Keeper Ron van Huizen ziet hoofdklasse als een uitdaging Kind van alcoholist in de kou I!!! Mensen gaan slordig om met het afval VLISSINGEN PROMOVEERTOOSTKAPELLE ZAKT Enquête Gemeenten Te veel moeite c Weinig pan dactti MIDDELBURG - „Drank maakt meer kapot dan je lief is, staat er op de nieuwste folder van het Bureau Alcohol Voorlichtings Plan. Samen met verschillende televisiespots is het een waarschuwing tegen alco holmisbruik. Te veel alcohol kan veel kapot ma ken. Te veel is slecht voor je gezond heid, gevaarlijk in het verkeer en vervelend voor je familie en vrien den. M alcoholgebruik is de laatste fientallen jaren erg gestegen. Maar het ziet er nu naai' uit dat het weer iets minder wordt. Groei Dat is niet zo bij kinderen. Steeds jongere kinderen drinken regelma tig alcohol. Juist voor mensen die nog in de groei zijn is alcohol heel slecht! Er zijn al heel wat kinderen van zo'n jaar of 13,14, die regelmatig drinken. Ze doen dat vaak gewoon thuis. Uit een onderzoek bleek dat de helft van die ouders dat wel goed vindt. Hulp Er wordt niet alleen veel geld uitge geven om te waarschuwen tegen al coholmisbruik. Er zijn ook consulta tiebureaus. Daar kunnen verslaaf den naar toe om hulp te vragen. Ook kan de man of de vrouw van de verslaafde daar advies vragen. Maar er is in Zeeland eigenlijk geen goede opvang voor kinderen van verslaaf den. Kinderen die het thuis, omdat hun vader of moeder drinkt, vaak heel moeilijk hebben. Zij kunnen nergens zomaar binnenlopen. Ze praten er ook niet gemakkelijk ovèr. Ze scha men zich of willen hun vader of moe der niet verraden. Praatgroepen „Nee, wij zijn niet echt ingesteld op hulp aan kinderen," zegt Jaap van der Stel. Jaap is een van de mede werkers van het Zeeuws Consultatie Bureau voor Alcohol en Drugs in Middelburg. „Er zijn in ons land al wel praatgroe pen voor kinderen van alcoholisten. Ze kunnen met elkaar praten over de situatie thuis en over hun proble men," vertelt Jaap. „Maar in Zee-' land zijn die groepen er niet." Goed plan Hij vindt ook dat kinderen zeker meer aandacht zouden moeten krij gen. Wel denkt hij dat zijn bureau ze ker zal willen meewerken aan de uit voering van een plan. Maar dan moet er wel eerst iemand met een goed plan komen. Tot zolang is een kind van een alco holist dat graag over alle problemen wil praten aangewezen op de Kin- hertelefoon, of op iemand die hij ver trouwt. O CU VLISSINGEN Vreugde en ver driet bij de Zeeuwse voetbaltop. Vreugde bij Vlissingen, dat als eer ste Zeeuwse ploeg promoveert naar de hoofdklas amateurs. Ver driet bij Oostkapelle dat weer moet verdwijnen uit de hoogste af deling zaterdagamateurs. Voetballend Zeeland is het er over eens: spelen in de hoofdklas is goed voor het Zeeuwse voetbal. Aan Vlissingen nu de moeilijke taak om de wedstrijden aantrek kelijk te houden. „Dat zal wel moeilijk zijn. Maar het is wel een uitdaging", zegt keeper Ron van Huizen. „We denken dat het best zal lukken". Behalve dat de wedstrijden wel wat zullen veranderen, veranderen ook de reistijden. Vlissingen zal nu ook naar Limburg moeten. „Verder zal er weinig veranderen", zegt Ron. „Drie keer per week trai nen en zorgen voor voldoende jeugd". Ron is zelf 'eigen kweek'. Vanaf zijn zevende jaar voetbalt hij bij Vlissingen. Hij is steeds een stapje hoger gekomen. „Dat kan alleen als je er ook veel plezier in hebt", zegt hij. En plezier heeft hij er nog Bil flu steeds in. ten komen. Die worden dan vaak weer weggehaald bij andere clubs. Net zoals betaalde clubs voetbal lers met talent weghalen uit Zee land. „Het is vervelend voor de clubs", zegt de keeper. „Maar het is prettig voor de speler. Het betekent een nieuwe kans. Zo gaat het nu een maal in de voetbal". Nieuwe spelers Vlissingen zal zijn eerste team wel wat anders moeten samenstellen. Want enkele spelers zullen vol gendjaar waarschijnlijk niet meer mee doen. Er zullen dus nieuwe spelers moe- Ron hoopt ook volgend jaar te schitteren als keeper. Dat zijn ene oog bijna blind is heeft hij nog nooit als een handicap ervaren. „Welnee, ik doe alles met één oog". Zeeland is- de enige provincie zon der betaald voetbal. Maar Zeeland spreekt ook volgend jaar weer een voetbalwoordje mee. kort kort kort kort kort kort kort kort kort kort kort kort Kort - Door niet te blaffen heeft een hond tijdens het paasweekeinde een brandstichter ontmaskerd. De brand legde een woning totaal in as. De eigenaar van het huis én van de hond vertelde aan de politie dat de hond niet had geblaft. Dat vond de man erg vreemd, want de hond was erg waaks. De eigenaar van het huis vertelde dat hij de hond van iemand uit de buurt had gekregen. Toen ging de politie een licht op. De vorige eigenaar van het hond bleek de dader te zijn. De hond zelf kwam tijdens de brand om het leven. Reuzenpanda's De reuzenpanda's Chuan Chuan (de waggelende) en Rong Rong (de grappige) zijn vier maanden te gast in Nederland. De Chinese panda's lo geren in het safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het publiek kan ze vanaf 21 mei bekijken. De beide panda's kwamen vorige week vanuit Peking in Nederland aan. Chinese reuzenpanda's zijn zeer zeldzame dieren. Ze worden met uitsterven bedreigd. In de Chinese bergen leven nog maar tussen 800 en 1000 reuzenpanda's. Berouw - Berouw komt na de zonde. Zo ook bij een diej die vier dure wieldoppen bij een garage had gestolen. Enkele dagen na de diefstal had hij de wieldoppen bij de bedrijfsleider van de garage voor de deur gelegd. Bij de wieldoppen lag een briefje waarop de dief zijn ex cuses aanbood. Bovendien lag er vijf gulden bij, voor de gemaakte kosten in verband met de aangifte bij de poli tie. Actie Valkenisse KOUDEKERKE Veel mensen springen slordig met schadelijke stoffen om. Medicijnen, spuitbus sen, verf en batterijen gaan vaak sa men met het gewone afval in de vuil niszak. Dat blijkt uit een onderzoek je van scholieren in Valkenisse. Vier scholen in Valkenisse houden samen met de gemeente een afvalac- tie. Het doel van de actie is het ver minderen van afval. Ook wil men schadelijke stoffen buiten het nor male afval proberen te houden. Om er achter te komen hoe de inwo ners van Valkenisse met hun afval omspringen werd een enquête ge houden. Daarvoor bezochten 143 leerlingen van de scholen 858 gezin nen. Ze stelden de inwoners 18 vra gen. Eén van de leerlingen was Suzanne de Vries van de Immanuelschool uit Koudekerke. „We vragen bijvoorbeeld wat de mensen doen met hun oude kleren", vertelt Suzanne, „Of ze die weggooi en of aan het Leger des Heils geven. Ook wilden we weten wat er met bat terijen en spuitbussen gebeurt". De Zeeuwse gemeenten hebben vo rig jaar ongeveer 130.000 kilo che misch afval verzameld. Dat gebeurt op twee manieren. In sommige gemeenten moet het scha delijk afval in aparte tassen op de stoep worden gezet. In andere ge meenten geldt de regel dat het afval aan een depot kan worden afgege ven. Vooral van die laatste mogelijkheid wordt nog (te) weinig gebruik ge maakt. Suzanne: „Ik denk dat veel mensen het teveel moeite vinden om deze spullen naar de gemeentereiniging te brengen. Zelf houd ik bijvoor beeld batterijtjes wel apart. Vorig jaar hielden we op school een project over afval. Dan leer je zulke dingen". De resultaten van de enquête van de Immanuelschool worden eerst op school verwerkt. De leerlingen ma ken dan grafieken naar aanleiding van de antwoorden. Dinsdag 19 mei, de slotdag van de actie, worden de resultaten van de enquête bekendgemaakt. Ook krijgen de scholen dan elk een batterijverzamelcontainer aangebo den. &v)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1987 | | pagina 1