Britse kerst ver van Actie voor onderwijs in Nepal Kopiëren loopt uit de hand, snel wet nodig Zeeuws initiatief MIJNWERKERSKINDEREN TERUG NAAR ENGELAND Uitkering \$0 MIDDELBURG 21 janua ri wordt het startsein gege ven voor de actie 'Zeeland helpt Nepal'. Twee jaar lang zal er in de hele provincie geld worden ingezameld om het lager onderwijs in het arme land Nepal te helpen verbeteren. Eigenlijk helpt Zeeland Unicef. Want dit kinderfonds van de Ver enigde Naties werkt al een paar jaar aan de verbetering van het onder wijs in Nepal. Arm land Nepal is een arm land waar maar weinig kinderen naar school gaan. Een groot deel van de bevolking kan dan ook niet lezen en schrijven. Het geld zal gebruikt worden om de scholen op te knappen, om boeken en schriften te kopen, om schooltui nen aan te leggen en om mensen op te leiden die les kunnen geven. De kinderen die dan naar school gaan, zullen niet alleen leren lezen en schrijven, maar ook leren het land te bewerken, gezonder eten te maken en leren sommige ziekten te bestrijden. Op zo'n manier wordt het hele land geholpen. Kwartje Het provinciebestuur van Zeeland heeft beloofd om bij iedere gulden die voor de actie binnen komt een kwartje bij te betalen. Verder zal de provincie het geld betalen dat nodig is om de actie te organiseren. De rest moet van de Zeeuwen komen. In de loop van dit jaar wordt er een tentoonstelling over Nepal gehou den. Ook de scholen zullen daar van harte welkom zijn. Verder komt er lesmateriaal voor de scholen en wordt informatie over het land ge geven. Rwanda Het is niet de eerste keer dat Zee land hulp biedt aan een land in de derde wereld. Vijfjaar geleden werd de actie 'Zeeland helpt Rwanda' een groot succes. Van de 800.000 die de Zeeuwse bevolking toen verzamelde, werden in Rwanda waterputten aangelegd en mensen opgeleid die de zo be langrijke watervoorziening beter kunnen regelen. Omdat die actie succesvol werd afgesloten, besloot de provincie een nieuw project te zoeken. Dat werd de hulp aan Nepal. VLISSINGEN - Donderdag zijn 53 Britse mijnwerkerskinderen met de Olau-line vanuit Vlissingen naar Engeland teruggekeerd. De kinderen, van 6 tot 14 jaar, waren twee weken te gast geweest bij gezinnen in Zeeland en West-Brabant. De logeerpartij werd georgani seerd door het steuncomité Britse mijnwerkersgezinnen. „Het was voor ons de eerste keer dat we zoiets organiseerden", ver telt mevrouw Hoogesteger uit Biezelinge. „We zijn daarom voor zichtig begonnen met 53 kinde ren". De belangstelling voor de actie was erg groot. Meer dan tweehon derd mensen meldden zich als gastgezin aan. Om de kosten te dekken werd elk gastgezin 75 gulden per kind ge vraagd. „We hebben geprobeerd de kinde ren zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Zo worden de kerst dagen heel uitgebreid gevierd in Engeland. De hele familie komt bij elkaar. Er is kalkoen en kerst pudding en niet te vergeten... er liggen cadeautjes onder de kerst boom", zegt mevrouw Hoogeste ger. De meeste gezinnen hebben hun best gedaan om een zo Brits mo gelijke kerst te organiseren voor hun gastje(s). Deze kinderen zijn voorlopig de laatsten geweest die even bij kon den komen in Nederland. De En gelse overheid heeft besloten dat er zeker tot maart geen mijnwer kerskinderen naar het buitenland mogen. „We wilden de kinderen een fijne vakantie bezorgen", vertelt me vrouw Hoogesteger. „De gezinnen van de stakende mijnwerkers heb ben het erg moeilijk. Ze moeten van een heel kleine uitkering le ven". Echte problemen zijn er in de twee weken niet geweest. Om zo veel mogelijk heimwee te voorko men werden broertjes en zusjes in hetzelfde gezin of bij elkaar in de buurt geplaatst. kort kort kort kort kort kort kort kort kort 0 kort 0 WODKA - De Amerikaanse explosievendienst heeft twee flessen wodka opgeblazen. De flessen zaten in een pakket dat bestemd was voor een Amerikaanse admi raal. Na proeven met röntgenstralen en speciaal afgerichte honden vond men dat er een verdacht vocht in het pakket zat. Nadat het pakket was opgeblazen ontdekte men de resten van de twee flessen wodka. Een Sowjet-admiraal had de flessen als kerstgeschenk opgestuurd naar zijn Amerikaanse collega. BILJARTBAL - Een 22-jarige Brit won een partijtje biljart tijdens een wedstrijd. Deze overwinning plus een flink aantal glazen bier brachten hem in een feestelijke stemming. Hij uitte zijn vreugde door een biljartbal in Computerspelletjes MIDDELBURG Volgens winke liers en fabrikanten van computers loopt het kopiëren van computer programma's volledig uit de hand. Er moet dan ook gauw een wet komen die het oneerlijke namaken verbiedt, vinden zij. „Zo'n wet is een goede zaak", zegt Bram Theune. Hij is leraar op de Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg waar hij kinderen en ook leraren computerles geeft. „In die wet moet dan wel duidelijk opgeschreven staan wat wel en wat niet mag". Spelleth Hij begrijpt es te slikken met een doorsnede van bijna 6 centimeter De biljartbal bleef echter in zijn keel steken en moest operatief verwijderd worden. GEZONDHEID - Een Amerikaanse senator wil dat onbehoorlijk niezen in een restaurant strafbaar wordt gesteld. Hij denkt aan een boete van maximaal 200 dollar. „Er zijn misschien mensen die dit idioot vinden. Maar er zijn restaurants geweest waaruit ik heb moeten weglopen omdat ik misselifk wërd. Waaróm zou één persoon de maaltijd van alle anderen mogen beder ven?", vraagt de senator. Gewoon niezen achter de hand blijft in ieder geval toegestaan. Hij begrijpt overigens heel goed dat (vooral) kinderen programma's ko piëren. „Die hebben een dure computer thuis staan en daar willen ze spel letjes op spelen. Maar de program ma's die ze daarvoor nodig hebben zijn duur en die kunnen ze niet betalen. Eén spelletje kost in de winkel al gauw zo'n vijftig gulden. Voor dat geld kunnen ze bij vriendjes wel tien verschillende spelletjes kopiëren. En zelf programma's maken vraagt veel tijd. Het is ook moeilijk. Je moet de computer namelijk hëel precies en stapje voor stapje duide lijk uitleggen wat hij moet doen èn hoe hij het moet doen", legt de heer Theune uit. Tweehonderd uur Kopiëren is trouwens lang niet al tijd oneerlijk. In Zeeland maken veertien scholen voor voortgezet onderwijsprogramma's voor elkaar. De heer Theune: „We vinden com- puteronderwijs erg belangrijk. Maar er zijn niet veel programma's die op school te gebruiken zijn. Die moe ten we dus zelf maken en dat kost vaak wel tweehonderd uur werk. Nu elke school een programma maakt dat door de andere scholen geko pieerd mag worden, scheelt dat een heleboel". Reclame Bram Theune vindt het logisch dat fabrikanten van programma's het kopiëren willen verbieden. Maar volgens hem is het veel verstandi ger dat ze gratis programma's ge ven als je een computer koopt. „Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat ze met de spelletjes reclame maken voor hun eigen merk compu ter." cartoon cartoon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1985 | | pagina 1