HUISWERK De leraar is (ook) een leerling Stil, want moeder moet leren Duur...? Ja, wat vind je belangrijk? Voor de Sint maken we een uitzondering U\WHfU/ isv Nodig „Ik zorg dat mijn huiswerk altijd op tijd af is en dat ik alles heb geleerd wat er is opgegeven". Dat vertelt Maria Volwerk. Ze is 35 jaar en moeder van twee tieners. Ze 'zit' op de Mavo voor Engels. Frans heeft ze al gehaald. Dat vak doet ze nu op HAVO-niveau. „Moeder-MAVO is een slechte naam", vindt ze. „Er zitten heel wat jongeren van 18 tot 20 jaar in mijn klas. Zowel jongens als meisjes. Dat is juist zo leuk, dat er zoveel ver schillende mensen bij elkaar ko men". Geen probleem Omdat er per week maar weinig lessen worden gegeven krijgen de studenten veel werk mee naar huis. Maria vindt dat helemaal geen pro bleem. „Ik doe het graag", vertelt ze. „Elke avond van 6 tot 8 maak ik invuloefe ningen, vertalingen en leer ik nieu we woorden. De kinderen maken in die tijd boven hun werk of kijken t.v. Als ik schriftelijk werk maak hoeft het echt niet doodstil te zijn in de huiskamer. Radio of t.v. mogen rus tig aanblijven. Alleen bij het echte leerwerk heb ik rust nodig". Lezen Ze studeert ongeveer 5 uur per week. Daarnaast moet ze nog een aantal Engelse en Franse boeken lezen. Maar wordt het werk nu ook over hoord? „Sommige leraren doen dat elke les", zegt ze. „Dan moet elk van ons een vraag beantwoorden. Soms wordt er ook gemopperd op iemand die herhaaldelijk zijn werk niet in orde heeft. Maar dat is dan altijd een van de jongeren!". In Middelburg staat sinds een jaar Studio Vincam. Nee. Geen ruimte waar Zeeuwse popgroe pen hun lp's opnemen. Studio Vincam is een huiswerkinsti tuut. Voor 45.-per week kun je er een paar keer je huiswerk maken. Huiswerk ku?i je toch gratis doen, gewoon thuis? „Sommige leerlingen hebben er veel moeite mee, zodat ze bij mij komen", zegt de heer Ga- briëlse van het instituut. Is het voor sommigen eigen lijk niet te duur? Voor een jaartje huiswerkles ben je al gauw 1.800,- kwijt. „Ja, mensen die het te duur vinden, zie je hier niet. Het ligt er ook zo aan watje belangrijk vindt. Sporten kan ook duur zijn". Overhoren Wat leren ze bij u? „Goed huiswerk leren. Ik heb 10 leerlingen. Die komen drie keer per week. Van vier tot zes. De eerste drie kwartier moeten ze in stilte leren. Dan een kwar tier vragenstellen. Ik geef dan kort uitleg. Dan weer drie kwar tier leren. Daarna overhoor ik het huiswerk". Meneer Gabriëlse is zelf leraar Grieks en Latijn. Hebt u het dan niet ontzet tend druk. Overdag lesgeven. Na schooltijd huiswerk uitleg gen. Meestal vakken die u zelf niet geeft? „Dat valt wel mee. Als de leer lingen in stilte leren kijk ik schriften na. Soms lees ik nog wat bij". „Wat zeg je, ben je nu al klaar? Alles gemaakt, geleerd, ken je 't van voor naar achter van achteren naar voren? Ik zal je wel eens eventjes overhoren. Eh.. wat is ..eh... enne... Wat is dit nu weer? Weet je zeker dat dit wel kan? Toe help eens even, ik snap er niks van. Ik heb dit vroeger wel gehad, maar het lijkt zo anders dan toen ik op school zat". „Nou, dit zit zo en dat hoort daar die lijn moet zo SS nu die formule... ziezo, al klaar. Alles duidelijk? Snap je 't weer? Fijn pa, maak dan maar som 18 voor de volgende keer en lees dit hoofdstuk nog eens door en als ik tijd heb zal ik je overhoren". Marina van den Boog aart KRULLEBAK DINSDAG 13 NOVEMBER 1984 „Liever zouden we het helemaal niet geven, maar dat kan gewoon niet. Wat zou school dan lang du ren!" Aan het woord is de heer Roks. Hij is coördinator van de brugklassen op een grote scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum in Zierikzee. De RSG Professor Zee man telt bij elkaar ongeveer 1200 leerlingen. De eerste maanden op school valt het allemaal nog wel mee. Maar als zo tegen de herfst de repetities komen, wordt het 'menens'. Huis werk doen gaat niet vanzelf. Dat moet je leren. „Daarom geven we studielessen", vertelt de heer Roks. „We praten over waarom huiswerk nu eigenlijk zo nodig moet. Maar ook over hoe je dat nu het best kan doen. Het zou fijn zijn als het niet hoefde. Maar je zit nu eenmaal aan een bepaald •examenprogramma vast. Je moet gewoon een hoop thuis doen om het op tijd af te krijgen". Vaste tijd „Waar we vooral veel tijd aan beste den is hoe je dat nu moet doen. Niet al na een half uur 'Hoi klaar!' roepen en je tas in de hoek smijten. Terwijl je de volgende dag wel twee uur op een repetitie moet leren en ook nog eens lesjes moet maken en plaatjes opzoeken. Nee, per dag een vaste tijd némen. En dan zowel je huis werk voor de volgende dag maken, als herhalen watje al gehad hebt en vooruitwerken waar dat kan. Als je tevoren je tijd indeelt, sta je ook niet ineens voor verrassingen. Natuurlijk weten wij ook wel dat de een uren op iets moet blokken, terwijl de ander het zo uit zijn mouw schudt. Maar voor allebei is regel matig werken toch nodig. Zo'n an derhalf uur per dag". Weekplan „Elke leerling maakt in die studie lessen voor zichzelf een weekplan. Behalve schooltijden, eten, tijd voor clubs, tv, slapen staat daar ook voor elke dag anderhalf uur huiswerk in. Iedereen maakt daarmee een soort afspraak met zichzelf. In overleg met de ouders hangt dat papier thuis op een goed zichtbaar plekje, bijvoorbeeld in de keuken. Dat helpt ook goed om je eraan te houden". „Wij als leraren proberen ook te zorgen dat het allemaal lukt. Er zijn afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld niet meer dan 1 repetitie per dag (behalve in de hoogste klas 2). Er is een klasseboek waarin elke leraar kan zien wat een klas al moet doen. De brugklassers zijn als het even kan al om half vier uit. En elke dag is er van half vier tot half vijf de mogelijkheid naar de huiswerkklas te gaan". Is er tussendoor wel eens huis- werkvrij? „We hebben het wel eens gehad over zo af en toe een huiswerkvrij weekend, maar het is er nooit van gekomen. In ieder geval wel met sinterklaas en bij traditie op de laatste dag van de kermis". Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V. Redactie: Marina van den Boogaart, Anneke van den Doel, Leen van Duivendijk, Cor de Jonge, Mieke Lemmens, Sylvia Scheers, Jan Smeekens, Ineke Timmerman en Willem Verstuijf. Adres. Walstraat 56-60, 4381 EG VLissingen. Tel. (maandag t/m vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur): 01184- 15144. Advertenties: (per brief) Admi nistratie PZC, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Het benodigde bedrag aan LOSSE postzegels bijsluiten of afgeven aan de PZC-kantoren. Zorg jij nu maar eerst dat je je huiswerk af hebt. Die t.v. loogt niet weg". „Ik kan vandaag echt niet helpen met de afwas. Ik heb zes vakken!". Twee zinnen, die heel vertrouwd klinken in bijna alle gezinnen met schoolgaande kinderen. Er hoort een ernstig gezicht bij. Soms vallen er daarna boze woor den. Huiswerk: een plaag voor kin deren en ouders? In Spanje wil men aan deze vorm van 'kindermishandeling' een einde maken. De regering van dat land vindt dat kinderen meer tijd moe ten hebben om te spelen. Proefwer ken en toetsen worden verboden voor kinderen onder de 14. In Japan is vastgesteld dat volwas senen niet lief genoeg zijn voor kinderen. Daar mogen ze nu niet meer zo streng worden aangepakt. Voor zover bekend heeft onze rege ring het nog niet gehad over het afschaffen van huiswerk. Huiswerk is gewoon nodig, vindt een groot aantal onderwijzers en leraren. „Als je iets wilt bereiken zul je er hard voor moeten werken", zei pas nog een minister. Spieken, spijbelen, of je boek 's nachts onder je kussen helpt na tuurlijk niet echt. Er komt altijd een keer dat het doodstil wordt in de klas als je een beurt krijgt. Er zijn volwassenen, die dit pro bleem een beetje begrijpen. Ze be denken huiswerkklassen en helpen je met je werk. Het kost niets en je zit tenminste niet alleen. Ouders besteden vaak heel wat tijd aan overhoren. Soms volgen ze zelfs een cursus op school, als vakken erg veranderd zijn. Eén schrale troost voor kinderen die al niet goed worden als ze in hun agenda kijken: miljoenen kinderen (en volwassenen) op de hele wereld worstelen met hetzelfde probleem. Wie een goede oplossing weet mag het zeggen. Als je goed piano kimt spelen moet je dan nog meer studeren? Govert: „Ja. hoe meer je weet, hoe meer dat je ontdekt wat je nog niet weet. Stom hé?". En jij geeft Idsard op jouw beurt weer huiswerk op? Het volgende zinnetje vindt ieder een normaal: de leraar geeft de leerling huiswerk. Nee dit wordt geen lesje over het lijdend voorwerp. Wat dacht je van deze zin: De leraar krijgt huiswerk. Er zit iets in van: net goed, ekku puh. Maar ook van: die leraar zal z'n leerling beter begrijpen bij het op geven van huiswerk. Dit overkomt Idsard Sep ter (10) uit Oost-Sou burg. Zijn pianoleraar. Govert Mingelen (264 uit Middelburg, zit in hetzelfde schuitje als hij. Govert gaat een keer per week naar Antwerpen. Naar zijn pianoleraar. Daar krijgt hij drie kwartier les. Na de les krijgt hij dan een aantal stukken op om thuis in te studeren. Govert: „Het is eigenlijk geen echt huiswerk, het is meer begeleiding. Ik kies vrijwillig de muziekstukken uit. Samen met m'n leraar. Thuis speel ik elke dag zo'n 5 uur". Govert: „Als je piano wilt leren spelen moet je er veel voor over hebben. Maar het mag niet ten koste gaan van het schoolwerk. Daar houd ik rekening mee". Idsard krijgt al anderhalf jaar les van Govert. Elke week drie kwar tier, maar meestal langer.Want ze hebben ook veel lol. Idsard: „Thuis speel ik elke dag een half uurtje. Als het lekker gaat een uur. Heel soms heb ik geen zin. Dan speel ik niet. Dan lukt het toch niet". Hoe ben je zo aan dat pianospe len gekomen? „We kregen ineens een piano in huis van familie", zegt Idsard. M'n moe der dacht: Er zal er toch wel eentje zijn die erop kan pingelen. Het was dus eigenlijk een gokje. Ik ging toen op les bij Govert". Govert: „Ons huiswerk mag eigen lijk geen probleem zijn. Want we hebben er zelf voor gekozen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1984 | | pagina 2