Verkoop kinderboek daalt tulp bij leven ten dood 'Spreekhulp vaak nodig KORT Lech Walesa krijgt Nobelprijs vrede <Lo' Kb /U/S. Begrip I Pijnen Helpen GRIFFELS EN PENSELEN UITGEREIKT Geschenk VOOR KWART VAN LEERLINGEN Staking Eitje Schaar Miljonair ielce-1 3 race! hel™ 15.1 Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV 3E JAARGANG NUMMER 9 DINSDAG 11 OKTOBER 1983 \ERDENHOUT Dokter E. Ken- ;er uit Aerdenhout hoeft niet voor rechter te verschijnen. Hij zal bus ook niet gestraft worden voor pe hulp die hij mensen gegeven om eerder dood te gaan. tin een tijdschrift voor dokters schreef dokter Kenter kort geleden [dat hij die hulp gegeven heeft. En vaarom. Elf van zijn patiënten wa- |ren zo ziek dat ze niet meer verder Iden leven. 'C3SlEr was ook geen enkele kans dat ze [ooit nog beter zouden worden. 1 Daarom vroegen ze hem met een spuitje een einde aan hun leven te maken. En hen zo uit hun lijden te verlossen. 1 Volgens de Nederlandse wet is het verboden om iemand ook als die er zelf om vraagt te helpen eerder dood te gaan. I Met zajn artikel wil dokter Kenter vooral bereiken dat er meer gepraat wordt over het dóden van iemand f die ongeneeslijk ziek is. Daardoor zullen meer mensen daar meer van begrijpen. En is de kans groter dat Ier een goede oplossing gevonden I wordt voor een probleem waar I steeds meer patiënten, hun familie- I leden en dokters mee te maken Ikrijgen. [Mensen gaan dood van ouderdom, I door een ongeluk of een ziekte. Dat I is altijd zo geweest en dat zal ook I altijd zo blijven. Maar dankzij mo- derne apparatuur en medicijnen I kunnen steeds meer mensen kunst matig in leven gehouden worden. I Soms zelfs langer dan ze zelf willen. I Ze kunnen niet meer lopen, niet I meer (lekker) eten, niet meer naar de w.c., niet meer lezen. Ze lijden vaak ondraaglijke pijnen. En voor- ze kunnen nooit meer beter I worden. Ze willen van alles het liefst dood. Maar daarvoor hebben ze de hulp nodig van een dokter. Die kan hen met een spuitje pijnloos en voor goed laten inslapen. i Dokter Kenter vindt dat hij als dokter verplicht is mensen beter te "laken. Maar dat hij ook moet hel pen mensen een afschuwelijke dood te besparen. En hen niet nodeloos t»ger moet laten leven. Zeker niet, i er lang over nagedacht heb ben en heel serieus absoluut niet "erder willen leven. Lech Walesa WARSCHAU Lech Walesa krijgt een belangrijke prijs: de Nobelprijs voor de Vrede. Walesa is de leider van de Poolse - inmiddels verboden vakbeweging - Solidariteit. Het Nobelcomité, dat de prijs jaarlijks toekent, wil Walesa hiermee belonen voor zijn 'grote inspanningen' om de Poolse arbeiders vakbondsrechten te geven. Walesa leidde in 1980 grote stakingsacties in Polen. Door toegevingen van de Poolse regering kregen de arbeiders toch meer vrijheid. De Nobelprijs bestaat uit een gouden medaille en een bedrag van 570.000 gulden. De onderscheiding wordt begin december in Oslo uitgereikt. AMSTERDAM Met het uitreiken van de Griffels en Penselen opende de Amster damse burgemeester E. van Thijn woensdag 5 oktober de kinderboekenweek. De Gouden Griffel, de prijs voor het beste kinderboek, ging naar de schrijver Anton Quintana voor zijn boek "De bavianenkoning". Het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde boek, werd dit jaar niet uitgereikt. Wel waren er twee Zilveren Penselen. Die gingen naar Arnold Lobel voor het boekje "Kikker en pad zijn best tevreden" en naar schrijver-tekenaar Janosch voor "Dieren zijn ook mensen". De boekenweek, de 29-ste alweer, duurt nog tot en met 15 oktober. Op veel plaatsen in het land organise ren boekwinkels en bibliotheken allerlei activiteiten en festiviteiten rond het thema "Spelen met woor den". Want dat is het thema van dit jaar. Met stapels kinderboeken, vlaggen en kleurige ballonnen maken de boekhandelaren er weer een feeste lijk gebeuren van. Zo feestelijk is de eerste helft van dit jaar anders niet geweest voor de handel in kinderboeken. Er werden maar liefst 800.000 kinderboeken minder verkocht dan in de eerste helft van het vorige jaar. Toch proberen de uitgevèrs met goedkope uitgaven tegemoet te ko men aan de vraag naar minder dure boeken. Want vooral de duurdere boeken blijven op de winkelplanken staan. Toch heeft de dalende verkoop van kinderboeken niet te betekenen dat er minder gelezen wordt. Want van ^EN HAAG Minister Deetman van Onderwijs wil dat ouders voor hun kinderen van 12 tot en met 16 Jaar scheólgeld betalen. De minister moet zoveel bezuinigen dat er vol gens hem geen andere manier is om aan geld te komen. veel mensen hebben al geprotes teerd tegen zijn plan. Ze vinden dat iedere vier kinderen gaan er drie minstens een keer in de maand naar de bibliotheek. Voor het eerst is dit jaar ook een boekenweekgeschenk voor heel jon ge lezers. Dat is het boekje "Vertel me een verhaaltje". Eindelijk is het geen verhaaltje maar een uitklap- kaart, een leporello. Voor oudere kinderen is er het boekje "Mijnheer van Dale en juffrouw Scholten". En dan is er nog een verrassing voor iedereen. Want woensdagmiddag 19 oktober zendt de KRO televisie de musical "Wordt er in de ruimte ook gelezen?" uit. Deze musical is spe ciaal voor deze kinderboekenweek geschreven. En gaat, hoe kan het ook anders, over lezen. .ZtjÈÊfK. Anton Quintana middenkrijgt de Gouden Griffel. kinderen die verplicht naar school moeten, gratis onderwijs behoren te krijgen. Bovendien zijn ze bang dat er later schoolgeld betaald zal moe ten worden voor lagere schoolkin deren. De Tweede Kamer zal binnenkort over het plan van de minister verga deren. VLISSINGEN Eén op vier leerlingen van de lagere scholen op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland heeft lo gopedische hulp nodig. Van deze groep heeft de ihelft werkelijk spraak les nodig. De anderen hebben voldoende aan controles of adviezen aan de ouders. Dit blijkt uit het jaarver slag van de schoolartsendienst. Aan de schoolartsen- dienst zijn twee logope distes verbonden. Zij bezoeken kinderen op de lagere en kleuter scholen die hun hulp nodig hebben. Greet van Dijk is één van hen. „Lang niet alle kinde ren die logopedie nodig hebben krijgen die ook", vertelt zij, „ten eerste helpen wij kinde ren pas als de ouders en de school daarom vra gen. Het komt wel voor, dat ouders onze hulp niet nodig vinden. Dan wordt het kind ook niet geholpen. Ten tweede zijn wij maar met z'n tweeën voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beve land". De kinderen krijgen éénmaal per week on der schooltijd 20 tot 30 minuten logopedie. Meestal is na drie maanden tot een jaar de behandeling niet meer nodig. Stotteren heeft een langere be handeling nodig. „Er wordt vaak ge vraagd of het aantal kinderen met spraak moeilijkheden stijgt", zegt mevrouw Van Dijk. „Ik denk dat het niet zo is. Tegenwoor dig wordt er door de ouders eh de school be ter op gelet. Er wordt eerder hulp geroepen. Vroeger waren er im mers ook kinderen die slisten en stotterden, maar dat liet men dan maar zo". Susan Davis uit Amèrika hield een merkwaardige staking. Na een zoveelste meningsverschil met haar kinderen over hun gedrag besloot ze in staking te gaan. Moeder Davis weigerde eten te koken en de was te doen. Na vijf dagen bleken de kinde ren er niet meer tegen te kun nen. Ze beloofden hun moeder zich voortaan beter te gedragen. Na deze afspraak beëindigde me vrouw Davis haar staking. Een ei hoort er bij.... Dit geldt ook voor inbrekers bleek in de Levensschool te Terneuzen. Via het breken van een ruit waren de inbrekers de school binnengekomen. Ze konden echter niets vinden. Om niet met lege handen én een lege maag thuis te komen beslo ten ze een eitje te bakken. De afwas lieten ze staan. De 54-jarige mevrouw Eliza beth Collier heeft een schade vergoeding van 135.000 dollar (ongeveer 400.000 gulden) ge kregen. Zij kreeg die omdat ze twintig jaar heeft rondgelopen met een vijftien centimeter lan ge schaar in haar buik. De schaar was daar door een vrouwenarts bij een operatie "achtergelaten" Na haar operatie had mevrouw Collier nog steeds pijn in haar buik. De oorzaak daarvan werd pas twintig jaar later ont dekt op een röntgenfoto. Een Amerikaanse tiener werd van de ene op de andere dag miljonair. Hij kreeg van de poli tie een zak met diamanten en sieraden. De 16-jarige jongen had de ju welen in maart gevonden. Ze lagen 'uitgestrooid langs de spoorbaan. Omdat niemand de juwelen kwam opeisen werden ze volgens de wet van Florida na zes maanden eigendom van de jongen. cartoon cartoon Wouter Apner Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1983 | | pagina 1