Naar de beugeltjestandarts Als je maar premie betaalt Wat met de navel van Madonna? Verkeerde Wegens ziekte gesloten Hele warme of hele koude dingen doen pijn KRULLEBAK DINSDAG 8 SEPTEMBER 1987 I moet gebeuren in het elfde jaar. Wie dat verzuimt of te lang wacht moet alles zelf betalen". Voor het ziekenfonds is het een eis, dat je in het bezit bent van een geldi ge saneringskaart. Deze kaart is het bewijs, datje regelmatig je gebit bij de tandarts hebt laten controleren en onderhouden. Wie zijn gebit jarenlang heeft ver waarloosd, draait zelf voor het aller grootste deel van de kosten op. Een beugel is allang geen uitzonde ring meer. „Eén op de vijf kinderen krijgt ermee te maken", vertelt dr. Van Beek. Het resultaat van zijn werk met de 'hapblokken', de plakslotjes en me talen bandjes en andere soorten beugels mag gezien worden: een mooi en vooral onwijs gaaf gebit! De oplossing van dit probleem is de beugel. Het is een kostbare en lang durige behandeling. Een beugelbehandeling kan één tot anderhalfjaar duren. De prijs ervan kan tot vele duizenden guldens oplo pen. Saneringskaart Wie zal dat betalen? De meeste mensen zijn hiervoor ver zekerd. Bij het ziekenfonds of bij een particuliere verzekeraar. Toch betaalt het ziekenfonds niet al les. Per maand moet een zieken fondsverzekerde enkele tientjes bij betalen. Wie aanvullend is verze kerd krijgt van dit bedrag de helft te rug. „Heel belangrijk is dat het kind tij dig bij het ziekenfonds wordt aange meld", vertelt dr. Van Beek. „Dat De heer Van Beek is tandarts. Maar dan wel een heel speciale tandarts: 'beugeltjestandarts' wordt hij ook wel genoemd. „Veel kindoren krijgen tijdens de groei van het blijvende gebit proble men met hun tanden en kiezen", ver telt hij. „Door ruimtegebrek of ande re oorzaken gaan tanden en kiezen scheef staan". Een schoonheidsfoutje? „Vooruitstekende tanden zijn niet fraai. Maar er ontstaat ook schade aan de kiezen. Ze slijten onregelma tig en het schoonhouden van het ge bit wordt moeilijk", zegt dr. Van Beek. Voor veel kinderen uit Goes en om geving is de Grote Markt 12 een be kend adres. Dr. H. van Beek, ortho dontist, staat er op het naambordje bij de deur. Ik zit een beetje met de navel van Madonna. Die navel heeft haar tenslotte beroemd ge maakt. Stel dat die navel lelijk wordt. Of een navelbreuk! Ik mag er niet aan denken. Zou ze haar navel wel verzekerd heb ben? Je kunt tenslotte de gekste din gen verzekeren. Het ligt er maar aan wat je afspreekt met de maatschappij. „Inderdaad", zegt meneer Wat- tel van een verzekeringsmaat schappij uit Middelburg. „Een tijdje geleden werd er op Wal cheren een winkel geopend. De winkelier had daarvoor een oli fant gehuurd. Stel dat dat beest op je voet trapt. Daar was die winkelier voor ver zekerd voor 150,-. Als iemand dan echt invalide wordt betalen wij alles. Tot zelfs 1.000.000,-". Eiland Hans van Ommen uit Amster dam wérkt voor Loyd's. Dat is een beroemde verzekerings maatschappij uit Londen. Zij verzekeren beroemde acteurs, sportmensen en musici. „Maar ook hele rare dingen", vertelt Hans. „In het Ajax-sta- dion moesten de lichtmasten geschilderd worden. Niemand durfde dat hoge karwei aan. Be halve drie boomchirurgen. Die zijn hoge bomen gewend. Zij werden door ons verzekerd voor hoge bedragen. Of die rijke boer uit Groningen. Die kocht even een eiland in de oceaan. Daar moesten honder den koeien op lopen. Om ze te brengen kocht hij een veerboot voor 5 ton. Die over tocht hebben wij verzekerd voor vele nullen". Carrière En de navel van Madonna? „Vroeger kon je een stuk van je lichaam verzekeren", vertelt Hans. Een filmster verzekerde haar borsten, een voetballer z'n benen en een tandarts zijn vin gers. Maar als die tandarts doof wordt kan hij ook niet goed meer werken. Als jij dan gilt van de pijn boort hij lekker door. Er bestaat wel een carrière stop-verzekering. Ook Madon na is daarvoor verzekerd. Als ze haar werk niet meer kan doen (dus als ze haar carrière moet stoppen), dan betalen wij haar verder. Dat gaat om enorme be dragen". Dus haar navel is niet verze kerd?" Hans: „Ja en nee. heel Madonna is verzekerd". „Het was nog voor de vakantie", ver telt Anne Dekker (12) uit Middel burg. „We speelden met een bal op het plein. Het was middagpauze. Ik wil de de bal pakken maar ik viel. Recht voorover. Met m'n tanden op de te gels. Drie tanden afgebroken! Dat deed veel pijn. Ze brachten me vlug naar de tandarts. Die kon nog niks doen. Want die tanden stonden nog te los. Na 2 weken mocht ik terugkomen. Op 2 tanden werden stukjes kunst stof gelijmd. Op de derde kwam een noodkroon. Een nieuwe bovenkant dus. - Hoe voelde je je? „Erg rot", zegt Anne. „Het deed pijn en het zag er lelijk uit. Ik leek net zo'n heks. Het blijft vervelend. Die nieuwe stukjes kunnen losgaan of verkleu ren. Ik mag geen harde dingen meer Je kunt verzekeren watje wilt, als je maar premie betaalt. Premie is het geld wat een verzeke ring kost. Meestal is die premie niet zo hoog. Een glasverzekering bij voorbeeld kost nog geen tientje per jaar. En toch. als jij per ongelukje voetbal door de kamerruit trapt, betaalt de verzekering de nieuwe ruit. Zelfs al kost die 500 gulden. Dat kunnen ze doen omdat ze van honderden mensen premie krijgen. En die breken niet allemaal hun rui ten. Een verzekeringsmaatschappij is vaak erg rijk. Je verzekert je omdat je bang bent dat je de schade niet kunt betalen eten. Hele warme of hele koude din gen doen pijn. Die noodkroon kan ook makkelijk losgaan. Pas als ik 18 ben krijg ik een goeie kroon. Want dan is de wortel van die tand volgroeid". - Hoe duur is nu zo'n ongelukje? Pa Dekker: „We zijn nu al ƒ300,- kwijt. Als zo'n stukje loslaat kost dat elke keer 80,-. gedicht 'k Heb net m'n ene been verzekerd, ik trap er telkens toch weer in. Zo'n risico is niet te dragen. 't Stond niet meer voor mezelf in. Ik weet: ik moet er meer op letten, maar dat is het hem nu net: 't stapt juist als ik nog slaperig ben zo vaak als eerste uit het bed. Marina van den Boogaart als er iets mis gaat. Een weekje zie kenhuis kost zo duizenden guldens. En dat heeft niet iedereen zomaar in het hoekje van zijn portemonnee. Je hond bijt in iemands billen. Nieu we broek en doktersrekening: 225 gulden. Je fietst tegen een auto: 800 gulden schade. Tja... Er wordt ingebroken. Dag t.v., ste reo. platen. Dag 1600 gulden! Behal ve als je je verzekerd had. Het kostje dan hoogstens 25 of 100 gulden eigen risico. Kerncentrales In Nederland zijn een paar dingen die je verplicht moet verzekeren. Bij voorbeeld als je een auto, motor of Pas op haar 18de krijgt ze een goeie kroon. Die kost 650,-. Het ergste vind ik dat ze geen sterk gebit meer heeft. - Zijn jullie ervoor verzekerd? Anne: „Dat weten we nog niet. M'n vader is het aan het uitzoeken". Pa Dekker: „We hebben wel een ziektenverzekering. Maar de eerste 1000,- moeten we zelf betalen. Ge lukkig was de school ook verzekerd. Die zal het waarschijnlijk betalen". „Maar hoe moet dat nu als ik 18 ben?" vraagt Anne. „Dan zit ik niet meer op deze school". We hebben er nog geen antwoord op. Wel weten we dat tanden vlug kapot gaan, gaatjes krijgen of scheef staan. Een beugel kost'al een paar duizend gulden. Er bestaan speciale verzekeringen voor dit soort zaken. Zij betalen dan de eerste 3000,-. Vraag maar eens hoe dat bij jouw verzekering zit. brommer hebt. Als je dan iemand aanrijdt, kan die persoon er zeker van zijn dat de schade wordt ver goed. Ook jagers en eigenaars van kern centrales moeten dat. Iedereen die werkt moet zich verzekeren tegen werkloosheid. Altijd wordt eerst gekeken wie schuld heeft. Ook heeft elke verzeke ring zijn eigen regels. Het is heel belangrijk goed te weten wat wel en niet verzekerd is. En dat is wel eens moeilijk. Je fiets gemold? Bril gevallen? Je surfplank gebroken? Helaas: je zeil was net iets te groot. Er wordt niets betaald. Dat wist je niet. Meneer Veerhoek uit Schore over kwam het vorig jaar: zo maar van de ene op de andere dag werd hij ziek. Niets bijzonders zul je zeggen. Dui zenden mensen worden elk jaar ziek. Het loon wordt toch gewoon doorbe taald? Niet bij de heer Veerhoek. Hij is van beroep fruitkweker, eigen baas dus. Behalve het ziek-zijn kwam er voor hem nog een probleem bij: hoe moet het nu met mijn bedrijf? Een bordje aan het hek hangen met: 'Wegens ziekte gesloten?' Ondenk baar. De fruitbomen hingen in die septembermaand boordevol met ap pels en peren. Die moe.sten worden geplukt. Maar door wie? Contributie Gelukkig was hij lid van de Bedrijfs- verzorgingsdienst. „Elke boer of fruitteler kan hiervan lid worden", zegt de heer Veerhoek. „En elk lid betaalt per jaar hiervoor contribu tie". Wat doet de Bedrijfsverzorgings- dienst voor haar leden? „Ieder lid kan bij ziekte een beroep doen op deze dienst. Ook bij onge vallen en vakanties kan men ge bruik maken van deze 'bedrijfsver- zorgers' „Het zijn allemaal prima vaklui, die precies weten wat er op een boerde rij of fruittelersbedrijf moet gebeu ren". Het loon wordt voor een groot ge deelte terugbetaald door de Be- drijfsverzorgingsdienst. Zo zijn we in tijd van nood toch verzekerd van goede en deskundige hulp", legt de heer Veerhoek uit. Uitkomst Voor hem en vele anderen is en was. deze hulp een uitkomst. Hij had geen zorgen over het werk op zijn be drijf. De appels en de peren werden keurig voor hem geplukt en naar de veiling gebracht. Nu is de heer Veerhoek weer in staat het werk zelf te doen. En dat bevalt hem toch het best. Vandalisme is haast nooit te verze keren. School gesloopt door onbe kenden: 15.000 gulden schade. Wie zal dat betalen? Meestal dus niet de verzekering. Jammer voor de eigenaar. Ook oorlog, aardbevingen, grote na tuurrampen zijn voor eigen risico. Alles kwijt is dan écht alles kwijt. Ook geldt vaak: we betalen niet. Je had kunnen weten dat het mis kon gaan. Een ongeluk bij voetbal. De baby die ineens oma's bril aftrekt en kapot gemaakt. Eigen schuld zeg gen ze. Verzekering: nodig, maar ingewik keld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1987 | | pagina 2