en Goliath wordt verteld door een sergeant die in 580 voor Christus Babylonische soldaten leert hoe ze zich met hun schild kunnen be schermen tegen slingerwerpers. Als bijbelverhalen verteld wor den zoals in dit boek, is niet be langrijk of je in de bijbel gelooft of niet. Hoe mooi de tekeningen van The Tjong Khing erbij zijn, kun je hierboven zien. 'Toen niemand, iets te doen' had door Toon Teilegen met prenten van Mance Post. Prijs 19,90. 'De stad van goud' door Peter Dickin son met tekeningen van The Tjong Khing. Prijs 34,50. Beide boeken worden uitgegeven door Querido, Amsterdam. j ^DINSDAG 12 JANUAR11988 „Op 14 januari opent premier Lub bers officieel het Nederlandse mu seumjaar. Ik hoop dat iedereen die het nog niet weet dit jaar ontdekt dat een museum beslist niet saai is. Je mist gewoon een hoop als je nooit over die drempel stapt." Dat vindt Martha Wedts de Swart. Zij is educatief medewerkster van het Zeeuws Museum Natuurhistorie in Oostkapelle. Samen met het Zeeuws Museum Cultuur in Middelburg is dat een van de 17 museums in onze provincie die van Zeeland een museumland hel pen bouwen. In totaal dragen er ruim 550 Nederlands museums een steentje bij. Museumland Eigenlijk is Nederland ook zonder museumjaar al een echt musem- land. We zijn 800 museums rijk in al le soorten en maten. Er is geen land ter wereld waar per vierkante kilo meter zoveel museums staan. Volgens de laatste telling in 1986 kwamen er in totaal 16 miljoen be zoekers over de vloer. „Je kunt duidelijk merken dat de mensen steeds makkelijker binnen stappen", zegt Martha. 'Strangers in de night'. Elk kind ging toen als nachtdier geschminkt de deur uit. Per dag hebben er dan 200 vuur vliegjes, uilen, katten en vleermui zen naar bosgeheimen gespeurd. En film gekeken, geknutseld en het duistere dierenspel gespeeld. Net als bij de bekende beestenboel middagen gaat het om spelender wijs iets leren. Of een beetje nieuws gierig worden naar wat er nog meer te ontdekken valt. En dat lukt. Daar gaan we dit museumjaar dan ook ge woon mee door". Activiteiten In museumland 1988 staat elke maand een van de provincies cen traal. Zeeland is in augustus aan de beurt. Dan komen de Zeeuwse museums op de t. v. Er komt een reizende expo sitie waarin de Zeeuwse museums zichzelf tentoonstellen. Verder mu- suemroutes, open dagen en zo meer. De meeste dingen zijn zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dan kun je samen praten over watje hebt gezien. Want hoe leg je anders uit dat die punkvogel gewoon een kievit is? P~PUS IK ZAL WEL 1 rHET Ü1KT WBL £g£?LDEEf?P IK2E& NIKS Pikwu HES. De Zeeuwse bolus. Een beetje on smakelijke naam voor een zoete lek kernij. De bolus is een echte Zeeuw se specialiteit. Daarom vinden de VW en de Federatie Bakkerspa- troonorganisatie het een goed idee om een verkiezing te houden: Welke bakker bakt de beste bolus! Dinsdag 19 januari wordt in restau rant de Campveerse Toren in Veere de verkiezing Zeeuwse Bolusbakker 1988 gehouden. In de jury zitten veel bekende mensen, zoals Meta de Vries en Albert Mol. Ook echte bakker Jan Rijk junior (28) uit Heinkenszand doet mee. Hij bakt al jarenlang bolussen volgens het recept van zijn vader. daag liggen de bolussen twee aan twee in de winkel". Jan Rijk junior zal volgende week tien 'ouderwetse' bolussen inleveren in Veere. Tegenwoordig worden ze vaak ge maakt met lichtbruine suiker. Het broodje is dan mooi van kleur. Toch geeft Jan de voorkeur aan donker bruine suiker. De bolus is dan veel smeuiiger. Echte bakker Jan Rijk zou het fan tastisch vinden om dé Zeeuwse bo lusbakker te worden. Want zegt hij: „In Zeeland ben je pas een beste bakker, als de mensen je bolus heer lijk vinden!" N Dinsdag 19 januari om 17.00 uur maakt Albert Mol bekend wie uit eindelijk de wedstrijd gewonnen heeft. Jan Rijk senior weet aardig te vertel len over de geschiedenis van de bo lus. „In Zeeuwsch-Vlaanderen worden ze droll'n genoemd", vertelt hij, „maar de oorspronkelijke naam is Jikkemien. Daar zit een leuk verhaal aan vast. Meer dan 150 jaar geleden werd de bolus toevallig ontdekt. Een Zeeuw se bakkertje speelde met een stren getje deeg, rolde hét door suiker en ■nadat de koek gebakken was, was de bolus geboren. Maar hoe zou de koek heten? Nu had de bakker twee dochters: Ja- coba en Mina. In het Zeeuws Jikke en Mina. De bakker legde twee koe ken met de platte kant tegen elkaar en zei: „Dit is Jikke en dit is Miene. Samen is het Jikkemiene". Tot van- "'vfiOEé' OF LAAT „Onze jeugdmuseumdagen zijn al tijd propvol. We hebben er zelfs 2x2 dagen van elk 200 deelnemers van gemaakt. Je moetje echt op tijd op geven. Wie het heeft meegemaakt komt meestal terug. Kijk bijvoorbeeld naar het thema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1988 | | pagina 3