ONDERGRONDS Elke buis of kabel staat op een kaart Je draait tot je piep hoort Gifsla is niet bepaald zo gezond Mest van wormen is poepgoed Graven in een ver verleden Soms. Handwerk Grondwater Vruchtbaar Korrels Een beurt, je hebt het niet geleerd Per ongeluk zei je: gefeliciteerd! „Hoi! Sorry, ik wist niet..." Het is al te laat: ze kust je vriendje waar je bij staat De bel: „Ha lieverd!" De melkboer lacht Jij had dus echt niet hèm verwacht Blijkt dat je op de verkeerde zat te vitten of een zatte man komt bij je zitten... Je trapt in de poep Je slagroomtaart kiepert met een kwak op de stoep Zo'n jeuk aan je billen Je kan wel gillen Je gulp staat open Dat niemand je zag, dat moet je maar hopen Soms... Ze hadden je weer mooi te pakken alleen jij zou, juist: door de grond willen zakken. Marina van den Boogaart Een straat is eigenlijk een dak. Een dak met ijzeren deksels. Dat zijn de dakramen. Onder dit dak zit een donkere wereld. Van zand en klei. Maar ook van water- en gasbuizen. Van telefoon- en elektriciteitska bels. Tegenwoordig lopen er ook kabels voor de kabeltelevisie onder de grond. Grote bedrijven hebben hun eigen kabels voor computers en tele foon. Elke gemeente is de baas over z'n ei gen grond. Een gemeente beslist waar buizen en kabels komen. Pieter Weymans doet dat werk voor Middelburg. Pieter: „Elke buis of ka bel staat op een kaart. Dus als ze er gens een straat opbreken weten ze precies waar het gevaarlijk is". - Toch gebeurt er nog wel eens een ongelukje. Pieter: „Dat komt door oude kabels. In de oorlog werden alle oude kaar ten verwoest. Daardoor kunnen we die oude ka bels niet meer vinden. Het komt ook wel eens voor dat iemand een kabel onder de grond stopt zonder toe stemming. Dat wordt meestal ont dekt. De dader moet dan het opzoe ken en het verwijderen zelf betalen". Wat Pieter doet voor Middelburg, doet het gas- en elektriciteitsbedrijf de PZEM voor heel Zeeland. Leendert Corstanje van de PZEM: „Alle kabels en buizen komen via Hoogerheide naar Zeeland. In Zuid- Beveland wordt deze lijn vertakt. Eén lijn gaat rechtdoor naar Walche ren. De tweede lijn gaat onder de Zeelandbrug naar Schouwen. De derde lijn duikt bij Ellewoutsdijk de Westerschelde in. Bij Terneuzen komt alles weer boven water. In heel Zeeland hebben we 139.000 gasme ters en 150.000 elektriciteitsmeters". - Is dat niet gevaarlijk, elektrici teitskabels onder water? „Nee", zegt Leendert. „De kabels en buizen liggen in een sleuf. Een anker van een schip kan er op vallen. Maar dat gebeurt bijna nooit. Voor de stroomvoorziening zou zo n ongeluk niet erg zijn. Want we heb ben alles dubbel. Wist je trouwens dat alle elektrici teitskabels van heel Europa aan el kaar vastzitten. Met gasbuizen is dat ook zo. We hebben gemengd gas. Een deel komt uit de Noordzee. Het andere deel komt uit Slochteren". Zo komt het dat tegenwoordig mensen wormen als 'huisdier' houden. Niet de regenworm, maar een kleinere soort. Ze kwe ken ze bij miljoenen in grote bakken. Voeren ze paardemest, dat is het best. In ruil daarvoor produceren al die wormen na een tijd een berg wormenmest om u tegen te zeg gen. Daar gaat het nu net om: 2 kilo poep wordt 1 kilo mest. Die mest is de beste die er is. De mest wordt verwerkt tot droge korrels, die absoluut niet stin ken. Zo langzamerhand komen er steeds meer van die wormen kwekerijen, ook in Zeeland. Archeoloog B. Oele geeft uitleg over opgravingen in Zaamslag. Gerommel. Je voelt: die wind gaat het winnen Een knetterende! Nét stapt iemand bin nen... Wie heeft er 1.800 jaar geleden een 'gemme' verloren? Het is een sieraad zo groot als een duimnagel met een afbeelding erop van een bok. Helaas, de eigenaar zal er nooit meer om ko men. Twee maanden geleden werd deze versierde halfedelsteen bij toeval ontdekt bij het dorp Poortvliet op het eiland Tholen. Bij een opgraving van een huis uit de Romeinse tijd kwam de 'gemme' boven de grond. Een zeldzame vondst. Er kwam nog meer tevoorschijn: scherven van dakpannen, resten van een Spaanse wijnkruik en hou ten paalresten. „De meeste vondsten komen terecht in het provinciaal magazijn in Mid delburg', vertelt de heer B. Oele. Hij is medewerker van het Oudheidkun dig Bodemonderzoek. 'Dankzij alle opgravingen door ar cheologen zijn we al heel wat te we ten gekomen over de oudste bewo ners van Zeeland. In Souburg bij voorbeeld hebben we een volledige burcht opgegraven. Die stamde uit de tijd van de Noormannen". Een archeoloog moet heel nauwkeu rig werken. Alles wat ontdekt wordt wordt opgemeten en opgetekend. „Zo weten we precies hoe groot de huizen zijn geweest, waar de water putten hebben gelegen en waar bij voorbeeld de kasteelpoorten heb ben gestaan", vertelt meneer Oele. Bij het graven gebruikt men soms een graafmachine. Maar vaak is het nog handwerk. Met een schep, een troffel en een vegertje gaat hij dan in een kuil aan de slag. Ook een metaaldetector bewijst te genwoordig goede diensten. In Rei- merswaal ontdekte men met dit ap paraat zogenaamde pelgrimsinsig nes. Prachtige 'medailles' gemaakt van lood en tin. Volgende maand worden ze tentoon gesteld in het Zeeuws Museum. 'Hei ligen uit de modder' gaat de ten toonstelling heten. Wie zelf wel eens een scherf of iets an ders vindt mag altijd even langs ko men op Balans 17 te Middelburg. Meneer Oele en zijn collega's willen ie dan best vertellen wat je hebt ge vonden en uit welke tijd het voor werp stamt. DINSDAG 13 OKTOBER 1987] Ook in Zeeland heeft de vervuiling I toegeslagen! Olie, benzine, kwik, be- I strijdingsmiddelen. Er zit van alles I in de grond. „In Zeeland zijn er nu zo'n 50 plaat- I sen waar we ons echt zorgen om ma- ken" vertelt Jan de Vries. Hij werkt bij de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) in Goes. „Die 50 plaatsen zijn vooral - soms oude - bedrijfsterreinen. Bijvoor- beeld een oude gasfabriek of een I benzinestation, autosloperijen, vuil nisbelten. Bijna altijd is de grond daar zo vuil, dat het gevaarlijk is ze nog te gebrui ken. Soms is dat toch wel gebeurd. Om ergens een tuin op te hogen. Toen wist men niet dat het gevaarlijk was. Als zo'n tuin nu ontdekt wordt, wordt hij afgegraven. Dat is duur, maar nodig. Gifsla is niet bepaald gezond". Vroeger had elke gemeente zijn ei gen vuilnisbelt. Daar werd van alles zomaar opgegooid. „Het grote gevaar is dat door regen het gif in ons grondwater komt" zegt Jan. „Dat kunnen we namelijk nooit meer schoonmaken". Er zijn nu maar zes belten meer. Bij de nieuwe wordt eerst een dikke laag plastic gelegd. „Van batterijen weet nu haast ieder een het wel. Maar wist je ook dat een restje verf, wat terpentine, een paai' medicijnen, een oude thermometer, een stuk leer of een gebruikt stencil (scholen!) waanzinnige vervuiling veroorzaken? Die kun je beter apart bewaren. Sommige gemeenten halen dit che misch afval al op. Dat gebeurt onder meer op Schouwen-Duiveland. Op andere plaatsen kun je het er gens afgeven. Dan wordt het veilig opgeruimd. En echt: die kleine beetjes helpen enorm! Ook fosfaatvrije wasmiddelen, op laadbare batterijen. Een beetje uit kijken wat je wel en niet in de vuil nisbak mikt". „De provincie geeft nu per jaar een paar miljoen gulden aan 'schoonma ken' uit. Geef toe: voor dat geld zou den we toch wel wat leukers kunnen doen", besluit Jan. Gijs Kamerbeek (12) uit Middelburg heeft een metaal detector. Dat is een apparaat dat metalen voorwerpen kan opsporen. Ook al liggen ze onder de grond. Gijs: „Mijn detector kost 325,-. Ik zoek meestal samen met Ramses Jongewaard (12)". - Hoe werkt zo'n detector? Gijs: „Eerst kijkt je of de batterijen goed zijn. Dan kunje hem afstellen. Je legt er bijvoorbeeld een koperen ding onder. Dan draai je aan een knopje tot je een piep hoort. Je kunt hem hard of zacht zetten. Ook kun je met een koptelefoon werken. Je kunt zelfs de diepte afstellen. Zo kun je laagje voor laagje onderzoeken. Bij elk koperen ding piept-ie dan". Ramses: (Meestal zoeken we op het Bolwerk van Mid delburg. Altijd vind je wel iets. Het gekste dat we von den was een koperen speelgoedbeer zonder kop. We hebben ook wel eens oude munten gevonden. Die brachten we naar de politie. Maar we hoorden er niets meer van. Nu houden we alles zelf. We hebben er een museum voor gemaakt". Gijs: „We zoeken ook wel met de hand. Zo vonden we potten, tegeltjes, porselein, pijpekoppen, steeltjes en oud geld". - Hoe komen jullie achter de leeftijd van de voorwer pen? Ramses: „Bij ons in de straat woont een mevrouw die er veel vanaf weet. Zelf heeft ze een oud klooster onder haar tuin liggen". Gijs: „Ik ben wel eens bij een archeoloog geweest. Want dat word ik later ook. Hij zei dat we een pot uit 1600 had den". crijs fi. ameroeetc (iin/cst en namses jongewaara zonen nun scnazzen. De hele dag lekker scharrelen: zeven jaar lang, soms wel elf. Eten, poepen en kindertjes krij gen. En als het koud wordt diep onder de grond een winterslaap- je houden. Ja, het is zo gek nog niet een worm te zijn. Als je tenminste niet voortijdig door een vogel, mol of egel als lekker hapje op gegeten wordt. Of als niet een of andere idiootje aan een haakje rijgt en aan de vissen voert. Au, dat doet zeer. Ja, een worm heeft gevoel! En als je hem doorsnijdt, krijg je geen twee wormen. Wormen heb je in allerlei kleu ren, soorten en maten. Van een paar millimeter tot reuzen van een paar meter! Een spa in de grond: juist, dat is een regen worm. Wormen vind je eigenlijk overal. Dat is maar goed ook, want ze zijn verschrikkelijk nuttig. De grond is vruchtbaar en los. Daardoor kunnen er planten op groeien. Hoe meer wormen, hoe beter de grond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1987 | | pagina 2